piątek, 18 września 2020

Będziesz przestrzegał przykazań ! Jakich ?

To jest dobrze postawione pytanie, które zadał pewien człowiek na facebooku.

JAKICH przykazań bo jest ich sporo, są obowiązują wszędzie w sklepie, w szkole w pracy i w wielu różnych innych miejscach.

Mamy przepisy, zasady, regulaminy, ustawy sejmowe, rządowe itp. itd. do których mamy się stosować. 


Ale w Biblii, czyli w Piśmie Świętym mamy zapisane, że mamy przestrzegać przykazań BOŻYCH i one są zasadą nadrzędną. To co BÓG MÓWI mamy być najważniejsze i priorytetowe. Bożą wolą mamy się kierować.

Chcesz poznać te przykazania ? zacznij czytać Biblię a się dowiesz jakie to są.

Zapraszam do czytania Pisma Świętego, ale wcześniej proś Boga Ducha Świętego  by ci objawił nim zaczniesz czytać Biblię i dał właściwe Boże zrozumienie czytanego tekstu.

Polecam Nowy Testament. Dobrze jest najpierw zapoznać z Nowym Testamentem nim się przejdzie do ksiąg Starego Testamentu.

Co do przykazań polecam  zapoznać się z dekalogiem zapisanym w drugiej księdze Mojżeszowej (Księga Wyjścia) 20 rozdział  od 2 do 17 wersetu oraz  piąta księga Mojżeszowa (Powtórzonego Prawa ) rozdział 5 od 6 do 21 wersetu  oraz także tak zwane kazanie na górze wygłoszone przez samego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza w rozdziałach 5,6,7. To są BOŻE przykazania, których trzeba i należy przestrzegać.

Życie według nauk Bożych Pana Jezusa Chrystusa to błogosławieństwo i tutaj nie mam na myśli błogosławieństwa doczesne, materialnego czy zdrowotnego, ale daleko więcej, błogosławieństwo Bożego pokoju w sercu i relacji z Bogiem w posłuszeństwie Jego słowom.

Gdyby ludzie żyli tak, jak Bóg każe nie byłoby zła na ziemi, nienawiści wzajemnej między ludźmi niesprawiedliwości oraz chorób i śmierci, ale panowała by wieczna RADOŚĆ, wzajemna MIŁOŚĆ i SZCZĘŚCIE, ale  nieposłuszeństwo człowieka wobec Boga doprowadziło nas ludzkość do moralnej i duchowej degradacji co zaskutkowało całym tym złem, które obecnie mamy na ziemi, ale Bóg daje nam kolejną szansę powrotu na tę dobrą drogę, drogę Życia, którą jest sam Chrystus Pan.

W Chrystusie Jezusie jako naszym Panu mamy wszystko co najlepsze, to co utraciliśmy żyjąc w buncie i nieposłuszeństwie wobec Boga w Chrystusie zostaje darowane, to co sami zepsuliśmy. 

Bóg jest bardzo dobry, kochający i daje nam szansę powrotu na drogę posłuszeństwa w Panu Jezusie Chrystusie.

Przyjdź przez wiarę do Pana Jezusa Chrystusa, zaufaj Chrystusowi, oddaj się do Jego dyspozycji.

Powierz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jako swemu Panu i posłuchaj Go, a będziesz błogosławiony w swoim działaniu.


sobota, 5 września 2020

KONIEC MOŻLIWOŚCI WYBORU DRUGIEJ OPCJI - CZAS NA POWAŻNIE IŚĆ ZA BOGIEM

Obecnie żyjemy w czasie, gdzie możemy iść na nabożeństwo tam, gdzie nam się podoba.
Jeżeli coś nam nie pasuje w tej społeczności czy grupie idziemy do innej bo tam jest lepiej, bo...
Tak samo z tymi co głoszą Boże słowo. Jednego uważamy za bardziej duchowego od drugiego.
Ten pastor jest taki duchowy, namaszczony o innym mówimy, że jego kazania są bez mocy Bożej, ale drodzy czytelnicy tego bloga nadchodzi czas kiedy nie będziemy mieli wyboru.
Nie będzie możliwości wyboru pójścia na nabożeństwo tego czy innego kościoła lub zboru.
Nie będziemy mogli wybierać sobie wspólnoty ludzi wierzących według swoich upodobań, bo też nie będzie takiej możliwości.
Będzie jedna możliwość, albo pójdziemy na zgromadzenie Bożego ludu albo nie, ponieważ nadejdzie czas trudny, który ponad dwa tysiące lat temu był zapowiadany, gdy będzie nadchodził Pan Jezus Chrystus po swój kościół będą tego znaki zapowiadające, które muszą się dokonać niezależnie od tego czy nam się podoba czy nie.
Mieliśmy mały przedsmak tego, gdy oficjalnie zakazano gromadzić się na nabożeństwach, ale to był krótki czas i związany jakimś wirusem, ale teraz nadejdzie czas, gdy zgromadzenia mogą być zamykane na dłuższy czas, a może i takiej możliwości już nie będzie by w wolności Kościół mógł się gromadzić.
Powód zakazu może być inny niż wirus, albo może być pretekstem diabelskim wirus do tego by niszczyć lud Boży, ponieważ szatan nienawidzi Bożych ludzi i chętnie by ich unicestwił natomiast Pan Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza 16:18, że kościoła bramy piekielne nie przemogą.
Inne tłumaczenie Pisma Świętego oddaje ten werset w ten sposób:

"Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać." [Przekład Literacki]


Narazie jeszcze  mamy w tej dziedzinie życia wolność i naprawdę nie tylko nie mamy się źle, ale wręcz bardzo dobrze, ale tak wieczne bardzo dobrze mieć nie będziemy.
Jesteśmy do wygód wybierania sobie, gdzie dzisiaj idziemy na nabożeństwo.
Mówimy "Tam mi się nie podoba idę tu" albo "Tutaj mi się nie podoba idę tam".
Ten czas możliwości wyborów się niedługo zakończy.
I co wtedy będzie? Nie będziemy takiej opcji pomiędzy "podoba mi się" lub "nie podoba mi się"
Będzie tylko jedna możliwość, o ile w ogóle jeszcze będzie to jedno zgromadzenie na całe miasto i to jeszcze nie wiadomo pewno w podziemiu, a może tylko jedno zgromadzenie w danym mieście, gdzie można będzie pójść i innego już nie będzie i to jeszcze w ograniczonej wolności.

Apostoł Paweł napisał: 

" A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:..."  (2 Tym.3:1)

Więc łatwo nie będzie. Przetrwają ten czas ludzie, którzy naprawdę pójdą na poważnie z Bogiem przez życie, którzy będą stosować się do nauk Chrystusa i okazywać będą Mu posłuszeństwo żyjąc z Nim 24 godziny na dobę od rana do wieczora i od wieczora do rana i tak cały czas bez przerwy z Bogiem.


Pan Bóg dzisiaj nas zachęca,  Ciebie i mnie byśmy Go poważnie traktowali dla naszego własnego dobra.

Pan Bóg mówi:

 "Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!( Izaj.48:17-18 )

"Teraz więc, Izraelu, posłuchaj, czego PAN, twój Bóg, oczekuje od ciebie: Tego, byś żył w bojaźni przed PANEM, swoim Bogiem, byś kroczył Jego drogami, kochał Go i służył PANU, swojemu Bogu, całym sercem i całą duszą, byś przestrzegał przykazań PANA i Jego ustaw, które ja ci dzisiaj nadaję dla twojego dobra. "     ( 5 Mojż 10:12-13)  [Przekład Literacki]


On nas miłuje i chce nas zachować przed tym najgorszym co nadchodzi na ten świat, ale to stanie się tylko wtedy, kiedy Go będziemy słuchać i postępować według tego co  Bóg do nas mówi. 
 On nie chce naszych wielkich słów. Pan Bóg pragnie naszego serca, abyśmy przylgnęli cały sobą i miłowali tak jak powiedział nasz Pan Jezus Chrystus: 

"...Z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej,..."(Ew.Mat.22:37)

środa, 2 września 2020

KTO WEJDZIE DO NIEBA

Niebo to Królestwo Boże w którym rządzi Ten, który nazwany jest w pierwszym liście Jana MIŁOŚCIĄ a tym kimś jest BÓG.
Kto więc znajdzie się w tym miejscu?


W internecie znajduje się taki zapis na obrazku:


Źródło: Facebook


Tak, to prawda. Bo jeżeli myślimy czy tak uważamy, że do nieba trafiamy za dobre uczynki i że nasza dobroć jest drogą do Bożego królestwa przez którą tam trafiamy i drzwiami przez które tam wchodzimy to daremnie umarł na krzyżu Golgoty Chrystus.

Prawda jest taka:
"Wszyscy staliśmy się jak rzeczy nieczyste, cała nasza sprawiedliwość jak splamione ubranie. Wszyscy zwiędliśmy jak liście, a nasze winy uniosły nas jak wiatr." (Izajasza 64:5) Biblia Paulistów.Nie tylko nie musimy nic robić w kwestii naszego zbawienia, ale nawet nie jesteśmy w stanie nic uczynić, aby się zbawić,ani zasłużyć na zbawienie i dlatego Pan Jezus Chrystus musiał narodzić jako człowiek na ziemi ponieważ człowiek w ciele zgrzeszył i w tym ciele też grzech musiał zostać osądzony i unicestwiony.

W liście apostoła Pawła do rzymian mamy tak napisane:


"Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch." (Rzym.8:1-5) Biblia Tysiąclecia.
Słowo "zbawić" lub "zbawienie" znaczy ocalenie, uratowanie, wybawienie.

Wyobraź sobie, że wszedłeś lub weszłaś w duży las szukając na przykład grzybów i znalazłeś w samym jego środku wśród niebezpiecznych zwierząt i wszystkie drogi wydają ci się takie same, nie wiesz którędy iść, która prowadzi do wyjścia z tego lasu i oto pojawia się Ktoś kto zna drogę wyjścia z tego lasu i oto Ty pozwalasz się Tej osobie wyprowadzić podążając za nią i oto twoje życie jest ocalone.Dawid napisał w swoim psalmie takie słowa:"Tęsknie oczekiwałem Pana: Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego.Wyciągnął mnie z dołu zagłady, Z błota grzązkiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje." (Ps.40:2-3)
Tym, który ratuje człowieka jest sam Pan Jezus Chrystus. To On wyciąga z dołu grząskiego i z dołu zagłady.Tak więc...


         kto wejdzie do nieba, czyli znajdzie się królestwie Boga, Ojca Miłości ?Najkrócej mówiąc, albo pisząc: To osoba będąca świadoma swojej duchowej nędzy grzeszności, zrozumiała, że potrzebuje Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus i do niego przyszła oddając się pod Jego prowadzenie i panowanie.

Czy chcesz znaleźć się w miejscu, gdzie rządzi i panuje MIŁOŚĆ ?
A tą MIŁOŚCIĄ jest BÓG.
PRZYJDŹ DO JEZUSA CHRYSTUSA I ODDAJ SWOJE ŻYCIE W JEGO RĘCE.
Bo tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest zbawienie i życie wieczne.Polecam również do wysłuchania rozważanie biblijne:Polecam również artykuły w temacie zbawienia i Bożej łaski:  >>>  TUTAJ   <<<

