wtorek, 27 września 2016

WYZNAWANIE GRZECHÓW

Aby zrozumieć co znaczy „Wyznawanie grzechów” trzeba zdefiniować słowo „Grzech” i związku z tym polecam temat pt.:GRZECH.
Słowo „wyznać” czy „wyznawać” z greckiego słowa „homologeo” znaczy „zgodzić się” „mówić to samo” „uznać” czy „przyznać się”.
W księdze Jeremiasza mamy napisane:
” Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście – mówi Pan.” (Jerem.3:13)
„Słuchaj! Na wzgórzach słychać błagalny płacz synów izraelskich, że przewrotnie postępowali, zapomnieli Pana, swojego Boga.” (Jerem.3:21)
W powyższych wersetach jest mowa, czym jest wyznawanie grzechów. Nie wystarczy wiedzieć, że się źle robi. Trzeba mieć świadomość grzechu, jak wielkim jest złem wobec Tego, który nas kocha, a jest nim Bóg -(1 Jana 4:8).
Marnotrawny syn wejrzawszy w siebie zrozumiał, że jest grzeszny:
A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. „ (Ew.Łuk.15:17-20)
Wracając do ojca wyznał mu swój grzech:
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. „ (Ew.Luk.15:21)
Jeden z łotrów umierając na krzyżu przyznał się do swojej winy przed Panem Jezusem:
” Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił. „ (Ew.Łuk.23:41)
Wyznał Panu Jezusowi Chrystusowi mówiąc:
Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.” (Ew.Łuk.23:42)
A Pan Jezus Chrystus mu odpowiedział:
Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.” (Ew.Łuk.23:43)
W Piśmie Świętym mamy napisane:
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. „ ( 1 Jana 1:9)
Tylko Bóg ma władzę odpuszczania grzechów:
Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. (Izaj.43:25)
Król izraelski Dawid powiada:
Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. „ (Ps.32:5)
Kiedy wyznajemy nasze grzechu, Bóg je nam odpuszcza:
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. (1Jana 1:7)
Ktoś może teraz zadać pytanie: „Jak tylko Bóg ma władzę odpuszczania grzechów skoro Pan Jezus powiedział: Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane?” (Ew.Jana 20:23)
Odpowiadając na to pytanie spójrzmy do listu Jakuba 5:16, gdzie tak jest napisane:
Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”

WZAJEMNE WYZNAWANIE SOBIE GRZECHÓW

Jest coś takiego jak rozmowa duszpasterska. Czasami człowiek potrzebuje rozmowy z drugim człowiekiem, godnym zaufania chrześcijaninem, bratem czy siostrą w Panu Jezusie Chrystusie, lub pastorem, który ma z czymś problem i mogą wspólnie przynieść go Bogu, a Bóg go rozwiąże i jeżeli jest to grzech, to przebaczy i go odpuści.
Wróćmy do tekstu z Ewangelii Jana 20:23, który mówi:
Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.”
Odnośnie tego wersetu Biblijnego jest też taki tekst Pisma Świętego Nowego Testamentu, który mówi, że jeśli my nie przebaczymy naszemu winowajcy to nam Bóg nie przebaczy naszych win. Kiedy wobec kogoś zawiniliśmy potrzebujemy się pojednać i przeprosić tę osobę, którą skrzywdziliśmy, to też jest pewnego rodzaju forma wyznawania grzechów, przyznanie się do winy wobec osoby, którą zraniliśmy. Odnosząc się dalej do tekstu Ewangelii Jana 20:23 Pan Jezus Chrystus dał nam narodzonym na nowo z Bożego Ducha Świętego i ochrzczonym w Jego Duchu Świętym władzę, moc i autorytet nad pokusa do grzechu, nad grzechem i wszelka mocą ciemności i dał nam moc Bóg w Duchu Świętym do zwycięskiego życie w Panu Jezusie Chrystusie.- (Ew.Łuk.10:19)
Wróćmy do tekstu listu Jakuba 5:16, tymrazem w przekładzie tłumaczenie Biblii Gdańskiej, gdzie ten fragment jest lepiej oddany jeśli chodzi o słowo „PRZED
Wyznawajcie jedni PRZED drugimi…,
Nie tylko „jedni drugim” lecz „jedni PRZED drugimi”
Grzech możemy wyznawać tylko Bogu, a nie człowiekowi, bo tylko Bóg może zmazać nasz grzech, a jedynie możemy przed człowiekiem to czynić, jako świadkiem, który może być wsparciem dla Ciebie, wspólnie wraz z tobą, przynieść ten problem grzechu Bogu, jako twój zaufany brat, czy siostra w Chrystusie bądź pastor twego kościoła, zboru, wspólnoty. Tylko Bóg może uwolnić Cię od niego i przebaczyć Ci ten grzech.
Wyznając grzech … To tylko połowa sukcesu. Trzeba odwrócić się od niego. W Dziejach Apostolskich 8:22 mamy zapisane takie słowa:
„Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego;…”
Trzeba przepraszając Boga odwrócić się od grzechu. Pan Bóg mówi:
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. „ (Przyp.Sal.28:13)
Zapraszam do zapoznania się z tematem grzechu >>TUTAJ<<
Polecam artykuły w temacie:

sobota, 24 września 2016

UŚWIĘCENIE

ŚWIĘTY


Zanim zajmiemy się czym jest „uświęcenie” musimy zająć się czym jest „świętość” i co oznacza słowo „święty”
Określenie „święty” z języka greckiego brzmi „hagiasmos” i oznacza oddzielony od czegoś lub czegoś do specjalnego, zaszczytnego celu, do wyłącznej dyspozycji.
Bóg mówi:
Będziecie mi więc świętymi, bo Ja jestem święty, Ja, Pan i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi.” (3 Mojż.20:26)
Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.” (5 Mojż.7:6)
„… gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był jego wyłącznym ludem. „ (5 Mojż.14:2)
Bóg kieruje te słowa do tych, którzy narodzili się z Jego Bożego Ducha uznając Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana.
Apostoł Paweł pisząc list do Koryntian nazywa ich świętymi:
„Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym…” (1 Korynt.1:1-2)
„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.” (2 Korynt.1:1)
I do chrześcijan w Efezie:
„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa” (Efez.1:1)
A także do wierzących w Chrystusie Filipian pisze:
„Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie,…” (Filip.1:1)
Do kościoła Kolosan również pisze:
„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach…” (Kol.1:1-2)
Bóg chce, abyśmy, którzy jesteśmy „święci” czyli mamy pozycję daną nam przez Boga w Panu Jezusie Chrystusie za pośrednictwem Ducha Świętego, kiedy przekazaliśmy ster naszego życia pod kierownictwo Pana Jezusa Chrystusa.
„Święty” to ten, który jest oddany tylko i wyłącznie, jedynie do dyspozycji Boga. I Bóg chce, abyśmy jako święci, żyli świętym życiem:
lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. ( 1Piotra 1:15-16)
Mamy żyć świętym życiem, życiem podobającym się Bogu.
Pan Bóg wzywa nas:
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,…” (Hebr.12:14)


UŚWIĘCENIE


Niektórzy twierdzą, że każdego dnia trzeba się nawracać do Boga, albo każdego dnia trzeba się rodzić na nowo. Dziecko, niemowlę, które się narodziło na świat, ono nie rodzi się każdego dnia, to dziecko raz narodziło się na ten świat, a teraz wzrasta z każdym dniem. Pan Jezus Chrystus powiedział, kiedyś do Szymona Piotra:
Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały.” (Ew.Jana 13:10)
Ten kto się narodził z Bożego Ducha Świętego jest obmyty w Baranka Krwi Pana Jezusa Chrystusa i jest czysty cały. Teraz osoba taka potrzebuje się uświęcać każdego dnia, każdej chwili, każdej minuty, każdej sekundy życia.
Czym jest uświęcenie? Jak się uświęcać?
W liście do Rzymian mamy napisane:
Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne.” (Rzym.6:22 Biblia Tysiąclecia)
Określenie „służyć Bogu” oznacza wykonywać wolę Bożą, posłuszeństwo słowu Boga, czyli posłuszeństwo Bogu, wykonywanie Jego poleceń.
Poprzez posłuszeństwo Bogu uświęcamy nasze dusze otwierając sobie drzwi do Bożego królestwa.W pierwszym liście Apostoła Piotra mamy zapisane takie słowa:
„…dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie…” ( 1 Piotra 1:22)
Pan Jezus Chrystus w arcykapłańskiej modlitwie mówi do Boga Ojca:
Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. ” (Ew.Jana 17:17)
Pan Jezus Chrystus tutaj mówi, że Słowo Boga jest prawdą, a Piotr pisze, że dusze nasze są uświęcane przez posłuszeństwo prawdzie. Tak więc uświęcamy się, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu. Poprzez posłuszeństwo naukom Pisma Świętego Bóg Duch Święty nas w swojej mocy uświęca, gdy my okazujemy Mu posłuszeństwo. Wezwanie Boga do nas jest takie:
„W końcu, bracia (siostry), bądźcie zdrowi; doskonalcie się (uświęcajcie), weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.” ( 2 Korynt.13:11)

środa, 21 września 2016

MOC I AUTORYTET IMIENIA JEZUS CHRYSTUS I JEGO PRZELANEJ KRWI

MOC I AUTORYTET IMIENIA JEZUS CHRYSTUS

W Słowie Bożym czytamy, że na imię JEZUS zegnie się wszelkie kolano: -aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (Filip.2:10)
Uzdrowienie mamy w imieniu JEZUS CHRYSTUS: - I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga.” (Dzieje Ap.3:6-8)
I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus; wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał.” (Dzieje Ap.9:34)
Na imię JEZUS CHRYSTUS ustępują choroby i pierzchają demony. Uwolnienie jest w mocy i autorytecie imienia JEZUS CHRYSTUS:Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.” (Dzieje Ap.16:18). Przebaczenie grzechów jest przez imię JEZUS CHRYSTUS: każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego.” (Dzieje Ap.10:43)
I w końcu zbawienie jest tylko i wyłącznie, jedynie w imieniu JEZUS CHRYSTUS: - I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS.

MOC I AUTORYTET PRZENAJŚWIĘTSZEJ DROGOCENNEJ KRWI PANA JEZUSA CHRYSTUSA
Krew Pana Jezusa Chrystusa chroni, zachowuje i strzeże, tak ja mamy to opisane w 2 księdze Mojżeszowej 23 rozdziale o Baranku Paschalnym, który symbolizuje i był aktem proroczym w tamtym czasie zapowiadającym Bożego Baranka Pana Jezusa Chrystusa, który przelał ponad dwa tysiące lat temu Swoją Krew dla naszego zbawienia i czytamy tam takie słowa:
A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską.Weźcie też wiązkę hyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomażcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios.” (2 Mojż.12:13.22-23)
Tutaj mamy opis plagi śmierci pierworodnych Egiptu i tam, gdzie była krew na ścianie przed wejściem do budynku plaga ta omijała to miejsce. To jest także obraz Krwi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który przelał za nas jako nasza ochrona przed złem, ale Krew naszego Zbawiciela nie tylko nas chroni przed złem, ale także daje nam zwycięstwo nad złem, nad różnymi mocami ciemności, szatanem, demonami, grzechem i chorobami. W księdze Objawienia Jana 12:10 mamy taki zapis:
A oni zwyciężyli go przez krew Baranka…”
Ci „oni” to chrześcijanie, uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, osoby, które narodziły się na nowo z Bożego Ducha i to się tyczy każdego Bożego dziecka dzisiaj. Czytamy dalej w tym fragmencie „zwyciężyli „go” kto to jest? To jest szatan, Boży i nasz przeciwnik i wróg nad którym daje nam zwycięstwo Krew Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy odkupieni za cenę Krwi:
„…nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. „ (1 Piotr 1:18-19)
Krew Pana Jezusa Chrystusa przynosi wolność od grzechu:
który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego,…” (Obj.1:5-6)
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. „ (1 Jana 1:7)
Za cenę Krwi zostaliśmy odkupieni na własność Bogu jako Ojcu naszemu, który nas zrodził przez Swego Ducha Świętego mocą przelanej przenajświętszej, najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przez krew Pana Jezusa Chrystusa mamy przystęp bezpośrednio do Bożej obecności:
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni.” (Hebr.10:19)
Świątynia to miejsce Bożej obecności i Jego chwały, a więc przez krew Pana Jezusa Chrystusa możemy przychodzić bezpośrednio do Boga, jako naszego Ojca. Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa usprawiedliwia nas od wszelkiego grzechu. W Psalmie 103:10-11 jest napisane:
Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych.”
Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów, lecz patrzy przez pryzmat krwi Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian 5:9 mamy zapisane takie słowa:
Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.”
Święta krew Pana Jezusa Chrystusa uniewinnia nas i czyni nas w oczach Bożych sprawiedliwymi.
Słowo Boże mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa dokonane za nas na krzyżu. -(Rzym.3:24-25).
Mowy o Świętej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa w Słowie Bożym Nowego Testamentu jest dużo  więcej miejsc, które warto sobie przestudiować, bowiem Krew Pana Jezusa Chrystusa to jest cena naszego zbawienia i to w Krwi Pana Jezusa Chrystusa mamy wszystko, zbawienie, uzdrowienie, oczyszczenie, uwolnienie od wszelkie zła i przekleństwa, to Krew Pana Jezusa Chrystusa wnosi wszelkie Boże błogosławieństwo i jest lekarstwem na każdą chorobę ducha, duszy i ciała nie mając skutków ubocznych to Krew Chrystusa daje nam prawo bycia w Królestwie Bożym.

niedziela, 18 września 2016

GŁOWA KOŚCIOŁA

By odpowiedzieć sobie na pytanie co to jest głowa kościoła trzeba najpierw zrozumieć czym jest kościół i związku z tym zapraszam do artykułu pt. KOŚCIÓŁ.
Głowa wysyła impuls do ciała na przykład do ręki by wzięła szklankę z wodą do ust, albo do nóg by gdzie iść. To głowa rozporządza, wydaje rozkaz do jakieś części ciała a ta część wykonuje polecenie głowy. Głowa kościoła to ktoś kto rozporządza, wydaje rozkaz, polecenie do wykonania. Głowa to suwerenna, niezależna władza. Głową kościoła nie jest żaden papież, biskup, ksiądz, prezbiter naczelny czy pastor lub jakakolwiek inna osoba duchowna bądź jakaś rada kościoła. W Piśmie Świętym mamy napisane, że głową kościoła jest sam Pan Jezus Chrystus.
„(Bóg Ojciec) wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. „ (Efez.1:22-23)
” lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.” (Efez.4:15-16)
Apostoł Paweł z inspiracji Bożego Ducha napisał:
„Chrystus Głową Kościoła,(…) Kościół podlega Chrystusowi,…” (Efez.4:23-24)
Prawdziwy kościół to kościół w którym rządzi Chrystus, a więc jest Jego głową. Jeżeli w danym kościele jest inna głowa niż Chrystus, czyli rządzi ktoś inny niż Chrystus lub coś innego kieruje kościołem niż nauki Pana Jezusa Chrystusa to tak naprawdę nie jest to już kościół. Ponieważ prawdziwy kościół to ciało Chrystusa w którym rządzi sam Pan Jezus Chrystus, a nie jakiś człowiek, bo jeżeli człowiek jest szefem to nie może w tym kościele mieszkać Bóg, którym jest Pan Jezus Chrystus. Jeżeli tradycja w kościele rządzi a nie Słowo Boże to nie może to być kościół bez skazy lub zmazy, pełen chwały po który przyjdzie Pan Jezus Chrystus zabierając go do siebie, bo Pan Bóg chce mieć Kościół pełen chwały, święty i niepokalany – (Efez.5:27).
Prawdziwy kościół to kościół Chrystusowy, który stosuje się do nauczania Pana Jezusa Chrystusa i jest Mu w pełni posłuszny kierując się słowem Jego.
Kościół Chrystusowy to kościół należący do Chrystusa Jezusa naszego Pana, Zbawiciela i Boga kierujący się Jego dyrektywami.
Polecam temat KOŚCIÓŁ zapraszam do zapoznania się z tym.

sobota, 17 września 2016

WIELE DRÓG PROWADZI DO JEDNEGO BOGA – Prawda czy fałsz?

Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że wiele dróg prowadzi do  jednego Boga, ale prawda jest zupełnie inna. Do Boga jest tylko jedna i jedyna droga, która do Niego prowadzi a jest nią sam Pan JEZUS CHRYSTUS i nie ma innej drogi. W Ewangelii Jana 14:6 mamy zapisane słowa samego Pana Jezusa, które brzmią:
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.”
To On jest jedyną drogą zbawienia przez którą dostajemy się do królestwa Bożego. Tylko w Chrystusie Jezusie jest nasze zbawienie:
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12)Tylko JEZUS CHRYSTUS.
Żadna religia, żadna Maria czy inni święci, żaden Budda, Kriszna czy Mahomet lub Allah lecz tylko i wyłącznie JEZUS CHRYSTUS.
To On, JEZUS CHRYSTUS za nas oddał życie i dla nas w mocy Bożego Ducha wstał z martwych, abyśmy dzisiaj mieli z Nim społeczność.
Żadne nasze zasługi, nasze dobre uczynki nie prowadzą nas do Boga, lecz tylko i wyłącznie zasługi Pana Jezusa Chrystusa i poprzez Jego dobre uczynki, dzieło miłości poświęcenia się dla nas na krzyżu Golgoty.
Nie nasze religijne życie, sakramenty, uczestnictwo w nabożeństwach czy mszach, ale tylko miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa do nas daje nam życie wieczne, zbawienie.
Nie nasze moralne, uczciwe, porządne życie daje nam zbawienie, lecz tylko i wyłącznie święte, moralne, uczciwe i porządne życie w 100% Pana Jezusa Chrystusa.
Pan Jezus Chrystus nie tylko jest drogą do Boga, czy zamieszkiwaniem Boga, ale jest samym Bogiem. W proroctwie Izajasza zapowiadającym narodzeniem się Jezusa jest napisane tak:
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, BÓG Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Jak widzimy Pan Jezus Chrystus nie tylko jest nazwany BOGIEM, ale jest także nazwany OJCEM tak więc Pan Jezus jest BOGIEM OJCEM.
Kolejne słowo mówiące o boskości Chrystusa w Ewangelii Jana:
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,…” (Ew.Jana 1:1-3.14)
Również Tomasz, który miał przydomek niewiernego, czy niedowierzającego wyznaje Jezusa Chrystusa swoim Panem i Bogiem, a Pan Jezus Chrystus nie tylko nie zaprzecza, ale mówi do Tomasza:
Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (Ew.Jana 20:29)
Także w listach apostolskich mamy mowę o tym, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem:
Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki.” (Rzym.9:5)
On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości (Kol.1:18-19)
„…gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.” (Kol.2:9)
lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.” (Hebr.1:8-9)
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” (1 list Jana 5:20)
A więc jedynym naszym zbawieniem jest sam JEZUS CHRYSTUS przez Niego i w Nim mamy kontakt z Bogiem, bo On sam jest w pełni BOGIEM.
Polecam temat:  JEDYNA DROGA ZBAWIENIA

czwartek, 15 września 2016

ŚWIĘTY GNIEW

BOŻY GNIEW A LUDZKI

Niektórzy ludzie usprawiedliwiając swój gniew tłumaczą, że Pan Jezus też się zdenerwował i przepędził ze świątyni przekupniów przy pomocy bicza.
I zastał w świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał, a do sprzedawców gołębi rzekł: Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska.” (Ew.Jana 2:14-16)
Lub też powołuje się na Mojżesza, który się uniósł gniewem, można by rzec po ludzku w słusznej sprawie, bo lud odwrócił się od Boga robiąc sobie cielca, któremu oddawali pokłon.
A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą.” ( 2 Mojż.32:19)
Jednakże uważam, że gniew Boży Pana Jezusa Chrystusa jest inny od ludzkiego. Boży gniew jest sprawiedliwy w przeciwieństwie do naszego gniewu. Celem gniewu Pana Jezusa nie było zadanie bólu lub cierpienia ludzi, czy wystąpieniem przeciwko człowiekowi, lecz wystąpieniem przeciw grzechowi. Natomiast ludzki gniew prowadzi do grzechu. Nie powinniśmy naszego gniewu porównywać do Bożego, a Bożego gniewu do naszego ludzkiego gniewu. W liście Jakuba mamy napisane:
Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.” (Jak.1:20)
Gniew człowieka jest skażony grzechem i prowadzi do zemsty i dlatego Bóg ostrzega nas:
Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego... „ (Ps.37:8)
Zwolennicy „świętego” gniewu powołują się na tekst Apostoła Pawła zapisany w liście do Efezjan 4:26a), gdzie tak jest zapisane:
Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,…”
Jednakże ten tekst mówi dalej: „…nie grzeszcie...” nawet zdaje się, że niedostrzegają drugiej części tego wersetu, który brzmi:
„…niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,…”
Mamy przed zachodem słońca rozprawić się z gniewem. Nie zasypiać z gniewem w sercu. Job powiada:
Ludzie bezbożnego serca hodują gniew; nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże.” (Joba 36:13)
Gniew pochodzi od złego i ten, który chce żyć z Bogiem nie może nosić w sobie gniewu, bo gniew nie czyni tego, co się podoba Bogu.
Bóg chce, abyśmy odrzucili gniew:
Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. „ (Efez.4:31)
„…ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość,…” (Kol.3:8)
Bóg pragnie, żebyśmy byli dla siebie wzajemnie uprzejmi, serdeczni, przebaczający sobie wzajemnie:
Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.” (Efez.4:32)
Polecam również artykuł pt.:NIENAWIŚĆ

