piątek, 27 grudnia 2013

MIŁOŚĆ DO NIEPRZYJACIÓŁ

Pan Jezus Chrystus powiedział: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą,…”  (Ew.Łuk.6:27)
Widzimy to na przykładzie tego jak Pan Jezus postępował ze swoimi oprawcami. Oto Pan Jezus Chrystus uzdrowił sługę arcykapłana:I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.” (Ew.Łuk.22:50-51). Pan Jezus wstawia się za swoimi oprawcami:Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.”  (Ew.Łuk.23:34). W końcu umiera za nich – Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.” (Rzym.5:6) i w końcu zmartwychwstał: „…który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego.” (Rzym.4:25), aby mieć z Nim jako żywym i realnym Bogiem, jako przyjacielem społeczność. Widzimy w powyższym przykładzie idealny, doskonały wzór czym jest miłość, wrogów w praktyce. My jako wyznawcy i czciciele Chrystusa mamy wstępować w Jego ślady i postępować tak jak On postępował. Pan Jezus nie oddawał złem za zło. Oczywiście nie dawał się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężał. Jest nawet takie świeckie przysłowie: „Jak ktoś na ciebie kamieniem, to  ty na niego chlebem” . Pan Jezus żyjąc na ziemi jako człowiek postępował według słów z listu do Rzymian 12:21 -Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”   Pan Jezus Chrystus to objawienie Bożej miłości do nas ludzi. Bóg objawił nam swoją miłość do nas ludzi w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus też powiedział: Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem.” (Ew.Jana 13:15). 
Chrześcijanin to greckie słowo „Christianois” czyli Chrystusowi, należący do Chrystusa, naśladujący Chrystusa.
Słowo „Chrystus” to także znaczy namaszczony, pomazaniec Pański, Mesjasz - Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: Chrystusa).” 
Oto Pan Jezus Chrystus postawił na przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady i postępowali według Jego wskazówek: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą,…”  (Ew.Łuk.6:27)

czwartek, 5 grudnia 2013

CZY ZASTANĘ WIARĘ NA ZIEMI, GDY PRZYJDĘ?

Po zadaniu takiego pytania przez Pana Jezusa Chrystusa można dostrzec troskę w tej wypowiedzi o swoje dzieci, ale też można wywnioskować z tego, że nie będą czasy łatwe na ziemi dla Bożego kościoła.Warunki nie będą sprzyjały wierze w Chrystusa i okoliczności będą temu nieprzyjazne. W drugim liście do Tymoteusza 3:1 jest napisane:A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:…”  Żyjemy już nie w czasach, a dniach ostatecznych. Jesteśmy w przede dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i mozemy przeczytać o znakach zapowiadających to wydarzenie w wielu miejscach Pisma Świętego jak chociażby w Ewangelii Mateusza 24 . Marka 13 i Ew.Łukasza 21 rozdział. Pan Jezus Chrystus też powiedział: A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.” (Ew.Mat.24:12).  Pan Jezus Chrystus doskonale wiedział co mówi. Żyjemy w takich czasach, gdzie bezprawie się mnoży i człowiek człowiekowi staje się wilkiem. Taka jak zapisane w 2 liście do Tymoteusza 3:2-5 - Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy;…”    Więc z powyższych fragmentów z Ewangelii Mateusza 24:12 czy 2 list do Tymoteusza 3:1-5 wyjaśnia dlaczego Pan Jezus powiedział: „Czy zastanę wiarę na ziemi, gdy powrócę?”  I mamy odpowiedź. Jan Chrzciciel, który powiedział, gdy podchodził do niego Pan Jezus by dać się przez niego ochrzcić: „Oto Branek Boży, który gładzi grzech świata” i od tego momentu wielu uczniów Jana poszło za Panem Jezusem i w pewnym momencie Jan chrzciciel znalazł się w więzieniu posłał do Niego, czyli do Pana Jezusa posłańców z zapytaniem: „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść czy też innego oczekiwać mamy?” Co się z Janem, który wcześniej wszystkim mówił, że to jest ten, który jest zbawicielem świata? Oto pojawiło się jakieś zwątpienie, czy nawet zawiedzenie w sercu Jana chrzciciela bo inaczej sobie to wyobrażał. Pan Jezus Chrystus odpowiadając jego posłańcom wskazał im na dzieła, które dokonuje, a które może dokonywać tylko Mesjasz i kończąc swą wypowiedź powiedział im:A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy.”   Tak moi drodzy czytelnicy to bezprawie będzie się wkraczało w kręgi kościołów, gdzie wielu z tego powodu będzie się gorszyć. Pan Jezus Chrystus powiedział:A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.”  (Ew.Mat.24:12). Bezprawie się rozmnoży przeto miłość wielu oziębnie, ale Pan Jezu powiedział też: A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy.”   (Ew.Łuk.7:23). Błogosławiony ten, kto się nie zgorszy Bogiem, kto nie zwątpi i nie podda się presji systemu tego świata, który nie uznaje Boga. Warto ufać Bogu nawet w chwili, gdy wszystko wokół się nam wali na głowę i doznajemy zawodu widząc grzech w tak zwanym kościele i zwiedzenie od prawdy. Job wypowiedział takie zdanie: Oto, choćby mię i zabił, przecię w nim będę ufał; wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił.” (Job 13:15) BG. Bóg chce, abyś tylko i wyłącznie na Nim polegali i swe zaufanie pokładali, a nie na człowieku nawet, który zwie się wierzącym w w Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Przecież Pan nasz Jezus Chrystus zapowiedział, ze będą trudne chwile i nawet zapowiedział, ze bezprawie się tak rozmnoży, że wielu zwątpi, a dlaczego zwątpi? Ponieważ polegali na człowieku a nie na Bogu i tego później tego są takie efekty.  Tylko i wyłącznie BÓG jest NIEZAWODNY.
Zapraszam także do wysłuchania usługi Słowem Bożym: