piątek, 27 grudnia 2013

MIŁOŚĆ DO NIEPRZYJACIÓŁ

Pan Jezus Chrystus powiedział: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą,…”  (Ew.Łuk.6:27)
Widzimy to na przykładzie tego jak Pan Jezus postępował ze swoimi oprawcami. Oto Pan Jezus Chrystus uzdrowił sługę arcykapłana:I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.” (Ew.Łuk.22:50-51). Pan Jezus wstawia się za swoimi oprawcami:Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.”  (Ew.Łuk.23:34). W końcu umiera za nich – Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.” (Rzym.5:6) i w końcu zmartwychwstał: „…który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego.” (Rzym.4:25), aby mieć z Nim jako żywym i realnym Bogiem, jako przyjacielem społeczność. Widzimy w powyższym przykładzie idealny, doskonały wzór czym jest miłość, wrogów w praktyce. My jako wyznawcy i czciciele Chrystusa mamy wstępować w Jego ślady i postępować tak jak On postępował. Pan Jezus nie oddawał złem za zło. Oczywiście nie dawał się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężał. Jest nawet takie świeckie przysłowie: „Jak ktoś na ciebie kamieniem, to  ty na niego chlebem” . Pan Jezus żyjąc na ziemi jako człowiek postępował według słów z listu do Rzymian 12:21 -Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”   Pan Jezus Chrystus to objawienie Bożej miłości do nas ludzi. Bóg objawił nam swoją miłość do nas ludzi w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus też powiedział: Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem.” (Ew.Jana 13:15). 
Chrześcijanin to greckie słowo „Christianois” czyli Chrystusowi, należący do Chrystusa, naśladujący Chrystusa.
Słowo „Chrystus” to także znaczy namaszczony, pomazaniec Pański, Mesjasz - Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: Chrystusa).” 
Oto Pan Jezus Chrystus postawił na przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady i postępowali według Jego wskazówek: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą,…”  (Ew.Łuk.6:27)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz