wtorek, 31 października 2017

CZYŚCIEC

Według nauki kościoła katolickiego, żeby wejść do nieba trzeba najpierw pójść do czyśćca, żeby tam oczyścić się z grzechu, a dopiero później, jako czysty wejść do nieba.
Czyli według tej nauki wierząca osoba w Chrystusa musi jeszcze trafić do jakiegoś miejsca, przejść jakiś stan oczyszczenia a dopiero potem może wejść do Królestwa Bożego.
Jednak Bóg w swoim słowie mówi zupełnie coś innego i możemy przeczytać to w Piśmie Świętym w 1 liście Jana1:7, gdzie tak to słowo brzmi:
„...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1:7)
Jedyny sposób jaki możemy pozbyć się grzechu z nas i oczyścić się z niego jest Krew Pana Jezusa Chrystusa, którą za nas przelał na krzyżu Golgoty.
Boży Duch Święty mówi dalej w tym słowie:
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (1 Jana 1:9)
Czym wyznanie grzechów napisałem w artykule pt.WYZNAWANIE GRZECHÓW na który serdecznie zapraszam, bo to da większe światło w tym temacie.
Nie ma żadnego miejsca zwanego czyśćca, ani stanu oczyszczania oprócz jednego, a jest nim Krew Pana Jezusa Chrystusa i to jest nasz jedyny czyściec, który oczyszcza nas z brudu grzechu i winy.
Tylko, jedynie i wyłącznie oczyszcza nas z grzechów krew Pana Jezusa Chrystusa.
Trzeba tylko przyjść do Pana Jezusa Chrystusa odwracając się od grzechu w kierunku Boga.
Bóg mówi:
Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę.„ (Izaj.43:25)
I tym, który zmazuje nasze grzechy jest Pan Jezus Chrystus i to On czyni nas czystymi w Swojej Krwi.
Czyściec to Krew Pana Jezusa Chrystusa.

sobota, 28 października 2017

CZY WSZYSCY BĘDĄ ZBAWIENI ?

Papież Franciszek powiedział: „wszyscy będą zbawieni. Wszyscy”Źródło: forumdlazycia.wordpress.com/

