środa, 18 czerwca 2014

FESTIWAL NADZIEI – dzielący wierzących

Niedawno zakończył się dwudniowy Festiwal Nadziei  14 i 15 czerwca z udziałem syna Billy Grahama Franklina Grahama. Festiwal Nadziei podzielił chrześcijan ewangelicznie biblijnie wierzących. Jedni powiadali, że to był Festiwal Beznadziei i zwodzenia a nawet dostrzegali w tym ducha ekumenizmu antychrysta. Z kolei inni mówili coś  wręcz odwrotnie, że to dobra inicjatywa. Oczywiście ja również jestem przeciwnikiem ekumenizmu. Niektórzy nazywają Billy Grahama nauczycielem, który zwodzi, ale ja w 1993 roku pod wpływem zwiastowanego Słowa Bożego dra Billy Grahama nawróciłem się do Pana Jezusa Chrystusa. Franklin Graham, a raczej jego nauczania zbytnio nie znam, ale na pewno głosi podobnie jak jego ojciec. W czasie, kiedy ja słuchałem Billy Grahama to głosił prawdziwą Bożą Ewangelię, której autorem jest sam Pan Jezus Chrystus. Kościół Katolicki również potrzebuje słyszeć Ewangelię zbawienia, czyli dobrą nowinę zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie, bowiem Bóg kocha katolików i za nich oddał swoje życie i dla nich zmartwychwstał. Pan Jezus Chrystus przelał jednakową ilość krwi i taką sama ofiarę poniósł za katolików jak i protestantów. Zresztą u Boga nie takich podziałów ponieważ ludzie potworzyli takie określenia i podziały na protestantów i katolików. Oczywiście nie piszę tutaj o uczestnictwie w praktykach kościoła rzymskokatolickiego, które nie są zgodne z nauczanie Pisma Świętego. Apostoł Paweł z natchnienia i inspiracji Boga napisał: Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany,” (List do Kolosan1:18). Podobno wiele osób wyszło na wezwanie do modlitwy na oddanie swego życia Panu Jezusowi Chrystusowi i teraz naszą rolą, którzy jesteśmy wierzącymi odrodzonymi chrześcijanami należącymi do Pana Jezusa Chrystusa jest zajęcie się tymi ludźmi a nie tylko krytykować nic nie robiąc. Chcemy by ci ludzie wyszli z kultu bałwochwalstwa to przynajmniej jeżeli nic więcej nie możemy zrobić to módlmy się o tych ludzi, bowiem tak jak już napisałem powyżej, Pan Jezus przelał tę sama ilość krwi za katolików co za niekatolików i nie uczynił  żadnej różnicy kochając nas bardziej niż osoby będące w kościele katolickim. Zamiast krytykować włączmy się raczej w akcję świadczenia o Panu Jezusie Chrystusie. Głośmy innym dobra nowinę zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. Módlmy się o ich zbawienie.

BOŻE CIAŁO

Czy święto Bożego ciała ustanowił Pan Jezus Chrystus? Czy to jest postanowienie Boże? Jeżeli tak, to gdzie o tym mówi Bóg w Biblii? Ponieważ wszystko co ustanawia Bóg i chce by ludzie tego przestrzegali mówi o tym nam wyraźnie w Piśmie Świętym tymczasem nie zapisał tego nigdzie. To święto nie ma swego uzasadnienia w Piśmie Świętym więc nie jest ono od Boga, ale jest to pomysł ludzki nie mający swego źródła w nauce Bożej Pana naszego Jezusa Chrystusa i nigdzie nie znajdujemy nawet najmniejszej wzmianki o czymś takim.
Zapraszam na stronę, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat: Pochodzenia święta Bożego Ciała

