niedziela, 31 grudnia 2017

2018 - ROK ŁASKI BOGA

"Podano Mu (JEZUSOWI) księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana" (Ew.Łuk.4:17-19   Biblia Tysiąclecia)

 Niech ten rok będzie dla każdego z nas rokiem miłosierdzia, łaski i dobroci Boga.
To Pan Jezus Chrystus jest tym, który ma władzę w naszym  życiu obwołać ten i każdy następny rok, jeśli Bóg pozwoli uczynić czasem Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. Natomiast to, czy rzeczywiście to będzie błogosławiony dla nas rok zależy od tego czy Jezusowi Chrystusowi pozwolimy w tym  roku i w każdym następnym być Panem naszego życia, aż do końca naszych dni tutaj na ziemi. Chcemy, aby Bóg nas błogosławił i żeby nam towarzyszyło powodzenie w każdej chwili naszego życia w każdym przedsięwzięciu naszych rąk, ale tak często mówimy Bogu NIE!!!, ale chcemy, aby spełniał nasze prośby, życzenia, lecz my nie chcemy, aby wtrącał się w nasze życie i nie chcemy, żeby nam rozkazywał jak mamy żyć, ale chcemy, żeby akceptował naszą wolę i nasze decyzję uznawał za słuszne tymczasem powinno być odwrotnie. To my powinniśmy Bogu być posłuszni i spełniać Jego wolę, bowiem nasze prawdziwe błogosławieństwo jest w naszym posłuszeństwie Bogu:
"Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję;" (5 Mojż.11:26-27)
Oto recepta na błogosławieństwo Boże w naszym życiu -POSŁUSZEŃSTWO PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI

niedziela, 17 grudnia 2017

TYLKO JEZUS

„Nie ma zaś nic wspólnego z Bogiem ten, kto nie uznaje JEZUSA. „( 1 list Jana 4:3 ) BWP
„Każdy zaś duch, który nie uznaje JEZUSA, nie jest z Boga;…” ( 1 list Jana 4:3 ) BT

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Tylko Jezus Chrystus, a nie Jezus plus coś jeszcze. Niektórzy uważają Jezusa za proroka inni za Syna Bożego, ale to wszystko za mało, bo Jezus Chrystus to Bóg objawiony w ciele:
„A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. „ ( 1 list do Tymoteusza 4:16) BG
Jeżeli chcesz zobaczyć jakim jest Bóg to spójrz na Jezusa Chrystusa i tutaj nie chodzi o fizyczne obrazy wiszące, gdzieś na ścianie, ale o Osobę Jezusa Chrystusa opisane w czterech Ewangeliach a dziś żyjącą w mocy Ducha Świętego. Apostoł Paweł napisał w liście do Kolosan 1:15-19 takie słowa:
„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości…”
Jezus Chrystus jest Bogiem. Już na wiele set a nawet tysięcy Mesjasz Jezus Chrystus był zapowiadany na ziemi, jako Ten, który przyszedł w ciele człowieka i On był nazwany Bogiem już w proroctwach zapowiadających Jego narodzenie i takim miejscem, jako jedno z wieli jest na przykład proroctwo Izajasza mówiące:
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, BÓG Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Ale także inne miejsca Pisma Świętego potwierdzą ją, że Jezus Chrystus jest Bogiem w Nowym Testamencie:
„ Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,… (Ew.Jana 1:1-4.14 ) .
W liście do Hebrajczyków 1:8 Bóg Ojciec mówi o synu jako o Bogu: ” lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.”
W 1 liście Jana 5:20 pisze: ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. „
Pan Jezus Chrystus mówi: ” Ja i Ojciec jedno jesteśmy „ (Ew.Jana 10:30)
Kiedyś przyszedł do Pana Jezusa pewien człowiek imieniem Filip z prośbą: „Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.” (Ew.Jana 14:8). Na to Pan Jezus mu odpowiedział: „Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?” (Ew.Jana 14:9). Na innym miejscu w Ewangelii Jana 12:44-45 Pan Jezus Chrystus mówi: „Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.” Pan Jezus Chrystus: „kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. „ (Ew.Mat.10:40b). Czyli kto przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, przyjmuje Boga Ojca. Słowo Boże powiada: „aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.” (Ew.Jana 5:23). Jak traktujesz Pana Jezusa Chrystusa tak samo automatycznie traktujesz Boga, jeżeli odrzucasz Pana Jezusa Chrystusa to odrzucasz Boga, a jeśli przyjmujesz Chrystusa do swojego serca to przyjmujesz Boga Ojca. Ludzie opisani w Biblii, którzy odrzucali Pana Jezusa Chrystusa tak naprawdę odrzucali Boga, bo Bóg to Jezus, a Jezus to Bóg. Jeśli kochasz Pana Jezusa Chrystusa, to kochasz Boga, jeśli Jezus Chrystus jest twoim Panem to równocześnie Bóg Ojciec jest twoim Panem. Jeżeli ktoś twierdzi, że wierzy w Boga, ale nie wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, to tak naprawdę nie wierzy w Boga i nie ma nic wspólnego z Bogiem.
Określenie „Syn Boży” ma jeszcze inne znaczenie, które mówi o pochodzeniu Boskim Jezusa Chrystusa nie tylko, że jest Synem kogoś, ale, że jest jako człowiek w ciele Bogiem.
Imię „Jezus” jest imieniem Boga, które dokładnie znaczy „JHWH Zbawieniem” czyli „Bóg Zbawiciel” i tym właśnie jest nasz Pan Jezus Chrystus. Bogiem naszym Ojcem i Zbawicielem objawionym w ciele.
JEZUS CHRYSTUS = BÓG OJCIEC
Jedno z imion naszego Zbawiciela i Pana jest „Immanuel‚ tłumaczone też jako „Emmanuel” co się wykład „Bóg z nami„. Tak więc Jezus Chrystus jest tym Bogiem i tam, gdzie Pan Jezus Chrystus jest i Bóg Ojciec. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jest nazwany też Ojcem i można o tym poczytać w księdze proroka Izajasza:
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, OJCIEC Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym prawdziwym Bogiem i jeżeli w twoim sercu nie jest Bogiem lecz tylko Synem Bożym nie możesz być zbawiony bo kiedy Jezus Chrystus nie tylko jest twoim Zbawicielem i Panem, ale jest Bogiem to wtedy On będzie w twoim życiu najważniejszy nie dzielący w twoim życiu Swojej chwały z niczym, ani z nikim i Ty będziesz traktować Go jako jedynego, któremu należy oddawać chwałę jako Bogu, a nie tylko jak Synowi Bożemu czy prorokowi. To Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa został posłany na ziemię w dzień pięćdziesiątnicy, która jest opisana w Dziejach Apostolskich 1-2.. W Biblii czytamy, że Bóg jest Duchem i to Duchem ŚWIĘTYM o czym na przykład pisze Apostoł Paweł do Koryntian:
„A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. „ (2 Korynt.3:17-18)
Jesteśmy zbawieni nie w „jakimś” Bogu i nawet nie w imieniu „Jehowa” czy „Jahwe” ale w konkretnym imieniu, a brzmi Ono: JEZUS CHRYSTUS.
To Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Bożego królestwa i jedynymi drzwiami przez które tam wchodzimy i nie ma innego współodkupiciela czy współodkupicielki, lecz jest tylko jeden, jedynie i wyłącznie JEZUS CHRYSTUS. Uczyń Go najważniejszym w twoim życiu. On oddał to, co dla Niego było najcenniejsze, a jest nim ŻYCIE. On przelał Swoją przenajświętszą, najdroższą Krew, żebyś był zbawiony, zbawiona, żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się wieczną radością z obecności Jego, Tego, który jedynie jest Miłością, a jest Nim – JEZUS CHRYSTUS.
Przyjdź do Jezusa Chrystusa i uczyń Go swoim jedynym, Zbawicielem, Panem i Bogiem a będziesz zbawiony.

