sobota, 22 lipca 2017

BÓG CHCE NASZEGO ZBAWIENIA – DLA KOGO JEST PIEKŁO ?

Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.” (Ew.Mat.25:41)
Kiedyś pewien człowiek w oparciu o ten powyższy tekst poprosił mnie, aby mu wskazał, gdzie tu jest miłość Boża.
Rozważając ten tekst biblijny zauważyłem, że jest tutaj widoczna Miłość Boża. W tym fragmencie Słowa Bożego mamy napisane:
„…ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.”
A więc piekło nie jest zgotowane dla ludzi, lecz dla szatana i jego aniołów, czyli demonów. W takim razie co ze słowami Pana Jezusa: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny,…”?
Otóż nie znaczy to, że że Pan Jezus Chrystus – Bóg ich tam posyła, ale ludzie sami się tam pchają na własne życzenie chociaż Bóg woła na ludzi, żeby tam nie szli w całym Piśmie Świętym krzyczy:
LUDZIE ZAWRÓĆCIE Z TEJ DROGI, BO ONA WIEDZIE WAS NA WIECZNE POTĘPIENIE DO PIEKŁA, ZWRÓĆCIE SIĘ DO ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA I IDŹCIE JEGO DROGĄ SŁUCHAJĄC GO
Pan Jezus Chrystus mówią te słowa: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny,…” Nikogo nie posyła do piekła, jakby pozornie mogło się wydawać, lecz pokazuje zatwardziałość serc ludzkich, którzy na siłę się tam pchają nie słuchając Chrystusa i często nawet nie świadomi tego, gdzie się pchają czynią to wbrew woli Bożej. Ludzie cisną się do miejsca w których nie chce ich widzieć Bóg i które nie jest dla nich stworzone, to nie jest miejsce stworzone dla ludzi, dla żadnego człowieka, ale dla diabła zwanego też szatanem i jego podwładnych mu duchów, demonów:
A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.” (Obj.20:10)
Lecz dla człowieka jest stworzone królestwo Boże w którym nie ma łez, smutku, cierpień, chorób, śmierci itp. złych rzeczy. Natomiast panuje miłość, pokój, radość.
Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie! „ (Ezech.18:23.32)
Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania – 2 Piotra 3:9
Bóg chce naszego zbawienia: (Bóg)chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tym.2:4)
Dlatego Pan Bóg wzywa nas:Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!

wtorek, 18 lipca 2017

CUDA BOŻE – Czy Przeminęły ?

Jeżeli cuda przeminęły to musiałby zmienić się Bóg. Natomiast w Piśmie Świętym Bożego Słowa mamy napisane:
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” (Hebr.13:8)
” Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się,…” (Mal.3:6)
„Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.” (Hebr.1:10-12)
„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.” (Jak.1:17)
Polecam również artykuł pod tytułem:JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ TEN SAM I NA WIEKI
Nie ma dnia cudów jest Bóg cudów i tutaj zapraszam do artykuł pt.:BÓG CUDÓW
Jeżeli uważamy, że dziś już nie ma cudów to nie wierzymy w Boga Wszechmogącego, który czyni cuda, a jeżeli nie wierzymy w Boże cuda to według tego toku myślenia nie ma czegoś takiego jak „Nowe narodzenia” a Pan Jezus Chrystus mówi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” (Ew.Jana 3:3)
Bo przecież największym cudem jest „Nowe narodzenie”, jeżeli nie uznajemy cudów nie możemy również uznawać największego cudu, a prawdą jest to, że jeżeli nie doświadczymy tego cudu „Nowego narodzenia” nie możemy nawet marzyć, aby wejść do królestwa Bożego, zbawienie to mrzonka, marzenie ściętej głowy, czyli nierealne, a przecież Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić (Ew.Jana 3:5.7)
Inaczej nie tylko nie wjedzie się do królestwa Bożego, ale nawet się go nie zobaczy. Natomiast osoba, która doświadczyła, przeżyła nowe narodzenie, czyli narodziła się na nowo z Boga, z Jego Świętego Ducha to automatycznie musi wierzyć w cuda, w to, że Bóg czyni cuda dzisiaj, bo największym cudem jest, kiedy człowiek rodzi się na nowo z Bożego Ducha w swoim duchu. Nowe narodzenie jest większym cudem niż uzdrowienie z choroby czy jakikolwiek inny cud, bowiem człowiek staje się w środku nową osobą o nowym charakterze, temperamencie, człowiekiem mającym nowe zainteresowania, pragnienia i dążenia następuje zmiana myślenia i życia.
Drogi czytelniku jeżeli temat „Nowego narodzenia” i chcesz zapoznać się głębiej poznając szerzej czym jest owo doświadczenia zapraszam do artykułu:

niedziela, 16 lipca 2017

NARODZENIE Z DUCHA A CHRZEST W DUCHU

NARODZENIE Z DUCHA ŚWIĘTEGO, A CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM


Narodzenie z Ducha Świętego a Chrzest w Duchu Świętym to dwa różne oddzielne przeżycia.
W chwili, kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa oddając Mu swoje życie uznając Go jako swego Zbawiciela i Pana rodzimy się na nowo z Bożego Ducha Świętego:
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.” (Ew.Jana 1:12-13)
W Ewangelii Jana 3:(5).(6).(8) jest sformułowane zdanie „Narodzony z Ducha” natomiast w 1 liście Jana 3:(9). 5:(18) jest użyte „Narodzony z Boga”. Jest to słowo użyte zamiennie bowiem „Duch” i „Bóg” odnosi się to do jednej i tej samej Osoby, bowiem Duch to Bóg, ponieważ Duch Święty jest Bogiem. Termin, greckie słowo „baptizo”, które jest także użyte przy chrzcie wodnym, oznacza „zanurzać”. Chrzest w Duchu Świętym to zanurzenie w Duchu Świętym w Jego Boskiej mocy i sile. Chrzest gr. „batptizo” zanurzenie w Duchu Świętym otwiera także drogę do darów duchowych o których mowa jest na przykład w 1 liście do Koryntian 12:4-11.
Zanurzenie w Duchu Świętym jest dla tych wszystkich, którzy już narodzili się z Ducha Świętego na skutek czego stali się dziećmi Bożymi, a Bóg stał się ich Ojcem i teraz potrzebują chrztu w Duchu Świętym. Pan Jezus Chrystus powiedział: Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki, i wino i bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków.” (Ew.Marka 2:21-22).
Najpierw jest narodzenie z Bożego Ducha Świętego a potem wypełnienie Duchem Świętym, ponieważ Duch Święty nie wchodzi do serca nieprzemienionego, On najpierw je przemienia a potem je wypełnia Swoją Osobą mocą i obdarza swoimi darami. Najpierw musi nastąpić zrodzenie z Boga, obmycie we Krwi Pana Jezusa Chrystusa, bo nic nieczystego w nas nie może być, jeżeli chcemy być pełni Ducha Świętego. Duch Święty jest ŚWIĘTY w swojej naturze i w swoim charakterze i nie przebywa tam, gdzie jest brud, jakakolwiek nieczystość, grzech. Dlatego Pan Jezus powiedział, że nowe wino należy lać do nowych bukłaków… Wypełniona Duchem Świętym może być tylko ta osoba, która narodziła się z Bożego Ducha i jest obmyta w Krwi Bożego Baranka – Jezusa Chrystusa. To Pan Jezus Chrystus chrzci w Duchu Świętym - Ew.Mat.3:11. Ew.Mar.1:8. Ew.Łuk.3:16. Ew.Jana 1:33. Dzieje Ap.1:5.
Nowe narodzenie z Bożego Świętego Ducha, a Chrzest w Świętym Bożym Duchu to dwa różne przeżycia.
Czym jest „Narodzenie z Ducha Świętego” jest wyjaśnione w artykule pt.: NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Natomiast czym jest Chrzest w Duchu Świętym zapraszam do artykułu w temacie: CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM

środa, 12 lipca 2017

BOŻA OBECNOŚĆ – Bliskość Boga

Ktoś kiedyś zadał mi pytanie: „Jak można rozpoznać bliskość Boga, czyli obecność Bożą?”  Psalmista Asaf napisał:Lecz moim szczęściem być blisko Boga….” (Ps.73:28a). Co miał na myśli autor  tego psalmu mówiąc o bliskości Boga? Na przykład kiedy wyjeżdżamy z domu do pracy lub innego miejsca to z każdym centymetrem, metrem i kilometrem oddalamy się od naszego miejsca zamieszkania zbliżając się do miejsca naszej pracy. Im bliżej miejsca pracy tym dalej od miejsca naszego mieszkania, domu. Kiedy jesteśmy blisko Boga to jesteśmy daleko od grzechu. Kiedy już jesteśmy w pracy to nie jesteśmy blisko tego miejsca, ale jesteśmy w tym miejscu. Tak jak gdy jesteśmy w Bogu jesteśmy nie tylko blisko Boga w znaczeniu „obok” ale jesteśmy „w”. Słowo blisko oznacza przenikania tak jak Pan Jezus powiedział: Ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie, a Ja w was. Wtedy nie jesteśmy daleko od grzechu, ale jesteśmy odcięci, oddzieleni, odłączeni od grzechu będąc w Bogu i Panu Jezusie Chrystusie. W liście do Rzymian 8:1 jest napisane:Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.”  Apostoł Paweł w drugi liście do Koryntian 5:17 napisał: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”
Znamy historię Noego, potopu i budowy Arki. Tylko ci zostali uratowani, którzy znaleźli się wewnątrz arki Noego. Możną również nazwać tą Arkę Arką Ocalenia bo wszyscy, którzy znajdowali się w Arce przeżyli pozostali będąc na zewnątrz poginęli w wodach potopu. Arka Noego jest pewnego rodzaju symboliką i obrazem Chrystusa, ze gdy jesteśmy w Chrystusie jesteśmy ocaleni, zbawieni uratowani od śmierci przeniesieni do nowego życia, życia wiecznego w obecności tego, który jest miłością, a jest tą osobą Bóg. W liście do Kolosan 3:1-3 mamy napisane:A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; „ Człowiek, który jest w Chrystusie ma inne zainteresowania, dążenia i pragnienia. Osoba ta jest martwa dla grzechu, a żyjąca dla Boga w Panu Jezusie Chrystusie. Taka jest osoba jest w Chrystusie a Chrystus w niej zgodnie ze słowami listu do Kolosan 1:27: Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.”

czwartek, 6 lipca 2017

MOC ŁASKI

Boża łaska to nie jest dopust Boży do grzechu, lecz moc wyzwalająca człowieka z pod władzy i mocy grzechu:
Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. (Rzym.6:14)
Łaska Boża ma wpływ na życie człowieka zmieniając je na Boże upodobanie ku chwale Bożej prowadząc Bożą drogą świętości posłuszeństwa Słowu Bożemu:
Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,…” (List do Tytusa 2:11-12 Biblia Tysiąclecia)Polecam artykuły pt.:

środa, 5 lipca 2017

BÓG SPRAWCĄ ŚWIĘTEGO ŻYCIA

Niedawno usłyszałem takie zdanie: „Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy te przeszłe, teraźniejsze i te przyszłe”.
Bogu grzech się nie podoba, jest przeciwny Jego Świętej naturze. Polecam artykuł pt.: GRZECH.
Związku z tym pojawiła się w mojej głowie myśl. Prawdą jest, że Bóg jest Wszechmogący i jeżeli jest w stanie przebaczyć przyszłe grzechy to jest w stanie także sprawić, żeby tych przyszłych grzechów już nie było i ma moc i władzę sprawić, że nie będziemy grzeszyć. Bóg mówi do nas jako Ojciec do swoich dzieci:
Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli.(1 Jana 2:1 a)
Jeżeli jesteśmy na nowo narodzeni z Boga to jest w nas Boże święte życie i nie tylko nie wolno nam grzeszyć, czy nie możemy grzeszyć, ale nie jesteśmy w stanie grzeszyć. Grzech już nas nie pociąga. Z chwilą, kiedy narodziliśmy się na nowo z Bożego Ducha pociąga nas Bóg. Co za tym idzie pragnieniem naszego serca jest podobać się Bogu i radością jest wykonywanie Jego woli:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. (Ps.40:9 BT)
Kontynuując dalej ten temat polecam artykuły w temacie: