środa, 15 marca 2017

PRZYJDŹ DO JEZUSA, A ON ZMIENI CIĘ

Może myślisz, że najpierw musisz się zmienić, stać lepszym, naprawić siebie samego a potem przyjść do Jezusa i oddać Mu życie. Usłyszałem, kiedyś wypowiedź „Nie mogę przyjść narazie do Jezusa bo jestem grzeszną osobą. Najpierw muszę przestać grzeszyć, a potem przyjść do Boga i nawrócić się do Niego”.
Drogi Czytelniku jeśli taki jest tok twego myślenia to nigdy nie przyjdziesz do Chrystusa i nie przestaniesz grzeszyć. W księdze proroka Jeremiasza mamy zapisane słowa:
Czy Murzyn może odmienić swoją skórę a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? (Jerem.13:23)
A Co za tym idzie oddziela Cię ten stan od Boga. Nie tylko nie jesteś w stanie sam z siebie nie grzeszyć, ale także nie jesteś w stanie sam z siebie żyć dla Boga tak jak On przykazał. Pan Jezus Chrystus powiedział:
„…beze mnie nic uczynić nie możecie.” (Ew.Jana 15:5b)
Bóg stworzył człowieka świętym, perfekcyjnie idealnie doskonałym, lecz człowieka z własnej nie przymuszonej woli odstąpił od Boga i stał się grzesznikiem żyjąc po swojemu niezależnie od Boga. Kaznodzieja Salomon napisał:
Wszelako zważ to: Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni (ludzie) uganiają się za wielu wymysłami.”
Nie próbuj sam siebie zmieniać bo nie jesteś sam siebie o własnej mocy i sile się zmienić. Przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa takim jakim jesteś, a On Cię zmieni. Pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi zmienić twoje życie. Bóg mówi i zarazem zaprasza:
Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.” (Izaj.1:18)
W Piśmie Świętym mamy czytamy, że:
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.”
Przyjdź ze swoim problemem do Pana Jezusa, z tym co Ciebie wiąże i zniewala. Przynieś Panu Jezusowi twój grzech lub grzechy. Pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi się tym zająć. Przyjdź do Niego ze wszystkim, z całym swoim życiem i On JEZUS CHRYSTUS się nim zajmie i sprawi, że wszelki grzech odpadnie od Ciebie. W Biblii mamy tak napisane o Synu Bożym Jezusie Chrystusie:
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (Ew.Jana 8:36)
On nasz Pan Jezus Chrystus daje wolność od grzechu by móc żyć dla Boga i służyć Mu w wolności z radością. W Psalmie 40:9 mamy napisane takie słowa Dawida króla izraelskiego:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia)
To Jego Święty Boży Duch Chrystusowy sprawia w nas chcenie i wykonywanie Jego woli:
Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.” (Filip.2:12)
Tylko On, JEZUS CHRYSTUS, kiedy pozwalamy Mu kierować i panować w naszym życiu powoduje pragnienie woli Bożej:
Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, A zakon twój jest we wnętrzu moim.” (Ps.40:9) (Tłumaczenie Biblii Warszawskiej)
Pan Jezus Chrystus powoduje też radość z tego, że czyni się to, co podoba się Bogu. Człowiek taki służy Bogu z radością, zgodnie ze słowami Psalmu 100:2:
Służcie Panu z radością,…”
W pierwszym liście Jana 5:3 mamy napisane takie słowa:
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.”
To nie jest ciężar to jest radość. Z miłości do osoby, którą kochamy jesteśmy w stanie uczynić wszystko i wcale to nie jest jakimś wyrzeczeniem, ciężarem dla naszej duszy, ale jest to coś miłego. Jeżeli naprawdę miłujemy Boga to wykonywanie woli Bożej jest dla nas radością. Pan Jezus Chrystus powiedział:
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.” (Ew.Mat.11:30)
To „jarzmo” to tak naprawdę nie jest ciężar lecz radość wynikająca z zamieszkującego w nas Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.
Przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa taki, jakim jesteś, a On JEZUS CHRYSTUS Ciebie zmieni i całe twoje życie nabierze sensu i celu, którym stanie się Pan Jezus Chrystus.
Zachęcam Cię do wysłuchania pieśni pt.TAK JAKIM JEST…”
 Oto słowa tej pieśni:
1. Tak, jakim jest – nic nie mam, nic Prócz tego,
że mnie głos Twój zwie, że krew Twa lała się za mnie;
— Baranku Boży, idę już!
2. Tak, jaki jestem, pełen wad, Obdarty
z niewinności szat, By w serce promyk łaski wpadł,
Tak idę już, Baranku mój!
3. Tak, jaki jestem, pełen skruch, Odwaga ma
rozwiana w puch; W Twej łasce tylko ufa duch,
Więc idę już, Baranku mój!
4. Tak, jakim jest — Tyś łaskaw mi, Przebaczasz
i omywasz z win, Dla Twych obietnic wierzę Ci —
Baranku Boży, idę już!
5. Tak, jaki jestem, Panie mój, Miłością Swoją
serce zgój. Bym wiecznie już pozostał Twój,
Baranku Boży, idę już

 Polecam również wspaniałą pieśń  o równie wartej uwagi treści pt.: PRZYJDŹ DO JEZUSAktórą można posłuchać tutaj:Słowa tej pieśni poniżej:
Przyjdź do Jezusa oddaj Mu dziś życie swe
Przyjdź do Jezusa, On poprowadzi cię
Nie myśl już jak ogromny jest grzech,
Który przytłacza cię.
Do Pana przyjdź, On przebaczy ci,
I powie ci jak żyć.
Przyjdź do Jezusa
Już nie zwlekaj dłużej nie,
To jest właściwy dzień,
Skorzystaj więc z szansy tej,
Bo możesz spóźnić się.
Przyjdź do Jezusa

środa, 8 marca 2017

SAMOOSZUKIWANIE

Pan Jezus Chrystus powiedział:Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, NIE OSZUKUJ, czcij ojca swego i matkę.” (Ew.Marka 10:19)
Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów użył zwrotu Nie łudźcie się! – (1 Korynt.6:9).
Wśród ludzi tego świata jest tak, że jeden drugiego oszukuje, ktoś oszukuje kogoś, albo ktoś został oszukany przez kogoś lub też sam siebie oszukuje nie będąc tego świadomym.
W Biblii mamy napisane takie słowa:A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.” (List Jakuba 1:22-25)
Możesz siebie oszukiwać myśląc, że wystarczy przychodzić na nabożeństwo przytakiwać kaznodziei, że wspaniałe Słowo wygłosił i brać udział we wszystkich akcjach w swoim lokalnym kościele i myśląc, że w ten sposób masz plusy u Boga i dzięki temu Pan Bóg pozwoli Ci wejść do królestwa Bożego. Niektórzy myślą, że wystarczy chodzić do kościoła, posłuchać kazania i to wszystko, lecz Pismo Święte wyraźnie mówi: A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.” (List Jakuba 1:22)
Pan Jezus Chrystus powiedział też: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios;…” (Ew.Mat.7:21a)
Jest też grupa osób, która uważa, że jak się modlą i to dużo to Pan Bóg będzie miał dla nich szczególne względy, lecz Chrystus mówi:
A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.” (Ew.Mat.6:7-8)
Pan Jezus mówi: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. „ (Ew.Mat.7:22)
Jakub w swoim liście z natchnienia Bożego napisał:Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.” (List Jakuba 1:26)
Można siebie okłamywać, że jest się w porządku przed Bogiem tymczasem można być na bakier z prawem Bożym, czyli być nie w porządku przed Bogiem oszukując się, że jest dobrze a tak naprawdę jest przed Panem Bogiem. W liście apostoła Pawła do Galacjan zapisane są z inspiracji Bożej takie słowa:
Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje.” (Gal.6:3)
Kolejne błędne myślenie jest, że jestem dzieckiem Bożym bo jako niemowlę zostałem ochrzczony lub przystąpiłem do pierwszej komunii świętej i wtedy po raz pierwszy przyjąłem do swego serca Pana Jezusa, co jest kolejnym kłamstwem, któremu człowiek daje się zwieść. Czym jest tak naprawdę przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa do swego zapraszam do artykułu w temacie: CO TO JEST PRZYJĘCIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA CO ONO OZNACZA I CZYM JEST ?”  Kolejnym oszustwem, jest myślenie, że jestem dzieckiem Bożym, (synem lub córką Boga) bo przystąpiłem do bierzmowania lub byłem konfirmowany, jak to ma miejsce w niektórych kościołach protestanckich. Żadne sakramenty nie przywodzą nas do Boga, ani nie dają zbawienia. Przynależność kościelna również nas nie zbawia, ani pochodzenie chrześcijańskie typu, ze jestem z domu chrześcijańskiego, z rodziny wierzącej na zasadzie, że moi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice byli chrześcijanami, to nie czyni Ciebie chrześcijaninem. Jesteś z kościoła o charakterze protestanckim być może nawet z społeczności ewangeliczno-biblijnej i twój pradziadek, dziadek, tata, czyli w twojej rodziny od pokoleń byli pastorami, lecz i to nie daje zbawienia. Żadne praktyki religijne nie dają nam zbawienia. Może uważasz się za dobrego człowieka i masz nadzieję, że Pan Bóg wpuści Cię do nieba, lecz prawda jest taka, że:
Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili, Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.” (Ps.53:2b.4)
Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. (Rzym.3:10-12.23)
Może myślisz, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć? To pragnę Cię poinformować, że zbawienie jest dla człowieka nieosiągalne. Uczniowie kiedyś zapytali się Pana Jezusa: Któż więc może być zbawiony? A Pan Jezus odpowiedział im: U ludzi to rzecz niemożliwa,…” (Ew.Marka 10:26-27)
Zbawienie jest darem łaski Bożej:Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;” (Efez.2:8)
Zbawienie jest tylko i wyłącznie dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego dobroci względem nas i miłości do nas. To poprzez zasługi Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy tylko i wyłącznie zbawieni.
„(Jesteśmy) usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,…” (Rzym.3:24)


niedziela, 5 marca 2017

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY W CHRYSTUSIE UMIERAJĄ

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają.” (Obj.14:12)
Kilka razy już mi się zdarzyło prowadzić ceremonię pogrzebową i też często cytuję ten fragment. Niektórzy uważają, że ten tekst tyczy się ludzi żyjących w wielkim ucisku, a ja uważam, że ta prawda tyczy się każdego człowieka żyjącego dzisiaj. Czytamy tutaj, że błogosławieni są ci, którzy w Panu umierają a tym Panem jest Jezus Chrystus. Dlaczego szczęśliwi? Dlatego, ze ci ludzie odchodzą do lepszego świata do którego ich prowadzi sam Pan Jezus Chrystus, gdzie nie ma bólu, cierpienia, smutku, mozołu i łez. Nie ma też śmierci, ani chorób, lecz jest jedno wielkie wiecznie panujące szczęście i radość, którego źródłem jest sam Pan Jezus Chrystus, który wieczną Miłością. Lecz, aby być tym „szczęśliwcem”, którym umiera z Chrystusem i przechodzi z Nim na drugi brzeg życia trzeba najpierw zacząć z Nim żyć tutaj za życia na ziemi. Mój rodzony brat napisał pieśń w której refren brzmi:Mieć Pana w sercu to wspaniała rzecz, żyć z Nim na co dzień w sobie Go mieć. Najgorsza i najbardziej tragiczna rzecz dla człowieka to umierać bez Chrystusa. Umierając bez Chrystusa człowiek idzie na potępienie, lecz z Chrystusem jest zbawiony i idzie do Królestwa Bożego w którym rządzi Miłość, a tą miłością jest Pan Bóg nasz kochający nas Ojciec. Drogi czytelniku jeżeli chcesz być szczęśliwy zaufaj Chrystusowi i powierz Mu swoje życie. On Jezus Chrystus zapłacił swoim życiem za Ciebie, abyś Ty mógł żyć wiecznie w niebie w Jego wspaniałej ojczyźnie, którą przygotował dla Ciebie, gdzie będziesz szczęśliwym człowiekiem przez całą wieczność, to nie jest bajka to jest prawda. Przyjmij tę prawdę do siebie, która jest w Jezusie Chrystusie. On umarł za Ciebie i dla Ciebie zmartwychwstał byś miał z Nim społeczność, jako Bogiem i Ojcem pełnym miłości. Skorzystaj z tej szansy, którą daje Ci teraz Bóg. Będziesz błogosławiony i tak naprawdę nie doświadczysz śmierci, a przejścia do innego świata, którym jest Boże Królestwo, panowanie samego Jezusa Chrystusa i to możesz doświadczać już dziś, tego Bożego królestwa w twoim sercu, panowania tam Jezusa Chrystusa, który będzie kierował i rządził twoim życiem i On będzie za sterem twojego życia, który doprowadzi Cię bezpiecznie do przystani, gdzie będziesz odpoczywał w Nim całą wieczność i radował się Jego Boską obecnością cały czas. Warto uczynić ten krok wiary w kierunku Boga i Pana Jezusa Chrystusa teraz uznając Go za swego Zbawiciela i Pana. Co to znaczy uznać Go jako swego Zbawiciela i Pana?
Po pierwsze:To przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela.
Po drugie: Uznanie Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana. Zmiana na stanowisku kierowniczym. Oddanie siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruję swoim życiem swoim życiem, lecz PAN i WŁADCA JEZUS CHRYSTUS. Pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu Ojcu. Pan Jezus Chrystus w Biblii nazywany jest Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi do człowieka sam Bóg Ojciec – (Ew.Jana 1:1-4) . (Ew.Jana 1:1-3) . (Obj.19:13) . (Hebr.1:12) .
Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się naszym Ojcem, a my Jego dziećmi (synami, córkami). Duch Święty naszym Przewodnikiem, który nas prowadzi i kieruje nami, a Jezus Chrystus naszym Panem, który panuje w naszym życiu.
Nie zwlekaj!     Uczyń to teraz póki żyjesz!
W drugim liście apostoła Pawła Pan Bóg mówi:
Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia.” (2 list  do Koryntian 6:2)
TERAZ nie później, bo nie wiesz czy za chwilę dla Ciebie się  czas nie skończy i będzie za późno, ale póki serce bije w twoje piersi w twych płucach jest oddech masz możliwość, szansę powierzenia się Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi, bowiem tylko w Nim jest twoje zbawienie. Tylko, jedynie  i wyłącznie w Panu Jezusie Chrystusie jest  twoje zbawienie. Nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko Jezus Chrystus.
Boże Słowo mówi: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają.”
Pan Bóg mówi, że błogosławieni są ci, którzy w Chrystusie umierają, bowiem Ci idą do raju, do królestwa Bożego, ale żeby w Chrystusie umrzeć i razem z Nim przejść na tamtą stronę brzegu życia trzeba teraz za życia na ziemi zacząć z Chrystusem żyć i do tego zachęcam.