wtorek, 22 kwietnia 2008

KAŻDY MUSI SIĘ NAWRÓCIĆ

Często słyszy się takie opinie że ten musiał nawrócić bo to był pijak, narkoman, złodziej, bluźnierca czy bandyta itd. Ale ja nie muszę się nawracać, nie mam z czego  się nawracać, każdą niedziele chodzę do kościoła, nikogo nie zabiłe(a)m nie okradłe(a)m cała moja rodzina jest bogobojna,  mało tego pomagam innym, spełniam dobre uczynki, znam Boże przykazania i staram się ich nie przestąpić robię wszystko aby ich przestrzegać, każdy dzień się modlę nigdy nikogo nie oszukuję, nie okłamuję, uczciwie pracuję na swoje życie i utrzymanie itd. itp. można by jeszcze sporo pozytywnych cech wymieniać ale jednak to nie daje wstępu do nieba i nie gwarantuje zbawienia. Był też pewien człowiek który również nie tylko starał się ale przestrzegał wszystkich przykazań Bożych ale nie miał w sobie życia wiecznego był człowiekiem nie zbawiony znajdował się na drodze na wieczne potępienie ( Ew. Mat. 19:16-22 ) Kolejną osobą która również nie była jak to się u nas w Polsce nazywa „z marginesu społecznego” ale był to człowiek którego Słowo Boże nazywa dostojnikiem i nauczycielem Bożego Słowa czyli po naszemu ksiądz czy pastor, człowiek który doskonale znał Biblię, Pismo Święte który innych uczył. Człowiek którego można by nazwać z wykształcenia teolog prowadzący się moralnie według zasad obowiązujących uczciwego człowieka ale jednak Pan Jezus Chrystus mu powiada że nie ujrzy Królestwa Bożego jeśli się nie narodzi na nowo ( Ew. Jana 3:1-7 )
Setnik Korneliusz człowiek który również był uczciwy i bardzo pobożnie żyjący, nieustannie modlący się do Boga, bogobojny wraz z całym domem swoim ,cała jego rodzina była niezwykle religijna, dający hojne jałmużny. Ale jednak musiał Pan i Bóg nasz posłać do jego domu Apostoła Piotra aby mu zwiastował Ewangelię słowa które niosły zbawienie i mimo iż był tak wielce jak mówi Biblia w Dziejach Apostolskich 10: 2 : pobożnym i bogobojnym wraz z całą swoim domem, swoją rodziną , dający hojne jałmużny i nieustannie się modlący do Boga, to jednak nie dawało mu zbawienia ( można o tym przeczytać w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziałach 11-12 )
Eunuch wracając ze spotkania modlitewnego czytał na swoim wozie Księgę Proroka Izajasza i po drodze spotyka Filipa, człowieka który został do niego posłany przez Boga ponieważ nie był zbawiony i mimo że wracał z modlitw i czytał Księgę Pisma Świętego  a więc czytał Biblię, Pismo Święte nie dawało mu to również zbawienia ( Dzieje Ap. 8: 26 – 40 )
To nam pokazuje że mimo tego że możemy prowadzić życie jak najbardziej moralne i uczciwe i chodzić po różnych spotkaniach chrześcijańskich i po różnych grupach biegać nawet codziennie do kościoła , modlić się i czytać Biblię godzinami, słuchać wielu wspaniałych kazań itp. itd. i mimo to  iść do piekła na wieczne potępienie.
Dlatego że ich serca tych osób nie są przy Panu Jezusie Chrystusie i nie są z Nim związane i nie należą do Niego . Trzeba odwrócić się od własnych zasług i uznać jedyną zasługę zbawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa i trzeba uznać swoją grzeszność gdyż każdy człowiek potrzebuje nawrócić się do Boga i nie wystarczą do tego nasze religijne uczynki czy też moralnie i uczciwe życie, jeśli tego nie zrozumiemy że zdążamy w to samo miejsce gdzie zabójca i pijak czy bluźnierca i wcale nie jestem lepszy od tych ludzi. Moi drodzy ja również nie byłem związany przez narkotyki czy alkohol nie paliłem papierosów, chodziłem do kościoła ale tak naprawdę zdążałem do piekła ponieważ moim Panem nie był Jezus Chrystus i niczym się nie różniłem od bluźniercy czy alkoholika lub zabójcy. Kochani moi to że ktoś jest księdzem czy pastorem nie chroni go przed piekłem, bowiem przed piekłem chroni tylko Pan JEZUS CHRYSTUS. Przed Bogiem nasze dobre uczynki są jak splugawiona szmata ( Izajasz 64:6 ) i nie mają żadnej wartości gdy chodzi o zbawienie w tym jedyną wartością jest Święta Krew Pana Jezusa Chrystusa.

poniedziałek, 14 kwietnia 2008

WIEŻA BABEL

Chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami na temat tej historii a raczej na temat Wieży Babel jej symboliki zapisanej w 1 księdze Mojżeszowej 11: 1 – 9 :

Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.  Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.   I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.   Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę,której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nierozproszyli się po całej ziemi!  Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.  I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.  Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!  I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.  Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. „
Wieża Babel jest symbolem zjednoczonej Europy.
Doskonale wiemy że nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej od od 1 maja 2004 r. a od 21 grudnia 2007 r. Polska weszła do strefy Schengen ( czyt. Szengen ) czyli tzw. ” Europa bez granic „  likwidacja granic pomiędzy państwami Unii Europejskiej które się znajdują w strefie Schengen.
W ten czas wstąpienia Polski do tej strefy wielu naszych rodaków bardzo się cieszyło gdyż staje się możliwym  przejście na drugą stronę niegdyś istniejącej już granicy swobodnie bez żadnej kontroli i wierzę że co najmniej 99% z tego się polaków cieszy nie widząc w tym nic złego  a wręcz same bardzo dobre rzeczy.  Niebawem również wejdziemy do strefy euro  gdzie będzie jedna  waluta rządziła Europą.
Oto widzimy wypełnianie się proroctw Biblijnych.
Kolejną rzeczą są mikro czipy zwanymi też czipami które będą też wszczepiane ludziom pod skórę. W niektórych krajach już się to praktykuje. W naszym kraju w niektórych jego regionach wszczepia się psom czipy na ich głowy aby jak najmniej poniewierało się bezpańskich psów które mogą zagrażać innym ludziom, ale oczywiście tam są informacje dotyczące właściciela psa , ale również niebawem nie psy a człowiek będzie miał coś takiego wszczepione w sobie. Będzie tak że w tym małym czipie ( jak ziarnko ryżu ) będą zawarte wszystkie informacje nie potrzeba nosić przy sobie żadnych dokumentów pieniędzy absolutnie wszystkie informacje oraz wszystkie dokumenty w tym małym czipie. Będzie on również środkiem płatniczym . Człowiek który  ten czip przyjmie to tak naprawdę przyjmie znamię Antychrysta poddając się w ten sposób pod wpływ Antychrysta spisując się na wieczne potępienie :
On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.  Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. „       ( Obj. 13: 16-18 )
i zaprzedaje się diabłu:
A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. „   ( Obj.14:9-10 )

W efekcie ludzie którzy to przyjmą będą chorować dlatego że jest substancja chemiczna która może szkodzić zdrowiu:
wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię;i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. „   ( Obj. 16:2 )

Słynne stwierdzenie  ” Europa bez granic „    ” jedna wielka Europa „   i co za tym idzie  ” jedna religia ” .
Antychryst nie może rządzić podzieloną Europą a więc w sferze religii również.
Kolejną rzeczą jest Wieża Babel jako symbol jednej uniwersalnej religii.
Chcę także poruszyć temat Ekumenii.
Ekumenia tak naprawdę nie ma nic wspólnego z jednością w kościele czy też pomiędzy kościoła jak się modlił oto Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana 17: 21-22  :
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. „
czy też jak pisał Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 1:10  :
A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego,Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. „
O Ekumenii jest mowa w 2 liście do Koryntian 6: 14-18 :
Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?  Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?  Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami?Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.  Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; „
Ekumenia jest zła i właśnie ten powyższy tekst 2 Koryntian 6:14-18  mówi m.in. o tym jako wchodzenie w układ ze złem, można również poczytać w księdze Objawienia Jana 17 rozdziale (Apokalipsa)  nierządna kobieta zwana wszetecznicą symbolizuje odstępczy kościół.
Czy też słynna Światowa Rada Kościołów w której skład wchodzą  różne niechrześcijańskie religie takie jak buddyzm, hinduizm,  islam itp. itd. 
Słowo Boże mówi wyraźnie w 2 liście do Koryntian 6:14-18 co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem albo co za dział ma wierzący z niewierzącym ?   Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami ?
Wieża Babel ( Wieża Kościelna )
tytuł wziął się stąd że w naszych miastach a raczej ponad naszymi miastami górują wieże budynków kościelnych oczywiście mówiąc obrazowo,symbolicznie o pysze, jako symbol pychy kościelnej która może prowadzić do myślenia o swoim kościele jako tym jedynym  najlepszym  i najwłaściwszym i jedynie prawdziwym pogardzając innymi którzy uczęszczają do innych kościołów, zborów, grup, czy społeczności.  Zdarza się słyszeć słowa ” my „  ” ja „  jak to się często zaznacza, jak to jesteśmy ważni bo należymy do tego czy innego kościoła pomijając zapominamy że w innych chrześcijańskich kościołach, zborach, grupach są ludzie którzy naprawdę szczerym całym swoim sercem kochają Pana Jezusa Chrystusa. W wielu kościołach chrześcijanie modlą się o przebudzenie w naszym kraju ale z reguły każdy ma na myśli swój kościół, zbór, grupę, lokalną społeczność aby to na ich spotkania przychodziło i przybywało do ich kościoła, zboru, grupy ludzi. To sprawa statystyki aby zajmować coraz wyższe miejsca w rankingu. Zamiast przyprowadzać ludzi do Chrystusa i do Niego ma się przychodzić i do Niego należeć i być Jego wyłączną własnością. Do Pana Jezusa Chrystusa mamy należeć.
Mówiąc że to nasz czy mój kościół ma prawdę, to tak naprawdę takie stwierdzenie jest kłamstwem, ponieważ prawda jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie  „…
prawda jest w Jezusie.”   ( Efez. 4:21 )
to Pan Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem 
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. „  ( Ew.Jana 14:6 )
Tylko On jest drogą która prowadzi do Boga Ojca i Jego królestwa.
Prawdą która otwiera oczy. W końcu to Pan Jezus Chrystus jest zbawieniem wiecznego życia oraz jedynymi drzwiami wejścia do raju  wiecznego Królestwa Bożego 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. „ ( Ew. Jana 10: 7 i 9 )
Żaden kościół nie daje zbawienia i nie ma monopolu na zbawienie ani żadne członkostwo czy przynależność kościelna żadna jakakolwiek denominacja.  Najważniejsze jest należeć do Pana Jezusa Chrystusa i być Jego wyłączną własnością. 
Pan Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem.
W niebie nie będzie katolików, prawosławnych, Grekokatolików, Starokatolików, Polskokatolików, czy też żadnych protestantów Ewangelików, Metodystów, Reformowanych, baptystów, Wolnych chrześcijan, Adwentystów, Zielonoświątkowców, branhamowców, KChWE, Spichlerzowców,  i różnych innych niewymienionych wyznań chrześcijańskich i nie będzie tam w niebie żadnych denominacji, wyznań chrześcijańskich  u Boga nie mają znaczenia szyldy naszych kościołów i jak one to znaczy kościoły nazywają , jakie noszą nazwy, to  zupełnie jest bez znaczenia i nie tędy droga do nieba.
Tam w niebiańskiej Bożej krainie będą tylko same Boże dzieci.
Czyli ci których Ojcem jest Bóg a oni są Mu synami i córkami.
Dziećmi Bożymi są ci którzy przyjęli do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela ( nie mam na myśli tak jak to ma miejsce w kościele katolickim przyjmowanie komunii ale podjęcia decyzji pójścia za Panem Jezusem Chrystusem )

