środa, 4 listopada 2009

BÓG JEST JEDEN

„Trójca” słowo to może nie jest najbardziej brzmiące i nie jest adekwatne, ale jest znane i często wypowiadane i powtarzane, ale co to tak naprawdę znaczy i co się tutaj rozchodzi ?  Czy to oznacza że jest trzech bogów ? Absolutnie NIE!   BÓG JEST JEDEN  Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! 5 Mojż.6:4  Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. ” izaj.44:6     Albowiem jeden jest Bóg, … „ 1 Tym.2:5  W 1 księdze Mojżeszowej 1:26 czytamy: ” Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. „  Bóg jako jeden, a nie bogowie jako wielu, ale z kolei jest tutaj użyte słowo hebrajskie „Elohim„  czyli słowo znaczące „wieloosobowość” liczba mnoga.  Z kim więc Bóg Ojciec stwarzał świat ?  Napewno nie z Aniołami. W Słowie Bożym wyraźnie czytamy: ” On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości „  Kol.1:15-19    „  ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. „  ( Hebr.1:2 ) Przez Pana Jezusa Chrystusa cały wszechświat został stworzony i to On Go uczynił wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, który powołał do życia ” Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.” ( Job 33:4 )
” Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa iBoga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji ” ( Gal.1:1 ) Ojciec  w tym powyższym fragmencie jest nazywany Bogiem, a w Ewangelii Jana 1:1 Syn Boży jest nazywany Bogiem: „  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,… (Ew.Jana 1:1-4.14 ) .  Pan Jezus mówi o Bogu, jako o Ojcu: ” Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. „  ( Ew.Jana 6:27 ).  W liście do Hebrajczyków 1:8 Bóg Ojciec mówi o synu jako o Bogu ” lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.”  W księdze proroka Izajasza 9:5 jest napisane:” Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. ”   W 1 liście Jana 5:20 pisze: ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. „  A w liście do Rzymian 9:5 czytamy: ” …do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim,Bóg błogosławiony na wieki. Amen. „  Pan Jezus Chrystus odpowiada Filipowi:” Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? „  A w Ewangelii Jana 10:30 Pan Jezus Chrystus mówi:Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  W innym miejscu Słowa Bożego o Panu Jezusie Chrystusie  czytamy:  ” … upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości ( Kolosan 1:19 )    ” …w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości „  ( Kolosan 2:9 ). Duch Święty nie jest tylko jakimś wiatrem, siłą, mocą czy wiatrem, ale osobą. Pan Jezus Chrystus powiadając o Duchu Świętym mówi: ” Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.”  ( Ew.Jana 14:26.16. 15:26 ) Pan Jezus Chrystus powiadając o Duchu Święty używa słowa oznaczającą osobę ” Pocieszyciel „ i pochodzi od słowa „parakletos” grecki termin „parakletos” – oznacza osobę w celu niesienia pomocy, „… wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomocDucha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu…” ( Filip.1:19 )a nie „pocieszenie”  jako bezosobową moc. W Ewangelii Jana 16:13  czytamy słowa Pana Jezusa Chrystusa: ” lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. „  W powyższym fragmencie Pan Jezus Chrystus używa słowa określającego Ducha Świętego jako osobę. W Dziejach Apostolskich 8:29 jest napisane: „  I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu.”  Z  kolei w Dziejach Apostolskich 13:2.4 jest napisane: „  A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr,…” Słowo Boże w  powyższym fragmencie powiada nam, że Duch Święty mówi , powołuje i wysyła na misje. Czy bezosobowa moc i siła może mówić? Absolutnie nie, bowiem tylko osoba może wypowiadać słowa czy powoływać do czegokolwiek i wysyłać gdziekolwiek.W Piśmie Świętym czytamy także słowa: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego ” ( Efez.4:30 ) czy siłę i moc można zasmucić? Absolutnie Nie! Tylko osoba jest wstanie się zasmucić. W księdze Dziejów Apostolskich 7:51 jest napisane: ” Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy! ”   Wiatr, który wieje nie możesz się mu sprzeciwić, żadnej mocy i sile, tylko osobie. Można by wiele dać  dowodów na to, że Duch Święty jest osobą. Duch Boży jest osobą, ale jest jeszcze o wiele czymś więcej niż osobą, jest Bogiem. W wielu wersetach biblijnych określenie „Duch Święty” jest stosowane zamiennie ze słowem „Bóg” czy „Pan”: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” ( 1 Korynt.3:16 ). Paweł nie czyni różnicy pomiędzy faktem zamieszkania Boga, a zamieszkania Ducha w człowieku. ” A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.”  ( 2 list do Korynt.3:17 ) – wolność jest więc kojarzona zarówno z Panem, jak i z Duchem.  „I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego/…/. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.” ( Dz.Ap.5:2-3 ) – Piotr mówiąc do Ananiasza identyfikuje Ducha Świętego z Bogiem. Oto kolejne dowody na boskość Ducha Świętego. Przymioty boskości przypisywane Duchowi Świętemu bezpośrednio lub pośrednio w Biblii.
WSZECHMOC - ” Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego,/…/rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową.”( Rzym.15:19 );„…Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię „. Inne miejsca Słowa Bożego: Zach.4:6 . Job 33:4 . Ps.104:30.
WSZECHOBECNOŚĆ” Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?” ( Psalm 139:7. Ew.Jana 14:7 )
WSZECHWŁADZA -„Lecz Pocieszyciel, Duch Święty,/…/ nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.”
WIECZNOŚĆ - ” O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu „  ( Hebr.9:14 )
PRAWDA - „…gdyż Duch jest prawdą” (1 list Jana 5:6 porównaj Ew.Jana 14:6 , gdzie Pan Jezus mówi o sobie, że jest prawdą ).
NIEZMIERZONOŚĆ„Kto kieruje Duchem Pana…” (Izaj.40:13).
DAWCA ŻYCIA- „Duch ożywia…” (Ew.Jana 6:63, tak jak Bóg jest żywym Bogiem i żywotem.
Inne cechy, które świadczą o boskości Ducha Świętego:
-Duch miłości (2Tym.1:7) -Bóg jest miłością;
-Duch mądrości (Rzym.16:27)- jedynie Bóg jest mądry;
-Chrystus w nas, to Duch w nas ( Ew.Jana 16:7; Rzym.8:9-11).
Stworzenie- czytamy, że Duch Boży jest stworzycielem, stwórcą – ” Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód „ ( 1 Mojż.1:2 )  Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. „ ( Job 33:4 ); ” Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo „ (Job 26:13)
WZBUDZANIE Z MARTWYCH” A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”( Rzym.8:11 ).
ODRODZENIE -” Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego/…/,co się narodziło z Ducha, duchem jest.”
PRZEKONYWANIE - ” A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie „ ( Ew.Jana16:8 )
WYPĘDZANIE DEMONÓW - ” Jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże „ ( Ew.Mat.12:28 ).
KIEROWANIE PAŃSKIM ŻNIWEM - Duch usługuje jako ” Pan Żniwa „ ( Ew.Mat.9:38 ) i rozsyła swoje sługi: ” A oni, wysłani przez Ducha Świętego,…”  ( Dzieje Ap.13:4 ).
Przy wielu okazjach, Nowy Testament nawiązując do  Starego Testamentu, przypisuje Duchowi Świętemu czyny czy sprawy, które w pierwotnym opisie były przypisywane Bogu. W księdze Izajasza czytamy: „Głos Pana” ( Izaj.6:8 ) a ten sam werset cytowany w Dziejach Apostolskich brzmi: ” dobrze Duch Święty powiedział „  ( Dzieje Ap.28:25). Podobnie jest w księdze Jeremiasza 31:33 i w liście do Hebrajczyków 10:15.16.  Ogólnie rzecz biorąc, pisarze Biblii przy cytowaniu stosowali zamiennie słowa: Bóg i Duch Święty. Na przykład Łukasz w swojej Ewangelii cytuje słowa Zachariasza, który tak mówi: ” Błogosławiony Pan Bóg Izraela/…/  jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków „ ( Ew.Łuk.1.68.70 ), a w księdze Dziejów Apostolskich cytuje Piotra i Pawła; „…Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida…” ( Dzieje Ap.1:16 ),” dobrze Duch Święty powiedział powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza „ ( Dzieje Ap.28:25 ). Prorocy mówili z natchnienia Ducha, Boga (używane zamiennie).
Boże Słowo mówi nam wyraźnie: ” Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. „  ( 1 list Jana 5:7) BG