poniedziałek, 24 sierpnia 2020

PRAWA I GODNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA

To, że jestem chrześcijaninem nie oznacza, że muszę dać się wykorzystywać przez innych.Uważać siebie za kogoś, kogo można oszukiwać, okłamywać dać sobą pomiatać. Pozwolić z siebie robić za przeproszeniem idiotę To, że wyznaje Jezusa Chrystusa Panem swojego nie oznacza, że mam dać się wodzić za nos każdemu, ale wręcz odwrotnie. Mieć Jezusa Chrystusa za Pana to być sługą Boga wykonującym Jego wolę. Być sługa Boga to zaszczyt i przywilej i powód do radości. Ten kto służy Bogu jest głową, a nie ogonem. Być Chrześcijaninem to nie znaczy być ochrzczonym, ale być Chrystusowym, Jego naśladowcą, należący do Niego, jako Jego własność. Czy nie jest to pozycja zaszczytna, którą daje nam Bóg? Na którą nie zasługujemy lecz jest darem nie zasłużonym Bożej łaski. Ty i ja, jako wierzący w Chrystusa mamy wartość przed Bogiem za cenę Jego Krwi. Miej też wartość siebie samego we własnych oczach .środa, 12 sierpnia 2020

ZADBAJ O SWOJE ŻYCIE WIECZNE

Gdyby tak ludzie garnęli się do Boga jak do noszenia tych  maseczek i przyłbic to w naszym narodzie byłby raj, lecz gdy chodzi o wiarę nie tyle wiarę w istnienie Boga  co zaufanie Bogu.
Gdyby tak ludzie słuchali się Boga jak słuchają się władz w noszeniu maseczek tzw. ochronnych to świat w tym Polska obfitowała w Boże błogosławieństwo we wszystkich dziedzinach i aspektach codziennego życia.
Gdyby tak ludzie bali się o swoje życie  wieczne duchowe, co będzie z nimi po fizycznej śmierci, jak o swój ziemski byt to świat w tym nasz polski naród wyglądałby zupełnie inaczej w znaczeniu pozytywnym.

Drogi Czytelniku skoro boisz się o swoje zdrowie by tylko nie zachorować, czy wiesz, że kiedyś będziesz musiał czy musiała opuścić ten ziemski świat ?

Wszyscy kiedyś umrzemy chociażbyśmy jak bardzo się tego bali nie unikniemy tego. Taka jest rzeczywistość i takie są fakty.
Czy jesteś gotową osobą na tą chwilę ? Niekonieczne dożyje każdy z nas sędziwych lat na ziemi, ale każdy z nas w tym ciele umrze i tutaj żaden strach o swoje zdrowie i życie na ziemi na nie pomogą.
W liście do Hebrajczyków 9: 27 mamy zapisane takie słowa:

" A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, ..."

Sąd głównie kojarzy nam się  wymierzeniem kary winnemu, ale możemy tego rodzaju sądu uniknąć, kiedy znajdziemy się w Panu Jezusie.
W liście do Rzymian 8:1 mamy taki tekst:

" Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie."

Polecam rozważanie Biblijne :
To czy staniesz przed Bogiem, jako Ojcem czy Sędzią zależy od Ciebie, bowiem Bóg w kwestii naszego zbawienia dokonał wszystkiego w Chrystusie Jezusie.
Naszą rolą jest albo przyjęcie tego do naszego życia a wtedy staniesz przed Bogiem jako swoim Ojcem, który Ci powie wejdź mój synu, moja córko do mojej radości, ale jeżeli odrzucisz dzieło zbawienia, które w Chrystusie Jezusie staniesz przed Bogiem jako swoim Sędzią, który powie WINNY bo tylko Ci, którzy oddadzą swoje życie pod panowanie JEZUSA CHRYSTUSA jako BOGA ŁASKI będą ocaleni. Tylko ci, którzy Jezusa Chrystusa  uznali jako jedyną drogę do Bożego królestwa i jedyne drzwi przez które tam się dostajemy będą zbawienia.

Życie na ziemi jest przemijające, zadbajmy o życie, które jest wieczne i nigdy nie przeminie, a z Bogiem Panem Jezusem Chrystusem możemy mieć cudowną wieczność w królestwie Boga, Ojca Miłości.
Zapraszam Ciebie przyjdź do Chrystusa i oddaj Mu się na własność, bowiem On zapłacił cenę twojego zbawienia.

Polecam artykuł pt.:


"ŻYCIE NA ZIEMI JEST ETAPEM PRZEJŚCIA"środa, 29 lipca 2020

WSTYDLIWY PROBLEM

Kiedyś pisałem artykuł na temat wyznawania grzechów  w kontekście w odniesieniu do Boga, jak i do ludzi, czyli tak zwany wyznawaniu sobie wzajemnie własnych grzechów i żeby bardziej zrozumieć ten temat to po pierwsze zachęcam do zapoznania się z tematem:


"WYZNAWANIE GRZECHÓW"


( Kliknij w powyższy tytuł )


Prawdą jest, że człowiek ma ochotę się komuś zwierzyć wierzącemu  w kościele (Bratu lub Siostrze w Chrystusie) ze swoich problemów, ale się krępuje. Być może jest to jakiś grzech, z którym sobie nie radzi i ma ochotę o tym z kimś porozmawiać, ale boi się, że dana osoba nie zrozumie lub źle oceni, pomyśli,  albo oplotkuje, czy w jakikolwiek sposób odwróci się przeciwko niej lub do niej się zrazi.
Teoretycznie w kościele nie ma problemów natury seksualnej na przykład ktoś ma problem z myślami lub z pornografią czy masturbacją czegoś takiego w teorii nie ma, ale inaczej sytuacja wygląda w praktyce, jest wiele osób, które mają z sobą tego typu problemy i z tym sobie nie radzą.
Boją się i wstydzą komukolwiek o tym powiedzieć, ponieważ obawiają się niezrozumienia, odrzucenia lub wyśmiania, bo przecież jak takie coś może miejsce wśród wierzących, ale prawda jest taka, że to ma miejsce tylko o tym się nie mówi i wielu pośród takich osób się męczy z tym i chętnie by się z kimś podzieliło prosząc o pomoc by ta druga osoba się o tą osobę modliła.
Taki człowiek musi być naprawdę godny zaufania, ale dzisiaj  w kościele tego zaufania jeden do drugiego brak bo przecież jak można tak grzeszyć?
Ale taka osoba nie potrzebuje reprymendy bo ona sama wie, że to jest złe, ale potrzebuje pomocy, która często rozpoczyna się od wyznania tego komuś.
Chociaż zdarza się to bardzo rzadko ze względu na sytuacje, które powyżej opisałem.
Może ktoś powiedzieć: "Niech ta osoba przyjdzie z tym do Boga"
I to prawda, ale może Ty jesteś tą osobą, która ma jej w tym pomóc?
W czym i w jaki sposób? Ano w przyjściu z tym problemem do Boga, a nie by ją poniżyć, skreślić i potępić, ale jej pomóc w tym by ta osoba mogła odebrać wolność od Boga w swoim problemie.
Czasami oprócz rozmowy z Bogiem, potrzebujemy też rozmowy z drugim człowiekiem.
Jednakże problem polega na tym, że dziś nie ma wśród nas zaufania, jest obawa przed osądem  drugiego człowieka i tego, że dana osoba rozpowie wokół innym ludziom problem danej osoby. Niestety co często ma miejsce, a tak nie powinno być.
Pisałem kiedyś też artykuł, że Kościół jest Rodziną Bożą, że jesteśmy dla siebie bliscy przez Krew Chrystusową - Rodziną.
Zapraszam do poniższych artykułów pt.:

"KOŚCIÓŁ – BOŻA RODZINA"

 

"WIĘZI RODZINNE W KOŚCIELE "

 

"MIŁOŚĆ W KOŚCIELE"

 

Co znaczy określenie "BRACIA I SIOSTRY W CHRYSTUSIE

 

Tak więc bądźmy dla siebie pomocą, zachętą, podniesieniem, pokrzepieniem i mobilizacją do dobrego działania, a nie osądzania i potępiania swojego bliźniego, brata czy siostry w Chrystusie, która znajduje się w tego typu problemie.
Nikt nie jest jeden od drugiego lepszy lub gorszy bo inaczej grzeszy.
Każdy grzech jest jednakowo obrzydliwy przed Bogiem i dlatego przyszedł Pan Jezus Chrystus, aby nas z pod jego jarzma uwolnić dając nam wolność do służenia i życia dla Boga. Nasz Pan Jezus Chrystus jest wolnością dla nas od grzechów dla Boga Ojca.
Podchodźmy jedni do drugich w MIŁOŚCI bo też i wtedy będzie do drugiego człowieka przychodzić w ZROZUMIENIU.

Polecam do zapoznania się z artykułem pt.:

 

"GRZECHY JAWNE I UKRYTE"

 


czwartek, 16 lipca 2020

SZACUNEK POMIMO RÓZNIC ZDAŃ - WZAJEMNA MIŁOŚĆ POMIMO RÓZNYCH OPINII

Wcale nie musimy się ze Sobą zgadzać, aby się nawzajem szanować

Możemy mieć inne zdania, różnice poglądów inaczej pewne kwestie postrzegać, ale pomimo różnic możemy się szanować.
Widać to było ostatnio przy wyborach prezydenckich, które ostatnio miały miejsce. Jak ktoś nie głosował tak jak ten drugi stawali się sobie wzajemnie wrogami, a tak moi drodzy Czytelnicy nie powinno być a niestety jest tak także wśród chrześcijan, którzy świadomie deklarują świadomie swą wiarę w Chrystusa.
My jako ludzie, którzy swoje życie oddali pod panowanie i stery Chrystusa nie powinniśmy pozwolić na to by polityka lub religia nas dzieliła.
Wszyscy, którzy życie Chrystusowi, jako naszemu Zbawicielowi i Panu tworzymy jedną Bożą rodzinę i jest w nas jedno Boże DNA i łączy nas Krew Pana Jezusa Chrystusa i jesteśmy sobie rodzeństwem, braćmi i siostrami w Panu Jezusie Chrystusie i powinna nas łączyć Boża Miłość, niezależnie od przynależności wyznaniowej kto do jakiego kościoła należy. Jeżeli dana osoba, która należy do Chrystusa jest częścią Bożej rodziny i automatycznie to powinno nam mówić, że powinniśmy się wzajemnie miłować.
Apostoł Jan napisał:

"Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził(czyli BOGA), miłuje też tego, który się z ( Z Boga) niego narodził."  ( 1 list Jana 5:1)

Apostoł Paweł też napisał:

"Osobę o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy."
(Rzym.14:1) (Przekład literacki)

"Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga." (Rzym.15:7)
(Biblia Warszawska)

Oczywiście  nie mamy i nie możemy być tolerancyjni wobec zła, jakim jest grzech.
Mowa w powyższym artykule nie jest o tolerowaniu grzechu, lecz o szacunku i miłości do drugiego człowieka bliźniego swego.
Tak na marginesie uważam, że odrodzony Chrześcijanin z Boga nie jest tolerancyjny.
Szerzej napisałem o tym w artykule pt.:

TOLERANCJA Czy chrześcijanin ma być tolerancyjny?

środa, 3 czerwca 2020

DUCH ŚWIĘTY - TO SIŁA NAPĘDOWA ŻYCIA

To Duch Święty uświadamia nam stan naszej duchowej nędzy grzeszności i potrzebę Zbawiciela, którym jest sam Pan Jezus Chrystus do którego nas prowadzi:

" A On (DUCH ŚWIĘTY),  gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; "
(Ew.Jana 16:8)

Dzięki działaniu Ducha Świętego rodzimy się na nowo, gdy przychodzimy do Chrystusa:

"Tym zaś, którzy go (JEZUSA) przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga."  (Ew.Jana 1:12-13)

"Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.  Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z DUCHA, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z DUCHA, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.  Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z DUCHA."  (Ew.Jana 3:3-8)

Mowa tutaj jest oczywiście o Duchu Świętym.

Duch Święty jest tym, który ożywia nas dla Boga - Ezech.37:1-14.
W Nowym Testamencie ciało symbolizuje Kościół Pana Jezusa Chrystusa - 1 Korynt.12:12-27 . Efez.5:23.29-30.