Co to jest przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa czym jest i co ono oznacza ?
1.) Przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
     oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
     uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela

2. )
Uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
     Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
     siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruję
     swoim życiem lecz   PAN  i   WŁADCA    Jezus
     Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
     Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
     Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
     do człowieka sam Bóg Ojciec( Ew.Jana 1:1-4 )
     ( Ew. Jana 1: 13 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).

   Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa
     Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się
     naszym Ojcem a my Jego dziećmi ( synami, cór-
     kami ) Duch Święty naszym przewodnikiem
     który nas prowadzi i kieruje nami  a Jezus
     Chrystus naszym Panem który panuje w naszym
     życiu.
A więc kolejnym co symbolizuje Wieża Babel jest zasługiwanie czy też zapracowywanie sobie na zbawienie z uczynków. Czyli im więcej dobrych uczynków tym jest się bliżej nieba w tym momencie stają się drogą do Bożego Królestwa dobre uczynki a nie Chrystus a w Ewangelii Jana 14:6 wyraźnie mówi Pan Jezus Chrystus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. „
Nie poddaję pod wątpliwość ich naprawdę szczerej gorliwości dla Boga: Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, niepodporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. „   ( Rzym.10: 2-3 )
ale jest to gorliwość nierozsądna bo nie znając usprawiedliwienia  które podchodzi od Boga a własne usiłując ustanowić nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.
Boże usprawiedliwienie jest z łaski nie z  uczynków, trzeba odwrócić się od własnych zasług a uznać jedyną zasługę Pana Jezusa Chrystusa,  jako jedyną drogę zbawienia, jako dzieło miłości, poświęcenia i ofiarowania swojego ciała i przenajświętszej, najdroższej swojej Krwi . Osoba Pana Jezusa Chrystusa Jego dzieło miłości jest jedyną drogą zbawienia.
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. „    ( Efez. 2: 8 – 9 )
Jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Bożej przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.
To Pan Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i naszego zbawienia poprzez Świętą drogocenną Swoją Krew mamy wstęp do niebiańskiej Świątyni Bożego Królestwa
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni „    ( Hebr. 10:19 )
Wieża Babel jako symbol dostania się do nieba, do Boga , sięgnąć nieba chcąc być zbawionymi poprzez własne wysiłki i zasługi i na własnych warunkach warunkach bycia dobrym. I co się stało ?
Otóż Bóg zburzył tą wierze (własnych zasług dobrych uczynków) jako drogi zbawienia i postawił w to miejsce krzyż. KRZYŻ PANA JEZUSA CHRYSTUSA jako jedyną zasługę i dobroć okazaną nam niezasłużenie przez Pana Jezusa Chrystusa i jako jedyną drogę naszego zbawienia.