czwartek, 10 września 2009

UPAMIĘTANIE

1.) Świadomość grzesznego stanu przed Bogiem (Izaj.59:12) . (Rzym.3:23)
2.) Pokuta – głęboki żal z powodu popełnionych grzechów (Joel2:12-13)
3.) Upamiętanie (Ew.Mat.3:8) . ( Ew.Łuk.5:11) . (Ezech.18:30-31)
zwrot o 180 stopni

- Przemiana umysłu
- Zawrócenie z drogi śmierci
- Nawrócenie na drogę życia

 „Upamiętanie” słowo to pochodzi od greckiego słowa „metanoia”  „meta” -przemiana „nois”- umysł. Czyli przemian sposobu myslenia, a co za tym idzie, postępowania  itd. „upamietanie” to zawrócenie  z błednej drogi, na własciwa droge.

sobota, 16 maja 2009

sobota, 4 kwietnia 2009

CHIPY (czyt. czipy) ZNAMIĘ ANTYCHRYSTA

Zbliżamy się wielkimi krokami do spełnienia się proroctwa i tymczasem jesteśmy tuż, tuż przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Świat się organizuje różnego rodzaju oragnizacje typu Unia Europejska, ONZ itp. itd. Antychryst się już panoszy i chce kontrolować ludzi. Niczym Big Brother. Jego duch którym jest szatan chce manipulować ludźmi i zwieść ludzi do piekła. Każdy kto przyjmie ten chip skazuje się na wieczne potępienie i automatycznie spisuje się na wieczne potępienie Zapraszam na:
http://www.youtube.com/watch?v=1Y79Byr3im0
” On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,  i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. „ (Obj.13:14-18)

” Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. „ (Obj.14:9-11)
” I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi.” (Obj.15:2)
Żyjemy w czasach kiedy to już się zaczyna spełniać. Ale moi drodzy kochani Słowo Boże wyraźnie mówi że nasze schronienie i ucieczka przed tym  wszystkim jest w Bogu i Panu naszym Jezusie Chrystusie. Więc nie lekceważmy tego ponieważ człowiek może zostać uratowany tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Ci którzy oddadzą swoje życie Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela będą zbawieni i zostaną pochwyceni na obłokach do królestwa niebios gdzie panuję miłość, radość i szczęście które emanują od kochającego nas Boga.

http://zbawieni.blox.pl/2009/01/CHIP-W-DLONI-FANTAZJA-CZY-RZECZYWISTOSC.html

czwartek, 26 marca 2009

KRYZYS

Kryzys -  to słowo jest najczęściej teraz wypowiadane a wręcz tym słowem straszy się dzisiaj ludzi. Ale Pan Jezus Chrystus powiedział że będziemy przechodzić ucisk Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. „ (Ew. Jana 16:33). Żyjemy również w czasach ostatecznych poprzedzających powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa gdy przyjdzie zabrać swych wiernych do siebie po przez pochwycenie, czyli od greckiego słowa „paruzja” oryginału od którego pochodzi Nowy Testament oznacza „Pochwycenie Kościoła” czyli ludzi którzy oddali się Bogu zapraszając i przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela i tych Pan Jezus Chrystus zabierze na obłoki w oka mgnieniu i będzie się to działo nagle, bardzo szybko i niepostrzeżenie. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza 24: 37-42 i 44 ” Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.”   Również w Ewangelii Marka 13, Łukasza 21 oraz w 1 liście do Koryntian 15:50-2 czytamy: ” Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. „  Wróćmy do powyższego tekstu który na początku zacytowałem z Ewangelii Jana 16:33 gdzie Pan Jezus Chrystus zapowiada że przyjdą trudne chwile, ale my którzy oddaliśmy swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi aby On nim kierował możemy mieć ufność do Pana Jezusa Chrystusa że nas nie zostawi: ” To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. „  W księdze Jozuego 1:5 Bóg mówi: „… nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę. „   również w liście do Hebrajczyków 13:5 Bóg powiada: ” Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. „  Pan Jezus Chrystus powiada że mamy się cieszyć gdyż zbliża się nasze odkupienie i wybawienie a naszym odkupieniem, wybawieniem jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus  ” … wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” (Ew.Łuk.21:28).  Możemy mieć radość z tego że zbliża się Pan Jezus Chrystus i możemy mieć pokój że nie będzie to dla nas dzień sądu ale dzień wybawienia ale zależy to od naszej relacji z Bogiem. Czy nasze życie jest przed Bogiem w porządku ?  Czy mamy wszystkie sprawy uregulowane przed Bogiem ?  Czy jesteśmy gotowi na ten dzień ?  To jest normalne że nie możesz mieć pokoju, myśląc o tym dniu, gdy jest coś co się w twoim życiu  Bogu nie podoba. Gdy nie jesteś w porządku wobec Boga. Może nie wierzysz i wydaje Ci się to niczym bajka, wymyślona baśń czy legenda. Mój drogi czytelniku to jest PRAWDA  i jeśli w to dziś nie wierzysz to jednak spotkasz się i skonfrontujesz się z tą rzeczywistością . Tylko że wtedy będzie już za późno  ” … Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia. „  ( 2 list do Koryntian 6:2 )   Bóg Cię drogi czytelniku wzywa !  Może w twoim życiu jest grzech ?   Słowo „grzech” oznacza od greckiego słowa  „hamartanos” chybić celu,rozmijać się z Bożą wolą, przestępstwo wobec przykazań Bożych, wykroczenie przeciwko Bogu, czynienie coś wbrew woli Bożej, nieposłuszeństwo Bogu. Grzech jest przeciwny Bożej naturze odłącza i oddziela nas od Boga. Grzech zabrudza nasze serce i tylko czystego ludzie będą zabrani do cudownej krainy wiecznej radości i będą oglądać Boga jako kochającego i pełnego miłości Ojca. Pan Jezus Chrystus powiada: ” Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. „  ( Ew.Mat.5:8 ). I życzę Tobie aby to nie był dzień z księgi Amosa 5:18-20 ale dzień z Ewangelii Łukasza 21:28. Dzień radosny wiecznego dokupienia.

piątek, 6 marca 2009

* * * * *

JEZUS
CHRYSTUS

jest ponad
wszelki lęk
i wie jak go
pokonywać.

Wzywaj
Jezusa!

                                       MB

środa, 4 marca 2009

PRZEBUDZENIE

Przebudzenie kojarzy się nam z masowymi nawróceniami do Boga. Ale przebudzenie to coś więcej. Definicję przebudzenia może znaleźć w liście do Efezjan 5: 13 – 14 ” Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.”  Przebudzenie powinno się rozpocząć w każdym z nas, od kościoła, od każdej poszczególnej jednostki, osoby. Zapewne znacie książkę Erlo Stegena pt. ” Przebudzenie rozpoczyna się ode mnie „  a jeśli ktoś tej książki nie przeczytał albo jej niema to zachęcam do zdobycia tej książki i do przeczytania jej. Książka ta jest bardzo budująca. Moi kochani przebudzenie ma nastąpić w nas, w naszym wnętrzu, w sercu każdego z nas. Ja i Ty potrzebujemy doświadczyć przebudzenia w swoim sercu i w swoim życiu. Przebudzenie które doświadczamy wnosi w nas zmianę, totalną odmianę naszego życia. Chrystus który jest jasnością powoduje światłość która ujawniając wszelki grzech w twoim życiu wymiata go z twojego serca. Bowiem wszystko dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Efez.5:12 ” Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; „ Chrystus wnosi światłość które wymiata wszelki brud i grzech z życia człowieka. I tym jest przebudzenie którego każdy musi doświadczyć i to jest życia Chrystusa w nas. Nam potrzeba takiego przebudzenia bo inaczej nasze bieganie do kościoła i modlitwy itp. rzeczy to tylko puste i martwe, religijne obrzędy, które nie mają żadnej wartości i znaczenia u Boga.

poniedziałek, 2 marca 2009

*****

Nie patrz na długie dni walki,
Na cierpień i zmagań twych szklak -
Do boju ! Wciąż naprzód !  Zwyciężysz !
Pan jutro do pieśni da znak !

niedziela, 15 lutego 2009

DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN POWINIEN GŁOSIĆ EWANGELIĘ ?

                              Z posłuszeństwa Chrystusowi


Dla Boga najważniejsze jest nasze posłuszeństwo ” gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! „ ( Jer.7:22-23 )  ” Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary,… „( 1 Sam.15:22-23 )     Pan Jezus Chrystus rzekł uczniom swoim: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.” ( Ew.Mar.16:15 )   ” ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. „ ( Dz.Ap.1:8 )  ” Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli:Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie,Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów.A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.( Dz.Ap. 5:29-32 ) Brak świadczenia jest nieposłuszeństwem. Bóg chce, aby Jego dzieci zapoznawały wszystkich ludzi z Dobrą Nowiną.

