środa, 31 sierpnia 2016

CZYSTE SERCE

Pan Jezus Chrystus powiedział:Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” (Ew.Mat.5:8)
Zdefiniujmy czym jest pojęcie „serce” w obrazie biblijnym.
„Serce” człowieka jest zatem centralnym punktem jego osobowości a także źródłem życia w znaczeniu fizjologicznym. Serce jest symbolem życia. Jest ono punktem, w którym zlegają się wszystkie szlaki życia, zarówno duchowe, jak i te związane z duszą. Serce jest źródłem pragnień, woli i osądu. Mówi się, że cokolwiek odczuwamy w duszy, wywodzi się z serca. Jest ono jakby magazynem doświadczeń i rzeczy zasłyszanych, fabryką produkującą myśli i cele, czy to dobre, czy złe. Serce jest również centralnym punktem życia emocjonalnego moralnego. W sercu skupia się zarówno miłość do Boga (Ps.73:26) jak i bluźniercza pycha (Ezech.28:2.5) w sercu powstają także myśli złe jak i dobre oraz złe słowa i uczynki. W sercu mieszka sumienie (Hebr.10:22) Które reaguje na grzech (1 Jana 3:19-21) Wiara zbawiająca (Rzym.10:10) lub niewiara są związane z sercem. W sercu zamieszkuje Chrystus (Efez.3:17) Duch Święty (2 Korynt.1:22) i pokój Boży (Kol.3:15). Słowo Boże (Przyp.Sal.4:23).
Pan Jezus powiedział, że ludzie czystego serca będą Boga oglądać i to jest wielkie błogosławieństwo widzieć Boga, nie jako Sędziego, lecz jako Ojca.
Zajmiemy się teraz znaczeniem stwierdzenia „czyste serce” czym jest?, co to jest? i czym ono jest?
Przeciwieństwem czystego serca jest brudne serce, który jest skażony grzechem, który oddziela nas od Boga i z takim stanem serca nie można wejść do królestwa Bożego.
Jak uzyskać stan czystego serca ?
Potrzeba przyjść do Pana Jezusa Chrystusa z wyznaniem swoich grzechów:
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (1 list Jana 1:9)
A oczyszcza na Krew Pana Jezusa Chrystusa:
„...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1:7)
Kiedy już mamy oczyszczone serce jak je utrzymać w czystości?
To Duch Święty jest tym, który uświęca i utrzymuje serce człowieka w czystości. W 2 liście Apostoła do Tesaloniczan 2:13 mamy zapisane takie słowa:
My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.”
Kolejna rzecz to Słowo Boże. Autor psalmu 119 napisał:
W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.”
Bóg mówi: Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.” (5 Mojż.6:6)
W taki sposób zachowasz swoje serce w czystości, gdy będziesz okazywał posłuszeństwo wypowiedzianemu przez Boga słowu, to znaczy posłuszeństwo Bogu. Nie wystarcza znać wersety Pisma Świętego na pamięć. Apostoł Paweł napisał:
Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie;” (Kol.3:16)
Można znać na pamięć całą Biblię i recytować wersety Pisma Świętego z pamięci, a wcale Słowo to nie musi zamieszkiwać nasze wnętrze (serce). Możemy znać intelektualnie Pismo Święte, lecz w sercu możemy być puści. Szatan też zna Pismo Święte, ale to Słowo Boże nie zamieszkuje w nim, bo kiedy Słowo Boga zamieszkuje w nas zmienia całe nasze życie, czyniąc nasze serca czystym. Nasze myśli świadczą o stanie naszego serca. Tak jak myślisz i to, co myślisz takim jesteś. Pan Jezus Chrystus powiedział:
Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,…” (Ew.Marka 7:21)
Kaznodzieja Salomon w swoich przypowieściach napisał:
Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka.” (Przyp.Sal.27:19)
Jakim jesteś w sercu, takim jesteś naprawdę człowiekiem. Twoje myśli świadczą o Tobie jakim jesteś w sercu swym człowiekiem i dlatego Bóg wzywa:
Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! (Przyp.Sal.4:23
Co daje nam czyste serce to:
KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA – 1Jana 1:7 , kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa z wyznaniem swoich grzechów.
DUCH ŚWIĘTY - 2 Tesal.2:13), kiedy poddajemy się Jego prowadzeniu i pozwalamy Mu działać w naszym życiu i prowadzić się przez Niego.
SŁOWO BOŻE - Ps.119:11, Kiedy przestrzegamy Bożych wskazówek w naszym życiu i kierujemy się Jego Świętą wolą zapisaną na kartach Pisma Świętego okazując w ten sposób posłuszeństwo Bogu zachowujemy w czystości swoje serce.

KRÓLESTWO BOŻE

Często królestwo Boże używane jest też zamiennie jako królestwo Niebios w podobieństwach, czy przypowieściach wypowiadanych przez Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Jeżeli jest królestwo to musi być także i Król. Określenie Królestwo Boże znaczy, że królem jest Bóg. Królestwo Boże można określić jako terytorialne królestwo czyli terytorium, miejsce należące do króla oraz Królestwo Boże jako rządy Boże, porządek ustalony przez Boga, gdzie rządzi Bóg, gdzie funkcjonują Boże prawa i Jego zasady.Apostoł Paweł do Rzymian napisał:
Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.” (Rzym.14:13)
W modlitwie Pańskiej zwanej „Ojcze nasz” ucząc jej swoich uczniów Pan Jezus wypowiada słowa: Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” (Ew.Mat.6:10)
Jest w tej modlitwie zawarta prośba do Boga, aby Jego królestwo przyszło i rządziło na ziemi, a tak naprawdę, aby rządziło w nas wykonując Bożą wolę w naszym życiu. W dalszej części tej modlitwy powiedziane jest:
„..albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.” - (Ew.Mat.6:13).
Czy to Boże królestwo jest naprawdę w nas, czy Jezus Chrystus jest naprawdę Panem w naszym życiu? Czy tak naprawdę ja kieruję sterami własnego życia? Człowiek w którego sercu nie ma Królestwa Bożego, czyli w którego sercu nie rządzi Bóg nie może dziedziczyć królestwa Bożego jako terytorium, czyli niebiańskiej górnej ojczyzny. W Piśmie Świętym mamy opis tych, którzy odziedziczą królestwo Boże, jak i tych, którzy go nie odziedziczą, a odziedziczą ci w których sercu mieszka Bóg i w życiu tych ludzi rządzi sam Król owego królestwa zwanego Bożym, a jest nim sam Pan JEZUS CHRYSTUS. Natomiast jeżeli człowiek sam dla siebie jest panem to tak naprawdę nie ma w nim Bożego królestwa i też tego królestwa nie odziedziczy. Nie może odziedziczyć królestwa Bożego ten, w którego życiu i w sercu nie rządzi Król tego królestwa, a jest Nim Bóg, którym jest Pan JEZUS CHRYSTUS. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:
Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. „ (Ew.Mat.7:21)
Pozwól ustanowić tron w swoim sercu Panu Jezusowi Chrystusowi. Otwórz swoje serce dla Niego. Pan Jezus Chrystus mówi dziś do Ciebie:
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Obj.3:20)
Uczyń Go swoim Zbawicielem, ale i Panem. Uczyń swoje serce terytorium Boga, a swoje życie Jego królestwem w którym On rządzi.

środa, 24 sierpnia 2016

TRWANIE W GRZECHU – A BOŻE DZIECKO


W Piśmie Świętym mamy napisane, że człowiek narodzony na nowo z Boga nie grzeszy i możemy o tym przeczytać w 1 liście Jana 3:9
Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia,…”
Podobny tekst znajduje się w 1 liście Jana 5:18:
Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy,…”
Rzeczą ludzką jest upaść, ale rzeczą diabelską jest trwać w upadku. W księdze proroka Jeremiasza 8:4-7 Bóg mówi:
I powiesz im: Tak mówi Pan: Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie. Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. „
Jest duża różnica między słowem „grzeszyć” a „zgrzeszyć”. Grzeszyć znaczy trwać notorycznie, nieustannie w grzechu, a zgrzeszyć znaczy potknięcie, jednorazowy upadek i Bóg tutaj do tych przez apostoła Jana kieruje takie słowa:
Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze,… „ (1 list Jana 2:1-2)
Bóg tutaj mówi „dzieci” mówi tutaj do swoich dzieci, synów i córek, że gdyby zdarzył się upadek w grzech to Pan Jezus Chrystus podniesie, jako Boży Baranek, który jest przebłaganiem za nasze grzechy. Tak więc narodzony na nowo człowiek nie grzeszy, czyli nie trwa w grzechu, a jeżeli zdarzy mu się upadek, popełni jakiś błąd, zgrzeszy ma Pana Jezusa Chrystusa, w którym jest odpuszczenie grzechów. Pan Jezus powiedział, że,każdy kto grzeszy (czyli trwa w grzechu) jest niewolnikiem grzechu-(Ew.Jana 8:34). W Ewangelii Jana mamy zapisane słowa, które wypowiedział sam Pan Jezus Chrystus:
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. „ (Ew.Jana 8:36)
To Pan Jezus Chrystus daje wolność od grzechu i to w Chrystusie Jezusie jest prawdziwa, autentyczna wolność i człowiek wtedy nie musi grzeszyć, a może żyć po Bożemu, tak jak Pan Bóg przykazał i takie życie sprawia radość takiej osobie, której duch jest na nowo narodzony z Bożego Ducha. Czasami chrześcijanin też popełni błąd, potknie się o kamień grzechu, ale nigdy nie trwa w nim, nie żyje w nim, nie grzeszy notorycznie, nałogowo, ale gdy się zdarzy szybko powstaje z grzechu i biegnie do Pana Jezusa Chrystusa z wyznaniem swoich grzechów odwracając się od nich w kierunku Boga, a Krew Pana Jezusa Chrystusa jest tym, co nas oczyszcza z wszelkiego grzechu:
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 list Jana 1:7).
Dziecko Boże, czyli narodzony na nowo człowiek z Boga nie grzeszy. Dlaczego nie grzeszy ? Odpowiedź znajdujemy w 1 liście Jana 3:9:
„Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.”
Posiew Boży to ziarno Bożego Słowa zasiane w naszych serca, które rośnie i wydaje owoc Bogu na chwałę w naszym życiu. Boże DNA w nas sprawia nie tylko to, że, nie możemy, czy nie chcemy, ale także nie umiemy grzeszyć.Wręcz mamy pragnienie czynienia woli Bożej tego co podoba się Bogu i wręcz staje się to naszą radością. Psalmista Dawid napisał: „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Ps.40:9 Biblia Tysiąclecia).Krew Pana Jezusa Chrystusa jest tym Bożym DNA, który sprawia, ze do Boga możemy mówi „Ojcze nasz” albo „Ojcze mój” Boży Duch Święty z którego narodziliśmy się na nowo sprawia w nas nowe życie, które jest Bożym życiem w którym nie ma miejsca na grzech a tylko jest w nim Boża chwała i świętość Boga w Chrystusie Jezusie Ten Boży posiew to także Słowo Życia, którym jest Pan Jezus Chrystus. Mamy Bożą, nową naturę, która nie zna grzechu stworzoną przez Bożego Ducha Świętego przez naszą osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i Jego dzieło miłości i poświęcenia się za nas na drzewie krzyża Golgoty. W 1 liście Jana 5:18 mamy napisane:
Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć”
Słowo Ten z pierwszego listu Jana 5:18 oznacza naszego Zbawiciela i Pana Jezusa bo dalej w powyższym tekście czytamy „…z Boga został zrodzony,” Z Boga zrodzony to Syn Boży Jezus Chrystus, i dalej jest takie słowo zapisane strzeże go i zły nie może go tknąć” Ten, który strzeże nas od zła (grzechu) to nasz Pan i Zbawiciel zamieszkujący w naszych sercach JEZUS CHRYSTUS.
Czy jesteś Bożym dzieckiem? Czy możesz powiedzieć do Boga Mój Ojcze? Bóg jest Stwórcą wszystkich ludzi, ale nie wszystkich jest Ojcem. Zapraszam Cię drogi czytelniku do artykułu pt. CZY WSZYSCY SĄ DZIEĆMI BOŻYMI ?”