czwartek, 12 czerwca 2014

WŁADZA JEZUSA

Pewnego razu przyszedł do Pana Jezusa setnik z prośbą o uzdrowienie swego sługi mówiąc: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.” (Ew.Mat.8:8). Setnik wierzył we władzę Pana Jezusa Chrystusa powiadając:”…powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. (9) Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: Czyń to, a czyni” (Ew.Mat.8:8b-9). Wierzył, ze wypowie tylko słowo nie będąc fizycznie obecny w danym miejscu a na odległość dokona się cud. Ale spójrzmy, że Pan Jezus nie wypowiedział ani słowa typu; „ogłaszam uzdrowienie” lub ” Uzdrawiam go” albo jeszcze inaczej wypowiadając słowo konkretnie odnośnie tego chorego sługi czy nad nim na odległość, ale zwyczajnie zwrócił się do owego setnika takimi słowami: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie!” I co się stało? Czytamy dalej: I został uzdrowiony sługa w tej godzinie.”   (Ew. Mat.8:13). Wierzę, że Pan Jezus Chrystus nie musi wypowiadać ani słowa, żadnych słów. Wystarczy, że tylko pomyśli i dzieje się tak jak On zadecyduje. Pan Jezus Chrystus posiada najwyższą i wszelką władzę nie tylko tutaj na ziemi, ale w całym wszechświecie . Oto Pan Jezus Chrystus jest: „…ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;” (List do Efezjan 1:21).  „…W nim (Chrystusie) zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.”  (List do Kolosan 1:16).  Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Już na wiele setek a nawet tysięcy lat było zapowiadane narodzenie się Pana Jezusa Chrystusa na ziemi i jednym z takich miejsc jest księga proroka Izajasza 9:5 – Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” W Nowym Testamencie także są miejsca, gdzie jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie jako o Bogu: On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim  (Chrystusie) zamieszkała cała pełnia boskości (List do Kolosan 1;17-19). „…W nim (Chrystusie) mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.” (List do Kolosan 2:9). W liście do Hebrajczyków 1:8-9 jest napisane: lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.”Słowo Boże w 1 liście Jana 5:20 powiada: Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” W Ewangelii Jana 1:1-3.14 jest zapisane jest takie słowo: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,…”  Mowa jest tutaj o Panu Jezusie Chrystusie. W księdzie Objawienia Jana zwanej księgą Apokalipsy w rozdziale 19 od wersetu 11 do 13 także jest mowa o Panu Jezusie:I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.”  W wersecie 16 jest nazwany:Król królów i Pan panów.” Ma pełnię władzy boskiej. Pan Jezus Chrystus ma władzę nad wszystkim i we wszystkim. On ma władzę i moc nad twoim życiem i nad każda jego dziedziną i w każdej sytuacji. Pan Jezus Chrystus ma władzę nad każdą chorobą. W Ewangeliach aż roi się od uzdrowień dokonywanych przez Pana Jezusa Chrystusa i także w Dziejach Apostolskich możemy zobaczyć wiele cudów Bożych dokonanych przez Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Pan Jezus Chrystus również ma władzę nad demonami, gdzie również możemy poczytać w Ewangelii i w Dziejach Apostolskich i ten Chrystus się nie zmienił dzisiaj jest tym samym co czytamy w Ewangeliach oraz Dziejach Apostolskich i ma tę samą moc dzisiaj. W liście do Hebrajczyków 13:8 jest takie słowo: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” Ten sam Pan i Bóg Jezus Chrystus jest dzisiaj realny i i nikt oraz nic nie jest w stanie wymknąć się z pod Jego kontroli. Każda choroba jest dla Niego uleczalna. On ma władzę nad wszelką chorobę i moc uzdrowić z wszelkiej choroby, która cię dręczy. Jest mocen uwolnić cię od wszelkiego związania i każdego grzechu. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem wszechmogącym i pomoże ci w każdej sytuacji. Ma możliwość rozwiązać każdy twój problem, który wydaje ci się nie do rozwiązania  i w każdej dziedzinie twojego życia. Dla Niego nie jest żadnym problemem twoja sytuacja rodzinna, która jest w rozsypce, twój problem finansowy, który ostatnio przeżywasz i być może wpadasz coraz większe długi i ledwo koniec z końcem wiążesz. On ma dla ciebie wspaniałe rozwiązanie i nie da ci zginąć z głodu. Może doświadczasz choroby lub wielu chorób ostatnio tylko cierpienie i ból jest twoim towarzyszem to pragnę ci powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus wziął twój ból i twoje cierpienie na krzyż i poniósł tam wszelka twoją chorobę – Izajasza 53:4-6. Jest Bogiem uzdrawiającym wszelka twoją chorobę i niemoc -Psalm 103:3. Chrystus Pan jest rozwiązaniem wszelkich twoich trosk, kłopotów i zmartwień. Jemu zależy na tobie i pragnie twego szczęścia. Zaufaj dziś w pełni Panu Jezusowi Chrystusowi i powierzaj Mu wszystko.On jest zainteresowany i chce ci pomóc .Jest Bogiem miłości. Wszechmogącym Bogiem. I On JEZUS CHRYSTUS jest rozwiązaniem wszelkich twoich problemów. On ma władzę nad wszystkim i ma moc zmieniać sytuacje, okoliczności i całe twoje życie. On nadaje sens i cel życiu.
Serdecznie zapraszam do wysłuchania Słowa Bożego w tym temacie:
wtorek, 3 czerwca 2014

BÓG POTĘPIA?

Faryzeusze kiedyś przyprowadzili do Pana Jezusa Chrystusa kobietę oskarżoną o grzech cudzołóstwa i co Pan Jezus Chrystus jej na to powiedział? Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Jana 8:11 -Ja cię nie potępiam…” . Kiedy spojrzymy na krzyż zrozumiemy słowa wypowiedzi Pana Jezusa „Ja cię nie potępiam” .  Nie tylko nie potępia, ale Bóg zbawia człowieka. Bogu zależy na zbawieniu człowieka. W liście do Rzymian 8:32-34 jest napisane: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.” Widzimy więc wręcz coś zupełnie odwrotnego, bowiem Bóg działa zawsze w kierunku zbawienia człowieka. Pan Jezus Chrystus poświęcił to co najważniejsze i najdroższe a jest to ŻYCIE. Pan Jezus Chrystus zostawił tron chwały i uwielbienia w niebie jakim był otoczony w niebie i przyjął postać sługi. Pan Jezus Chrystus przyjął odrzucenie, abyśmy byli akceptowani - Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. „ (2 list do Korynt.8:9). Celem Boga nie jest potępienie człowieka, ale jego zbawienie.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.”  (Ew.Jana 3:16-17). W powyższym fragmencie jest napisane, że celem narodzenia się, przyjścia Pana Jezusa na ziemię było zbawienie człowieka a nie jego potępienie. Więc tutaj mamy odpowiedź na pytanie: „Czy Bóg potępia człowieka?” Gdyby Pan Bóg potępiał człowieka nie zostałby zesłany Pan Jezus Chrystus na ziemię, a jednak to miało miejsce. Nie byłoby tego wydarzenia opisane w Ewangelii Jana 3:16. Bóg jest zbawicielem ludzkości i Jego imię jest: JEZUS co oznacza „Zbawiciel” „JHWH Zbawicielem” czyli inaczej mówiąc „Jahwe Zbawicielem”. Bóg-Zbawiciel nikogo nie potępia, ale zbawia. Jego imię jest::

JEZUS CHRYSTUS