Z wdzięczności wobec Chrystusa

” Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli;a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. „  ( 2 Korynt. 5:14-15 )
W Psalmie 119:126 Słowo Boże powiada: ” Czas już, by Pan rozpoczął działanie, Gdyż naruszono zakon twój. „  Oto naruszyliśmy Boże Święte prawo i Pan rozpoczął działanie. Wiecie jakie?  Nie przyszedł Bóg i Pan nasz  Jezus Chrystus wymierzyć nam karę na którą niewątpliwie w 100% zasłużyliśmy, ale przyszedł w swej dobroci, łasce i miłosierdziu oraz z miłości do nas, nas zbawić i wyratować nas z piekła i mocy grzechu w który sami się uwikłaliśmy a który prowadził nas w kierunku piekła i to Pan Jezus Chrystus przyszedł nas zbawić a nie potępić, dać nam życie wieczne w radości Bożej a nie śmierć w wiecznym potępieniu. Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat grzechu naszego. ale przez pryzmat Krwi Pana Jezusa Chrystusa i oto Boża miłość sięga ponad nasze grzechy, a Jego miłosierdzie góruje nad sądem. To Jego miłość do nas, sprowadza nas na Bożą drogę życia i nasza miłość do Boga jest tylko wynikiem i odpowiedzią Jego miłości do nas jaką wpierw nam okazał. Oto Bóg pierwszy wyciągnął do nas rękę, chociaż to my sami zawiniliśmy ” Widzicie więc, że nasza miłość do Niego jest tylko wynikiem miłości, jaką On nam najpierw okazał. „( 1 list Jana 4:19 ) ( Słowo Życia parafraza Nowego Testamentu ) jest nawet taka pieśń której słowa mniej więcej między innymi tak brzmią: ” Jezu, Jezu, Twa miłość me serce zdobyła, stopiła, skruszyła „.  Na miłość która zaprowadziła Pana Jezusa na krzyż możemy odpowiedzieć tylko miłością. Wdzięczność jest znaczną częścią składową takiej miłości i jest również postawą czci i szacunku dla Boga.
Z wewnętrznych pobudek duchowych
” A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli z Jezusem;patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc: Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć; lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie; my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. „ ( Dzieje Ap.4:14-20 )  ” Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli; „(2 Korynt.5:14 )  ” Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego. „ ( Ew.Łuk.6:45 ) Ludzie, którzy spotkali Chrystusa, po prostu nie będą mogli milczeć. Ponieważ wierzą, dlatego mówią. ” Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane: Uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy,… „( 2 Korynt.4:13 )
Z odpowiedzialności wobec Chrystusa
„  Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne.A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. „ ( 2 Korynt.5:18-20 )  ” A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę ” odbierze; jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.  ( 1 Korynt.3:12-15 ) A sam Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: ” Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. „ ( Ew.Mar.16:15 ) i to się nie tyczy tylko księży, pastorów, ewangelistów i kaznodziejów i także nie tyczy się tylko miejsca za kazalnicą czy też absolwentów po szkołach Biblijnych, seminariach i różnych innych teologicznych uczelniach, ale to jest skierowane do wszystkich, do każdego poszczególnego chrześcijanina, dziecka Bożego, który oddał swoje serce i życie Panu Jezusowi Chrystusowi, kobiety i mężczyźni. Kiedy naśladowcy Chrystusa będą kiedyś musieli zdać sprawę ze swego życia przed Jego Tronem, dotyczyć  będzie to także tego,co uczynili dla rozszerzania  Ewangelii. W księdze Ezechiela  3:16-19  Bóg mówi:” Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu. Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew.  Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę.”oraz w 33 rozdziale w wersecie 8 i 9 księgi proroka Ezechiela:  ” Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz – a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. „
Z troski o ginących
” Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to. A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. „ ( Przyp. Sal.24:11-12 ) Nie bądźmy obojętni wobec ludzi idących do piekła i niech nie będzie obojętny dla nas chrześcijan ich los. Ponieważ ludzie bez Chrystusa są zgubieni. Jak macie rozpoznać ich niebezpieczeństwa bez świadczenia im ?  ” Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? „ ( Rzym.10:14)   Jesteśmy powołani, by zanosić światło Ewangelii tym, którzy są jeszcze w ciemności.

Z miłości

” Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. „  ( 1 Tesal.2:8 )   Miłość jest pozbawiona egoizmu i widząc bliźniego wychodzi naprzeciw potrzebom drugiego człowieka niosąc mu pomoc.  Chrześcijanin nie składa świadectwa tylko z poczucia obowiązku. Wiedzie go w tym duchowa pustka innych ludzi.

By umożliwić innym ludziom udział w Bożym błogosławieństwie

” I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. „( 1 Jana 3:3-5 ) Wszelkie dobro w Chrystusie nie powinno być egoistycznie przez nas samych zatrzymywane ale powinniśmy dzielić się z tym z innymi.

OPINIA BOSKA, OPINIA LUDZKA -CO WAŻNIEJSZE ?

Czyż nie przejmujemy się tym co myślą o nas inni i co o nas powiedzą ?  Jaka będzie ich opinia na nasz temat ? Jakże często przejmujemy się ludzką opinią co o nas pomyślą i co powiedzą. Czasami przejmujemy się bardziej ludzką opinią co o nas ludzie powiedzą i co o nas pomyślą niż Bożą. Bardziej przejmujemy się opinią ludzką niż opinią  Bożą.Bardziej nas interesuje co ludzie o nas pomyślą niż to co Bóg o nas pomyśli. Komu tak naprawdę chcemy się przypodobać, Bogu czy ludziom ?  Kogo chcemy mieć po swojej stronie ? Boga czy człowieka ? W liście do Galacjan 1:10 Apostoł Paweł pisze: ” A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. „  Lepiej mieć po swojej stronie Boga a przeciwko sobie cały tłum ludzi, niż po swojej stronie cały tłum ludzi a przeciwko sobie Boga. Bo tak naprawdę mając przeciwko sobie Boga a za sobą tłum ludzi , to tak naprawdę, nikt i nic nie jest za nami i z nami a raczej
wszystko przeciwko nami. Bowiem jeśli Bóg jest po naszej stronie i jest za nami, to tak naprawdę jeśli nawet cała ludzkość jest przeciwko nam, a Bóg jest za nami i choćby wszyscy byli nastawieni przeciwko nam, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bowiem to ta najważniejsza istota we wszechświecie, Bóg który jest wszechobecny, wszechmocny oraz wszechmogący i jest Stwórcą całego wszechświata i gdy On jest po naszej stronie to tak naprawdę nic nam się nie stanie ” Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? „  ( Rzym.8:31 ) Kogo się bardziej boimy Boga czy człowieka ? Z kim się bardziej liczymy z Bogiem czy z człowiekiem ? Czyja opinia jest dla nas ważniejsza ?  Faryzeusze szukali aprobaty i uznania w oczach ludzi a nie Boga i poklasku ze strony ludzi i wzajemnej adoracji. Sobie wzajemnie chcieli przypisywać chwałę a w Psalmie 115:1 czytamy: ” Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę,… „  Tylko Bogu należała, należy i zawsze należeć się będzie chwała. W Ewangelii Jana 5:44 Pan Jezus Chrystus mówi:” Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? „ Otóż faryzeusze szukali pochwały u człowieka, aby to człowiek ich chwalił, a więc szukali chwały u ludzi a nie u Boga. Dla nich ważniejsza była aprobata i chwała ze strony ludzi, niż ze strony Boga i chcieli uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych i stawiać się w dobrym świetle w oczach ludzi aniżeli podobać się Bogu. Dla nich najważniejsze było uznanie i akceptacja w oczach ludzi, niż podobać się Bogu i szukanie własnej chwały a nie chwały Bożej. W 2 liście  Apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:4b-6 czytamy:   ” …nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością; Bóg tego świadkiem,nie szukaliśmy też chwały u ludzi ani u was, ani u innych,…” 

piątek, 6 lutego 2009

SĄD OSTATECZNY

Każdy z nas stanie przed Bogiem jedni by odebrać nagrodę żywota wiecznego inni by usłyszeć wyrok. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu  ” Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu „  ( Rzym.14:12 ) a w 2 liście do Koryntian 5:10 czytamy: ” Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe „  to jak staniemy i jak Ty staniesz przed Bogiem czy przed Bogiem który wręcza nagrodę zbawienia wiecznego czy przed Bogiem sędzią zależy od nas tutaj żyjących na ziemi od naszego życia.  Jak żyjemy ?   Czy nasze życie i to jak żyjemy podoba się Bogu ?   Jak traktujemy Boga i jak podchodzimy do Boga ?   Jakie relacje mamy z Panem Jezusem Chrystusem i jak Go traktujemy ?  To jest bardzo ważne ! Te pytania są istotne i bardzo ważne i musimy sobie sami dać tutaj odpowiedź  na ziemi, aby w przyszłości stanąć przed Bogiem wręczającym nagrodę a nie przed Bogiem sędzią który wydaje wyrok. Musimy sobie sami dać odpowiedź jak to jest z nami ? Gdyż to jest ważne ważne jak staniemy przed Bogiem. Bogiem sędzią czy Bogiem wręczającym nagrodę ? Zależy to od tego czy twoje życie jest w rekach Bożychiczy On jest za sterem twojego życia czy Ty ?Bowiem jeśli to Bóg kieruje twoim życiem to możesz być pewnym że staniesz przed Bogiem kochającym Ojcem wręczającym nagrodę zbawienia wiecznego z łaski i nie staniesz przed Bogiem jako sędzią ale przeszedłeś ze śmierci do żywota tak jak Pan Jezus Chrystus mówi: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do  żywota „  ( Ew. Jana 5:24 ) z potępienia do wiecznego zbawienia, z ciemności do cudownej Bożej światłości. Warto więc aby Jezus Chrystus panował w naszym życiu na codzień w każdej sferze i dziedzinie naszego życia. W umyśle i sercu i duszy. Także gdy jesteśmy w pracy w szkole czy gdzie kolwiek indziej aby w każdej sytuacji i w każdej dziedzinie królował Boży Syn i Pan nasz Jezus Chrystus i by On rządził i był najważniejszy w naszym życiu i aby Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa i Jego nauki i Jego wskazówki były stylem naszego życia. W Ewangelii Jana 14:6 czytamy:  „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie „  Tylko Pan Jezus Chrystus jest drogą do Boga i Jego królestwa i tylko przez Jezusa Chrystusa naszego Pana chwały możemy wejść do królestwa Bożego i tylko przez Pana Jezusa Chrystusa możemy dostać do Bożego wiecznego raju. Pan Jezus Chrystus mówi: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.”  ( Ew. Jana 10: 7 i 9 )

Co z tymi którzy nie słyszeli o Chrystusie oraz z tymi co żyli przed Chrystusem ?

Co z tymi którzy żyli przed Chrystusem ?

Pan Jezus kiedy leżało jego ciało w grobie w  duchu poszedł zwiastować tym którzy żyli za czasów przed Chrystusem i pomarli przed narodzeniem Syna Bożego. Słowo Boże w 1 liście Piotra 4:6 pisze: ” W tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży.” oraz w 1liście Piotra 3:19-20: ” Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.  W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu,…”

Kolejne dzisiaj popularne pytanie to: 

Co z tymi którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie ? „ 

Żyjemy w takich czasach w których mało kto nie słyszał o Chrystusie. W dobie wysokiej techniki XXI wieku Ewangelia zwiastowana jest mi.in. za pomocą przekazu satelitarnego przez radio i telewizję na całą Europe i świat a nawet i do najdalszych zakątków świata. Za pośrednictwem internetu. jest wiele przekazów audio i video różnych nabożeństw  na żywo w internecie oraz jest wiele stron o tematyce chrześcijańskiej o treści ewangelizacyjnej. Misjonarze jeżdżą do krajów trzeciego świata z Ewangelią nawet do ludożerców i muzułmanów gdzie z ich strony misjonarzom grozi nawet śmierć, ale misjonarze idą z Ewangelią mimo to. W księdze objawienia Jana 14:6 (zwaną też Apokalipsą ) czytamy że Anioł będzie leciał środkiem nieba zwiastując Ewangelię wieczną   ” I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom,… „     Tak więc każdy usłyszy o Chrystusie.  A co z tobą drogi czytelniku ?  Zadając pytanie: ” co z tymi ? „  powinieneś zadać pytanie:  co ze mną ? „    Drogi przyjacielu lub przyjaciółko Ty nie możesz powiedzieć „nie słyszałem o Chrystusie” lub „nie wiedziałem nic o Chrystusie” gdyż czytając tę stronkę która jest poświęcona Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi już dowiadujesz się o Nim, jako żywym i realnym Bogu. Także Ty już masz wiedzę i informację o Panu Jezusie Chrystusie i dla Ciebie nie będzie wymówki ani wytłumaczenia że nie słyszałem lub nie wiedziałem o Chrystusie. W 1 liście Piotra 2:6-8 jest napisane: ” Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. „  ten kamień węgielny symbolizuje Chrystusa. Dla tych którzy wierzą jest podstawą ich wiary a dla tych którzy nie wierzą w Chrystusa ale słyszeli o Nim i słyszeli wieść zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie a jednak nie przyjęli tej wieści i nie zaufali Panu Jezusowi i mimo że dotarła  do nich dobra nowina zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie jednak nie przyjęli Bożej miłości prawdy która mogła ich zbawić i to w dniu sądu ostatecznego będzie go osądzało. Pan Jezus Chrystus mówi: ” A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;  ( Ew. Jana 12:48 ) Warto więc przyjąć słowa Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa aby ono nas w przyszłości nie osadziło żeśmy słyszeli a nie przyjęli, żeśmy wiedzieli a nie uwierzyli. Pan Jezus Chrystus też mówi:  bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. „Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. „

