czwartek, 19 listopada 2015

DUCH ŚWIĘTY
DUCH ŚWIĘTY OSOBĄ

Duch Święty nie jest tylko jakąś czynną bezosobową mocą, wiatrem lecz posiada cechy osobowości. Pan Jezus Chrystus powiadając o Duchu Świętym mówi: ” Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.” ( Ew.Jana 14:26.16. 15:26 ) Pan Jezus Chrystus powiadając o Duchu Święty używa słowa oznaczającą osobę „Pocieszyciel” i pochodzi od słowa „parakletos” grecki termin „parakletos” – oznacza osobę w celu niesienia pomocy, „… wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu…” ( Filip.1:19 )a nie „pocieszenie” jako bezosobową moc. W Ewangelii Jana 16:13 czytamy słowa Pana Jezusa Chrystusa: ”lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. „ W powyższym fragmencie Pan Jezus Chrystus używa słowa określającego Ducha Świętego jako osobę. W Dziejach Apostolskich 8:29 jest napisane: „ I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu.” Z kolei w Dziejach Apostolskich 13:2.4 jest napisane: „ A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr,…” Słowo Boże w powyższym fragmencie powiada nam, że Duch Święty mówi , powołuje i wysyła na misje. Czy bezosobowa moc i siła może mówić? Absolutnie nie, bowiem tylko osoba może wypowiadać słowa czy powoływać do czegokolwiek i wysyłać gdziekolwiek.W Piśmie Świętym czytamy także słowa: ” nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego ” ( Efez.4:30 ) czy siłę i moc można zasmucić? Absolutnie Nie! Tylko osoba jest wstanie się zasmucić. W księdze Dziejów Apostolskich 7:51 jest napisane: ”Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy!” Wiatr, który wieje nie możesz się mu sprzeciwić, żadnej mocy i sile, tylko osobie. Można by wiele dać dowodów na to, że Duch Święty jest osobą. W słowach wypowiedzianych w Ewangelii Mateusza 28:19 wypowiedzianych przez Pana Jezusa Chrystusa: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,..” Jest w tym tekście użyte między innymi słowo „w imię Ducha Świętego”. Imię posiada tylko osoba, a więc Duch Święty jest Osobą. Duch Święty jest Osobą posiadającą moc i nie tylko moc, lecz Boską moc.

DUCH ŚWIĘTY BOGIEM

Duch Święty jest nie tylko boską osobą, ale jest Bogiem. W wielu wersetach biblijnych określenie „Duch Święty” jest stosowane zamiennie ze słowem Bóg czy Pan: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” ( 1 Korynt.3:16 ). Paweł nie czyni różnicy pomiędzy faktem zamieszkania Boga, a zamieszkania Ducha w człowieku. ” A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.” ( 2 list do Korynt.3:17 ) – wolność jest więc kojarzona zarówno z Panem, jak i z Duchem. „I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego/…/. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.” ( Dz.Ap.5:2-3 ) – Piotr mówiąc do Ananiasza identyfikuje Ducha Świętego z Bogiem. Oto kolejne dowody na boskość Ducha Świętego. Przymioty boskości przypisywane Duchowi Świętemu bezpośrednio lub pośrednio w Biblii.
WSZECHMOC” Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego,/…/rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową.”( Rzym.15:19 );„…Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię „. Inne miejsca Słowa Bożego: Zach.4:6 . Job 33:4 . Ps.104:30.
WSZECHOBECNOŚĆ” Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?” ( Psalm 139:7. Ew.Jana 14:7 )
WSZECHWŁADZA -„Lecz Pocieszyciel, Duch Święty,/…/ nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.”
WIECZNOŚĆ” O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu „( Hebr.9:14 )
PRAWDA - „…gdyż Duch jest prawdą” (1 list Jana 5:6 porównaj Ew.Jana 14:6) , gdzie Pan Jezus mówi o sobie, że jest prawdą ).
NIEZMIERZONOŚĆ „Kto kieruje Duchem Pana…” (Izaj.40:13).
DAWCA ŻYCIA- „Duch ożywia…” (Ew.Jana 6:63), tak jak Bóg jest żywym Bogiem i żywotem.
Inne cechy, które świadczą o boskości Ducha Świętego:
-Duch miłości (2Tym.1:7) -Bóg jest miłością;
-Duch mądrości (Rzym.16:27)- jedynie Bóg jest mądry;
-Chrystus w nas, to Duch w nas ( Ew.Jana 16:7; Rzym.8:9-11).
Stworzenie- czytamy, że Duch Boży jest stworzycielem, stwórcą Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód „ ( 1 Mojż.1:2 ) ” Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. „ ( Job 33:4 ); ” Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo „ (Job 26:13)
WZBUDZANIE Z MARTWYCH” A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”( Rzym.8:11 ).
ODRODZENIE -” Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego/…/,co się narodziło z Ducha, duchem jest.” (Ew.Jana3:5-6)
PRZEKONYWANIE” A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie „ ( Ew.Jana16:8 )
WYPĘDZANIE DEMONÓW” Jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże „ ( Ew.Mat.12:28 ).
KIEROWANIE PAŃSKIM ŻNIWEMDuch usługuje jako ” Pan Żniwa „ ( Ew.Mat.9:38 ) i rozsyła swoje sługi: ” A oni, wysłani przez Ducha Świętego,…” ( Dzieje Ap.13:4 ).
Przy wielu okazjach, Nowy Testament nawiązując do Starego Testamentu, przypisuje Duchowi Świętemu czyny czy sprawy, które w pierwotnym opisie były przypisywane Bogu. W księdze Izajasza czytamy: „Głos Pana” ( Izaj.6:8 ) a ten sam werset cytowany w Dziejach Apostolskich brzmi: ” dobrze Duch Święty powiedział „ (Dzieje Ap.28:25). Podobnie jest w księdze Jeremiasza 31:33 i w liście do Hebrajczyków 10:15.16. Ogólnie rzecz biorąc, pisarze Biblii przy cytowaniu stosowali zamiennie słowa: Bóg i Duch Święty. Na przykład Łukasz w swojej Ewangelii cytuje słowa Zachariasza, który tak mówi: ” Błogosławiony Pan Bóg Izraela/…/ jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków „ ( Ew.Łuk.1.68.70), a w księdze Dziejów Apostolskich cytuje Piotra i Pawła; „…Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida…” (Dzieje Ap.1:16 ),” dobrze Duch Święty powiedział powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza „ (Dzieje Ap.28:25). Prorocy mówili z natchnienia Ducha, Boga (używane zamiennie).Polecam również takie tematy jak:

poniedziałek, 9 listopada 2015

JEŚLI MOŻNA, O ILE TO OD WAS ZALEŻY, ZE WSZYSTKIMI LUDŹMI POKÓJ MIEJCIE
Mimo, że chcesz mieć pokój ze wszystkimi i dążysz by żyć ze wszystkimi w zgodzie to w pewnym momencie swego życia  doświadczasz takiej sytuacji niezręcznej, gdzie mimo twoich prawdziwie szczerych i dobrych intencji pojawia się ktoś, kto jednak ma inne zamiary i plany niż posłuszeństwo powyższemu tekstowi.Przychodzi szatan, aby ciebie zdołować pokazując jaki to jesteś niedobry, kłótliwy, niezgodliwy i zaczynasz przez to wchodzić w małą depresję, mimo, że chcesz zgodny i pokoju ze wszystkimi. Przyjacielu drogi, mój Bracie i Siostro w Chrystusie czy nie przeżyłeś czegoś takiego? Jeżeli tak to chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś sam. Zawsze chciałem i nadal chcę i pragnę żyć z każdym w zgodzie w relacji miłości i przyjaźni z wierzącym w Chrystusa to już szczególnie. Jakże trudno zrozumieć, kiedy Ty chcesz dobrze dla drugiego człowieka masz szczerze i dobre zamiary i intencje względem drugiej osoby, a ta osoba niesłusznie przypisujecie ci złe intencje i zamiary, kiedy naprawdę jest inaczej. To bardzo boli. Ponieważ Ty chciałeś tego co najlepsze dla tej osoby, a ona odebrała jako coś złego a wręcz wrogiego, jakoby tej osobie chciałeś zaszkodzić mimo,że chcesz jej pomóc i dobro w tym momencie było tej osoby najważniejsze, a nawet dalej tak i pragniesz dalej dobrze czynić.Starasz się tej osobie to wyjaśnić, ale ona i tak dalej wie swoje. Cóż,… :-(  Miałeś lub miałaś dobre zamiary i dobre intencje prawdziwie pomóc tej osobie i dobre myśli o niej na temat tej osoby i wie o tym Bóg i Ty. To zapewne nie jest przyjemne doświadczenie i coś takiego wykorzystuje szatan, aby Cię zdołować, podważyć twoje chrześcijaństwo nawet wykorzystując wyrwane z kontekstu wersety Pisma Świętego, tak jak to miało miejsce w czasie kuszenia Pana Jezusa wyrwane z kontekstu Psalmu 91 namawiając Go do do samobójstwa. W Biblii mamy werset, który brzmi: „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,”(Hebr.12:14).Jest tam użyte słowo, które mówi: „Dążcie do pokoju ze wszystkimi…bez którego nikt nie ujrzy Pana”. Zaraz wykorzystuje to szatan, aby cię zaszczuć i mówi do twoje umysłu jaki to z Ciebie chrześcijanin, że tak naprawdę gdybyś dążył to byś nie zginął, ale Ty poprostu nie chcesz pokoju i zgody z ludźmi i tak naprawdę już nigdy nie ujrzysz Pana Boga, jesteś potępiony itd.itp. bo jesteś nieposłuszny, ale jest również inny tekst w którym Bóg mówi: „…o ile to od was zależy,…” (Rzym.12:18) Chociaż Ty uczyniłeś wszystko, aby zachować pokój i żyć w zgodzie, jednakże ta druga osoba to odrzuca. W tym momencie odpowiedzialność z Ciebie spada. Oczywiście my jako chrześcijanie mamy dokładać 100% starania i zrobić wszystko, żeby żyć w pokoju i zgodzie z ludźmi, lecz do tego trzeba dwóch.Więc Ty chcesz zgody i pokoju z każdym człowiekiem ale ta druga osoba odmawia, wtedy Ty jesteś wolną osobą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego Słowa i nie masz potrzeby się zadręczać bo Pan Bóg powiedział: „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.” (Rzym.12:18).

Realia są takie, że nie wszystkim idzie żyć w zgodzie, mimo naszych starań.To bolesna prawda, ale jednak prawda. Niestety rzeczywistość jest taka, że nie wszyscy pragną żyć w zgodzie i takim ludziom trzeba współczuć, a nie żywić do nich urazę, błogosławić, a nie złorzeczyć. Miłować a nie nienawidzić, życzyć dobrze i mieć zawsze czyste sumienie przed Bogiem i samym sobą i dążyć do pokoju ze wszystkimi, o ile to od nas zależy.czwartek, 5 listopada 2015

ROLA DEKALOGU

Słowo „Dekalog” składa się z dwóch słów „Deka” czyli dziesięć i „Logos”czyli słowo tłumaczone jako dziesięć słów lub dziesięć czy dziesięcioro przykazań, które mamy zapisane w 2 księdze Mojżeszowej 20 rozdziale od 2 do 12 wersetu oraz w 5 księdze Mojżeszowej 5: 6-22. Jednakże dekalog nie ma mocy zbawczej człowieka, lecz jedynie informacyjną o stanie grzeszności serca człowieka. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 3:20 napisał:
” Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.”
W liście do Rzymian 7:7 mamy napisane:
„Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!”
Z kolei w liście do Galacjan w rozdziale drugim i wersecie 16 napisał:
„wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.”
Ludzie w okresie zakonu nie byli zbawieni dzięki wypełnianiu moralnego i ceremonialnego prawa, lecz zostali zbawieni przez wiarę w przebaczenie, gdy składali ofiary za grzech. Starotestamentowi wierni złożyli swoją ufność w Bogu, który obiecał przygotować odkupienie, my zaś – ludzie nowotestamentowi – ufamy Bogu, który już wypełnił tę obietnicę. W Starym Testamencie zbawienia nie osiągało się przez przestrzeganie dekalogu, czyli dzięsięcioro przykazań zwane też zakonem lub zamiennie prawem, lecz tylko przez złożenie ofiary przebłagalnej z owcy czy barana za grzechy ludzi, który tak naprawdę było proroczą zapowiedzią jedynej i jedynie wystarczającej ofiary Chrystusa złożonej na ołtarzu krzyża co już się dokonało. Każdy człowiek jest winny przestąpienia Bożych przykazań i każdy z nas zgrzeszył przeciwko wszystkim dziesięciu przykazań Bożego dekalogu.Człowiek nie był i nie jest w stanie spełnić wymagań zakonu, Bożego prawa i dlatego Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i narodził się jako człowiek z niewiasty, lecz zacieniony mocą Bożego Ducha Świętego nie zaś z człowieka mężczyzny, jako jedyny, który spełniał w 100% wymagania zakonu i był czysty, święty bez grzechu i to On, Pan Jezus Chrystus stał się jedyną ofiarą przebłagalną za nasze grzechy raz na zawsze złożoną i wystarczalną.
„Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.” (Hebr.10:10-12.14).
Zakon można porównać do lustra albo termometru. Zakon nie leczy grzechu, ale go ujawnia. Zakon nie ma mocy zbawczej. Zakon jest jak wyniki badań lekarskich, który pokazuje nasz rzeczywisty stan zdrowia lecz nie likwiduje choroby ale tylko informuje. Zakon pokazując nasza grzeszność wskazuje na potrzebę Zbawiciela. W liście do Galacjan 3:24 mamy napisane:
„Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.”
Tak więc naszym Zbawicielem jest Pan Jezus Chrystus.
„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dz.Ap.4:12) -TYLKO JEZUS CHRYSTUS.
Pan JEZUS CHRYSTUS jest jedyną drogą i jedynymi drzwiami do Królestwa Bożego -
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. ” (Ew.Jana 10:7.9)
” Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ew.Jana 14:6)