Prawdą jest, ze Pan Jezus umarł za wszystkich:
„…a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.” (2 Korynt.5:15)
„(Bóg) chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.(…) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. „ (1 Tym.2:4.6)
Słowo WSZYSCY znaczy KAŻDY w tym także Ty, który teraz to czytasz.
Pan Jezus Chrystus już Ciebie zbawił:
” Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” (Ew.Jana 3:16-17)
Bóg już wszystko uczynił w kwestii twojego zbawienia, lecz teraz decyzja należy do Ciebie, co z tym zrobisz co Pan Jezus Chrystus uczynił dla Ciebie.
Bóg mówi: Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. (Ps.12:6)
Pan Jezus Chrystus powiedział:
„A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają.” (Ew.Mat.11:12)
Kiedyś usłyszałem wypowiedź jednej osoby„Jak mam być zbawiony to będę zbawiony”.
Jeżeli takie jest twoje podejście do tego tematu to nigdy nie będziesz zbawiony.
Tak jak jest napisane w powyższym tekście psalmu 12 i w wersecie 6. Bóg zgotuje zbawienie temu, kto tego zbawienia pragnie.
Pan Jezus powiedział, ze gwałtownicy do niego wchodzą, a więc ci, którzy za wszelką cenę chcą być w królestwie Bożym i w żadnym wypadku nie lekceważą tego, a wręcz odwrotnie, poważnie traktują Króla tego królestwa, którym jest Bóg.
Pan Jezus Chrystus przyniósł nam zbawienie, które jest z łaski i jest niezasłużonym darem Bożym względem nas, ale my musimy go przyjąć z Jego rąk.
W jaki sposób wziąć ten dar od Boga? Otrzymuje się go przez wiarę:
„Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. „ (Ew.Jana 3:18.36)
Tak więc nie wszyscy będą zbawieni, lecz tylko ci, który wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, w to co On dla nas uczynił ku naszemu zbawieniu.
Pan Jezus Chrystus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy  we mnie, ma żywot wieczny.” (Ew.Jana 6:47)
Tutaj nie chodzi o wiarę w istnienie Boga, ale zdecydowanie o coś więcej, o wiarę w zbawcze dzieło, które dokonał dla nas Pan Jezus Chrystus.
Jeżeli nie wierzysz w Jezusa Chrystusa jako tego, który Cię zbawił nie być w Jego królestwie.
Boże Słowo mówi: 
Tym zaś, którzy go (JEZUSA CHRYSTUSA) przyjęli,(BÓG) dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,… (Ew.Jana 1:12)
Co to znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa ? Na pewno to nie jest przyjęcie Komunii Świętej, lecz podjęcie decyzji pójścia za Jezusem Chrystusem w swoim życiu.
Jak to uczynić?
Po pierwsze:
To przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego ZBAWICIELA.
Po drugie:
To uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz PAN i WŁADCA Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 1-3 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).
Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się naszym Ojcem, a my Jego dziećmi (synami, córkami). Duch Święty naszym Przewodnikiem, który nas prowadzi i kieruje nami, a Jezus Chrystus naszym Panem, który panuje w naszym życiu.
Bóg wyraźnie mówi w 1 liście Jana:
Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. „ ( 1 list Jana 5:12-13)
Odnośnie tego co znaczy wierzyć w imię Jego zapraszam do artykułu pt.:
Tylko ci, którzy otworzą swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjmą Go, jako swojego Zbawiciela i Pana będą zbawieni.
Co znaczy „serce”? Zdefiniujmy czym jest pojęcie „serce” w obrazie biblijnym.
„Serce” człowieka jest zatem centralnym punktem jego osobowości a także źródłem życia w znaczeniu fizjologicznym. Serce jest symbolem życia. Jest ono punktem, w którym zlegają się wszystkie szlaki życia, zarówno duchowe, jak i te związane z duszą. Serce jest źródłem pragnień, woli i osądu. Mówi się, że cokolwiek odczuwamy w duszy, wywodzi się z serca. Jest ono jakby magazynem doświadczeń i rzeczy zasłyszanych, fabryką produkującą myśli i cele, czy to dobre, czy złe. Serce jest również centralnym punktem życia emocjonalnego moralnego. W sercu skupia się zarówno miłość do Boga (Ps.73:26) jak i bluźniercza pycha (Ezech.28:2.5) w sercu powstają także myśli złe jak i dobre oraz złe słowa i uczynki. W sercu mieszka sumienie (Hebr.10:22) Które reaguje na grzech (1 Jana 3:19-21) Wiara zbawiająca (Rzym.10:10) lub niewiara są związane z sercem. W sercu zamieszkuje Chrystus (Efez.3:17) Duch Święty (2 Korynt.1:22) i pokój Boży (Kol.3:15). Słowo Boże (Przyp.Sal.4:23).
Tak więc tylko, jedynie i wyłącznie będą zbawieni ci, którzy uznają Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana.
Nie tylko jako Zbawiciela, który uratowął z czeluści piekła, ale jako Pana, czyli tego, który panuje, sprawuje władzę, kieruje życiem, prowadzi.
W Bożym Słowie zapisane są słowa:
„…kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. „ (Ew. Jana 3:36)
Posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi jest istotą sprawy. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jesteśmy zachowani od gniewu wynikającego z naszego grzechu:
„…bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym., . „(1 Tesal.1:9-10)
„Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego (JEZUSA) zachowani od gniewu. „ (Rzym.5:9)
Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,…” (1 Tesal.5:9)
Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony!
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. „ (Dzieje Ap.4:12) - TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Polecam artykuł: ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA

sobota, 21 października 2017

O WZAJEMNYM PODEJŚCIU WIERZĄCYCH CHRZEŚCIJAN DO SIEBIE

Pan Jezus Chrystus mówi:Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny. „ (Ew. Mat.5:22)
Słowo „Racha” pogardę względem drugiej osoby, ale w dalszej wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa mamy zapisane takie słowa:kto by rzekł bratu swemu: (…)Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.”
Może nie wypowiedzieliśmy tego słowa na głos, ale pomyśleliśmy tak o kimś i o zgrozo naszym Bracie czy Siostrze w Chrystusie z Kościoła.
Kilka lat temu uczestniczyłem w spotkaniu chrześcijańskim, które odbywało się w wynajętej nie dużej salce a na tym, spotkaniu głosił gość z Holandii na zaproszenie gospodarzy tego spotkania i na koniec zrobił wezwanie kto chce oddać życie Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana, a że to spotkanie było pełne już osób mi osobiście znanych, jako nawróconych do Chrystusa, odrodzonych z Bożego Ducha. Ten kaznodzieja zaczął wręcz krzyczeć „Głupcy jesteście” bo nikt wtedy nie chciał wychodzić, ponieważ w tym spotkaniu uczestniczyły osoby nawrócone. Zaraz na myśl mi przyszedł fragment który powiedział Pan Jezus między innymi do swoich uczniów:, że  kto mówi na brata  (siostrę) głupcze pójdzie w ogień piekielny, czyli jest jego zabójcą.
Czasami czytając na internecie różne wpisy osób, które uważają się za wierzące wzajemnie obrzucają się epitetami typu „Jesteś głupcem” wierzący na wierzącego. To bardzo przykre .
Cały ten tekst, który powiedział Pan Jezus Chrystus brzmi tak:
„Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.” (Ew.Mat.5:21-22)
Boże Słowo mówi nam wyraźnie, że nawet nie trzeba wypowiedzieć słowa, żeby być winnym przed Bogiem wystarczy źle pomyśleć.
Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.” (1 Jana 3:15)
Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (1 Jana 4:20)
Czym jest nienawiść zapraszam do artykułu pod tym tytułem, który znajduje się >>>TUTAJ<<< Warto się z nim zapoznać.
A przecież Boże przykazanie mówi: „…aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.” (1 Jana 4:21)
To nie są żarty, kto poważnie traktuje Boga ten będzie poważnie traktował Jego przykazania.
Pan Bóg też dał przykazanie „NIE ZABIJAJ” i nie wystarczy komuś fizycznie odebrać życie można złamać to przykazanie w swoich myślach, w sercu dopuścić się takie czynu i już jest grzech.
Zapraszam do wysłuchania w tym temacie rozważania biblijne, gdzie jest to lepiej wyjaśnione: 
Zapraszam również do artykułu, który mówi w temacie NIE ZABIJAJ
Kliknij >>>TUTAJ<<<

sobota, 14 października 2017

EWANGELIZACJA W MIŁOŚCI

Niektórzy chrześcijanie pragną dzielić się Ewangelią czyli dobrą nowiną zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie i są w tym bardzo zagorzale gorliwi i nic w tym złego, ale w tym działaniu czasami stosują metodę „bicia Biblią po głowie” czyli bombardują na siłę ludzi wersetami biblijnymi bez miłości w sercu do tych osób lecz tylko na zasadzie „MUSISZ” bo jak nie to… i tutaj można wpisać negatywne słowa coś na zasadzie rzucania przekleństw pod adresem tego człowieka i straszeniem najgorszym, żeby tylko zmusić go do przyjęcia tego, co tej osobie mówimy. Możemy nawet mówić prawdę i głosić Ewangelię, ale w tonie naszego głosu i sposobie przekazu może coś na zasadzie ROZKAZU temu człowiekowi zamiast MIŁOŚCI. Znam osobiście takie przykłady niewłaściwego przekazu Ewangelii, które bardziej spowodowały zamknięcie serc ludzi na Ewangelię niż otwarcie. Wiele lat pewna rodzina katolicka zapragnęła, aby w ich domu odbywały się spotkania w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek który wtedy był prowadzący te spotkania pochodził z jednego ze zborów ewangelicznie wierzących przypominam, że gospodarze w którym odbywało się to chrześcijańskie spotkanie był wtedy katolikami, ale otwartymi na poznanie prawdy i też na ścianie mieli obraz papieża Karola Wojtyły na „dzień dobry” na pierwszym spotkaniu ten człowiek, brat w Chrystusie mówi im zdejmijcie tego tatulka ze ściany. Na kolejnym spotkaniu oni ten obraz przenieśli w inne miejsce bardziej ukryte, ale on ten obraz zobaczył i znów im nakazał surowo wyrzucić go na śmietnik.
Na kolejnym spotkaniu ten człowiek nakazał im napisać kartkę i postawić w widocznym miejscu, aby zapamiętali, że w każdą niedzielę mają pojawiać się o godz.9:30 na nabożeństwie i to był niestety koniec tej chrześcijańskiej grupy domowej i serca tych ludzi zostało poranione i zamknęli się wskutek czego na Ewangelię, ponieważ ktoś w niewłaściwy sposób ją przekazywał i skutek był odwrotny od zamierzonego.
Zdarza mi się też dzielić Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa także na innych miejscach w internecie na różnego rodzaju komunikatorach, czatach i byłem świadkiem dla mnie przykrego incydentu, gdzie głoszący tam zwrócił się do pewnej osoby tymi słowy „gówniaro na kolana i do pokuty”. Osoba to była 17 letnia dziewczyna, która nie miała nóg i do tego załamała się i wpadła w depresję mając myśli samobójcze, ale chwała Bogu za innych wierzących Braci i siostry w Chrystusie, które się tą osobą zajęli.
Bóg mówi do nas:Wszystko niech się dzieje u was w MIŁOŚCI. (1 Korynt.16:13)
Głoszenie Słowa Bożego winne być czynione w miłości do człowieka przekazywane w Duchu Miłości i łagodności, którym jest Duch Pana Jezusa Chrystusa.
Apostoł Jan z inspiracji i w natchnieniu Ducha Świętego zapisał takie słowa:
„A to jest MIŁOŚĆ, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było ZASADĄ WASZEGO POSTĘPOWANIA.” (2 list Jana 1:6)
Miłość ma być zasadą naszego postępowania w naszym życiu i także w mówieniu innym o Panu Jezusie Chrystusie i głoszeniu Jego Słowa ludziom. Miłość ma nami kierować do ludzi, kiedy świadczymy ludziom o Panu Jezusie Chrystusie i także styl naszego mówienia ma wyrażać miłość do człowieka. Boże Słowo mówi:
” Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze UPRZEJMA, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu.” (Kol.4:5-6)
Kontynuując ten temat polecam artykuł pt.:
>>>”PODSTAWA EWANGELII – MIŁOŚĆ„<<<

