wtorek, 27 września 2016

WYZNAWANIE GRZECHÓW

Aby zrozumieć co znaczy „Wyznawanie grzechów” trzeba zdefiniować słowo „Grzech” i związku z tym polecam temat pt.:GRZECH.
Słowo „wyznać” czy „wyznawać” z greckiego słowa „homologeo” znaczy „zgodzić się” „mówić to samo” „uznać” czy „przyznać się”.
W księdze Jeremiasza mamy napisane:
” Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście – mówi Pan.” (Jerem.3:13)
„Słuchaj! Na wzgórzach słychać błagalny płacz synów izraelskich, że przewrotnie postępowali, zapomnieli Pana, swojego Boga.” (Jerem.3:21)
W powyższych wersetach jest mowa, czym jest wyznawanie grzechów. Nie wystarczy wiedzieć, że się źle robi. Trzeba mieć świadomość grzechu, jak wielkim jest złem wobec Tego, który nas kocha, a jest nim Bóg -(1 Jana 4:8).
Marnotrawny syn wejrzawszy w siebie zrozumiał, że jest grzeszny:
A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. „ (Ew.Łuk.15:17-20)
Wracając do ojca wyznał mu swój grzech:
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. „ (Ew.Luk.15:21)
Jeden z łotrów umierając na krzyżu przyznał się do swojej winy przed Panem Jezusem:
” Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił. „ (Ew.Łuk.23:41)
Wyznał Panu Jezusowi Chrystusowi mówiąc:
Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.” (Ew.Łuk.23:42)
A Pan Jezus Chrystus mu odpowiedział:
Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.” (Ew.Łuk.23:43)
W Piśmie Świętym mamy napisane:
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. „ ( 1 Jana 1:9)
Tylko Bóg ma władzę odpuszczania grzechów:
Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. (Izaj.43:25)
Król izraelski Dawid powiada:
Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. „ (Ps.32:5)
Kiedy wyznajemy nasze grzechu, Bóg je nam odpuszcza:
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. (1Jana 1:7)
Ktoś może teraz zadać pytanie: „Jak tylko Bóg ma władzę odpuszczania grzechów skoro Pan Jezus powiedział: Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane?” (Ew.Jana 20:23)
Odpowiadając na to pytanie spójrzmy do listu Jakuba 5:16, gdzie tak jest napisane:
Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”

WZAJEMNE WYZNAWANIE SOBIE GRZECHÓW

Jest coś takiego jak rozmowa duszpasterska. Czasami człowiek potrzebuje rozmowy z drugim człowiekiem, godnym zaufania chrześcijaninem, bratem czy siostrą w Panu Jezusie Chrystusie, lub pastorem, który ma z czymś problem i mogą wspólnie przynieść go Bogu, a Bóg go rozwiąże i jeżeli jest to grzech, to przebaczy i go odpuści.
Wróćmy do tekstu z Ewangelii Jana 20:23, który mówi:
Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.”
Odnośnie tego wersetu Biblijnego jest też taki tekst Pisma Świętego Nowego Testamentu, który mówi, że jeśli my nie przebaczymy naszemu winowajcy to nam Bóg nie przebaczy naszych win. Kiedy wobec kogoś zawiniliśmy potrzebujemy się pojednać i przeprosić tę osobę, którą skrzywdziliśmy, to też jest pewnego rodzaju forma wyznawania grzechów, przyznanie się do winy wobec osoby, którą zraniliśmy. Odnosząc się dalej do tekstu Ewangelii Jana 20:23 Pan Jezus Chrystus dał nam narodzonym na nowo z Bożego Ducha Świętego i ochrzczonym w Jego Duchu Świętym władzę, moc i autorytet nad pokusa do grzechu, nad grzechem i wszelka mocą ciemności i dał nam moc Bóg w Duchu Świętym do zwycięskiego życie w Panu Jezusie Chrystusie.- (Ew.Łuk.10:19)
Wróćmy do tekstu listu Jakuba 5:16, tymrazem w przekładzie tłumaczenie Biblii Gdańskiej, gdzie ten fragment jest lepiej oddany jeśli chodzi o słowo „PRZED
Wyznawajcie jedni PRZED drugimi…,
Nie tylko „jedni drugim” lecz „jedni PRZED drugimi”
Grzech możemy wyznawać tylko Bogu, a nie człowiekowi, bo tylko Bóg może zmazać nasz grzech, a jedynie możemy przed człowiekiem to czynić, jako świadkiem, który może być wsparciem dla Ciebie, wspólnie wraz z tobą, przynieść ten problem grzechu Bogu, jako twój zaufany brat, czy siostra w Chrystusie bądź pastor twego kościoła, zboru, wspólnoty. Tylko Bóg może uwolnić Cię od niego i przebaczyć Ci ten grzech.
Wyznając grzech … To tylko połowa sukcesu. Trzeba odwrócić się od niego. W Dziejach Apostolskich 8:22 mamy zapisane takie słowa:
„Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego;…”
Trzeba przepraszając Boga odwrócić się od grzechu. Pan Bóg mówi:
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. „ (Przyp.Sal.28:13)
Zapraszam do zapoznania się z tematem grzechu >>TUTAJ<<
Polecam artykuły w temacie:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza