czwartek, 19 listopada 2015

DUCH ŚWIĘTY
DUCH ŚWIĘTY OSOBĄ

Duch Święty nie jest tylko jakąś czynną bezosobową mocą, wiatrem lecz posiada cechy osobowości. Pan Jezus Chrystus powiadając o Duchu Świętym mówi: ” Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.” ( Ew.Jana 14:26.16. 15:26 ) Pan Jezus Chrystus powiadając o Duchu Święty używa słowa oznaczającą osobę „Pocieszyciel” i pochodzi od słowa „parakletos” grecki termin „parakletos” – oznacza osobę w celu niesienia pomocy, „… wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu…” ( Filip.1:19 )a nie „pocieszenie” jako bezosobową moc. W Ewangelii Jana 16:13 czytamy słowa Pana Jezusa Chrystusa: ”lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. „ W powyższym fragmencie Pan Jezus Chrystus używa słowa określającego Ducha Świętego jako osobę. W Dziejach Apostolskich 8:29 jest napisane: „ I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu.” Z kolei w Dziejach Apostolskich 13:2.4 jest napisane: „ A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr,…” Słowo Boże w powyższym fragmencie powiada nam, że Duch Święty mówi , powołuje i wysyła na misje. Czy bezosobowa moc i siła może mówić? Absolutnie nie, bowiem tylko osoba może wypowiadać słowa czy powoływać do czegokolwiek i wysyłać gdziekolwiek.W Piśmie Świętym czytamy także słowa: ” nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego ” ( Efez.4:30 ) czy siłę i moc można zasmucić? Absolutnie Nie! Tylko osoba jest wstanie się zasmucić. W księdze Dziejów Apostolskich 7:51 jest napisane: ”Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy!” Wiatr, który wieje nie możesz się mu sprzeciwić, żadnej mocy i sile, tylko osobie. Można by wiele dać dowodów na to, że Duch Święty jest osobą. W słowach wypowiedzianych w Ewangelii Mateusza 28:19 wypowiedzianych przez Pana Jezusa Chrystusa: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,..” Jest w tym tekście użyte między innymi słowo „w imię Ducha Świętego”. Imię posiada tylko osoba, a więc Duch Święty jest Osobą. Duch Święty jest Osobą posiadającą moc i nie tylko moc, lecz Boską moc.

DUCH ŚWIĘTY BOGIEM

Duch Święty jest nie tylko boską osobą, ale jest Bogiem. W wielu wersetach biblijnych określenie „Duch Święty” jest stosowane zamiennie ze słowem Bóg czy Pan: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” ( 1 Korynt.3:16 ). Paweł nie czyni różnicy pomiędzy faktem zamieszkania Boga, a zamieszkania Ducha w człowieku. ” A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.” ( 2 list do Korynt.3:17 ) – wolność jest więc kojarzona zarówno z Panem, jak i z Duchem. „I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego/…/. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.” ( Dz.Ap.5:2-3 ) – Piotr mówiąc do Ananiasza identyfikuje Ducha Świętego z Bogiem. Oto kolejne dowody na boskość Ducha Świętego. Przymioty boskości przypisywane Duchowi Świętemu bezpośrednio lub pośrednio w Biblii.
WSZECHMOC” Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego,/…/rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową.”( Rzym.15:19 );„…Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię „. Inne miejsca Słowa Bożego: Zach.4:6 . Job 33:4 . Ps.104:30.
WSZECHOBECNOŚĆ” Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?” ( Psalm 139:7. Ew.Jana 14:7 )
WSZECHWŁADZA -„Lecz Pocieszyciel, Duch Święty,/…/ nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.”
WIECZNOŚĆ” O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu „( Hebr.9:14 )
PRAWDA - „…gdyż Duch jest prawdą” (1 list Jana 5:6 porównaj Ew.Jana 14:6) , gdzie Pan Jezus mówi o sobie, że jest prawdą ).
NIEZMIERZONOŚĆ „Kto kieruje Duchem Pana…” (Izaj.40:13).
DAWCA ŻYCIA- „Duch ożywia…” (Ew.Jana 6:63), tak jak Bóg jest żywym Bogiem i żywotem.
Inne cechy, które świadczą o boskości Ducha Świętego:
-Duch miłości (2Tym.1:7) -Bóg jest miłością;
-Duch mądrości (Rzym.16:27)- jedynie Bóg jest mądry;
-Chrystus w nas, to Duch w nas ( Ew.Jana 16:7; Rzym.8:9-11).
Stworzenie- czytamy, że Duch Boży jest stworzycielem, stwórcą Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód „ ( 1 Mojż.1:2 ) ” Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. „ ( Job 33:4 ); ” Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo „ (Job 26:13)
WZBUDZANIE Z MARTWYCH” A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”( Rzym.8:11 ).
ODRODZENIE -” Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego/…/,co się narodziło z Ducha, duchem jest.” (Ew.Jana3:5-6)
PRZEKONYWANIE” A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie „ ( Ew.Jana16:8 )
WYPĘDZANIE DEMONÓW” Jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże „ ( Ew.Mat.12:28 ).
KIEROWANIE PAŃSKIM ŻNIWEMDuch usługuje jako ” Pan Żniwa „ ( Ew.Mat.9:38 ) i rozsyła swoje sługi: ” A oni, wysłani przez Ducha Świętego,…” ( Dzieje Ap.13:4 ).
Przy wielu okazjach, Nowy Testament nawiązując do Starego Testamentu, przypisuje Duchowi Świętemu czyny czy sprawy, które w pierwotnym opisie były przypisywane Bogu. W księdze Izajasza czytamy: „Głos Pana” ( Izaj.6:8 ) a ten sam werset cytowany w Dziejach Apostolskich brzmi: ” dobrze Duch Święty powiedział „ (Dzieje Ap.28:25). Podobnie jest w księdze Jeremiasza 31:33 i w liście do Hebrajczyków 10:15.16. Ogólnie rzecz biorąc, pisarze Biblii przy cytowaniu stosowali zamiennie słowa: Bóg i Duch Święty. Na przykład Łukasz w swojej Ewangelii cytuje słowa Zachariasza, który tak mówi: ” Błogosławiony Pan Bóg Izraela/…/ jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków „ ( Ew.Łuk.1.68.70), a w księdze Dziejów Apostolskich cytuje Piotra i Pawła; „…Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida…” (Dzieje Ap.1:16 ),” dobrze Duch Święty powiedział powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza „ (Dzieje Ap.28:25). Prorocy mówili z natchnienia Ducha, Boga (używane zamiennie).Polecam również takie tematy jak:

2 komentarze:

 1. Witam,to dlaczego ap.Paweł w powitaniach swych listow nie wymienia DS jak 3 osoby Boskiej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ponieważ Duch Święty jest Bogiem, nie jako pierwszy, drugi czy trzeci, ale jako jedyny BÓG. Apostoł Paweł napisał:
   " A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.
   ( 2 Korynt.3:17)
   Imię tego Boga jest JEZUS CHRYSTUS.
   Bóg, który jest Duchem to z dużej litery Duchem i to ŚWIĘTYM objawionym w ludzkim ciele.
   " A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: BÓG objawiony został W CIELE, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały. "[UBG) 1 Tym.3:16
   Zapraszam do artykułu pt.: "BÓG JEST JEDEN" pod tym linkiem: https://jedynadroga.blogspot.com/2017/12/bog-jest-jeden.html

   Usuń