wtorek, 8 kwietnia 2008

ZEPSUCIE MORALNE

Moralność której dziś w naszym kraju praktycznie nie ma, albo jest jej coraz mniej.
Dzisiaj homoseksualizm jest tolerowany jako coś normalnego, często o takich osobach mówi się „kochający inaczej” i nie uważa się to za coś złego za grzech, a raczej nawet usprawiedliwia że ich  stworzył takimi Bóg, co jest totalnym bluźnierstwem i urąga Bogu gdyż jest to sprzeczne z Bożą Wolą, gdyż Bóg stworzył człowieka mężczyznę i kobietę i powiedział że ci dwoje puszczą ojca i matkę i złączą się razem i ci dwoje będą jednym ciałem.
W Ewangelii Marka 10:6-8 pisze: ” Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą.  Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją.  I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. „
Bóg nie stworzył dwóch mężczyzn albo dwie kobiety i powiedział im by byli jedno, ale powiedział że stworzył stworzył mężczyznę i kobietę i powiedział też do nich  rozradzajcie się i rozmnażajcie.
Bóg wyraźnie wypowiada się o tym jako o grzechu, gdyż jest sprzeczny z naturą Bożego stworzenia
w liście do Rzymian 1:26a-27 czytamy:
„  kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze,  podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę.  „
mowa jest o tym już w Starym Testamencie
„  Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością.  „ ( 3 Mojż18:22 )
„  Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich „
( 3 Mojż. 20:13 )
A przecież w 1 liście do Koryntian 6:9  pisze:
„  Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, „
Kolejną modną rzeczą  jest dzisiaj życie ze sobą bez ślubu a to również Słowo Boże nazywa grzechem
 ” Jeżeli ktoś uwiedzie dziewicę nie zaręczoną i śpi z nią, da za nią opłatę ślubną i pojmie ją za żonę. „      ( 2 Mojż. 22:16 )
„  Jeżeli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę nie zaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią, i tak się ich zastanie, to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny pięćdziesiąt srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie.  „         ( 5 Mojż. 22: 28-29 )
Ewangelia  Jana 4:16-18  Pan Jezus Chrystus demaskuje grzech Samarytanki   Mówi jej:  Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj!  Odpowiedziała niewiasta, mówiąc:  Nie mam męża. Jezus rzekł do niej: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.  Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem; prawdę powiedziałaś.   „
Dzisiaj nie patrzy się na Biblię, Pismo Święte, co w danej sprawie mówi Bóg.
Żyjemy w takich czasach gdzie dzieci rodzą dzieci i gdzie jest aprobowany seks poza  i przed małżeński i nie dostrzega się w tym nic złego i to niestety jest tragiczne bo seks zarezerwowany jest tylko w małżeństwie.
Następną rzeczą jest tzw. „kłamstwo dla dobra sprawy”  tymczasem Słowo Boże mówi: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. ( Ew.Jana 8:44 )
Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców,i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. „ 
( Obj. 21:7 )
” Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i  bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. „
 ( Obj.21:15 )

Bóg chce abyśmy mówili sobie wzajemnie prawdę 
Mówcie prawdę jeden drugiemu …”  ( Zach. 8:16 )
” nie okłamujcie się nawzajem, …”( Kol.3:9 )

” …
odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, … „
     ( Efez. 4:25 )
Nie ma czegoś takiego jak „kłamstwo dla dobra sprawy”  , gdyż jest to wchodzenie pod wpływ mocy ciemności, diabelskich, demonicznych, każdy  grzech jest rzeczą diabelską, złą. Zamiast Boga człowiek uczynił swoim schronieniem i ucieczką kłamstwo co jest bardzo złe.W księdze proroka Izajasza 28:15 jest tak napisane: „…kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem.”
Bóg chce abyśmy wzajmnie wobec siebie byli uczciwi ale niestety jest brak uczciwości.   Kwitnie korupcja, łapówki.   Dziś jeśli się coś chce załatwić pozytywnie to z reguły trzeba dać w przysłowiową „łapę” inaczej nie można niczego załatwić, jest to smutna rzeczywistość.
W Biblii czytamy :
Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. „  ( 2 Mojż. 23: 8 )
Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. „   ( 5 Mojż. 16 : 9 )
Bo rzesza niegodziwych jest bezpłodna, a ogień trawi namioty postawione za łapówki. „   ( Job 15 : 34 )
Burzy swój dom ten, kto jest przekupny; lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył. „          ( Przyp. Salomona 15 : 27 )

” Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa. „                            (  Przyp. Salomona 17:23 )
Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki,kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, „                                (  Izajasza 33 : 15  )
U ciebie przyjmują łapówki za przelew krwi.Bierzesz odsetki i dopłatę, i krzywdzisz gwałtem swojego bliźniego, a mnie zapomniałoś – mówi Wszechmocny Pan. „     ( Ezech. 22 :12 )
Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie.  „                                                      ( Amos 5:12 )
Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, „  ( Mich. 3: 11 )
„  Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. „               (  Izajasza 1:23 )
Biada tym, którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości. „         (  Izajasza 5:23 )
”   Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie.  „              (  3 Mojż. 25:36 )
Łapówki zniekształcają  prawdę a odsetki są rabunkiem.
Wiele jest w świecie różnego rodzaju nieuczciwości dzisiaj, wiele jest przekrętów, różnego rodzaju machlojków a w Słowie Bożym czytamy w księdze Jeremiasza 22: 13-14 :
„  Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu, swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. Który mówi: Zbuduję sobie dom przestronny i górne komnaty obszerne, i wybija sobie otwór okienny, wykłada go drzewem cedrowym i zabarwia cynobrem. „
W księdze Habakuka 2: ( 9-13 ) pisze :
Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi: Zniszczyłeś wiele ludów, straciłeś prawo do życia. Gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu!  Czyż nie pochodzi to od Pana Zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości ? „
Również pracodawcy którzy zatrzymują należne swoim pracownikom, odpowiedzą za to przed Bogiem
Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów. „   ( list Jakuba 5:4 )
bo Ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. „   (  Izajasza 61:8 )
Brak jakichkolwiek Autorytetów np. uczni w stosunku do nauczycieli czy dzieci w stosunku do rodziców, zupełny brak szacunku i czci  wszak Pismo Święte powiada :
Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. „    ( 2 Mojż. 20:12 )
To jest  pierwsze przykazanie z obietnicą możemy o tym również poczytać w liście o Efezjan 6:1-3 :
” Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. „
czy też w liście do Kolosan 3:20:
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie. „
Kolejna sprawą jest gdy  rodzice wyjeżdżając za granice na zarobek zostawiają w kraju dzieci bez opieki i takie dzieci niejednokrotnie poniewierają się i  są głodne i nie umieją sobie poradzić w różnych trudnych sytuacjach będąc pozbawieni opieki dorosłej osoby. Albo rodzice którzy pozostawiają swoje dzieci czy matki które zaraz po urodzeniu pozbywają się dzieci jako rzeczy zbędnych a nawet porzucają na śmietnik a co gorsza nawet lub własne dzieci zakatowują ich na śmierć czy tak biją ich i czynią swoje własne dzieci kalekami i inwalidami totalnie ludzie pozbawieni serca zdeprawowani popełniający straszną zbrodnie takie postępowanie niesie za sobą konsekwencje gdyż tacy ludzie znajdują się śmierci i są zabójcami własnych dzieci co jest grzechem i objawiem człowieka pozbawionego serca wrażliwości i jakichkolwiek uczuć , ludzkiego instynktu.
Następującą sprawą  jest uczeń sumienny który pilnie się uczy i nie opuszcza zajęć lekcyjnych w szkole dokucza się takiemu i jest prześladowany przez swoich rówieśników, kolegów i koleżanki w szkole uważa się takiego że się podlizuje nauczycielowi i dochodzi do tego że ochroniarze pojawiają się  w szkołach, jakiż to smutny obraz.
Kolejnym problemem który kwitnie jest alkoholizm, pijaństwo
Wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do Namiotu Zgromadzenia,abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nie święte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste, „        ( 3 Mojż. 10:9-11 )
” Gdyż z winorośli Sodomy jest winorośl ich I z niw uprawnych Gomory; Winogrona ich to winogrona jadowite, Gorzkie są ich jagody. Smoczym jadem jest wino ich, Okrutną trucizną żmij. „   ( 5 Mojż. 32:32 – 33  )
Wino – to szyderca, mocny trunek – to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest mądry, kto się od niego zatacza. „     ( Przyp. Salomona 20:1 )
gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Kto mówi: Biada! Kto mówi: Ach! U kogo jest kłótnia? U kogo skarga? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa, i wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę.  „   (  Przyp.Salomona 23:29-35 )
Biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, których do późnego wieczora rozpala wino, „    ( Izajasza 5:11 )
” Wino i moszcz odbiera rozum „      ( Ozeasza 4:11 )

” W owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu: Nie uczyni Pan nicdobrego ani też nic złego. „
( Sofoniasza 1:12 )
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. „                                                                                             ( 1 Koryntian 6: 9-10 )
zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. „    
( Galacjan 5:21 )
Kolejna rzecz która wyniszcza ludzi i prowadzi w niewolę diabelską, zniewala człowieka prowadząc go do śmierci fizycznej i duchowej wiecznego potępienia to narkotyki. Narkotyki wchodzą już do szkół podstawowych  i już dzieci z podstawówki zaczynają po nie sięgać.
Dealerzy nie wachają się nawet dawać tego śmiercionośnego i niszczącego życia narkotyku dzieciom. Wiele osób niczego nieświadomi wyniszczają swój organizm, wyniszczając i rujnując tym swoje życie i zasmucają tym dawcę życia czyli Boga.
Człowiek dziś ma generalnie znieczulicę czyli ma zamknięte serce na potrzeby innych i ich biedę w jakiej się znajdują
Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. „
                                                                                          ( 1 list Jana 3:17-18 )
W liście Jakuba 2:15-16  pisze:
„  Jeśli na przykład jakiś brat lub siostra nie mają w co się ubrać lub co jeść, a wy im powiecie: Idźcie sobie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie [gdzie indziej ] do syta � lecz sami nie dacie im nic z tego, co konieczne do życia � to na cóż wszystkie wasze słowa?  „ ( Biblia Waszawsko-Praska )
W Słowie Życia ( Parafraza Nowego Testamentu )  jest to tak ujęte:

” Jeśli twemu przyjacielowi zabraknie odzieży i jedzenia, a ty mu powiesz: „No cóż, idź z Bogiem, nie marznij i nie głoduj”, nie dając mu przy tym tego, czego potrzebuje, jakiż będzie miał z tego pożytek ?
Przechodząc mimo wobec człowieka tak jak w tej historii w Ewangelii Łukasza 10:25-37 :
” oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiającego na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego?  On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz?   A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana,Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.  Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył.  On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim?  A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego.  Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo.  Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo.  Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim.  I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim.  A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci.  Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców?  A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie.  „
I nie tylko to ale wręcz człowiek jest zdolny zabić drugiego człowieka  za papierosa , za 20 groszy a nawet za nic.  Nikt nie ma prawa odbierać drugiemu człowiekowi życia, takie prawo ma tylko Bóg a nie człowiek.  Słowo Boże wręcz jeszcze bardziej pogłębia lub rozszerza ten temat sam Pan Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza 5:21-22 :
Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.  A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny. „
Już  ten kto się gniewa na brata, na bliźniego swego,  jest winien śmierci jego a w 1 liście Jana 3:15 czytamy że kto ma nienawiść do drugiego człowieka jest zabójcą  i w ten sposób w swoim sercu i w swoich myślach                                                                           Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.       Jeżeli jakiś człowiek twierdzi że kocha Boga a swojego bliźniego ma w nienawiści kłamcą  jest gdyż nie może miłować Boga którego nie widzi jeśli nie miłuje swojego bliźniego którego widzi
„  jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,nie może miłować Boga,którego nie widzi. „
Taki człowiek nie ma w sobie żywota wiecznego i znajduje się w śmierci. Słowo Boże mówi :
zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. „        ( Galacjan 5:21 )
” Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców,i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. „   ( Obj.21:8 )