wtorek, 28 grudnia 2010

ŹRÓDŁO OCZYSZCZENIA

W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości.” (Zachariasza 13:1)
Oto jest otwarte źródło oczyszczenia z grzechów i wszelkiej nieczystości, źródło oczyszczenia w którym płynie Krew Pana Jezusa Chrystusa, a źródłem z którego wypływa ta krew, to rany Pan Jezusa Chrystusa Krwi jest oczyszczenie z wszelkiego rodzaju grzechu i nieczystości „…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.”  (1 list Jana 1:7) oraz wyzwolenie z pod panowania grzechu ” Jezus Chrystus wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,”  (Obj.1:6).
Możemy przyjść do Pana Jezusa Chrystusa ze swoimi grzechami i wyznać Mu je, a On je wszystkie odpuści Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. ” (1 list Jana 1:9) i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. „ (Psalm 32:5).
Prawdziwa wolność jest w Chrystusie.
Prawdziwa wolność to Pan JEZUS CHRYSTUS.
Moi drodzy udajmy się więc, czym prędzej do tego źródła.

poniedziałek, 20 grudnia 2010

NIE ODPOKUTOWANE GRZECHY

„…obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali, grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. „ (2 Korynt.12:21 )

W powyższym fragmencie czytamy o osobach, które dopuściły się grzechów i nie pokutowały z nich, czyli nie upamiętali się i tak naprawdę nie odwrócili się od swoich grzechów. Druga sprawa, która w tym tekście jest poruszana to osoby, które nagrzeszyły i oczywiście już później przestały  dopuszczać się grzechu ale uważają, że nic się wydarzyło, bez słowa „przepraszam” bez poczucia winy, bez wyrzutów sumienia. Otóż w pewnym mieście z jednego ze zborów, pewni bracia dostali możliwość wyjazdu do pracy za granicę, i ci bracia będąc na na wyjeździe za granicą do pracy podczas, kiedy mieli przerwę w pracy pili sobie piwo oraz brali udział sobie udział w imprezach, gdzie lała się wódka. Myśleli bowiem, że nikt ich tam nie zobaczy, ale zapomnieli, że widzi ich tam Bóg i przyjeżdżając znowu do kraju,do swoich rodzin zaczęli prowadzić moralne i uczciwe życie, chodzić do kościoła, do swojego lokalnego zboru, jak gdyby nigdy się nic nie stało i udawać jakby się nigdy nic złego nie wydarzyło. Ci rzekomo „bracia w Chrystusie” czują się w porządku udając wzorowych chrześcijan, kiedy w rzeczywistości j
est inaczej i sprawy nie są wyjaśnione, uregulowane i uporządkowane przed Bogiem. Przed człowiekiem możemy wiele rzeczy ukryć i oszukać, ale Boga nie da się oszukać ani niczego ukryć, w tym również swoich grzechów. Przed Bogiem bowiem jest wszystko jawne. Bóg wszystko wie i wszystko widzi i wszystko jest jawne przed Panem i Bogiem i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.” ( Hebr.4:13 ) 
Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. „  ( 2 list do Korynt.5:11 ) wszystko jest jawne przed Bogiem, nasze wnętrze jest przed Bogiem otwarte, niema nic ukrytego bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i On widzi wszystkie jego kroki.” ( Job 34:21 )
Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przoduI kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem twoim?I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba,Ty tam jesteś,A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, I tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzyI chciał spocząć na krańcu morza, Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja,Dosięgłaby mnie prawica twoja. A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryjeI nocą stanie się światło wokoło mnie, To i ciemność nic nie ukryje przed tobą,A noc jest jasna jak dzień,Ciemność jest dla ciebie jak światło. „ (Psalm 139:1-12) i każdy z nas zda za siebie samego sprawę Bogu Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. „  (Rzymian 14:12)