TYLKO JEZUS CHRYSTUS


Otwórz swoje serca i przekaż ster swojego życia w Jego Święte pełne miłości ręce:
Panie Jezu Chryste, bardzo Ciebie potrzebuję. Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu wziąwszy na siebie wszystkie moje grzechy i karę za nie.Wierzę w Ciebie i otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów i dar życia wiecznego. Przejmij kierownictwo nad moim życiem i uczyń mnie takim jakim chcesz, abym się stał.  Amen.


sobota, 25 listopada 2017

SAMOOSZUKIWANIE cz.2


Niektórzy myślą, że narodzili się na nowo bo przeszli z jednej religii do drugiej, ze jednego związku wyznaniowego na drugi. Na przykład z Kościoła Rzymskokatolickiego do Kościoła Zielonoświątkowego a tak naprawdę nadal ich duch i serce pozostały nie zmienione tylko zmienili religię, etykietę, ale ich życie nadal nie zostało poddane pod panowanie Jezusa Chrystusa.
Kolejny przykład osób, które urodziły się w rodzinie ewangelicznie, biblijnie wierzących chrześcijan i myślą o sobie, że są od dziecka już narodzonymi na nowo z Boga, ale takie osoby urodziły się fizycznie w takiej niewątpliwie wspaniałej rodzinie, ale i to nie daję im gwarancji wejścia do królestwa Bożego, ponieważ sami muszą podjąć decyzję co ze swoim życiem uczynią. Czy oddadzą swoje życie Chrystusowi czy też nie, ale jedno jest pewne rodzice, czy dziadkowie za nich tej decyzji nie podejmą, muszą sami to uczynić.Natomiast, jeżeli takie osoby chcą być zbawione muszą same przyjść do Pana Jezusa Chrystusa i powierzyć Mu swoje życie. Rodzice za dzieci, ani dziadkowie za wnuki swoje nie mogą tego uczynić to jest indywidualna samodzielna decyzja każdego człowieka.
To, że ktoś od dziecka jest wychowany na przykład w jakimś chrześcijańskim kościele Ewangelicznym, baptystycznym czy zielonoświątkowym nie znaczy, że od razu idzie do nieba i jest zbawiony.
Przynależność do kościoła nikogo nie zbawia, czyni to tylko Pan Jezus Chrystus, żadna religia w tym także chrześcijańska nie zbawia. Zbawienie daje tylko Osoba Pana Jezusa Chrystusa, a nie chrześcijańska grupa, denominacja czy przestrzeganie jakiś zasad. Tak zwane sakramenty na przykład chrztu świętego, komunii nie otwierają nam drzwi do królestwa Bożego.
Jedyna droga przez którą trafiamy do królestwa niebios i tym, który te drzwi nam otwiera jest sam Pan Jezus Chrystus i On jest tymi drzwiami przez które tam wchodzimy.
Żadna nasze zasługi, dobre uczynki nie grają tutaj żadne roli liczy się tylko to, co dla nas na krzyżu uczynił nasz Pan Jezus Chrystus w kwestii naszego zbawienia to tylko i wyłącznie, jedynie Jego zasługa.
W Bożym Słowie mamy napisane:
Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. (Gal.6:3)
Jeśli ktoś uważa, że jest dzieckiem Bożym  na podstawie tego, co wyżej opisałem to bardzo się myli i żyje w kłamstwie oszukany przez szatana. Czas się więc prawdziwie nawrócić się do Boga a nie usprawiedliwiać się pochodzeniem rodzinnym, sakramentami i wszelkimi swoimi tak zwanymi szlachetnymi dobrymi uczynkami i myśleć, że Pan Bóg musi mnie zbawić bo przecież jestem takim dobrym człowiekiem. Prawda jest taka, że dobry jest tylko i wyłącznie Bóg.
Jezus Chrystus powiedział:
Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. „ (Ew.Marka 10:18)
Czas więc Jemu się oddać, jedynie mądremu Bogu, który jest nazwany także MIŁOŚCIĄ.
„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” (1Jana 4:8.16)
A tym Bogiem, który jest nazwany miłością jest nasz Zbawiciel i Pan JEZUS CHRYSTUS.
Kontynuując ten temat polecam artykuł pt.: >>>SAMOOSZUKIWANIE<<< Wejdź w tytuł tego klikając w niego. Serdecznie Zapraszam!


czwartek, 23 listopada 2017

UCISK


Pan Jezus Chrystus powiedział:To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.” (Ew.Jana 16:33)

Ucisk się nasila i nie powinniśmy się temu dziwić, bowiem żyjemy w czasach, można by powiedzieć w dniach ostatecznych, które mówią o bardzo bliskim ponownym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, ale nie jako maleńkiego dzieciątka, ale potężnego Króla, Króla królów, który przyjdzie po swoich wiernych Mu ludzi – Ew.Mat.24 . Ew.Mar.13 . Ew. Łuk.21
Apostoł Paweł do Tymoteusza napisał:
„… w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:…” (2 Tym.3:1)
Ten ucisk już się pojawił w mniejszym lub większym stopniu i mam wrażenie, że także wkracza do Polski. Tenże ucisk nie pojawia się od razu, że ktoś przychodzi do Ciebie, jako chrześcijanina i ścina Ci głowę, ale ucisk przychodzi niedostrzegalnie, niepostrzeżenie, cichaczem, aby usidlić, związać, zniewolić. Ucisk pojawia się, jako coś niewinnie wyglądającego. Na przykład podwyższenie ceny za wynajem sali dla chrześcijan na spotkanie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, albo zakaz parkowania samochodu w pobliżu miejsca zgromadzenia. Niektórzy mogą doświadczać tego typu ucisku w miejscu swojej pracy, dzieci wierzące, młodzież, która służy Chrystusowi mogą być również na czarnej liście w szkole i tutaj nie musi to być działanie fizyczne, ale może to być psychiczne, delikatne, aczkolwiek szykanowanie. Można by mnożyć przykładów w których wyraźnie widać, że prawdziwie wierzących chrześcijanie są na uboczu i wcale nie chodzi tutaj o mordowanie ich, ale jakiś sposób poniżania, lekceważenia ich. Ucisk ma na celu wierzącego Chrystusowi zniechęcić do wiary, doprowadzić do rezygnacji podążania za Bogiem, zniszczyć człowieka, który kocha Boga, ale Pan Jezus Chrystus mówi:
To wam powiedziałem, abyście we Mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale — ODWAGI — Ja zwyciężyłem już świat.” (Ew.Jana 16:33 Przekład dosłowny)
Ucisk mocno ogranicza wolność chrześcijan i dzieje się to stopniowo, aż do osaczenia by wyeliminować żywą wiarę w Boga, ale mamy być odważni, nie dać się bo Pan Jezus Chrystus zwyciężył świat.
Świat – znaczy system, który rządzi w tym doczesnym świecie, który nie uznaje władzy i autorytetu Boga.
Ludzie, którzy żyją w tym systemie żyją tylko tym doczesnym życiem na ziemi, nie myślą, że jest inne życie, inny świat i nie zważają w ogóle na Boga, chociaż niektórzy z nich mogą twierdzić, że wierzą w Boga, ale w ogóle się Go nie słuchają i nie postępują według Jego woli. Czas się nawrócić, jeżeli tak postępujesz!
Nie bój się służyć Bogu, to radość wykonywać wolę Bożą -
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, …” (Ps.40:9 BT)
Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. „ (Ps.37:5)
Ucisk nie ma władzy i mocy Ciebie pokonać, bo:„…Ten (JEZUS CHRYSTUS), który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie(szatan). „ ( 1 Jana 4:4)
Gdy coś takiego przechodzisz powinieneś wyprostować się, podnieść swoją głowę i cieszyć się, gdyż zbliża się twoje odkupienie:
A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” (Ew.Luk.21:28)
Boże Słowo mówi:
Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. (Filip.4:4)
Zawsze się radujcie.” (1Tesal.5:17)
Izajasz pisze: Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.” (Izaj.61:10)
Habakuk powiada:Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało, na wieść o tym drgnęły moje wargi; lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi nad lud, na lud, który mnie uciska. Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach.” (Hab.3:16-19)
Ta radość może być w twoim sercu bez względu na okoliczności i sytuacje jakie przeżywasz w swoim życiu ponieważ źródło tej radości jest w Bogu, a nie w tym świecie i z tego świata. Możesz się radować i weselić mimo doświadczeń, które przechodzisz, ponieważ źródło tej radości jest w Bogu.
W 1 liście Piotra Bóg mówi: Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.” (1 Piotra 1:6-7)
Możesz się radować wiedząc do kogo należysz, komu swoje życie powierzyłeś i być świadomy swego zbawienia, które Bóg Ci dał z miłości do Ciebie z łaski i uczynił Ciebie Swoim dzieckiem (synem, córką) a On jest twoim kochającym Ciebie Ojcem i możesz się tym cieszyć każdy dzień, także w czasie ucisku, bo zbliża się dzień w którym nie będzie łez, smutku, ale będzie jedna wieczna radość, której już nie zamąci żadne doświadczenie i żaden ucisk, bowiem zwycięzcą jest nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus.
Polecam również temat: PRAWDZIWA RADOŚĆ

niedziela, 19 listopada 2017

GORĄCZKA PRZEDŚWIĄTECZNA – CEL NARODZENIA PAŃSKIEGO
Już na miesiąc przed świętami Bożego narodzenia a w telewizji już są reklamy zachęcające do zakupów świątecznych  a w tle lecą kolędy.
Mowa jest o potrawach, prezentach, że to czas wzajemnych relacji rodzinnych, gdy zasiadają do wigilijnego stołu i związku z tym nasuwa mi się w głowie pytanie:Co z tymi, którzy ostatnio, niedawno stracili kogoś bliskiego w wyniku śmierci? albo Co z tymi, którzy już nie maja nikogo są sami pozostawieni samym sobie, bowiem nie mają z rodziny nikogo?
Oglądając i słuchając czegoś takiego w sercu takiej osoby powstaje  ból, cierpienie, ale kogo to interesuje w świecie w którym ludzie na to nie patrzą i nie zwraca się uwagi na tego typu osoby, byle tylko moje „ego” było zadowolone.
Tak samo jest z potrawami, które pojawiają się w reklamach TV sprawia w niektórych sercach osób żal, które nie mogą takich pokarmów spożywać a bardzo by chcieli, które na ekranach telewizorów wydają się być apetyczne natomiast zdrowie im na to nie pozwala, albo zwyczajnie nie stać ich finansowo na tego typu  żywność. Żyjemy w obecnie w świecie w którym liczy się biznes, a okres przedświąteczny to najlepszy czas, by zarabiać na ludziach duże pieniądze i ciągnąć zyski, aby tylko zabrać kasę z kieszeni człowieka. Czas Świąt Bożego narodzenia to czas komercji. Święta Bożego narodzenia przekształciły się  w święta komercji, W Bożym Słowie mamy zapisane takie słowa:
Pijawka ma dwie córki, którym na imię: Daj! Daj! Trzy są rzeczy nienasycone, owszem cztery, które nigdy nie powiedzą: Dosyć!
Kraina umarłych, łono niepłodne, ziemia niesyta wody i ogień, który nigdy nie powie: Dosyć! (Przyp.Sal.30:15-16)
Zapraszam do posłuchania bardzo dobrego przesłania w tym temacie w poniższym filmiku: 


Dzisiaj Święta Bożego narodzenia kojarzą się z prezentami, potrawami świątecznymi na stole, z rodzinnymi pełnych miłości relacjami. dobrą i radosną atmosferą domową i Ok, ale w tym wszystkim zapomina się o najważniejszym, że przyszło dla nas na ten świat ZBAWIENIE, którym jest Pan Jezus Chrystus. Już na wiele set, a nawet tysięcy lat zapowiadane było to wydarzenie i jedno z takich miejsc jest zapisane w księdze proroka Izajasza:
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Anioł Boży powiedział do Józefa o dziecku, które urodzi Maria:
A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On ZBAWI lud swój od grzechów jego. „ (Ew.Mat.1:21)
W Ewangelii Łukasza mamy napisane tak: „I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam ZBAWICIEL, którym jest CHRYSTUS Pan, w mieście Dawidowym.” (Ew.Łuk.2:10-11)
CEL NARODZENIA PAŃSKIEGO
Pan Jezus Chrystus nie narodził się po to, aby założyć jakąś grupę religijną, nie w tym celu przyszedł Pan Jezus jako człowiek na ziemię, lecz przyszedł po to, aby nas ZBAWIĆ.
W Ewangelii Jana 3:16-17 mamy zapisane takie słowo:
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. „
Tak więc nie przyszedł założyć kościół, ale ZBAWIĆ człowieka, a więc Ciebie drogi czytelniku. Posłuchaj tej pieśni:


Słowa tej pieśni znajdują się tutaj:

1. Świecie, świecie, wysłuchaj Boga swego
             świecie, świecie, nie odrzucaj Syna Jego

Refr:  Ten co w Betlejemskim narodził się w żłobie
           musi się narodzić dzisiaj w tobie
        2. Świecie, świecie, dokąd wiedzie twoja droga
            nawet nie wiesz, że oddala cię od Boga
Refr:  Na jej końcu wielka przepaść czeka
           zawróć jeszcze dzisiaj i nie zwlekaj
       3. Świecie, świecie, wysłuchaj Boga swego
           świecie, świecie, nie odrzucaj Syna Jego
Refr:  Ten co w Betlejemskim narodził się żłobie
           musi się narodzić dzisiaj w tobie.

Moi drodzy nie wystarczy wierzyć że Chrystus Pan narodził się w żłobie, trzeba aby narodził się w Tobie i to nie jako maleńkie dziecię Jezus, lecz jako potężny Bóg, Król królów i Pan panów.
Zapraszam do artykułu pt.:  

sobota, 11 listopada 2017

ZNACZENIE SŁOWA „AMEN”
Niektórzy twierdzą, ze słowo „Amen” zostało dodane do Pisma Świętego i ze ono prawdziwie nie występuje w Biblii i jest ono imieniem jakiegoś pogańskiego bóstwa, bożka zwanego „Amenem lub „Amonem”. Oczywiście to jest nieprawdą, ale zajmijmy się najpierw czy słowo „Amen” naprawdę występuje w Biblii i w tym celu sięgniemy do oryginału Biblii Nowego Testamentu jakim jest język grecki i tam dowiadujemy się że jak najbardziej w Piśmie Świętym występuje słowo „Amen” „αμην” . Często tego słowa używał Pan Jezus Chrystus i jest ono użyte w słowie „Zaprawdę, zaprawdę” - Ew.Jana 3:.5 . Ew.Marka15:39.13:30 . Ew.Mat.16:15.5.18.26.
„Amen” oznacza zgodzić się, niech tak się stanie, niech tak będzie, zapewnienie. W drugim liście do Koryntian mamy zapisane takie słowo:
Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje ‚Tak’; dlatego też przez niego mówimy’Amen’ ku chwale Bożej.” (2 Korynt.1:21)
Słowo „Amen” ma również to samo co w Nowym Testamencie znaczenie w języku hebrajskim, który jest językiem Starego Testamentu „amēn” tak jak powyżej jest opisane.
Słowo „Amen” nie jest imieniem żadnego pogańskiego demona, ale to słowo jest imieniem jedynego, prawdziwie istniejącego Boga Izraela, którym jest Jezus Chrystus.
A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:…”
W Nim (CHRYSTUSIE JEZUSIE) zostały spełnione wszystkie obietnice dotyczące naszego zbawienia, które zapowiadały to zdarzenie na wiele tysięcy lat przed tym wydarzeniem, czyli poświęceniem się Pana Jezusa Chrystusa za nas na krzyżu Golgoty, ale On zmartwychwstał, wstąpił na niebosa, siedzi po prawicy Bożej i posłał swego Świętego Ducha. Boże obietnice naszego zbawienia w Chrystusie Jezusie zostały spełnione.
Bo ile tylko jest obietnic Bożych, w Nim (mają swoje) \”tak\”; i w Nim mówimy \”Amen\” dla chwały Bożej.” ( 2 Korynt.1:21)

wtorek, 7 listopada 2017

NABOŻEŃSTWA W INTERNECIE A W RZECZYWISTYM ŚWIECIE

Pan Jezus Chrystus powiedział: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Ew.Mat.18:20)
Pierwsi wyznawcy Pana Jezusa Chrystusa spotykali się razem.
I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,…” (Dzieje Ap.2:42.46)
Apostoł Paweł pisał do Koryntian: Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,(…)Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. „ ( 1 Korynt.5:14:26)
Nie spotykali się gdzieś w wirtualnym świecie na internecie na żywo, ale spotykali się realnie, fizycznie ze sobą.
No dobrze, ktoś może powiedzieć, ale wtedy nie było internetu i to prawda, ale jest też prawdą, ze internet nie zastąpi realnej, fizyczne obecności na nabożeństwie.
Sam Pan Bóg chce, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań chrześcijańskich.
„…baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.” (hebr.10:25)
Bóg chce, abyśmy uczestniczyli także fizycznie na nabożeństwie spotykając się wzajemnie ze sobą, jako Bożą rodzina, braćmi i siostrami w Chrystusie.
Tak więc jeżeli jesteś zdrowy i możesz chodzić mając możliwości uczestniczenia w nabożeństwach skorzystaj z tego.
Co prawda ma na swoim blogu linki, odnośniki do stron, gdzie można na żywo za pośrednictwem internetu obejrzeć nabożeństwo, ale jest to skierowane do osób głównie, które z powodu problemu ze zdrowiem nie mogą wziąć udziału udziału w rzeczywistym świecie w zgromadzeniu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Najważniejsze jest aby głową kościoła był Pan Jezus Chrystus i miał swobodę działania Jego Chrystusowy Duch Święty.
aby w danym kościele Pismo Święte było uważane za Boże Słowo i ono było wytycznym wyznacznikiem i fundamentem wiary.
Gdzie wzajemnie po między wierzącymi panuje miłość.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
„Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” (Ew. Jana 13:34-35)
Apostoł Paweł napisał: Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest MIŁOŚĆ. (1 Korynt.13:13)
Natomiast Apostoł Jan pisał: „Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” ( 1 Jana 4:8.16)
Kontynuując ten temat zapraszam do artykułów pt.:

wtorek, 31 października 2017

CZYŚCIEC

Według nauki kościoła katolickiego, żeby wejść do nieba trzeba najpierw pójść do czyśćca, żeby tam oczyścić się z grzechu, a dopiero później, jako czysty wejść do nieba.
Czyli według tej nauki wierząca osoba w Chrystusa musi jeszcze trafić do jakiegoś miejsca, przejść jakiś stan oczyszczenia a dopiero potem może wejść do Królestwa Bożego.
Jednak Bóg w swoim słowie mówi zupełnie coś innego i możemy przeczytać to w Piśmie Świętym w 1 liście Jana1:7, gdzie tak to słowo brzmi:
„...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1:7)
Jedyny sposób jaki możemy pozbyć się grzechu z nas i oczyścić się z niego jest Krew Pana Jezusa Chrystusa, którą za nas przelał na krzyżu Golgoty.
Boży Duch Święty mówi dalej w tym słowie:
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (1 Jana 1:9)
Czym wyznanie grzechów napisałem w artykule pt.WYZNAWANIE GRZECHÓW na który serdecznie zapraszam, bo to da większe światło w tym temacie.
Nie ma żadnego miejsca zwanego czyśćca, ani stanu oczyszczania oprócz jednego, a jest nim Krew Pana Jezusa Chrystusa i to jest nasz jedyny czyściec, który oczyszcza nas z brudu grzechu i winy.
Tylko, jedynie i wyłącznie oczyszcza nas z grzechów krew Pana Jezusa Chrystusa.
Trzeba tylko przyjść do Pana Jezusa Chrystusa odwracając się od grzechu w kierunku Boga.
Bóg mówi:
Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę.„ (Izaj.43:25)
I tym, który zmazuje nasze grzechy jest Pan Jezus Chrystus i to On czyni nas czystymi w Swojej Krwi.
Czyściec to Krew Pana Jezusa Chrystusa.

sobota, 28 października 2017

CZY WSZYSCY BĘDĄ ZBAWIENI ?

Papież Franciszek powiedział: „wszyscy będą zbawieni. Wszyscy”Źródło: forumdlazycia.wordpress.com/

Prawdą jest, ze Pan Jezus umarł za wszystkich:
„…a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.” (2 Korynt.5:15)
„(Bóg) chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.(…) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. „ (1 Tym.2:4.6)
Słowo WSZYSCY znaczy KAŻDY w tym także Ty, który teraz to czytasz.
Pan Jezus Chrystus już Ciebie zbawił:
” Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” (Ew.Jana 3:16-17)
Bóg już wszystko uczynił w kwestii twojego zbawienia, lecz teraz decyzja należy do Ciebie, co z tym zrobisz co Pan Jezus Chrystus uczynił dla Ciebie.
Bóg mówi: Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. (Ps.12:6)
Pan Jezus Chrystus powiedział:
„A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają.” (Ew.Mat.11:12)
Kiedyś usłyszałem wypowiedź jednej osoby„Jak mam być zbawiony to będę zbawiony”.
Jeżeli takie jest twoje podejście do tego tematu to nigdy nie będziesz zbawiony.
Tak jak jest napisane w powyższym tekście psalmu 12 i w wersecie 6. Bóg zgotuje zbawienie temu, kto tego zbawienia pragnie.
Pan Jezus powiedział, ze gwałtownicy do niego wchodzą, a więc ci, którzy za wszelką cenę chcą być w królestwie Bożym i w żadnym wypadku nie lekceważą tego, a wręcz odwrotnie, poważnie traktują Króla tego królestwa, którym jest Bóg.
Pan Jezus Chrystus przyniósł nam zbawienie, które jest z łaski i jest niezasłużonym darem Bożym względem nas, ale my musimy go przyjąć z Jego rąk.
W jaki sposób wziąć ten dar od Boga? Otrzymuje się go przez wiarę:
„Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. „ (Ew.Jana 3:18.36)
Tak więc nie wszyscy będą zbawieni, lecz tylko ci, który wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, w to co On dla nas uczynił ku naszemu zbawieniu.
Pan Jezus Chrystus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy  we mnie, ma żywot wieczny.” (Ew.Jana 6:47)
Tutaj nie chodzi o wiarę w istnienie Boga, ale zdecydowanie o coś więcej, o wiarę w zbawcze dzieło, które dokonał dla nas Pan Jezus Chrystus.
Jeżeli nie wierzysz w Jezusa Chrystusa jako tego, który Cię zbawił nie być w Jego królestwie.
Boże Słowo mówi: 
Tym zaś, którzy go (JEZUSA CHRYSTUSA) przyjęli,(BÓG) dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,… (Ew.Jana 1:12)
Co to znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa ? Na pewno to nie jest przyjęcie Komunii Świętej, lecz podjęcie decyzji pójścia za Jezusem Chrystusem w swoim życiu.
Jak to uczynić?
Po pierwsze:
To przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego ZBAWICIELA.
Po drugie:
To uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz PAN i WŁADCA Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 1-3 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).
Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się naszym Ojcem, a my Jego dziećmi (synami, córkami). Duch Święty naszym Przewodnikiem, który nas prowadzi i kieruje nami, a Jezus Chrystus naszym Panem, który panuje w naszym życiu.
Bóg wyraźnie mówi w 1 liście Jana:
Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. „ ( 1 list Jana 5:12-13)
Odnośnie tego co znaczy wierzyć w imię Jego zapraszam do artykułu pt.:
Tylko ci, którzy otworzą swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjmą Go, jako swojego Zbawiciela i Pana będą zbawieni.
Co znaczy „serce”? Zdefiniujmy czym jest pojęcie „serce” w obrazie biblijnym.
„Serce” człowieka jest zatem centralnym punktem jego osobowości a także źródłem życia w znaczeniu fizjologicznym. Serce jest symbolem życia. Jest ono punktem, w którym zlegają się wszystkie szlaki życia, zarówno duchowe, jak i te związane z duszą. Serce jest źródłem pragnień, woli i osądu. Mówi się, że cokolwiek odczuwamy w duszy, wywodzi się z serca. Jest ono jakby magazynem doświadczeń i rzeczy zasłyszanych, fabryką produkującą myśli i cele, czy to dobre, czy złe. Serce jest również centralnym punktem życia emocjonalnego moralnego. W sercu skupia się zarówno miłość do Boga (Ps.73:26) jak i bluźniercza pycha (Ezech.28:2.5) w sercu powstają także myśli złe jak i dobre oraz złe słowa i uczynki. W sercu mieszka sumienie (Hebr.10:22) Które reaguje na grzech (1 Jana 3:19-21) Wiara zbawiająca (Rzym.10:10) lub niewiara są związane z sercem. W sercu zamieszkuje Chrystus (Efez.3:17) Duch Święty (2 Korynt.1:22) i pokój Boży (Kol.3:15). Słowo Boże (Przyp.Sal.4:23).
Tak więc tylko, jedynie i wyłącznie będą zbawieni ci, którzy uznają Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana.
Nie tylko jako Zbawiciela, który uratowął z czeluści piekła, ale jako Pana, czyli tego, który panuje, sprawuje władzę, kieruje życiem, prowadzi.
W Bożym Słowie zapisane są słowa:
„…kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. „ (Ew. Jana 3:36)
Posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi jest istotą sprawy. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jesteśmy zachowani od gniewu wynikającego z naszego grzechu:
„…bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym., . „(1 Tesal.1:9-10)
„Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego (JEZUSA) zachowani od gniewu. „ (Rzym.5:9)
Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,…” (1 Tesal.5:9)
Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony!
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. „ (Dzieje Ap.4:12) - TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Polecam artykuł: ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA

sobota, 21 października 2017

O WZAJEMNYM PODEJŚCIU WIERZĄCYCH CHRZEŚCIJAN DO SIEBIE

Pan Jezus Chrystus mówi:Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny. „ (Ew. Mat.5:22)
Słowo „Racha” pogardę względem drugiej osoby, ale w dalszej wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa mamy zapisane takie słowa:kto by rzekł bratu swemu: (…)Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.”
Może nie wypowiedzieliśmy tego słowa na głos, ale pomyśleliśmy tak o kimś i o zgrozo naszym Bracie czy Siostrze w Chrystusie z Kościoła.
Kilka lat temu uczestniczyłem w spotkaniu chrześcijańskim, które odbywało się w wynajętej nie dużej salce a na tym, spotkaniu głosił gość z Holandii na zaproszenie gospodarzy tego spotkania i na koniec zrobił wezwanie kto chce oddać życie Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana, a że to spotkanie było pełne już osób mi osobiście znanych, jako nawróconych do Chrystusa, odrodzonych z Bożego Ducha. Ten kaznodzieja zaczął wręcz krzyczeć „Głupcy jesteście” bo nikt wtedy nie chciał wychodzić, ponieważ w tym spotkaniu uczestniczyły osoby nawrócone. Zaraz na myśl mi przyszedł fragment który powiedział Pan Jezus między innymi do swoich uczniów:, że  kto mówi na brata  (siostrę) głupcze pójdzie w ogień piekielny, czyli jest jego zabójcą.
Czasami czytając na internecie różne wpisy osób, które uważają się za wierzące wzajemnie obrzucają się epitetami typu „Jesteś głupcem” wierzący na wierzącego. To bardzo przykre .
Cały ten tekst, który powiedział Pan Jezus Chrystus brzmi tak:
„Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.” (Ew.Mat.5:21-22)
Boże Słowo mówi nam wyraźnie, że nawet nie trzeba wypowiedzieć słowa, żeby być winnym przed Bogiem wystarczy źle pomyśleć.
Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.” (1 Jana 3:15)
Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (1 Jana 4:20)
Czym jest nienawiść zapraszam do artykułu pod tym tytułem, który znajduje się >>>TUTAJ<<< Warto się z nim zapoznać.
A przecież Boże przykazanie mówi: „…aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.” (1 Jana 4:21)
To nie są żarty, kto poważnie traktuje Boga ten będzie poważnie traktował Jego przykazania.
Pan Bóg też dał przykazanie „NIE ZABIJAJ” i nie wystarczy komuś fizycznie odebrać życie można złamać to przykazanie w swoich myślach, w sercu dopuścić się takie czynu i już jest grzech.
Zapraszam do wysłuchania w tym temacie rozważania biblijne, gdzie jest to lepiej wyjaśnione: 
Zapraszam również do artykułu, który mówi w temacie NIE ZABIJAJ
Kliknij >>>TUTAJ<<<

sobota, 14 października 2017

EWANGELIZACJA W MIŁOŚCI

Niektórzy chrześcijanie pragną dzielić się Ewangelią czyli dobrą nowiną zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie i są w tym bardzo zagorzale gorliwi i nic w tym złego, ale w tym działaniu czasami stosują metodę „bicia Biblią po głowie” czyli bombardują na siłę ludzi wersetami biblijnymi bez miłości w sercu do tych osób lecz tylko na zasadzie „MUSISZ” bo jak nie to… i tutaj można wpisać negatywne słowa coś na zasadzie rzucania przekleństw pod adresem tego człowieka i straszeniem najgorszym, żeby tylko zmusić go do przyjęcia tego, co tej osobie mówimy. Możemy nawet mówić prawdę i głosić Ewangelię, ale w tonie naszego głosu i sposobie przekazu może coś na zasadzie ROZKAZU temu człowiekowi zamiast MIŁOŚCI. Znam osobiście takie przykłady niewłaściwego przekazu Ewangelii, które bardziej spowodowały zamknięcie serc ludzi na Ewangelię niż otwarcie. Wiele lat pewna rodzina katolicka zapragnęła, aby w ich domu odbywały się spotkania w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek który wtedy był prowadzący te spotkania pochodził z jednego ze zborów ewangelicznie wierzących przypominam, że gospodarze w którym odbywało się to chrześcijańskie spotkanie był wtedy katolikami, ale otwartymi na poznanie prawdy i też na ścianie mieli obraz papieża Karola Wojtyły na „dzień dobry” na pierwszym spotkaniu ten człowiek, brat w Chrystusie mówi im zdejmijcie tego tatulka ze ściany. Na kolejnym spotkaniu oni ten obraz przenieśli w inne miejsce bardziej ukryte, ale on ten obraz zobaczył i znów im nakazał surowo wyrzucić go na śmietnik.
Na kolejnym spotkaniu ten człowiek nakazał im napisać kartkę i postawić w widocznym miejscu, aby zapamiętali, że w każdą niedzielę mają pojawiać się o godz.9:30 na nabożeństwie i to był niestety koniec tej chrześcijańskiej grupy domowej i serca tych ludzi zostało poranione i zamknęli się wskutek czego na Ewangelię, ponieważ ktoś w niewłaściwy sposób ją przekazywał i skutek był odwrotny od zamierzonego.
Zdarza mi się też dzielić Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa także na innych miejscach w internecie na różnego rodzaju komunikatorach, czatach i byłem świadkiem dla mnie przykrego incydentu, gdzie głoszący tam zwrócił się do pewnej osoby tymi słowy „gówniaro na kolana i do pokuty”. Osoba to była 17 letnia dziewczyna, która nie miała nóg i do tego załamała się i wpadła w depresję mając myśli samobójcze, ale chwała Bogu za innych wierzących Braci i siostry w Chrystusie, które się tą osobą zajęli.
Bóg mówi do nas:Wszystko niech się dzieje u was w MIŁOŚCI. (1 Korynt.16:13)
Głoszenie Słowa Bożego winne być czynione w miłości do człowieka przekazywane w Duchu Miłości i łagodności, którym jest Duch Pana Jezusa Chrystusa.
Apostoł Jan z inspiracji i w natchnieniu Ducha Świętego zapisał takie słowa:
„A to jest MIŁOŚĆ, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było ZASADĄ WASZEGO POSTĘPOWANIA.” (2 list Jana 1:6)
Miłość ma być zasadą naszego postępowania w naszym życiu i także w mówieniu innym o Panu Jezusie Chrystusie i głoszeniu Jego Słowa ludziom. Miłość ma nami kierować do ludzi, kiedy świadczymy ludziom o Panu Jezusie Chrystusie i także styl naszego mówienia ma wyrażać miłość do człowieka. Boże Słowo mówi:
” Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze UPRZEJMA, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu.” (Kol.4:5-6)
Kontynuując ten temat polecam artykuł pt.:
>>>”PODSTAWA EWANGELII – MIŁOŚĆ„<<<

wtorek, 10 października 2017

UPADŁEŚ? POWSTAŃ I IDŹ!

Może w przeszłości oddałeś swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, ale dzisiaj potknąłeś o kamień grzechu i upadłeś. Posłuchaj co mówi na ten temat Boże Słowo:
„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. „ (1 Jana 2:1)
Dalej w Piśmie Świętym jest zapisane takie słowo, które jest od Boga do Ciebie: On ci jest ubłaganiem za grzechy (twoje)nasze,…” (1 Jana 2:2)
„…są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego (JEZUSA)Bóg ustanowił jako ofiarę PRZEBŁAGALNĄ przez krew jego,…” (Rzym.3:24-25)
Jesteś usprawiedliwiony darmo z łaski Bożej przez odkupienie w Panu Jezusie Chrystusie i tego Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec ustanowił ofiarą przebłagalną za Ciebie.
To Pan Jezus Chrystus jest twoim Bożym Barankiem, który gładzi wszelki twój grzech. Rzeczą ludzka jest upaść, ale rzeczą diabelską jest trwać w upadku.
Zdarzył Ci się upadek w grzech? Nie leż w tym grzechu, powstań i idź dalej z Panem Jezusem Chrystusem przez życie. Była chwila w twoim życiu, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela i Pana, ale upadłeś pod naporem pokusy grzechu i czujesz teraz się z tym źle bo myślisz, że Pana Jezus Chrystus Cię odrzucił i nie kocha Ciebie. To nic bardziej mylnego i oszukańczego. Taka myśl pochodzi od szatan, który chce twojej zguby i żebyś się poddał i zrezygnował z dalszego podążania za Panem Jezusem i z Panem Jezusem Chrystusem, ale Pan Jezus Chrystus mówi do Ciebie:
„Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.” (Ew.Jana 8:12)
Bóg Ciebie nie tylko nie potępia, ale usprawiedliwia Cię:
„Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież BÓG USPRAWIEDLIWIA. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (list do Rzymian 8:31-35.39)
Jeżeli więc zgrzeszyłeś, powstań z grzechu i biegnij w stronę Pana Jezusa Chrystusa. On czeka na Ciebie.
Krew Pana Jezusa Chrystusa zmywa z Ciebie wszelki grzech. Boże Słowo mówi: „...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas (Ciebie) od wszelkiego grzechu.” ( 1 list Jana 1:7)
Bóg nie tylko Ciebie nie potępia, ale On jest twoim Zbawicielem. Pan Jezus Chrystus na krzyżu Ciebie zbawił i jeżeli upadłeś On Cię podnosi z grzechu i oczyszcza swoja Krwią. Tak więc nie użalaj się nad sobą, nie leż w grzechu i nie oskarżaj się, ale powstań i idź ramię w ramię z Panem Jezusem Chrystusem. Naśladuj Chrystusa, krocz z Nim i nie patrz na grzech, który Ci się przydarzył, ale patrz na Jezusa Chrystusa, który wziął twój grzech i przybił do krzyża raz na zawsze uśmiercając grzech.
On JEZUS CHRYSTUS grzechy (twoje)nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy,(abyś Ty) obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości (żył) żyli ;…” (1 Piotra 2:22)
Uwierz, jest to możliwe dzięki mocy zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa żyć zwycięskim życiem nie ulegając grzechowi. Polecam artykuł pt.:
NIE MUSISZ GRZESZYĆWOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE
Poprzez zmartwychwstanie Chrystusa życie zatriumfowało nad śmiercią, dobro nad złem, świętość nad grzechem i nie musisz być pod wpływem grzechu, ale możesz żyć pod wpływem zmartwychwstałego Chrystusa. Pan Jezus Chrystus żyje i Ty możesz żyć z Nim zwycięskim życiem w mocy Jego Ducha Świętego, który Go wyprowadził z grobu i również ten sam Duch w dniu twojego nowego narodzenia wyprowadził Ciebie z pod panowania i władzy grzechu nad Tobą. Tak więc powstań w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i żyj Bogu na chwałę!
Bóg jest zawsze po twojej stronie i Jego miłość do Ciebie nigdy zgasła.

Polecam artykuł znajdujący się na Facebooku pt.: „ZGRZESZYŁEŚ?”
Polecam także do zapoznania się z tematem:BÓG POTĘPIA?”

piątek, 6 października 2017

EWANGELIA JEST GŁOSZONA – NIKT NIE BĘDZIE MIAŁ WYMÓWKI

EWANGELIA JEST GŁOSZONA I NIKT NIE BĘDZIE MIAŁ WYMÓWKI
Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,…” (Dzieje Ap.17:30)
Pan Jezus Chrystus powiedział: I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.” (Ew.Mat.24:14)
Dziś już jest głoszona Ewangelia wszędzie i na wszelkie sposoby przez internet, radio, telewizja na ulicach miast i wiosek po szkołach, różnych domach opieki, szpitalach, zakładach karnych i odwykowych, nawet w jednostkach wojskowych i wielu, wielu innych miejscach, gdzie tylko się da. W księdze Objawienia Jana mamy zapisane takie słowa:
I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom,…” (Obj.14:6)
Możemy zobaczyć kilka filmów takich akcji Ewangelizacyjnych >>>TUTAJ<<<
Uliczny kaznodzieja głosi ewangelię o pokucie i o Jezusie do ludzi idących na koncert, tuz przed ostatnią masakrą w Las Vegas .
Ludzie reagują negatywnie i odrzucaj a to co głosi, naśmiewają się, nie zdając sobie sprawy, że dla wielu z nich będzie to ostatni wieczór ich życia na tej ziemi. W masakrze zginęło 59 osób i setki jest rannych. Chociaż jest to niesamowita tragedia, za którą stal szatan i demony inspirujące mordercę, Bóg mówi do ludzi i do narodu przez tą tragedię. Zycie na tej ziemi może w jednej chwili się zakończyć i ludzie muszą sobie zadać pytanie czy są gotowi stanąć wobec Boga, który jest dawcą wszelkiego życia teraźniejszego i wiecznego. Jako kościół Jezusa musimy sami być gotowi i tez wskazać właściwy kierunek, tym którzy gotowi nie są. Niech sam Bóg pocieszy tych, co opłakują śmierć swoich bliskich, i niech pomoże wielu przybliżyć się do Niego!

 Drogi czytelniku, który teraz czytasz ten artykuł do Ciebie dotarła Ewangelia i nie będziesz miał wytłumaczenia przed Bogiem, że nie wiedziałeś o tym, ze nie słyszałeś Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny zbawienia w Chrystusie, które jest darmo z łaski dla Ciebie. Dziś ludzie pytają „Co z tymi, którzy nigdy nie usłyszeli Ewangelii?” a powinni zadać sobie pytanie „A co ze mną będzie?” I Ty drogi czytelniku powinieneś sobie szczerze zadać i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy jesteś gotów na spotkanie z Bogiem? To nie są żarty. Ewangelia jest coraz bardziej rozpowszechniana i coraz więcej osób o niej słyszy żyjemy w przed dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, gdzie z tego większa część osób drwi nie zdając sobie sprawę, że tym sposobem sobie krzywdę czynią.
Jeżeli jeszcze nie uczyniłeś lub nie uczyniłaś tego pierwszego kroku wiary to uczyń to teraz! Powierz swoje życie Chrystusowi. Uczyń Jezusa Chrystusa swoim Zbawicielem i Panem.
Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! (Izaj.55:6)
Bóg mówi do Ciebie:Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia. „ ( 2 Korynt.6:2)
Przyjdź do JEZUSA CHRYSTUSA! Nie zwlekaj dłużej!
Pan Bóg czeka na Ciebie! Póki żyjesz masz szansę teraz i w tym momencie bo nie masz gwarancji, że jutra dożyjesz, a jeśli dożyjesz to tylko dzięki Bożej łasce bo Bóg nie chce, abyś zginął.
Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? (Ezech.18:23)
Bóg mówi: nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan.” (Ezech.18:32)
Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.” (2 list Piotra 3:9)
Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.” (1 Tym. 2:4)
Pan Bóg mówi: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć,… Nawróćcie się więc, a żyć będziecie! (Ezech.33:11 . 18:23)