sobota, 24 września 2016

UŚWIĘCENIE

ŚWIĘTY


Zanim zajmiemy się czym jest „uświęcenie” musimy zająć się czym jest „świętość” i co oznacza słowo „święty”
Określenie „święty” z języka greckiego brzmi „hagiasmos” i oznacza oddzielony od czegoś lub czegoś do specjalnego, zaszczytnego celu, do wyłącznej dyspozycji.
Bóg mówi:
Będziecie mi więc świętymi, bo Ja jestem święty, Ja, Pan i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi.” (3 Mojż.20:26)
Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.” (5 Mojż.7:6)
„… gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był jego wyłącznym ludem. „ (5 Mojż.14:2)
Bóg kieruje te słowa do tych, którzy narodzili się z Jego Bożego Ducha uznając Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana.
Apostoł Paweł pisząc list do Koryntian nazywa ich świętymi:
„Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym…” (1 Korynt.1:1-2)
„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.” (2 Korynt.1:1)
I do chrześcijan w Efezie:
„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa” (Efez.1:1)
A także do wierzących w Chrystusie Filipian pisze:
„Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie,…” (Filip.1:1)
Do kościoła Kolosan również pisze:
„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach…” (Kol.1:1-2)
Bóg chce, abyśmy, którzy jesteśmy „święci” czyli mamy pozycję daną nam przez Boga w Panu Jezusie Chrystusie za pośrednictwem Ducha Świętego, kiedy przekazaliśmy ster naszego życia pod kierownictwo Pana Jezusa Chrystusa.
„Święty” to ten, który jest oddany tylko i wyłącznie, jedynie do dyspozycji Boga. I Bóg chce, abyśmy jako święci, żyli świętym życiem:
lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. ( 1Piotra 1:15-16)
Mamy żyć świętym życiem, życiem podobającym się Bogu.
Pan Bóg wzywa nas:
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,…” (Hebr.12:14)


UŚWIĘCENIE


Niektórzy twierdzą, że każdego dnia trzeba się nawracać do Boga, albo każdego dnia trzeba się rodzić na nowo. Dziecko, niemowlę, które się narodziło na świat, ono nie rodzi się każdego dnia, to dziecko raz narodziło się na ten świat, a teraz wzrasta z każdym dniem. Pan Jezus Chrystus powiedział, kiedyś do Szymona Piotra:
Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały.” (Ew.Jana 13:10)
Ten kto się narodził z Bożego Ducha Świętego jest obmyty w Baranka Krwi Pana Jezusa Chrystusa i jest czysty cały. Teraz osoba taka potrzebuje się uświęcać każdego dnia, każdej chwili, każdej minuty, każdej sekundy życia.
Czym jest uświęcenie? Jak się uświęcać?
W liście do Rzymian mamy napisane:
Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne.” (Rzym.6:22 Biblia Tysiąclecia)
Określenie „służyć Bogu” oznacza wykonywać wolę Bożą, posłuszeństwo słowu Boga, czyli posłuszeństwo Bogu, wykonywanie Jego poleceń.
Poprzez posłuszeństwo Bogu uświęcamy nasze dusze otwierając sobie drzwi do Bożego królestwa.W pierwszym liście Apostoła Piotra mamy zapisane takie słowa:
„…dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie…” ( 1 Piotra 1:22)
Pan Jezus Chrystus w arcykapłańskiej modlitwie mówi do Boga Ojca:
Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. ” (Ew.Jana 17:17)
Pan Jezus Chrystus tutaj mówi, że Słowo Boga jest prawdą, a Piotr pisze, że dusze nasze są uświęcane przez posłuszeństwo prawdzie. Tak więc uświęcamy się, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu. Poprzez posłuszeństwo naukom Pisma Świętego Bóg Duch Święty nas w swojej mocy uświęca, gdy my okazujemy Mu posłuszeństwo. Wezwanie Boga do nas jest takie:
„W końcu, bracia (siostry), bądźcie zdrowi; doskonalcie się (uświęcajcie), weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.” ( 2 Korynt.13:11)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz