czwartek, 13 lutego 2014

BÓG WSZYSTKO WIDZI

Człowiek przed człowiekiem może wiele ukryć, ale przed Bogiem wszystko jest jawne: „…przed Bogiem wszystko w nas jest jawne,…” (2 list do Korynt.5:11). Bóg wszystko widzi:i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.” (Hebr.4:13). Bóg wszystko słyszy i zna każdą niewypowiedzianą myśl:Jezus przejrzawszy ich myśli, rzekł: Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? (Ew.Mat.9:4) W Psalmie 139 2-5 jest tak napisane:Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,Rozumiesz myśl moją z daleka.  Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu I kładziesz na mnie rękę swoją.”  Przed Bogiem nie da się ukryć:Dokąd ujdę przed duchem twoim?I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba,Ty tam jesteś,A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych,I tam jesteś.Gdybym wziął skrzydła rannej zorzyI chciał spocząć na krańcu morza, Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja,Dosięgłaby mnie prawica twoja.  A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryjeI nocą stanie się światło wokoło mnie, To i ciemność nic nie ukryje przed tobą,A noc jest jasna jak dzień,Ciemność jest dla ciebie jak światło.Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą,Choć powstawałem w ukryciu,Utkany w głębiach ziemi.Czyż On nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków? bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i On widzi wszystkie jego kroki. Nie ma ciemności ani mroku, gdzie mogliby się ukryć złoczyńcy, (Ps.139:7-12.15). (Joba 31:4 .34:21-22).  W księdze Objawienia Jana zwana księgą Apokalipsy w rozdziale 1 i w wersecie 17 jest napisane: „Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty,”  (Obj.1:14). Oczy Pana naszego i Boga Jezusa Chrystusa są jak płomień ognisty przenikające ciało, duszę i ducha na wskroś. Przed drugim człowiekiem możemy ukryć nasze grzechy, ale przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Jego oczy niczym płonienie ogniste prześwietlają lepiej niż najlepszy rentgen i nie tylko nasze ciało, ale naszą duszę i ducha widząc każdy najmniejszy brud, który chcielibyśmy ukryć pod ten przysłowiowy dywan. Słowo Boże mówi o naturze Boga: Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie.Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością. ” (Hab.1:13) . (Joba 34:10). Bóg jest Święty. Nie da się schować brudu pod dywan.

 Może nie chcesz, żeby ktoś się dowiedział o tym co wiesz, że jest grzechem a co czynisz, ale zapominasz, że widzi cię Bóg o tobie wszystko. Może chcesz ukryć swój nałóg palenia papierosów albo picia alkoholu lub może coś innego czynisz o czym wiesz, że jest to  grzechem. Jednak pamiętajmy, że przed Bogiem każdy grzech jest jawny i Boga nie da się oszukać: Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.” (Rzym.14:12) . 2 Korynt.5:10). To zależy od nas przed jakim Bogiem staniemy. Czy Bogiem od którego usłyszymy werdykt albo przed Bogiem od którego usłyszymy słowa:Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.” (Ew.Mat.25:21) By usłyszeć te powyższe słowa z Ewangelii Mateusza 25:21- sługo dobry i wierny! wejdź do radości pana swego.” Musimy przestać siebie oszukiwać i okłamywać, iż nie widzi naszego grzechu. Boga nie da się okłamać. Ananiasz i Safira próbowali okłamać i oszukać Boga jednak nie opłaciło się im to i skoczyło się to dla nich bardzo źle, co jest dla nas ostrzeżeniem, byśmy nie skoczyli jak owi ludzie, których w konsekwencji spotkała śmierć.Tutaj nie chodzi tyle o fizyczną smierć, ale o duchową, która jest konsekwencją grzechu - Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…” (Rzym.6:23). W liście Jakuba 1:13-15 - „ Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi.  Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;  potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” Ta śmierć duchowa to oddzielenie od oblicza i od mocy chwały Pana, od Boga, który jest miłością. Czyli od miłości, którą jest Bóg. To samo w sobie już jest piekłem być oddzielony od miłości i to właśnie czyni grzech. Czas więc przestać udawać, ukrywać i bawić się grzechem tłumacząc, że nikt o tym nie wie i nikt tego nie widzi, ale to jest kłamstwo, bowiem doskonale twój grzech widzi BÓG i w odpowiednim czasie obnaży go, a my zostaniemy zawstydzeni więc lepiej nie zwlekać nie ukrywać go już, ale przyjść z nim do Boga byśmy nie doznali wstydu, gdy to co ukrywamy zostanie jak mówi Słowo Boże obnażone w świetle dnia. W Ewangelli Łukasza 12:2 mamy zapisane słowa Pana Jezusa Chrystusa: Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. „ Bóg mówi w księdze Przypowieści Salomona 28:13 oto takie słowa: Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.” Czas więc przyjść przed oblicze Boże wyznać Mu swój grzech odwrócić się od niego przepraszając Boga za ten grzech.a Pana Jezusa Chrystusa Krew zmyje wszelki grzech zgodnie ze słowem zapisany w 1 liście Jana 1:7-:9 - „…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. „

środa, 12 lutego 2014

NOWY PRZYBYTEK – Świątynia

„A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał, a do sprzedawców gołębi rzekł: Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: Jaki znak okażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego.” (Ew.Jana 2:13-21)
Czytamy tutaj historie jak pewni ludzie zrobili ze świątyni miejsce handlu i Pan Jezus wchodząc do świątyni zobaczył co się dzieje i wypędził przekupniów ze świątyni mówiąc:Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska.” (Ew.Jana 2:16). Żydzi nie rozumiejąc tego co czynił Pan Jezus Chrystus zadali Mu pytanie:Jaki znak okażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić?” Na to odpowiedział Pan Jezus: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.”  ale tego znowu nie zrozumieli owi ludzie: Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? (Ew.Jana 2:20). Pan Jezus Chrystus tutaj mówi o nowym przybytku. Oto  co Pan Jezus mówi: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. (Ew.Jana 2:19). Oto Pan Jezus Chrystus mówi „zburzcie tę świątynię, zbudowaną ręką ludzką a ja w trzy dni zbuduję inną nie ręką ludzką zbudowany lecz Bożą dłonią.” Oto Pan Jezus Chrystus tutaj mówi o świątyni ciała swego: „ Ale On mówił o świątyni ciała swego.” (Ew. Jana 2:21). ŚWIĄTYNIAto miejsce przebywania Bożej obecności i Jego chwały. Oto Pan Jezus Chrystus zburzył starą światynię i zastąpił ją nową, Bożą świątynią, zburzył ludzki przybytek i zbudował Boży. Ludzki przybytek został zastąpiony Bożym. Znamy rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką, gdzie Samarytanka mówi: „Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać.”  (Ew.Jana 4:20). Na to Pan Jezus odpowiada między innymi tak: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.” (Ew.Jana 4:21.23). Samarytanie uważali, że na pewnej konkretnej górze należy oddawać cześć Bogu, natomiast żydzi uważali że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać Bogu cześć i teraz pojawia się Pan Jezus Chrystus, że prawda jest inna. Zmienia porządek ustanowiony przez ludzi mówiąc: „...prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.” (Ew.Jana 2:23). Bóg w tym słowie mówi do nas, że nie potrzeba udawać się do specjalnych miejsc typu jakiś budynek czy miejscowość kultu religijnego by spotkać się z Bogiem i mieć z Nim społeczność. Oto miejscem spotkania z Bogiem i społeczności z Nim jest sam Pan JEZUS CHRYSTUS. W Ewangelii Jana 2:21 zanotował takie słowa: Ale On mówił o świątyni ciała swego.” To Pan JEZUS CHRYSTUS jest tą świątynią w której mieszka sam Bóg i jest miejsce przebywania chwały Bożej. W księdze Izajasza 7:14 oraz w Ewangelii Mateusza 1:23 Pan Jezus Chrystus jest nazwany Immanuel inaczej „Emanuel” czyli Bóg z nami. Gdzie był obecny Pan Jezus Chrystus tam był obecny sam Bóg, bowiem w Chrystusie jest sam Bóg i gdzie jest obecność Chrystusa równa się obecnością Boga. Pan Jezus Chrystus jest tą osobą w której mamy społeczność z Bogiem, bowiem sam Bóg mieszka w Chrystusie oraz sam Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Już na wiele, wiele lat był zapowiadany czas narodzin Pana Jezusa Chrystusa na ziemi i już w starotestamentowych proroctwach Chrystus był nazywany Bogiem i Ojcem. Kiedy jeden z Jego uczniów mówił do Pana Jezusa „Pokaż nam Ojca” Pan Jezus Chrystus mu odpowiedział:Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca…” Jak gdyby parafrazując te słowa Pan Jezus mówi do Filipa: „Halo, Filipie to Ja jestem Ojcem. W Słowie Bożym Pan Jezus na wiele setek lat już nim się w żywocie począł już został nie tylko nazwany Ojcem, ale Ojcem i Bogiem - Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izajasza 9:5). W dniu pięćdziesiątnicy Bóg zesłał Ducha, który był Duchem Pana Jezusa Chrystusa, a gdzie Pan Jezus Chrystus był obecny równało się to z obecnością Boga, bowiem jedno z Jego imion to „Immanuel” czyli „Bóg z nami” . Święty Duch Pana Jezusa Chrystusa jest także nazwany Duchem Boga Ojca i gdzie jest Duch Święty tam jest Boża obecność, ponieważ Duch Święty jest obecnością Boga. Kolejna rzecz to dlaczego Bóg powiedział:Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych,…Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych? Odpowiedź brzmi: Ponieważ Bóg  nas kocha, miłuje nas i pragnie bliskości z nami i chce uczynić w nas swój święty Boży przybytek, miejsce przebywania swojej obecności i Jego chwały – Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. „ (1 Korynt.3:16 . 6:19-20)