wtorek, 10 października 2017

UPADŁEŚ? POWSTAŃ I IDŹ!

Może w przeszłości oddałeś swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, ale dzisiaj potknąłeś o kamień grzechu i upadłeś. Posłuchaj co mówi na ten temat Boże Słowo:
„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. „ (1 Jana 2:1)
Dalej w Piśmie Świętym jest zapisane takie słowo, które jest od Boga do Ciebie: On ci jest ubłaganiem za grzechy (twoje)nasze,…” (1 Jana 2:2)
„…są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego (JEZUSA)Bóg ustanowił jako ofiarę PRZEBŁAGALNĄ przez krew jego,…” (Rzym.3:24-25)
Jesteś usprawiedliwiony darmo z łaski Bożej przez odkupienie w Panu Jezusie Chrystusie i tego Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec ustanowił ofiarą przebłagalną za Ciebie.
To Pan Jezus Chrystus jest twoim Bożym Barankiem, który gładzi wszelki twój grzech. Rzeczą ludzka jest upaść, ale rzeczą diabelską jest trwać w upadku.
Zdarzył Ci się upadek w grzech? Nie leż w tym grzechu, powstań i idź dalej z Panem Jezusem Chrystusem przez życie. Była chwila w twoim życiu, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela i Pana, ale upadłeś pod naporem pokusy grzechu i czujesz teraz się z tym źle bo myślisz, że Pana Jezus Chrystus Cię odrzucił i nie kocha Ciebie. To nic bardziej mylnego i oszukańczego. Taka myśl pochodzi od szatan, który chce twojej zguby i żebyś się poddał i zrezygnował z dalszego podążania za Panem Jezusem i z Panem Jezusem Chrystusem, ale Pan Jezus Chrystus mówi do Ciebie:
„Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.” (Ew.Jana 8:12)
Bóg Ciebie nie tylko nie potępia, ale usprawiedliwia Cię:
„Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież BÓG USPRAWIEDLIWIA. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (list do Rzymian 8:31-35.39)
Jeżeli więc zgrzeszyłeś, powstań z grzechu i biegnij w stronę Pana Jezusa Chrystusa. On czeka na Ciebie.
Krew Pana Jezusa Chrystusa zmywa z Ciebie wszelki grzech. Boże Słowo mówi: „...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas (Ciebie) od wszelkiego grzechu.” ( 1 list Jana 1:7)
Bóg nie tylko Ciebie nie potępia, ale On jest twoim Zbawicielem. Pan Jezus Chrystus na krzyżu Ciebie zbawił i jeżeli upadłeś On Cię podnosi z grzechu i oczyszcza swoja Krwią. Tak więc nie użalaj się nad sobą, nie leż w grzechu i nie oskarżaj się, ale powstań i idź ramię w ramię z Panem Jezusem Chrystusem. Naśladuj Chrystusa, krocz z Nim i nie patrz na grzech, który Ci się przydarzył, ale patrz na Jezusa Chrystusa, który wziął twój grzech i przybił do krzyża raz na zawsze uśmiercając grzech.
On JEZUS CHRYSTUS grzechy (twoje)nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy,(abyś Ty) obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości (żył) żyli ;…” (1 Piotra 2:22)
Uwierz, jest to możliwe dzięki mocy zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa żyć zwycięskim życiem nie ulegając grzechowi. Polecam artykuł pt.:
NIE MUSISZ GRZESZYĆWOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE
Poprzez zmartwychwstanie Chrystusa życie zatriumfowało nad śmiercią, dobro nad złem, świętość nad grzechem i nie musisz być pod wpływem grzechu, ale możesz żyć pod wpływem zmartwychwstałego Chrystusa. Pan Jezus Chrystus żyje i Ty możesz żyć z Nim zwycięskim życiem w mocy Jego Ducha Świętego, który Go wyprowadził z grobu i również ten sam Duch w dniu twojego nowego narodzenia wyprowadził Ciebie z pod panowania i władzy grzechu nad Tobą. Tak więc powstań w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i żyj Bogu na chwałę!
Bóg jest zawsze po twojej stronie i Jego miłość do Ciebie nigdy zgasła.

Polecam artykuł znajdujący się na Facebooku pt.: „ZGRZESZYŁEŚ?”
Polecam także do zapoznania się z tematem:BÓG POTĘPIA?”

piątek, 6 października 2017

EWANGELIA JEST GŁOSZONA – NIKT NIE BĘDZIE MIAŁ WYMÓWKI

EWANGELIA JEST GŁOSZONA I NIKT NIE BĘDZIE MIAŁ WYMÓWKI
Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,…” (Dzieje Ap.17:30)
Pan Jezus Chrystus powiedział: I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.” (Ew.Mat.24:14)
Dziś już jest głoszona Ewangelia wszędzie i na wszelkie sposoby przez internet, radio, telewizja na ulicach miast i wiosek po szkołach, różnych domach opieki, szpitalach, zakładach karnych i odwykowych, nawet w jednostkach wojskowych i wielu, wielu innych miejscach, gdzie tylko się da. W księdze Objawienia Jana mamy zapisane takie słowa:
I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom,…” (Obj.14:6)
Możemy zobaczyć kilka filmów takich akcji Ewangelizacyjnych >>>TUTAJ<<<
Uliczny kaznodzieja głosi ewangelię o pokucie i o Jezusie do ludzi idących na koncert, tuz przed ostatnią masakrą w Las Vegas .
Ludzie reagują negatywnie i odrzucaj a to co głosi, naśmiewają się, nie zdając sobie sprawy, że dla wielu z nich będzie to ostatni wieczór ich życia na tej ziemi. W masakrze zginęło 59 osób i setki jest rannych. Chociaż jest to niesamowita tragedia, za którą stal szatan i demony inspirujące mordercę, Bóg mówi do ludzi i do narodu przez tą tragedię. Zycie na tej ziemi może w jednej chwili się zakończyć i ludzie muszą sobie zadać pytanie czy są gotowi stanąć wobec Boga, który jest dawcą wszelkiego życia teraźniejszego i wiecznego. Jako kościół Jezusa musimy sami być gotowi i tez wskazać właściwy kierunek, tym którzy gotowi nie są. Niech sam Bóg pocieszy tych, co opłakują śmierć swoich bliskich, i niech pomoże wielu przybliżyć się do Niego!

 Drogi czytelniku, który teraz czytasz ten artykuł do Ciebie dotarła Ewangelia i nie będziesz miał wytłumaczenia przed Bogiem, że nie wiedziałeś o tym, ze nie słyszałeś Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny zbawienia w Chrystusie, które jest darmo z łaski dla Ciebie. Dziś ludzie pytają „Co z tymi, którzy nigdy nie usłyszeli Ewangelii?” a powinni zadać sobie pytanie „A co ze mną będzie?” I Ty drogi czytelniku powinieneś sobie szczerze zadać i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy jesteś gotów na spotkanie z Bogiem? To nie są żarty. Ewangelia jest coraz bardziej rozpowszechniana i coraz więcej osób o niej słyszy żyjemy w przed dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, gdzie z tego większa część osób drwi nie zdając sobie sprawę, że tym sposobem sobie krzywdę czynią.
Jeżeli jeszcze nie uczyniłeś lub nie uczyniłaś tego pierwszego kroku wiary to uczyń to teraz! Powierz swoje życie Chrystusowi. Uczyń Jezusa Chrystusa swoim Zbawicielem i Panem.
Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! (Izaj.55:6)
Bóg mówi do Ciebie:Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia. „ ( 2 Korynt.6:2)
Przyjdź do JEZUSA CHRYSTUSA! Nie zwlekaj dłużej!
Pan Bóg czeka na Ciebie! Póki żyjesz masz szansę teraz i w tym momencie bo nie masz gwarancji, że jutra dożyjesz, a jeśli dożyjesz to tylko dzięki Bożej łasce bo Bóg nie chce, abyś zginął.
Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? (Ezech.18:23)
Bóg mówi: nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan.” (Ezech.18:32)
Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.” (2 list Piotra 3:9)
Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.” (1 Tym. 2:4)
Pan Bóg mówi: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć,… Nawróćcie się więc, a żyć będziecie! (Ezech.33:11 . 18:23)

poniedziałek, 2 października 2017

CO MAM CZYNIĆ, ABYM BYŁ ZBAWIONY?

Nie tylko nie nic musisz, ale nic nie możesz zrobić, żeby być zbawiony, bowiem zbawienie jest niezasłużonym darem łaski Bożej dla nas okazanej nam w Chrystusie. Jedynie co „musisz” zrobić to uwierzyć, że Pan Jezus Chrystus zbawił Cię już umierając za Ciebie na krzyżu Golgoty.
Jego dzieło zbawienia dokonane. Bóg już wszystko uczynił w kwestii naszego zbawienia, z naszej strony pozostaje tylko wiara w to. Wiara jest przyjęciem tego faktu do naszego życia.
Pewnego razu strażnik więzienny przyszedł do Pawła i Sylasa z zapytaniem: „…co mam czynić, abym był zbawiony? Na to odpowiedzieli mu apostołowie między innymi:
Uwierz w PANA JEZUSA, a będziesz zbawiony,…” (Dzieje Ap.16:31)
Jak już wyżej napisałem, że wiara jest to przyjęcie tego jako Bożej prawdy do swojego życia. Określenie Pan w hebrajskim języku w jakim jest napisany Stary Testament brzmi Adonaj a w języku greckim w który został napisany Nowy Testament słowo to jest Kyrios to słowo w języku hebrajskim jak i grecki oznacza to samo, czyli posiadający najwyższą, autonomiczną władzę, najwyższy rangą Władca, rządzący. A więc słowo Pan nie jest tak jak my to zwykle rozumiemy jako zwrot grzecznościowy, ale określający pozycję, panujący, rządzący, jako najwyższy władca.
Z kolei imię „JEZUS” z hebrajskiego Jehoszua skrót Joshuaznaczy Pan Zbawia, Bóg Zbawiciel. Natomiast Chrystus znaczy namaszczony, pomazaniec Pański, czyli jako człowiek nosił w sobie pierwiastek boski.
Tak więc trzeba uwierzyć w Jezusa jako Boga, Pana i Zbawiciela. Tekst z Dziejów Apostolskich można tak przetłumaczyć:
„Przyjmij Jezusa do swojego serca uznając Go, jako swojego Zbawiciela, to znaczy, że uznajesz fakt w twoim życiu, że On JEZUS CHRYSTUS już Ciebie zbawił i Pana, czyli tego, który rządzi, kieruje i prowadzi Ciebie i całe Twoje życie.”
Mówiąc, a raczej pisząc krótko poza Jezusem Chrystusem nie ma innego Zbawiciela, Pana i Boga.
Uwierzyć w JEZUSA, to znaczy uznać Go osobiście za Zbawiciela w swoim życiu.
Uwierzyć w Niego jako PANA to przekazać Jemu kierownictwo nad swoim życiem i niech On jest za sterem twojego życia.
Uczyń ten krok wiary w Jego kierunku jako Twego Zbawiciela i Pana. Zwróć się do Niego tymi słowy:
Panie Jezu, potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję jako swego ZBAWICIELA i PANA. Dziękuję Ci, ze przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim jakiego mnie pragniesz„. Amen.