Kościół bez Ducha Świętego jest martwy i bezużyteczny dla Boga:

"A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły." (Obj.3:1)

Duch Święty jest ożywczym tchnieniem Bożym, który powoduje, że człowiek ma chęć, pragnienie żyć według woli Bożej i z radością ją wykonuje:

"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. "
(Ps.40:9) Biblia Tysiąclecia

Ponieważ to Boży Duch Święty sprawcą takiego działania: 

" Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie." (Filip.2:13)

Pan Jezus Chrystus powiedział:

" Bóg jest Duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie."
 (Ew.Jana 4:24) Przekład Literacki


Apostoł Paweł napisał:

"A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność."  ( 2 Korynt.3:17)

Tak, Duch Święty jest Bogiem, ponieważ Bóg jest Duchem i to Świętym. On jest mocą, ale też źródłem mocy, zasilania, motorem, siłą napędową dla Boga, jako Ojca w Panu Jezusie Chrystusie.
To Duch Święty sprawia, ze masz pragnienie wykonywania woli Jego, ale to nie wszystko, to również działaniem Ducha Świętego jest, że z radością wykonujesz Boże polecenia:

"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. "
(Ps.40:9) Biblia Tysiąclecia

On Święty Boży Duch jest ich motywacją i źródłem.

Cieszysz z wykonywania Bożej woli. Raduje Cię posłuszeństwo Bogu. Jesteś szczęśliwą osobą wykonując Bożą wolę. Biegniesz wręcz by wykonać Boże polecenie.

Otwórz się na Osobę Bożego Świętego Ducha i pozwól Mu zawładnąć twoim życiem dla chwały imienia Pana Jezusa Chrystusa.Polecam artykuły pod tytułem: 
         "KIM JEST DUCH ŚWIĘTY"


          "ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO"

 "NARODZENIE Z DUCHA A CHRZEST W DUCHU""CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM""PEŁNIA DUCHA ŚWIĘTEGO"

 

 

"DARY DUCHA ŚWIĘTEGO"
czwartek, 21 maja 2020

ZŁOWIESZCZE ZAPOWIEDZI ? - NIE DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ !

Mowa jest  o tym, że jest pandemia koronawirusa, ale ja pozwolę  sobie odnieść się dzisiaj tylko do granic naszego kraju, gdzie jak stwierdził rząd mamy epidemię covid-19 koronawirusa.
Tymczasem statystyki mówią, że zdecydowanie większość osób choruje w naszym kraju na nowotwory.
Z mojej obserwacji otaczających mnie ludzi chyba co drugi albo co trzeci ma raka. 
Co rusz dochodzą mnie informację u kogoś wykryli lub podejrzują chorobą onkologiczną.
Na przykład szpital onkologicznym w Bielsku-Białej są zawsze tłumy osób w przedziale różnym wieku, ludzie młodzi i starsi, kobiety i mężczyźni. Nie wspomnę oczywiście o dzieciach. Niestety wszystko to są potężne liczby osób.
Obecnie szpital ten się rozbudowuje ponieważ zakłada się, że na chorobę nowotworą zapadnie co czwarty mieszkaniec Bielska.
 Źródło: https://katowice.tvp.pl/43871395/rozbudowa-w-szpitalu-miejskim-w-bielsku-bialej
Minister zdrowia Łukasz Szumowski już zapowiada kolejną falę pandemi koronawirusa ze zdwojoną siłą na jesień, jako już coś pewnego. Czy drodzy czytelnicy nie daje nam to coś do myślenia ???
Skąd już o tym wiedzą, jako czymś pewnym co się wydarzy ?
Tak samo z chorobą nowotworową.
Zamiast zapobiegać tej chorobie to oni rozbudowują szpitale na już zaplanowaną liczbę chorych.
Sprawa jest tego rodzaju, że niech stawiają więcej masztów G5 aby firmy farmaceutyczne oraz szpitale miały co robić. Poprostu biznes. Wy róbcie chorobę, a my będziemy mieli z tego zysk na "leczeniu" pacjentów. Celowo napisałem  słowo "Leczeniu" w cudzysłów bo chodzi o to aby "LECZYĆ" a nie "WYLECZYĆ" to jest zasadnicza różnica. Ktoś nakręca ludziom biznes, aby zarobić ktoś inny.
W księdze proroka Ezechiela mamy zapisane takie słowa:

"... niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk." (Ezech.22:27)

Ludzie ci mają krew na rękach innych ludzi i kiedyś za to odpowiedzą.  
W liście Apostoła Pawła do kolosan mamy tak napisane:


"Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę."   (Kol.3:25)


Mowa w powyższym tekście o sądzie ostatecznym przed obliczem Boga, bo jeśli ci ludzie tutaj na ziemi unikną odpowiedzialności nie unikną jej przed Bogiem i nie ma to znaczenia czy w to wierzą czy nie i w ogóle czy wierzą, że jest Bóg. 
Również nie będzie miało znaczenia kim te osoby były na ziemi i jakie było ich znaczenie. Nie będzie miało to znaczenia czy te osoby liczyły się na ziemi i miały poszanowanie, bowiem i tak odpowiedzą za swoje czyny, a Bóg nie względu na osobę, czyli kim ta osoba była i co robiła i jak bardzo uważana za ważną w społeczeństwie i jakiekolwiek znaczenie dla świata a szczególnie dla osób elitarnych na szczytach władzy ludzi wpływowych tego świata.
Apostoł Paweł w liście Galacjan 2:6 napisał:

"A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem - czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma względu na osobę - otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili, ..."

List do Rzymian rozdział drugi werset jedenasty mówi:


"Albowiem u Boga nie ma względu na osobę."W Bożym Słowie jest jasno zapisane: 

"Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą."  (Kazn. Sal.12:14)Pamiętajmy o tym! Sprawiedliwość Boża każdego dopadnie.
Chyba żeby się UPAMIĘTAŁ teraz, tutaj na ziemi, bo tam będzie za późno.


 Polecam również artykuł pt.:"ZYSK KOSZTEM ZDROWIA"

poniedziałek, 20 kwietnia 2020

TO JEST TWOJA DECYZJA - SAM MUSISZ JĄ PODJĄĆ

Chodzenie do kościoła nie czyni Ciebie chrześcijaninem, tak jak stanie w garażu nie czyni Cię samochodem, albo posiadanie samochodu jeszcze nie powoduje Cię kierowcą. Trzeba chodzić na kurs prawa nauczyć się przepisów ruchu drogowego, nauczyć się jeździć zdać egzamin państwowy na prawo i później można zaczynać przygodę jazdy samochodem.

Wiary nie dziedziczy się w spadku. Może masz lub miałeś lub miałaś wierzących Bogu oddanych rodziców i to jest bardzo dobre, ale to nie czyni Ciebie Bożym dzieckiem.
Oczywiście, mogłeś, mogłaś poprzez rodziców usłyszeć Ewangelię zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie, ale  jednak to nie powoduje, że idziesz do nieba.
Może jesteś córką lub synem pastora to również nie czyni Ciebie bardziej uprzywilejowanym od innych przed Bogiem człowiekiem.
Wiary nie dostaje się, jako spadek po rodzicach. Wiara twoich dziadków lub rodziców Ciebie nie zbawia, ponieważ sam musisz zdecydować żyć dla Pana Jezusa Chrystusa. 
Tego nikt za mnie i za Ciebie nie uczyni. Człowiek sam musi osobiście podjąć decyzję.
Decyzja twoich rodziców nie zwalnia z Ciebie podjęcia decyzji osobiście odnośnie twojego zbawienia. Twoi rodzice kiedyś podjęli decyzję pójścia za Panem Jezusem Chrystusem, jednak ich decyzja nie powoduje, że Ty będziesz w królestwie Bożym, bowiem Ty sam musisz podjąć decyzję niezależnie od decyzji, którą podjęli twoi rodzice.
Ty musisz  osobiście wybrać, zdecydować sam czy chcesz być osobą, która chce żyć dla Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga.
Ty sam musisz Bogu uwierzyć.
 ZDECYDUJ SIĘ NA JEZUSA CHRYSTUSA