sobota, 28 marca 2020

ZMARTWYCHWSTANIE I WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA - CO TO OZNACZA ?

 

CO OZNACZA ZMARTWYCHSTANIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA ?

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa oznacza triumf, zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem. sprawiedliwości  nad niesprawiedliwością, prawości nad nieprawością, miłości nad nienawiścią, światłości nad ciemnością, świętości nad grzechem.
A więc wszelkie dobro niesie zmartwychwstanie osoby Pana Jezusa Chrystusa.

W liście do Rzymian 4:25 mamy zapisane takie słowa:

"który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego."


Chrystus został wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia.


Bez zmartwychwstania nadal pozostawalibyśmy w grzechu, ale jednak Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć przechodzą sam przez nią:

" Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On  CHRYSTUS również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli."(Hebr.2:14-15)

Pan Jezus Chrystus  przez swoje zmartwychwstanie wyprowadził nas z pod panowania śmierci pod  autorytet i władzę życia, które to życie jest Bogu pełnym dobroci Ojcu.

Zmartwychwstanie to wyjście z ciemności do światła.


WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA - CO TO OZNACZA ?
Lecz Pan Jezus Chrystus nie tylko zmartwychwstał, ale też wstąpił do nieba zasiadając po prawicy Boga Ojca.

W Psalmie 48:15 mamy taki zapis:

"Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć


Pan Jezus Chrystus poprzez swoje wstąpienie do nieba poprowadził nas do życia poza śmierć.
Inaczej mówiąc lub pisząc wprowadził nas poza śmierć do życia 

Żyjąc na ziemi tutaj w doczesności możemy być już teraz obywatelami wieczności. 

Apostoł Paweł napisał:

"Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,..." (Efez.3:20)


 Lecz to nie wszystko, bowiem Pan Jezus Chrystus wstępując do nieba zesłał nam Swego Ducha Świętego, aby nam pomóc żyć życiem zwycięskim w Chrystusie Jezusie dla Boga Ojca.

Pragniesz żyć życiem zwycięskim dla Boga w Chrystusie ? Otwórz się na działanie Jego Ducha  Świętego w twoim życiu i pozwól Mu przewodzić w twoim życiu i kierować twoim życiem a będziesz przynosić Bogu owoc godny chwały w swoim życiu.

środa, 25 marca 2020

KOŚCIÓŁ FUNKCJONUJE

To, że w obecnym czasie jest powstrzymanie zgromadzeń w tym również Kościoła nie znaczy, że Kościół nie działa.
Kościół żyje i dalej w tym społeczeństwie funkcjonuje mimo, że teraz publicznie się nie gromadzi to jednak trwa w modlitwie a wierni Chrystusowi mają z sobą kontakt w dobie XXI wieku nie jest o to trudno. Jest internet, telefon, ale co najważniejsze Kościół jest aktywny w świecie duchowym, który się modli do Boga, czyta Boże słowo ma relacje z Bogiem a nawet pości. Kościół nie ogranicza się do budynku czy miejsca.
Kościół to nie są mury budynku czy nazwa grupy lub jakaś organizacja, ale Kościół to organizm, ciało Chrystusa, który składa się z ludzi a jego głową jest Chrystus.


Takiego Kościoła szatan nie przemoże. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:


"Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać".

(Ew.Mat.16:18)

(Przekład Literacki, tłumaczenie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego)

W niektórych tłumaczeniach  jak chociażby w Biblii Warszawskiej zwanej też brytyjką ten werset tak brzmi:

A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go."

Słowo "Piotr" pochodzi od greckiego słowa "Petros"πετρος znaczący "odłamek skalny" czyli "kamyk" Natomiast "Petra" oznacza Skała πετρα .

A jak wiadomo skała jest BÓG a nie człowiek.

"Pan żyje! Nich będzie błogosławiona skała moja! Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel!"(Ps.18:47)

" W Bogu zbawienie moje i chwała moja; Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu."
(Ps.62:8)

" Dawidowy. Błogosławiony Pan, skała moja! On zaprawia ręce moje do walki, Palce moje do boju! "
(Ps.144:1)

"A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus."

( 1 list Ap.Pawła do Koryntian 10:1 - 4 )


Skała nie jest Apostoł Piotr lecz Chrystus i na tej skale mamy budować nasze życie i to jest fundament na którym ma być wzniesiony Kościół, Kościół który jest Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc Kościoła Bożego szatan nie może pokonać bowiem musiałby się zmierzyć z samym Bogiem a to jest niemożliwe, ponieważ szatan na starcie jest przegrany wobec Boga.

Drodzy czytelnicy Kościół dalej działa i jest aktywny pomimo tego, że w tym momencie nie ma możliwości się gromadzi to nie jednak jest istnieje i działa pozornie niewidoczny jednak w świecie duchowym dostrzegalny i jest aktywny.Polecam więcej na temat Kościoła >>> TUTAJ <<<

wtorek, 17 marca 2020

DŁONIE CHRYSTUSA NAJPEWNIEJSZE

Mogą zabraniać gromadzić się Kościołowi Pana Jezusa Chrystusa na ziemi, zabierać im budynki, ale jednego zabrać nie mogą z serca człowieka to BOGA.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
" Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia." (Ew.Łuk.12:4)
Nikt i nic nie jest w stanie nam zabrać Boga.
Jest taka stara pieśń Marcina Lutra w której znajdują się mniej więcej słowa takiej treści:
"Że chociażby pozbawili domów, rodzin, pracy lecz Boga nie są w stanie nas pozbawić"
Dokładnie jest to pieśń pt.: "WAROWNYM GRODEM JEST NAM BÓG"
1.Warownym grodem jest nasz Bóg,
Orężem nam i zbroją.
Wybawia On ze wszelkich trwóg,
Co nas tu niepokoją!
Stary, chytry wróg
Czyha, by nas zmógł;
Swych mocy złych rój
Prowadzi na nas w bój,
Na ziemi któż mu sprosta?
2. My złego nie zdołamy zmóc,
Nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry Wódz
Anielskich hufców z nieba.
Kto On? – pytasz się,
Jezus On się zwie,
To Chrystus, nasz Pan,
Szatański zburzy plan,
Innego nie masz Boga.
3. Choć diabłów pełen byłby świat,
Co połknąć nas by chcieli,
My nie boimy się ich zdrad,
Będziemy tryumf mieli.
Książę ziemi tej
W całej złości swej
Nie szkodzi już nam,
Bo jest skazany sam
Wszechmocnym Boga Słowem.
4. Niech Słowo wzruszać strzegą się,
Im go nie zawdzięczamy,
Sam Chrystus przy nas z Duchem swym
I z łaski swej darami.
Niech pozbawią źli
Żony, dzieci, czci;
Niech biorą, co chcą,
Ich zyski liche są,
Królestwo nam zostanie!


Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał takie słowa:

"Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." (Rzym.8:38-39)
Nikt i nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga do nas. Jego miłość zawsze jednakowa do nas. Bóg miłuje nas bardzo gdy jesteśmy Mu posłuszni, ale też gdy się potykamy i dlatego posłał nam swojego  Syna, jako nasz ratunek.
" Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł."  (Rzym.5:6.8)
"Wyciągnął mnie z dołu zagłady, Z błota grzązkiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje."
  (Ps.40:3)
To Bóg wyciągnął człowieka z dołu zagłady i błota grząskiego grzechu, który wiódł go na potępienie wieczne.


"Wyratował mnie, gdyż mię umiłował."
(Ps.18:20)


Mowa to o BOGU, który z miłości do nas, nas uratował.

"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. " ( 1 list Jana 4:9)

" Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."  (Ew.Jana 3:16)


MIŁOŚCIĄ  jest sam Pan JEZUS CHRYSTUS. Uchwyć się tej Bożej Miłości, jeżeli jeszcze jesteś osobą, która tego kroku wiary w kierunku Boga nie uczyniła.
Ten, kto oddał swoje życie w ręce Chrystusa ma życie wieczne i nikt oraz nic mu tego życia nie odbierze.

Sam Pan Jezus Chrystus mówi:
" I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej."
(Ew.Jana 10:28)


 W pierwszym liście Jana zapisane mamy takie słowa:

" Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 
 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. " 
( 1 Jana 5:12-13 )Polecam również do wysłuchania w temacie rozważanie biblijne:
Zapraszam również do artykułu pt.: 
"PEWNOŚĆ ZBAWIENIA"
"MOJA SIŁA W BOGU"

czwartek, 12 marca 2020

PANIKA I STRACH A ZAUFANIE BOGU

Pan Jezus Chrystus powiedział:


" I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.  A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. " (Ew. Łuk.21:25-28)Oto teraz widzimy tę panikę wywołaną koronawirusem, ale przecież Pan Jezus wspomniał, że w czasach ostatecznych będą się pojawiać  różnego rodzaju zarazy:

"Wtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. (Ew.Łuk.21:10 )

Ostrożność się rozumie i trzeba dbać o higienę, ale panika to już szaleństwo.
Ostatnio dochodzą mnie informacje ludzi, którzy żyją w strachu, boją się nawet własnego cienia, przeżywają ogromny stres nawet boją się  oddychać. 
W sklepach wszystko wykupione a na mieście tylko ci, którzy muszą gdzieś się udać.
Dokładnie dzieje się to, co Pan Jezus powiedział "lęk bezradnych narodów, omdlewać będą z trwogi".  Bezradność, trwoga i lęk, która napawa dzisiaj  ludzi i przejmuje dzisiaj kontrolę nad ludzkim umysłem zmieniając z trzeźwego myślenia na amok.
Bardzo sprawa rozdmuchana, ale w naszym kraju zdecydowanie większe żniwo zbiera wśród ludzi choroba nowotworowa i co drugi co trzeci zapada na tę zarazę i niestety dużo z tych osób umiera i to naprawdę wielkie żniwo. Drugie miejsce to choroby serca, zawały...
Jednakże o tym się nie mówi.
Odpowiedzmy sobie na pytanie: Czy strach i trwoga rozwiązuje problem ? Czy lęk sprawia, że ten wirus znika? NIE!!! Doprowadza to jeszcze do większych problemów zdrowotnych  natury psychicznej a to też pomaga  rozwijać innym chorobom ciała .

Przecież mamy BOGA do którego możemy przyjść ze wszystkim także z naszymi obawami, trwogą i lękiem i Mu o tym powiedzieć. On ma władzę nad koronawirusem. 
Pan nasz Jezus Chrystus ma moc i władzę wyciągnąć z każdej choroby i z niej uzdrowić każdego człowieka, a nawet może zachować przed zapadnięciem na tą czy inną chorobę.

"Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni." 
(Ps.37:5)

PSALM 91

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie.

Będę mówił o PANU:
Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał.

Zaprawdę, on wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy.

Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami
będziesz bezpieczny; jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem

Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia;
Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe.
Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie.

Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym.


Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem;

Nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu.

Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień.

Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka podepczesz.

Wybawię go, bo mnie umiłował; wywyższę go, bo poznał moje imię.

Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham; będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą.

Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie.

(Tłumaczenie Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej)
 Nie dajmy się nakręcać,zastraszyć.
UFAJMY BOGU, A BĘDZIE DOBRZE.