wtorek, 20 stycznia 2009

CHWAŁA I UWIELBIENIE BOGA

Może ktoś z was słyszał takie zdanie jak „uwielbiajmy Boga „  albo  „chwalmy Boga”  lub „uwielbiajmy i chwalmy Boga w pieśniach” Chciałbym się pokrótce zająć tymi dwoma zagadnieniami „Uwielbiać” i „Chwalić” chciejmy nieco głębiej nad znaczeniami tych słów co one tak naprawdę oznaczają. W Bożym Słowie znajdujemy takie słowa: „aby nasze słowa były pełne chwały i uwielbienia Boga” albo w psalmie 149:6 - Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga,… „    albo w Dziejach Apostolskich 16:25  czytamy: „… Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga,… „  czytamy tutaj jak śpiewem i modlitwą wielbili Boga, ale te fragmenty mówią o czymś więcej niż o pustych słowach wypowiadanymi ustami skierowanymi do Boga nie mającego większego znaczenia. Słowa powyższych tekstów Biblijnych odzwierciedlają to co  przeżywali   w swoich sercu i co działo się w nich. Te słowa nie były w sobie samych uwielbieniem dla Boga, ale skutkiem uwielbienia jakie było w ich wnętrzu dla Boga i wyrazem uwielbienia Boga jakie mieli w swojej duszy.
Wielbiciel to pasjonat. Uwielbianie to głęboka cześć, zachwyt, podziw, patrzeć na kogoś z uwielbieniem, otaczać kogoś lub coś czcią i miłością. Czcić i ubóstwiać. Zapatrzony w kogoś i nic nikt nie jest wstanie cię oderwać od tej osoby gdyż po za nią świata nie widzisz. Z kolei „Chwalić” oznacza -mówić o kimś o czymś z uznaniem, aprobatą, oceniać dodatnio, pozytywnie, być zadowolony z czegoś bądź z kogoś. Wyrażać dobrą opinię.
Jeżeli ktoś np. „uwielbia lody” to zrobi wszystko by znaleźć ulubione lody i gdy tylko dostanie je w swoje ręce pochłania je natychmiast z przyjemnością. Gdy kogoś uwielbiamy ciągle o tej osobie myślimy i pragniemy być blisko, jesteśmy nią zafascynowani i nią zachwyceni. Zapatrzeni w niej i w tej osobie zakochani, jak to się mówi „po uszy” i to ta osoba staje się dla nas najważniejsza. Czy moi drodzy tą osobą jest w naszym życiu BÓG ?  Czy naprawdę tak uwielbiamy naszego Pana i Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA ?  Czy nasze usta i serce jest wypełnione chwałą i wdzięcznością dla BOGA ?   I czy naprawdę w naszym życiu kochamy PANA I BOGA ?

środa, 14 stycznia 2009

KUSZENIE BOGA

Do napisania tego tematu zostałem pobudzony przez pewnego rodzaju wydarzenie człowieka który nie stronił niegdyś od alkoholu później jednak nawrócił się do Boga i przyjął Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca i Bóg go uwolnił od alkoholu. Człowiek ten chodził na nabożeństwa i różnego rodzaju  spotkania chrześcijańskie i pewnego razu chciał swoim kolegom udowodnić  że jest wolny i może się napić kieliszek czy jedno piwo i wystarczy. Może się napić i na drugi dzień już ani kropli alkoholu nie musi brać do ust. Moi kochani nic bardziej złudnego i zwodniczego jak kuszenie Boga i wystawianie Boga na próbę.Taka postawa jest niczym innym jak kuszeniem Boga i wystawianiem Boga na próbę. Popatrzmy na Pana Jezusa jak diabeł kusił Pana Jezusa cytując nawet fragment Pisma Świętego z psalmu 91:11-12 kusząc Go  by zrzucił  się z dachu świątyni na dół mówiąc że: przecież nic Mu się nie może stać, bo chronią Go aniołowie. A co Pan Jezus Chrystus powiedział szatanowi ?  W Ewangelii Mateusza 4:7  ” Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego. „   Bowiem Chrystus wyzwolił nas abyśmy w tej wolności żyli i nie poddawali się znowu pod jarzmo niewoli (Gal.5:1). Jeśli bowiem Syn Boży nas wyswobodził prawdziwie wolnymi jesteśmy i niepotrzebujemy tego komukolwiek udowadniać (Ew.Jana 8:36 )