wtorek, 23 sierpnia 2016

CHRZEŚCIJANIN A CHRZEST

CHRZEŚCIJANIN

SłowoChrześcijanin nie pochodzi od słowa „Chrzest”,ale od słowa Christanois gr.Χριστιανισμóς czyli Chrystusowiec lubChrystusowy czyli należący do Chrystusa, będący własnością Chrystusa, słuchający Chrystusa, naśladujący Chrystusa. Słowo Chrystus czyli Mesjasz oznacza także namaszczony, a więc chrześcijanie, czyli Chrystusowcy oznacza też namaszczony Duchem Chrystusa. Pierwszy raz to słowo zostało użyte w księdze Dziejów Apostolskich 11:26, gdzie uczniów Pana Jezusa Chrystusa nazwano po raz pierwszy chrześcijanami.

CHRZEST

Słowo „chrzest z kolei pochodzi  od słowa baptizo czyli zanurzać.W liście do Rzymian 6:3-4. Uzyję tutaj przekładu Biblii tysiąclecia w którym według mnie ten tekst jest trafnie ujęty:Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.” Więcej na temat chrztu zapraszam do tematu pt.:CHRZEST WODNY. Pierwotnie chrzczono tylko przez zanurzenie tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i przyjęli Go jako swego Pana i Zbawiciela.Szerzej czym jest przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa jest opisane >>TUTAJ<<
Polecam również temat znaczenia słowa „KOŚCIÓŁ” czym ono tak naprawdę jest >>KLIKNIJ TUTAJ<<

sobota, 20 sierpnia 2016

ATMOSFERA KOŚCIOŁA A CHRYSTUS

A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie! Dobrze nam tu być; i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie! A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus, i dotknął się ich, i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się! A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego.” (Ewangelia według św. Mateusza 17:1-8)
Jest tutaj opisana historia, którą tłumacze w nagłówku nazwali „Przemienienie Jezusa” Chcę zwrócić na  na kilka rzeczy, które mnie w tym tekście uderzyły. Kiedy Pan Jezus będąc przemieniony i Jego oblicze jaśniało jak słońce, a Jego szaty stały się biało jak światło ukazali się im Eliasz i Mojżesz, którzy rozmawiali z Panem Jezusem i wtedy odezwał się Piotr tak mówiąc do Pana Jezusa:
Dobrze nam tu być; i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden.” (Ew.Mat.17:4)
Tutaj pragnę podkreślić zdanie, które wypowiedział Piotr z tego tekstu, a które brzmi:
Dobrze nam tu być
Dobra atmosfera jest czymś dobrym i właściwym i ważnym, ale nie najważniejszym. Już czas temu, kiedy nawróciłem się do Pana Jezusa Chrystusa poznałem zbór (lokalny kościół), którym się fascynowałem i myślałem, że znalazłem się wśród Aniołów a nie ludzi, super atmosfera, mili  i życzliwi ludzie naprawdę wzajemnie się kochający, z czasem jednak zacząłem dostrzegać, że nie wszystko jest tak piękne jak myślałem. Zacząłem widzieć różne rzeczy, zachowania i różne sytuacje, które wręcz podcięły mi nogi i gdzie ten entuzjazm i fascynacja kościołem przeminął. Później kiedy dowiedziałem się o różnych innych nowopowstałych, czy już istniejących, ale innych niż ten poprzedni zbór zacząłem myślałem, ale tu jest fajne, zupełnie inaczej niż w tamtym kościele, byłem wręcz zachwycony tym jaka jest tam miła, przyjazna super atmosfera, ale po chwili znowu rozczarowanie, gdzieś owa miła atmosfera się nieco rozwiała i znowu podobne problemy wśród ludzi, wiele plotek, osądów, niesnasków, wywyższania się jedni nad drugimi tak zwana pycha i wiele tym podobnych i innego rodzaju grzechów. Dziś pisząc ten artykuł minęło 23 lata, kiedy Pan Jezus Chrystus stanął na mojej drodze życia i wiele w tym czasie widziałem i słyszałem i tak jeszcze niedawno zachwycałem się różnymi nowymi społeczności, zborami i wspólnotami kościelnymi, a dziś już ten zachwyt minął. Obecnie nie zachwycam się jakimiś nowymi lub poprostu innymi społecznościami bo wszędzie są ci sami ludzie i te same problemy iw małych grupach jak i w dużych. Oczywiście chcę zaznaczyć, że nie występuję przeciwko jakiemukolwiek kościołowi czy zborowi Pańskiego. Zbory, lokalne wspólnoty kościoła są potrzebne i powinniśmy w nich brać czynny udział uczestniczyć w życiu swojej wspólnoty, ale nie zachwycać nimi, człowiekiem czy jakąś grupą ludzi ponieważ zachwycać się powinniśmy samym Bogiem, Panem Jezusem Chrystusem, bo tylko On jest niezawodny Przyjaciel człowieka na którym zawsze można polegać i nigdy nie odmówi pomocy, to On Jezus Chrystus jest tym prawdziwym Bogiem i Życiem Wiecznym. Kolejna sprawa, którą chcę poruszyć to jest źle, kiedy z chrześcijańskiej grupy staje się klub wzajemnej adoracji. My jako chrześcijanie bracia i siostry w Panu Jezusie Chrystusie mamy się wzajemnie miłować, a adorować mamy osobę Pana Jezusa Chrystusa bo to Jemu należy się największa cześć, chwała i uwielbienie tylko i wyłącznie dla Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Szymon Piotr apostoł i uczeń Pana Jezusa Chrystusa wypowiadał te słowa  „…Dobrze nam tu być…” Jak gdyby Bóg przeszkodził mu przerywając jego wypowiedź, bowiem w Ewangelii Mateusza 17:5 mamy zanotowane takie słowa:
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku:..”
A więc w trakcie jego mowy Bóg przemówił przerywając wypowiedź Piotrowi takimi słowami:
Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!
Jakby Bóg chciał odwrócić uwagę Piotra od tej dobrej i miłej atmosfery na cel z jakiego powodu się tam znajdowali, a tym powodem i celem z jakiego powodu się tam znaleźli jest Pan JEZUS CHRYSTUS. Bóg Ojciec wskazuje wyraźnie na cel ich pobytu na tej górze, którym jest Pan Jezus Chrystus. Jeżeli miła i dobra atmosfera podczas zgromadzenia kościoła jest najważniejsza, a nie Chrystus wtedy grzeszymy grzechem bałwochwalstwa, ponieważ to nie my celem tych spotkań dla wzajemnego dobrego samopoczucia, chociaż ono jest ważne, ale aby Chrystus był wywyższony podczas naszych nabożeństw i całego naszego życia, bo kiedy Chrystus jest wywyższany na naszych spotkaniach i w całym naszym życiu także poza nabożeństwami wtedy Bóg daje możliwość dobrej atmosfery zgromadzenia Bożego. Atmosferę tak naprawdę tworzą ludzie i jeżeli są pełni wdzięczności , chwały i uwielbienia dla Boga to także spotkania Bożego kościoła w Chrystusie będą pełne obecności Bożej odczuwalne także czasami fizycznie na zgromadzeniu ludu Bożego, ale przychodzimy dla Chrystusa by wspólnie jako kościół Mu dziękować i Jego adorować, chwalić i uwielbiać, a nie samych siebie bo w tym momencie okradamy z należnej tylko Jemu jako Bogu chwały. Zobaczmy jeszcze do 8 wersetu Ewangelii Mateusza 17 rozdziału. Kiedy już praktycznie ich pobyt na tej górze dobiegał końca i gdy spojrzeli nikogo prócz samego Chrystusa nie widzieli.Ten tekst dokładnie tak brzmi:
A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego.”
Czasami  mówi się, że ktoś poza kimś lub czymś świata nie widzi. Takim człowiekiem był apostoł Paweł dla którego Chrystus był wszystkim i w obliczu Chrystusa wszystko co do tej pory miało jakiekolwiek znaczenie i jakąkolwiek korzyść dla apostoła Pawła stało się warte śmieci. Apostoł Paweł do kościoła w Filippi napisał:
Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa (List do Filipian 3:7-8)
Apostoł Paweł poza Chrystusem świata nie widział, był zapatrzony w Chrystusa. Pan Jezus Chrystusem był „Obiektem” Jego uwielbienia, fascynacji i chwały. Wszystko co do tej pory miało jakikolwiek blask w obliczu Chrystusa zgasło. Jaśniejąca twarz Chrystusa przyćmiła wszystko swoim blaskiem. W Ewangelii Mateusza 13:45-46 mamy zapisane takie słowa:
Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.”
Oto opis człowieka, który znalazł swój skarb, piękną perłę, która  była bardzo cenna i droga, wartościowa perła i ów człowiek sprzedał wszystko co miał dla tej jednej i jedynej perły, której wartości nic nie dorównywało i zakupił ją. My nie musimy nic płacił dla swojego zbawienia ponieważ uczynił to sam Chrystus i dla Niego jesteśmy tym najdroższym skarbem i zapłacił najwyższą cenę, jaką jest ŻYCIE. Ale także i dla nas Chrystus Pan powinien być taką wartością dla którego wszystko inne jest warte śmieci. Czy jesteśmy w stanie wszystko uczynić dla naszego Pana i Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA? Czy miłujemy Pana? Bo jeżeli naprawdę miłujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa i Boga to jesteśmy w stanie uczynić wszystko dla Niego z miłości do Niego. W księdze Joba jest napisane:
Jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie,wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze.” (Joba 22:25-26)
Jeżeli naprawdę Pan Jezus Chrystus będzie najwyższą, albo nawet jedyną wartością to Boży Duch Święty będzie Cię napełniał radością nieba, a Ty swoim życiem będziesz przynosił Bogu chwałę sprawiając tym radość swojemu Bogu.

poniedziałek, 15 sierpnia 2016

GŁÓD BOGA – CZAS ŁASKI

Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą.” (Amosa 8:11-12)
Głód i pragnienie Boga to bardzo dobry znak. Król izraelski Dawid napisał:
Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją, …” (Ps.63:2-3)
Pragniemy doświadczać mocy Boga i Jego bliskości w swoim życiu? To musimy gorliwie Go szukać modląc się do Boga, czytać Jego Słowo niejednokrotnie poszcząc. Aby dożywać Boga w swoim życiu musimy być gotowi do bezwzględnego posłuszeństwa Jego Słowu.
Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego! (Psalm 105:5)
-GORLIWE SZUKANIE
-PRAGNIENIE
-TĘSKNOTA
-WYGLĄDANIE
Te rzeczy są w sercach i duszach osób, które pragną doświadczać Jego mocy i bliskości nieustannie
Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją, …” (Ps.63:3)
W sercu osoby na nowo narodzonej jest nieustanne pragnienie przebywania w obecności Bożej. Więc te powyższe cechy charakteryzują osobę narodzoną z Bożego Ducha.
Spójrzmy do księgi proroka Amosa 8:11-13, gdzie jest tak napisane:
Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy, „ (Amosa 8:11-13)
Pragnę zwrócić uwagę na drugą część tego tekstu:
„...I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą.”
Mowa jest tutaj o ludziach, którzy dziś słuchają Słowa Bożego i jest im zwiastowana Ewangelia zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie, lecz jej nie przyjmują. Osoby te bywają na różnego rodzaju spotkaniach chrześcijańskich oraz głosi się im także indywidualnie Ewangelię, Dobrą Nowinę zbawienia w Chrystusie, ale mimo to nadal nie decydują się by żyć dla Chrystusa. W tym powyższym tekście jest mowa o czasach, kiedy nastąpi pochwycenie Kościoła Chrystusa przez Pana Jezusa Chrystusa, gdzie też zostanie zabrany wraz z kościołem Boży Duch Święty i nastąpi wielki ucisk, gdzie rządzić będzie Antychryst i to będzie straszny okres od którego Bóg chce zachować Swój kościół i ludzie, którzy bywali pod Słowem Bożym, gdzie głoszono im Ewangelię będą wtedy chcieli słuchać Słowa Bożego, ale będzie już za późno. Czas łaski będzie zakończony. Drogi czytelniku jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się żyć dla Chrystusa, to nie czekaj dłużej bo możesz nie zdążyć się pojednać z Bogiem, ale jeszcze jest dla Ciebie łaska i Bóg daje Ci szansę i na dowód tego jest to, że teraz to czytasz i i radzę Ci nie zwlekaj z tą najważniejszą w życiu decyzją jaką jest pójście za Chrystusem i odtąd nie ja żyję, lecz tylko Chrystus i przyjmij Go jako swego Pana i Zbawiciela. Zapraszam Cię >>TUTAJ<< tam jest mowa o tym, czym jest przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela i jak to zrobić. Uczyń to zaraz bo Pan Jezus Chrystus uczynił dla Ciebie wszystko byś był zbawiony tylko przyjmij tę prawdę, że tylko i wyłącznie jednymi drzwiami i jedną drogą do królestwa Bożego jest Pan Jezus Chrystus, Jego dzieło miłości i poświęcenia dla nas, które dokonał na krzyżu Golgoty.
Polecam również dla tych, którzy uczynili już ten krok wiary poniższy film:wtorek, 9 sierpnia 2016

BÓG POKRZYŻOWAŁ DIABŁU PLANY

Dosłownie Bóg pokrzyżował plany diabłu. Pan Jezus Chrystus uczynił to gdy umierając wisząc na krzyżu Golgoty. W liście do Kolosan 2:15 mamy napisane:
„..rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności,i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi”
Oto co uczynił nasz Bóg, rozbroił go i udaremnił jego zamiary, plany. Pan Jezus Chrystus pokonał go, zniweczył jego dzieła a szatan jest na pozycji przegranej. W 1 liście Apostoła Jana 3:8 Bóg mówi:
„A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.”
Pan Jezus Chrystus zniweczył jego dzieła. A co jest dziełem diabła? Dziełem diabła jest wszelkie zło, jakie on przedsięwziął przeciwko nam ludziom. Chrystus Pan zneutralizował go udaremniając jego plany i zamiary. Grzech jest dziełem diabła, choroba również powstała za jego sprawą i wszelkie zło, jakie się dzieje na świecie jest jego autorstwa. Zamiarem szatana było zniszczyć człowieka, ograbić ze szczęścia, radości, pokoju i miłości, ale Pan Jezus Chrystus przeszkodził diabłu w realizacji tego zła. Niestety wiele osób w tym właśnie chrześcijan niejednokrotnie przegrywa w tej materii dlatego, że nie wiedzą, albo nie są świadomi tego, że mogą być zwycięzcami jakie mają w Osobie Pana Jezusie Chrystusa przez moc Jego Ducha Świętego. W Słowie Bożym wyraźnie jest napisane:
” Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie…” (2 Korynt.2:14)
Bóg Tobie i mnie zawsze daje zwycięstwo w Panu Jezusie Chrystusie w każdym czasie, o każdej porze dnia i nocy. Bóg już dał Ci zwycięstwo w Chrystusie i możesz cały czas z niego korzystać. Jeżeli świadomie powierzyłeś życie Chrystusowi to masz świadomość przynależności do Chrystusa jako Pana, Zbawiciela i Boga. W Nim, w swoim Panu Jezusie Chrystusie jesteś w pełni zwycięzcą i diabeł nie może Ciebie zniszczyć, a nawet nie może Cię tknąć- ( 1 Jana 3:9 ). ( 1 Jana 5:18), bowiem to Ty jako dziecko Boże jesteś zwycięzcą nad nim w osobie Chrystusa, a nie on nad tobą. Polecam również bardzo dobre nauczanie i zapraszam do wysłuchania w temacie „JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ W JEZUSIE CHRYSTUSIE”, które znajduje się poniżej:
Pan Jezus Chrystus przeszkodził szatanowi w jego realizacji niszczycielskiego planu ludzkości. Szatan nie jest wszechmogący, lecz jest zbuntowanym aniołem i nie można mu przypisywać boskich atrybutów, jest istotą mającą ograniczone swoje możliwości działania w ogóle, a tym bardziej wobec Boga i nas, którzyśmy w Chrystusie. Zobaczmy do Ewangelii Marka w 5 rozdziale, gdzie jest opisana historia uwolnienia przez Pana Jezusa Chrystusa pewnego Gerazeńczyka od demonów i gdy go uwalniał w wersecie 10 czytamy, że duchy prosiły go, aby ich nie wpędzał z tej krainy. W Ewangelii Łukasza 8:31 mamy napisane, że demony bały się, żeby ich Pan Jezus nie posyłał w otchłań, jak widać demony boja się otchłani. Lecz ja chcę zwrócić uwagę na słowa, gdzie czytamy, że demony „prosiły” Pana Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus im „pozwolił”. Demony go PROSIŁY, nie żądały, ani nie wymagały, lecz prosiły. Duchy nieczyste mogły tylko prosić, a Pan Jezus decydował wcale nie musiał im pozwolić na wejście w te świnie. Szatan i demony nie mogą nic zrobić bez zezwolenia Bożego. Znamy historię 10 plag egipskich, kiedy ludzie faraona, czarownicy mocą demonów podszywali się pod Boże działanie, które czynił Bóg przez Mojżesza i Aarona i diabeł podszywał się, ale do pewnego czasu. Szatan dalej próbował czynić swoje dzieła przez swoje sługi, ale już nie mógł. I czarownicy sami stali się ofiarą owych plag i wyznali Boga prawdziwego jak ten, który działa. Szatan przegrał na całej linii i sam w tej historii został osądzony i potępiony i nic nie mógł zdziałać, mimo, że chciał, ale Bóg mu powiedział „Stop” i wtedy już nie mógł nic uczynić. Zachęcam do poczytania całej tej historii, która jest zapisana w drugiej księdze Mojżeszowej 7:8 – 8.19. Tak samo jest i dzisiaj. Bóg skutecznie pokrzyżował jego szyki na krzyżu Golgoty.
Polecam również poniższe rozważanie biblijne:

Jest to ważna prawda bo nieznajmość tej prawdy pozwala nam nas na oszukiwanie się przez diabła.Wszak Bóg mówi:
„Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania;” (Ozeasza 4:6)
Bóg tego nie chce, ponieważ On chce, żebyśmy chodzili w prawdzie, która wyzwala. Pan Jezus Chrystus mówi:
„i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. „ (Ew.Jana 8:32)
Możesz żyć w zwycięstwie, które jest w Chrystusie Jezusie nad pokusą grzechu, przepędzić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa każdą chorobę, rozkazać wszelkiej złej mocy odejść i zerwać z wszelkim grzechem twoim życiu i żyć w wolności Chrystusowej pod panowaniem JEZUSA CHRYSTUSA.czwartek, 4 sierpnia 2016

MODLITWA O ZDROWIE SENIORÓW

CZY MODLITWA O UZDROWIENIE STARSZYCH OSÓB Z CHORÓB JEST WŁAŚCIWE?


Niedawno usłyszałem taką wypowiedź osoby wierzącej chrześcijanina „Nie będę się modlił o uzdrowienie tej osoby, ale to jedynie, aby wytrwała do końca przy Bogu, ponieważ ma już wiek biblijny”
I tutaj ta osoba powołała się na Psalm 90:10, gdzie tak jest napisane:
„Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.”
Słowo Boże jest prawdą, ale trzeba brać cały kontekst Pisma Świętego. Trzeba najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie: Kto napisał ten Psalm? Ile lat żył autor tego Psalmu?. Autorem tego psalmu jest Mojżesz, który przeżył 120 lat. Możemy to przeczytać w 5 księdze Mojżeszowej 34:7, gdzie tak jest zapisana ta informacja:
” A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość.”
Jozue następca Mojżesza przeżył 110 lat i informuje o tym Pismo Święte w tym tekście:
„…umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając sto dziesięć lat.” (Jozue 24:29)
Ktoś może teraz powiedzieć, ale są ludzie, którzy niedożywają średniego wieku, lecz umierają młodo.
Tak, to prawda, że ludzie bardzo młodo umierają wykończeni chorobą, ale są też tacy, którzy dożywają 90 lat, a nawet 100. Osobiście znam takie dwie osoby, jedna z nich już nie żyje, ale zmarła mając 101 lat i 7 miesięcy, a druga osoba nadal żyje i ma 102 lata i jest nawet w dobrej jak na swój wiek kondycji i jeżeli Pan Bóg pozwoli we wrześniu skończy 103 lata. Tak więc to nie jest ustanowiona przez Boga jakaś sztywna reguła. My mamy modlić się o uzdrowienie chorego człowieka chociażby miał 100 lat.
Czasami jak się przyjmuje starszego wiekiem chorego człowieka do szpitala to się słyszy wypowiedzi lekarzy czy pielęgniarek tej treści: „Trzeba brać pod uwagę, ze to już jest wiek” , ale obowiązkiem lekarza i całej medycznej służby zdrowia jest ratować życie człowieka choćby miał 100 lat. Jak się nie uda to trudno, ale lekarz musi dołożyć wszelkich w stu procentach by ratować człowieka. Tak samo jest sprawa z modlitwą my mamy się modlić o uzdrowienie starszej chorej osoby niezależnie czy ma 70,80,90 czy nawet 100 lat, ale my mamy wręcz dążyć, aby człowiek został uzdrowiony. Tutaj oczywiście o wszystkim i we wszystkim decyduje Bóg i to On wyznacza sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące i lata naszego życia na ziemi. Pan Bóg wyznacza początek i koniec. Naszym obowiązkiem jest mimo wszystko o starszych wiekiem ludzi modlić się w tym także o zdrowie, gdy jest potrzeba uzdrowienia to powinniśmy się modlić o nie do Boga.

środa, 3 sierpnia 2016

POKUTA

Pokuta to nie jest biczowanie się za swoje grzechy po plecach, czy chodzenie po kolanach lub odmawianie modlitwy po ilość razy. Na przykład dziesięć razy „Ojcze nasz” czy „Zdrowaś Maryjo”. Co do tej drugiej modlitwy to nie jest ona aprobowana przez Boga i nie tylko nie jest aprobowana, ale nie jest z Bożą wolą ponieważ Pismo Święte mówi nam do kogo mamy się modlić, a jest nim Bóg. Więcej na temat modlitwy zapraszam do artykułu pt.MODLITWA. Słowo „Pokuta” jest używane często w starszy przekładach Pisma Świętego, ale także mi.in w wersji Biblii Gdańskiej. Pokuta to  świadomość swego zła,  żałowanie tego  zła, grzechu, którego się dopuściło przeciwko Bogu,  i porzucenie grzechu odwrócenie się od zła w kierunku Boga, który jest tylko dobry i w którym jest dobro, można słowo „Pokuta” przetłumaczyć  też jako „UPAMIĘTANIE”. W księdze Przypowieści Salomona 28:13 mamy tak napisane:
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.”
Odwróć się od zła i czyń dobrze,…” (Psalm 34:15)
Stroń od złego i czyń dobrze,…” (Psalm 37:27)
Powyższe teksty Słowa Bożego mówią czym jest prawdziwa pokuta, czyli upamiętanie. Psalmista Dawid król Izraela w psalmie 16 i wierszu drugim mówi do Boga:
Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.”
A Pan Jezus Chrystus mówi:
Jeden jest tylko dobry, Bóg.” (Ew.Mat.19:17) .
A w Ewangelii Marka 10 w drugiej części wiersza 18:
Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.”
Tylko w Bogu jest dobro i tylko On, nasz Bóg jest dobry i odwracając się od zła mamy zwracać się w kierując się w kierunku dobra, a to dobro, którym jest Bóg ma na imię JEZUS CHRYSTUS i to On jest tym doskonałym dobrem uznając Jego władzę i autorytet w swoim życiu uznajemy dobro budując swoją wiarę i życie na Jego słowie okazując Mu swoje posłuszeństwo, jako naszemu Panu, który rządzi i kieruje naszym życiem, a kiedy On nasz Pan Jezus Chrystus to czyni, to kieruje naszym życiem dobro, którym jest Bóg i to nie dobro jest Bogiem, ale Bóg jest dobrem, tak jak jest również i miłością, a dobroć jest w miłości, którym jest Bóg.
Polecam również:

poniedziałek, 1 sierpnia 2016

KOŚCIÓŁ

Kościół pochodzi od greckiego słowa „εκκλησιαν” „ekklēsian” tłumaczone jako „ekklesia” i oznacza ono zgromadzenie,zgromadzenie ludu Bożego, wywołani ze świata, wybrani, czyli tutaj jest mowa o ludziach, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie Pana Jezusa Chrystusa „Pójdź za Mną” czyli to osoby, które oddały życie Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.(Szerzej na ten temat >>TUTAJ<< ). Zbór to lokalna wspólnota kościoła (Sędz.20:1-2). Kościół składa się z osób, które narodziły się z Bożego Ducha Świętego jak wspomina to w rozmowie z Nikodemem Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Kościół to nie organizacja, a organizm, ciało Chrystusowe, którego głową jest sam Chrystus Jezus – 1 Korynt.12:12-27 . Efez.5:22-30. Efez.1:21. Kościół to Boża budowla składających się z pojedynczych kamieni. Apostoł w pierwszym swoim liście napisał:
„I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.” (1 list Piotra 2:5)
Kościół to Boża rodzina składających się z osób, które powierzyły swe życie Panu Jezusowi Chrystusowi i na skutek czego Bóg stał się ich Ojcem i w efekcie tego, że wszyscy ci ludzie mają jako jednego i tego samego Boga jako Ojca są dla siebie rodziną, a ściślej rzecz ujmując rodzeństwem, braćmi siostrami w Chrystusie. Tak więc wiemy pokrótce czym jest kościół. Kościół to nie jest budynek, czy jakaś organizacja zrzeszająca pewną grupę osób, stowarzyszenie ludzi, których łączy jakaś tam idea, ale jest to ciało Chrystusa, którego właśnie Pan Jezus jest głową. To Boża rodzina okupiona Krwią Pana Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy są Jego własnością i co za tym idzie w takim kościele pomiędzy jego członkami powinna panować miłość wypływająca z pod tronu samego Pana Jezusa Chrystusa jako głowy tego kościoła. Pan Jezus nie narodził się na ziemię po to, aby założyć kościół, lecz narodził w tym celu, aby człowieka zbawić. W Ewangelii Jana 3:16-17 mamy o tym napisane: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” Celem Pana Jezusa Chrystusa nie było założenie jakieś grupy religijnej, lecz zbawienie ludzkości, a kościół tworzą automatycznie ludzie, którzy uwierzyli i świadomie powierzyli swój ster życia Panu Jezusowi Chrystusowi niezależnie od przynależności denominacyjnej. Kościół nie zbawia, ale tylko i wyłącznie Pan JEZUS CHRYSTUS, a kościół tworzą ludzie, którzy już są zbawieni w Chrystusie uznając Go jako swego Zbawiciela i Pana. Kościół tworzą pojedynczy ludzie, których Panem jest Jezus Chrystus.
Polecam również artykuł pt.:
ŻYWY KOŚCIÓŁ
JEDNOŚĆ W KOŚCIELE
KOŚCIÓŁ IDĄCY Z DUCHEM CZASÓW
„POWRÓT DO ŹRÓDŁA”
„WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA”
PRZYNALEŻNOŚĆ  DO KOŚCIOŁA

KOŚCIÓŁ APOSTOLSKI

W JAKIM JESTEŚ KOŚCIELE ?
BÓG NAS KOCHA I CHCE ABYŚMY BYLI JEGO ŚWIĄTYNIĄ