wtorek, 6 września 2016

POWAGA SYTUACJI

Dziś zauważa się lajtowe, czyli byle jakie podejście do poważnych tematów i spraw przez chrześcijan. Na przykład uroczystość chrztu wiary, który ustanowił Pan Jezus Chrystus. Uważam, że zewnętrzna forma też jest ważna i trzeba zachować powagę sytuacji. Tak jak już wspomniałem chrzest wiary w wodzie ustanowił Pan Jezus Chrystus nie człowiek, to Bóg postanowił i ustanowił. Prawdą jest, że nie można z tego robić jakiegoś ceremoniału religijnego, ale też nie można robić cyrku. Przy chrzcie osoba chrzczona jak i chrzczona jest prawie naga, głupie, błazeńskie zachowania, wygłupianie się, jakieś dziwne zachowania. Miałem okazję  kiedyś brać udział na zaproszenie, gościnnie w czymś  takim na chrzcie, ale także możemy obejrzeć tego typu różne filmiki na internecie, czy zdjęcia, gdzie właśnie tak się traktuje chrzest. Oczywiście nie chcę tutaj powiedzieć, że mamy być śmiertelnie poważni, a atmosfera iście pogrzebowa. Nie!!! Mamy się radować z tego, że ktoś zdecydował się żyć z Panem Jezusem Chrystusem i na świadectwo daje się ochrzcić. Jednakże powinniśmy mieć świadomość z ogromu powagi sytuacji co się wydarza, gdyż wydarza się sprawa Boża, zostaje pochowany stary grzeszny bezbożny człowiek a wstaje nowy, już przemieniony przez Boga rozpoczynający nowe życie z Chrystusem Panem i związku z tym nie można z tego żartować, aczkolwiek jest wskazane się cieszyć, że jest nowy człowiek w Chrystusie.
 Podobnie ma się sprawa z Wieczerzą Pańską. Naturalnie nie powinniśmy z tego robić pustej religijnej ceremonii, ale także zewnętrzny porządek obchodzenia pamiątki śmierci Pańskiej Jezusa Chrystusa musi być godny tego, bowiem ustanowił to sam Chrystus-Bóg. Zewnętrzna forma też jest ważna, bo jeżeli w tym popuścimy to będziemy popuszczać w następnym i następnym razem stracimy szacunek do ustanowionej przez Pana Jezusa Chrystusa Wieczerzy Pańskiej i Chrztu Wiary w wodzie i zaczniemy mieć pogardliwe podejście i człowiek, który miał odrobinę w sobie bojaźni Bożej zacznie lekceważyć Pana Jezusa Chrystusa, Jego nauki i pozwalać sobie na nonszalancję i arogancję wobec ważnych i istotny spraw o których mówi Pismo Święte, a które są bardzo ważne dla nas ludzi, nade wszystko dla Boga i w konsekwencji czego, będzie sięgał po własny sąd biorąc udział w Wieczerzy Pańskiej i zamiast spożywać ciało Chrystusa o którym mówi chleb oraz krew Chrystusa, który symbolizuje wino, żyjąc w grzechu nic sobie z tego robiąc będzie spożywał własny sąd. Wszak jest ostrzeżenie dla nas od Boga:
Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. (1 list do Koryntian 11:27-29)

poniedziałek, 5 września 2016

ZDROWEJ NAUKI NIE ŚCIERPIĄ

„Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,…” (2 Tym.4:3)
Ten czas już nadszedł i jest to jeden ze znaków zapowiadających przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, nie jako maleńkiego „Jezuska” ale jako potężnego JEZUSA CHRYSTUSA Boga po swój lud. Coraz bardziej lubimy kazania, które są miłe dla ucha, które do niczego nie zobowiązują. Lubimy słuchać o tym jacy to super, kochani i wspaniali jesteśmy. Nie lubimy słuchać nauczań w których jest przesłanie, że musimy coś u siebie zmienić, bo to jest przecież niewygodne. Jesteśmy przyzwyczajeni do naszych starych nawyków, które nie znajdują upodobania u Boga. Generalnie nie lubimy, kiedy musimy coś w sobie zmieniać, nie lubimy się zmieniać, ale jesteśmy bardziej skłonni zmieniać świat wokół nas i wszystkim zwracać uwagę i ustawiać wszystkich po kątach nakazując im, jak mają żyć. Dobrze nam się słucha kazań, które podwyższają nasze „ego” i mówią nam o tym, jak bardzo Bóg nas kocha i to jest prawda. Bóg nas bardzo kocha, Jego miłość do nas jest nieskończona i dlatego posyła do nas dzisiaj to słowo. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie w kościele wolą słuchać kazań o miłości i lepiej, żeby nie mówić o grzechu, żeby nie poruszać tematu grzechu, bo to może zepsuć dobrą atmosferę, ale Bóg mówi do Izajasza:
Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy! (Izaj.58:1)
Trzeba mówić o grzechu. W księdze Trenów 2:14 zapisane jest takie słowo:
Twoi wieszczkowie przepowiadali ci urojone i próżne rzeczy, nie odsłaniali twojej winy, aby odmienić twój los, lecz przepowiadali ci słowa złudne i zwodnicze. „
Trzeba mówić o grzechu, aby się ludzie upamiętali, bo grzech wiedzie ludzi do piekła, a właśnie miłość zobowiązuje do tego, aby ludzie odwracali się od grzechu nawracając do Boga. Trzeba całą Ewangelię Chrystusową głosić w pełni. Apostoł Paweł mówi:
Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej.” (Dzieje Ap.20:27)
Dziś niewygodne dla człowieka tematy, które porusza Słowo Boże nazywa się kontrowersyjnymi. Czas więc głosić pełną ewangelię, bo tego chce Bóg. Jego Słowo jest prawdą, a Pan Jezus Chrystus mówi:
„… poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. „ (Ew.Jana 8:32)
Prawda niesie wyzwolenie dla związanej duszy. Boża prawda niesie wolność uwięzionej duszy. A to co mówi Bóg jest prawdą, ponieważ Bóg jest prawdomówny i ta Boża prawda niesie życie w miejsce śmierci, zbawienie w miejsce potępienia.
Polecam do wysłuchania:

sobota, 3 września 2016

DO KOGO NALEŻYSZ ?

Ludzie pytają: Do jakiego kościoła należysz? Gdzie jesteś? Jakiego wyznania jesteś? Gdzie należysz?
Moim zdaniem pytanie, które powinien sobie zadać nie, GDZIE NALEŻYSZ? ale DO KOGO NALEŻYSZ? i każdy powinien sam sobie odpowiedzieć. Tak wielu jest dumnych ze swojej przynależności kościelnej i myślą, że będą zbawieni bo należą do tego czy innego kościoła. Pan Jezus powiedział, że mamy się radować z tego, iż imiona nasze w niebie są zapisane – (Ew.Łuk.10:10). Czy twoje imię jest zapisane w niebie? Bo to nie jest równoznaczne z tym, że twoje imię i nazwisko jest zapisanych w rejestrach kościelnych, kartotece parafialnej, czy na liście członków kościoła, lokalnej wspólnoty zboru. Pytanie brzmi: Czy twoje imię jest zapisane w niebie, nie długopisem czy piórem, lecz palcem Ducha Bożego i nie tuszem, lecz drogocenna Krwią Baranka Bożego Pana Jezusa Chrystusa? To jest istotą sprawy czy należysz do Bożego Królestwa w którym rządzi Bóg. Czym jest Królestwo Boże zapisane jest >>TUTAJ<< Zapraszam. Mówiąc jaśniej, czy należysz do Pana Jezusa Chrystusa? Bo królestwo Boże jest też zamienne nazywane królestwem Chrystusowym – Efez.5:5. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jest Bogiem – Ew.Jana 1:1-3.14. Rzym.9:5. Kol.1:19.2:9. 1 Jana 5:20. i to jest Jego królestwo.
Najważniejsze jest nie, gdzie należysz, ale do kogo należysz?
Pan Jezus Chrystus powiedział:Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie,…” (Ew.Mat.12:30)
Przed Bogiem nie ma pozycji neutralnej, albo należysz do Boga, albo jesteś w szponach diabła. Pismo Święte jasno mówi, że są dzieci Boże i dzieci diabelskie – 1 Jana 3:10.
Jest grupa osób, która mówi „Ja do nikogo nie należę to ja jestem panem swojego życia”. Nie ma czegoś takiego. Taki człowiek, który tak uważa jest oszukany przez diabła, który wiedzie na zatracenie. Może myślisz sobie „Jestem dobrym chrześcijaninem” i jesteś dumny ze swojego chrześcijaństwa i ze swojej przynależności kościelnej i uważasz, że Chrystus przyjmie Cię z otwartymi ramionami.  Za czasów Pana Jezusa Chrystusa była taka grupa ludzi, którzy nazywali się faryzeusze, uważali się za wierzących w Boga i nawet należeli do grupy religijnej, lecz Pan Jezus Chrystus do nich powiedział:
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego (Ew. Jana 8:44)
Ludzie ogólnie szanowani i uchodzący za ludzi niezwykle pobożnych, tymczasem oni z Bogiem nie mieli nic wspólnego. Może jesteś nawet osobą zajmującą jakieś stanowisko w swoim kościele, angażującym się we wszystko w swoi kościele uważając to za drogę swego zbawienia to polecam Ci pieśń zatytułowana „Boże dzieci” Oto jej słowa:
Refr: Boże dzieci, Boże dzieci, Boże dzieci,
by Bożym dzieckiem być, musisz narodzić się znów
Jeśli myślisz, że zbawić Cię musi Bóg, kościół drogim jest Ci.
Bo zasługi twe liczne, tak cenne są, że Bóg zbawić musi Cię.
Jeśli sądzisz, że za piękny twój w chórze śpiew, lub za udział w nabożeństwie, Bóg zbawić musi Cię,
to wiedz, że mylisz się, zbawiony może, kto z Boga zrodzony jest.
Refr: Boże dzieci, Boże dzieci, Boże dzieci,
by Bożym dzieckiem być, musisz narodzić się znów
Zapamiętaj: By Bożym dzieckiem być musisz narodzić się znów.
Nie zapomnij: By Bożym dzieckiem być musisz narodzić się znów.
Religia Cię nie zbawi. Słowo Boże powiada jasno i wyraźnie, że jedyną drogą i jedynymi drzwiami do Bożego królestwa jest Pan Jezus Chrystus:
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ew.Jana 14:6)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. „ (Ew.Jana 10:7.9)
Czy masz Nim relację?
Jedyną drogą zbawienia jest Pan Jezus Chrystus:
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dz.Ap.4:12) - TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Tylko i wyłącznie, jedynie zbawienie jest w Osobie Pana Jezusa Chrystusa, w tym co On dla nas uczynił. Polecam temat Bożej łaski >>KLIKNIJ TUTAJ<< Uznaj to jako jedyną drogę swego zbawienia. Odwróć się od swojej samosprawiedliwości i uznaj jedyną sprawiedliwość w Panu Jezusie Chrystusie, odwróć się od swoich własnych jako drogi zbawienia i uznaj zasługi Chrystusa jako jedyną i wyłączną drogę swojego zbawienia. Pan Jezus Chrystus za Ciebie umarł, abyś miał życie wieczne i wstał zmartwych, abyś miał z Nim dzisiaj społeczność jako żywą i realną Osobą i pragnie, abyś Ty żył wiecznie w ramionach Ojca pełnego miłości i przebywał wiecznie w Jego radości. Zdecyduj się na Pana Jezusa Chrystusa. Nawiąż kontakt z Panem Jezusem Chrystusem, zażyłą relację miłości. Powierz się w Jego ręce. Wtedy twoją chlubą nie będzie to, co Ty czynisz dla Boga, ale co Bóg uczynił dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Wtedy twoją chlubą nie będzie przynależność do kościoła, ale twoja przynależność do CHRYSTUSA. Wtedy najważniejsze nie będzie gdzie należysz, ale do Kogo należysz. Jeżeli Jezus Chrystus jest twoim Panem to należysz do Niego. Wszak On jest jedynym Zbawicielem. Poleca artykuł pt.:JEZUS JEST PANEM”. Oddaj się Panu Jezusowi Chrystusowi na własność. Uczyń ten krok wiary w Jego kierunku. Odwróć się od swojej religijności do żywej społeczności z żywym i realnym Bogiem, Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. W 1 do Koryntian 1:9 mamy napisane:
Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.”
Jeżeli pragnieniem twojego serca podążać za Chrystusem i decyzją twoją jest należeć do Pana JEZUSA CHRYSTUSA. Podejmij decyzje  i przekaż ster swojego życia w ręce Pana Jezusa Chrystusa.
Kontynuując dalej ten temat Polecam również bardzo dobry artykuł mówiący o tym, co znaczy na sposób praktyczny należeć do Pana Jezusa Chrystusa pt.: NALEŻEĆ DO BOGA