środa, 1 kwietnia 2020

MYŚL TRZEŹWO - TRZEŹWE MYŚLENIE RATUJE

Mamy Boży nakaz:

" Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył: Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. . Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy TRZEŹWI. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy TRZEŹWI, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia."
( 1 Tesal.5:4 -.8)

" Dlatego okiełzajcie umysły wasze i TRZEŹWYMI będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa." ( 1 Piotra 1:13)


Słowo "okiełznać" znaczy usadzić, ujarzmić, ukrócić.

W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia tak ten werset brzmi:

" Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] TRZEŹWI, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. "


Tutaj nie rozchodzi się tylko o nadużywanie czy w ogóle spożywaniu alkoholu, ale rozsądne, właściwe, zdrowe myślenie.

W drugim liście do Tymoteusza Apostoł Paweł napisał:

" Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości "
 ( 2 Tym.1:7) 

Słowo "powściągliwość" oznacza też wstrzemęźliwość, samoopanowanie ale też słowo to oznacza trzeźwe myślenie od greckiego słowa "σωφρονισμου"sōfronismou - trzeźwy umysł., przywodzenie do rozsądku.


Znów odwołam się do przekładu Biblii Tysiąclecia, który ten werset oddaje bardzo dobrze:

" Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz TRZEŹWEGO myślenia."


Bóg swoim dzieciom darował Swojego Ducha ODWAGI, a NIE STRACHU

"Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!" (Rzym.8:15)


Strach powoduje, że człowiek nie myśli racjonalnie. Człowiek w panice posuwa się do różnych czynów, które bywają irracjonalne i  niedorzeczne. Natomiast Duch Święty powoduje w człowieku, który w w nim zamieszkuje trzeźwe, rozsądne, zdrowe, logiczne myślenie.
Osoba, którą prowadzi Boży Duch żyje w pokoju w sytuacji i okolicznościach kiedy szaleje burza, potrafi podejmować mądre decyzje, kiedy w około panika i strach, bo ma w swoim ludzkim duchu potwierdzenie obecności BOŻEGO Ducha, który wnosi spokój serca i pokój duszy.

Jeżeli należysz do Boga i Jezus Chrystus jest twoim Panem to ten pokój jest dla Ciebie.
Oddałeś lub oddałaś swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi to Ten Duch MĄDROŚCI i TRZEŹWEGO MYŚLENIA jest twoim Przewodnikiem:

" Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. "  (Rzym.8:14)

Trzeźwe inaczej zdrowe myślenie prowadzi do  właściwego zachowania w trudnych sytuacjach i różnych niesprzyjających okolicznościach oraz do podejmowania właściwych decyzji.
Drodzy Czytelnicy tego trzeźwego umysłu potrzebujemy teraz, kiedy w dobie koronawirusa większości ludzi traci właściwy rozsądek i zaczyna żyć w strachu, panikować i zachowywać się nieracjonalnie. Ale czy to coś pomoże ? Nie! 
Ktoś teraz może mi na to odpowiedzieć: Ale trzeba być ostrożnym. Tak, to prawda. Trzeba być ostrożnym, ale nie panikującym. BÓG JEST Z NAMI On MA WSZYSTKO POD KONTROLĄ.

Sam Pan Bóg mówi: 

"Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.  
Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!"
(5 Mojż.31:6.8)

"Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz."  (Joz.1:9)

" ...sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę." (Hebr.13:5)Ważne jest aby nie dać się zwiariować doprowadzić do histerii, ale ważne jest TRZEŹWE MYŚLENIE, które chroni nas przed rozpaczliwym działaniem.
TRZEŹWE MYŚLENIE  nie pozwala sobą manipulować.

Patrzmy na to, co się dzieje TRZEŹWO nie dając sobą manipulować. Nie kierujmy się ślepo tym co ktoś nam mówi często może być to w oderwaniu od rzeczywistości.

Drogi Czytelniku MYŚL SAMODZIELNIE nie kierując się informacjami nie mający poparcia w faktach. Nie buduj swojej opinii na mitach i fałszu, nie idź za kłamstwem lecz szukaj prawdy i podążaj za nią. MIEJ OCZY I USZY SZEROKO OTWARTE!!! PATRZ I SŁUCHAJ UWAŻNIE!!!
Niech media i opinia tego świata doczesnego nie kreują twego myślenia, lecz Bóg przez Swoje Boże słowo, które możemy sami czytać prosząc o zrozumienie Ducha Świętego.. 
To On otwiera oczy nasze serca na prawdę i pozwala ją nam dostrzegać i to On sprawia, że uszy naszego serca słyszą prawdziwy głos, głos wszechmogącego Boga.

sobota, 28 marca 2020

ZMARTWYCHWSTANIE I WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA - CO TO OZNACZA ?

 

CO OZNACZA ZMARTWYCHSTANIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA ?

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa oznacza triumf, zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem. sprawiedliwości  nad niesprawiedliwością, prawości nad nieprawością, miłości nad nienawiścią, światłości nad ciemnością, świętości nad grzechem.
A więc wszelkie dobro niesie zmartwychwstanie osoby Pana Jezusa Chrystusa.

W liście do Rzymian 4:25 mamy zapisane takie słowa:

"który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego."


Chrystus został wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia.


Bez zmartwychwstania nadal pozostawalibyśmy w grzechu, ale jednak Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć przechodzą sam przez nią:

" Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On  CHRYSTUS również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli."(Hebr.2:14-15)

Pan Jezus Chrystus  przez swoje zmartwychwstanie wyprowadził nas z pod panowania śmierci pod  autorytet i władzę życia, które to życie jest Bogu pełnym dobroci Ojcu.

Zmartwychwstanie to wyjście z ciemności do światła.


WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA - CO TO OZNACZA ?
Lecz Pan Jezus Chrystus nie tylko zmartwychwstał, ale też wstąpił do nieba zasiadając po prawicy Boga Ojca.

W Psalmie 48:15 mamy taki zapis:

"Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć


Pan Jezus Chrystus poprzez swoje wstąpienie do nieba poprowadził nas do życia poza śmierć.
Inaczej mówiąc lub pisząc wprowadził nas poza śmierć do życia 

Żyjąc na ziemi tutaj w doczesności możemy być już teraz obywatelami wieczności. 

Apostoł Paweł napisał:

"Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,..." (Efez.3:20)


 Lecz to nie wszystko, bowiem Pan Jezus Chrystus wstępując do nieba zesłał nam Swego Ducha Świętego, aby nam pomóc żyć życiem zwycięskim w Chrystusie Jezusie dla Boga Ojca.

Pragniesz żyć życiem zwycięskim dla Boga w Chrystusie ? Otwórz się na działanie Jego Ducha  Świętego w twoim życiu i pozwól Mu przewodzić w twoim życiu i kierować twoim życiem a będziesz przynosić Bogu owoc godny chwały w swoim życiu.

środa, 25 marca 2020

KOŚCIÓŁ FUNKCJONUJE

To, że w obecnym czasie jest powstrzymanie zgromadzeń w tym również Kościoła nie znaczy, że Kościół nie działa.
Kościół żyje i dalej w tym społeczeństwie funkcjonuje mimo, że teraz publicznie się nie gromadzi to jednak trwa w modlitwie a wierni Chrystusowi mają z sobą kontakt w dobie XXI wieku nie jest o to trudno. Jest internet, telefon, ale co najważniejsze Kościół jest aktywny w świecie duchowym, który się modli do Boga, czyta Boże słowo ma relacje z Bogiem a nawet pości. Kościół nie ogranicza się do budynku czy miejsca.
Kościół to nie są mury budynku czy nazwa grupy lub jakaś organizacja, ale Kościół to organizm, ciało Chrystusa, który składa się z ludzi a jego głową jest Chrystus.


Takiego Kościoła szatan nie przemoże. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:


"Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać".

(Ew.Mat.16:18)

(Przekład Literacki, tłumaczenie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego)

W niektórych tłumaczeniach  jak chociażby w Biblii Warszawskiej zwanej też brytyjką ten werset tak brzmi:

A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go."

Słowo "Piotr" pochodzi od greckiego słowa "Petros"πετρος znaczący "odłamek skalny" czyli "kamyk" Natomiast "Petra" oznacza Skała πετρα .

A jak wiadomo skała jest BÓG a nie człowiek.

"Pan żyje! Nich będzie błogosławiona skała moja! Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel!"(Ps.18:47)

" W Bogu zbawienie moje i chwała moja; Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu."
(Ps.62:8)

" Dawidowy. Błogosławiony Pan, skała moja! On zaprawia ręce moje do walki, Palce moje do boju! "
(Ps.144:1)

"A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus."

( 1 list Ap.Pawła do Koryntian 10:1 - 4 )


Skała nie jest Apostoł Piotr lecz Chrystus i na tej skale mamy budować nasze życie i to jest fundament na którym ma być wzniesiony Kościół, Kościół który jest Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc Kościoła Bożego szatan nie może pokonać bowiem musiałby się zmierzyć z samym Bogiem a to jest niemożliwe, ponieważ szatan na starcie jest przegrany wobec Boga.

Drodzy czytelnicy Kościół dalej działa i jest aktywny pomimo tego, że w tym momencie nie ma możliwości się gromadzi to nie jednak jest istnieje i działa pozornie niewidoczny jednak w świecie duchowym dostrzegalny i jest aktywny.Polecam więcej na temat Kościoła >>> TUTAJ <<<

wtorek, 17 marca 2020

DŁONIE CHRYSTUSA NAJPEWNIEJSZE

Mogą zabraniać gromadzić się Kościołowi Pana Jezusa Chrystusa na ziemi, zabierać im budynki, ale jednego zabrać nie mogą z serca człowieka to BOGA.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
" Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia." (Ew.Łuk.12:4)
Nikt i nic nie jest w stanie nam zabrać Boga.
Jest taka stara pieśń Marcina Lutra w której znajdują się mniej więcej słowa takiej treści:
"Że chociażby pozbawili domów, rodzin, pracy lecz Boga nie są w stanie nas pozbawić"
Dokładnie jest to pieśń pt.: "WAROWNYM GRODEM JEST NAM BÓG"
1.Warownym grodem jest nasz Bóg,
Orężem nam i zbroją.
Wybawia On ze wszelkich trwóg,
Co nas tu niepokoją!
Stary, chytry wróg
Czyha, by nas zmógł;
Swych mocy złych rój
Prowadzi na nas w bój,
Na ziemi któż mu sprosta?
2. My złego nie zdołamy zmóc,
Nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry Wódz
Anielskich hufców z nieba.
Kto On? – pytasz się,
Jezus On się zwie,
To Chrystus, nasz Pan,
Szatański zburzy plan,
Innego nie masz Boga.
3. Choć diabłów pełen byłby świat,
Co połknąć nas by chcieli,
My nie boimy się ich zdrad,
Będziemy tryumf mieli.
Książę ziemi tej
W całej złości swej
Nie szkodzi już nam,
Bo jest skazany sam
Wszechmocnym Boga Słowem.
4. Niech Słowo wzruszać strzegą się,
Im go nie zawdzięczamy,
Sam Chrystus przy nas z Duchem swym
I z łaski swej darami.
Niech pozbawią źli
Żony, dzieci, czci;
Niech biorą, co chcą,
Ich zyski liche są,
Królestwo nam zostanie!


Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał takie słowa:

"Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." (Rzym.8:38-39)
Nikt i nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga do nas. Jego miłość zawsze jednakowa do nas. Bóg miłuje nas bardzo gdy jesteśmy Mu posłuszni, ale też gdy się potykamy i dlatego posłał nam swojego  Syna, jako nasz ratunek.
" Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł."  (Rzym.5:6.8)
"Wyciągnął mnie z dołu zagłady, Z błota grzązkiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje."
  (Ps.40:3)
To Bóg wyciągnął człowieka z dołu zagłady i błota grząskiego grzechu, który wiódł go na potępienie wieczne.


"Wyratował mnie, gdyż mię umiłował."
(Ps.18:20)


Mowa to o BOGU, który z miłości do nas, nas uratował.

"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. " ( 1 list Jana 4:9)

" Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."  (Ew.Jana 3:16)


MIŁOŚCIĄ  jest sam Pan JEZUS CHRYSTUS. Uchwyć się tej Bożej Miłości, jeżeli jeszcze jesteś osobą, która tego kroku wiary w kierunku Boga nie uczyniła.
Ten, kto oddał swoje życie w ręce Chrystusa ma życie wieczne i nikt oraz nic mu tego życia nie odbierze.

Sam Pan Jezus Chrystus mówi:
" I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej."
(Ew.Jana 10:28)


 W pierwszym liście Jana zapisane mamy takie słowa:

" Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 
 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. " 
( 1 Jana 5:12-13 )Polecam również do wysłuchania w temacie rozważanie biblijne:
Zapraszam również do artykułu pt.: 
"PEWNOŚĆ ZBAWIENIA"
"MOJA SIŁA W BOGU"

czwartek, 12 marca 2020

PANIKA I STRACH A ZAUFANIE BOGU

Pan Jezus Chrystus powiedział:


" I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.  A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. " (Ew. Łuk.21:25-28)Oto teraz widzimy tę panikę wywołaną koronawirusem, ale przecież Pan Jezus wspomniał, że w czasach ostatecznych będą się pojawiać  różnego rodzaju zarazy:

"Wtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. (Ew.Łuk.21:10 )

Ostrożność się rozumie i trzeba dbać o higienę, ale panika to już szaleństwo.
Ostatnio dochodzą mnie informacje ludzi, którzy żyją w strachu, boją się nawet własnego cienia, przeżywają ogromny stres nawet boją się  oddychać. 
W sklepach wszystko wykupione a na mieście tylko ci, którzy muszą gdzieś się udać.
Dokładnie dzieje się to, co Pan Jezus powiedział "lęk bezradnych narodów, omdlewać będą z trwogi".  Bezradność, trwoga i lęk, która napawa dzisiaj  ludzi i przejmuje dzisiaj kontrolę nad ludzkim umysłem zmieniając z trzeźwego myślenia na amok.
Bardzo sprawa rozdmuchana, ale w naszym kraju zdecydowanie większe żniwo zbiera wśród ludzi choroba nowotworowa i co drugi co trzeci zapada na tę zarazę i niestety dużo z tych osób umiera i to naprawdę wielkie żniwo. Drugie miejsce to choroby serca, zawały...
Jednakże o tym się nie mówi.
Odpowiedzmy sobie na pytanie: Czy strach i trwoga rozwiązuje problem ? Czy lęk sprawia, że ten wirus znika? NIE!!! Doprowadza to jeszcze do większych problemów zdrowotnych  natury psychicznej a to też pomaga  rozwijać innym chorobom ciała .

Przecież mamy BOGA do którego możemy przyjść ze wszystkim także z naszymi obawami, trwogą i lękiem i Mu o tym powiedzieć. On ma władzę nad koronawirusem. 
Pan nasz Jezus Chrystus ma moc i władzę wyciągnąć z każdej choroby i z niej uzdrowić każdego człowieka, a nawet może zachować przed zapadnięciem na tą czy inną chorobę.

"Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni." 
(Ps.37:5)

PSALM 91

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie.

Będę mówił o PANU:
Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał.

Zaprawdę, on wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy.

Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami
będziesz bezpieczny; jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem

Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia;
Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe.
Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie.

Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym.


Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem;

Nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu.

Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień.

Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka podepczesz.

Wybawię go, bo mnie umiłował; wywyższę go, bo poznał moje imię.

Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham; będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą.

Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie.

(Tłumaczenie Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej)
 Nie dajmy się nakręcać,zastraszyć.
UFAJMY BOGU, A BĘDZIE DOBRZE.

sobota, 29 lutego 2020

JEDEN PASTERZ I JEDNA OWCZARNIA

Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie 
 JEDNA OWCZARNIA i JEDEN PASTERZ."  
(Ew.Jana 10:16)Ten Pasterz to Pan Jezus Chrystusa a ta owczarnia to Jego owieczki. 

Co znaczą więc słowa: "JEDNA OWCZARNIA i JEDEN PASTERZ"?
Wszyscy ci, którzy oddali swoje życie pod kierownictwo i panowanie Jezusa tworzą jedną owczarnię, której na czele jest jeden pasterz.
Tę owczarnie tworzą wszyscy niezależnie od denominacji, związku wyznaniowego takiego czy innego kościoła.
Na pewno nie jest to żadna ludzka organizacja na której stoi jeden jakiś człowiek, który skupia wokół siebie ludzi, jak chociażby kościół katolicki i papież, albo w protestanckich kościołach ksiądz, pastor, prezbiter, biskup.
Mowa o osobach, których łączy najwyższy autorytet osoby Pana Jezusa Chrystusa, jako tego najlepszego Pasterza, który pasie nasze dusze obfitym zdrowym pokarmem.
Czy jesteś tą dobrą owieczką należącą do dobrego Pasterza JEZUSA CHRYSTUSA ?
Nie pytam się Ciebie czy należysz do kościołach, ale czy do owczarni dobrego Pasterza ?
Tylko są w tej Bożej owczarni karmieni przez dobrego Pasterza Pana Jezusa Chrystusa i ci będą w Bożym królestwie.
Jeżeli nie to już teraz pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi być twoim dobrym pasterzem, który będzie Cię pasł na pięknie, bujne zielone pastwiska na których znajdziesz pokój swojej duszy.
Zachęcam Ciebie do tego byś już teraz dołączył do Chrystusa oddając się Jemu do dyspozycji, a On będzie się o Ciebie troszczył.
Pan Jezus Chrystusa będzie dla Ciebie najlepszym duszpasterzem, psychologiem, psychiatrą i lekarzem twojego ciała i duszy, który będzie Ci przynosił uzdrowienie z każdego zraniena twojego serca i duszy a także uzdrawiać będzie twoje ciało.
Oddaj się w ręce Chrystusa i niech On Ci przewodzi.

niedziela, 23 lutego 2020

CO LUB KOGO WYZNAJESZ ?

Co lub kto jest twoim wyznaniem? 
Twoja religia? Kościół taki czy inny?

W liście do Rzymian Apostoła Pawła mamy zapisane takie słowa:

" Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (Rzym.10:9)


Natomiast w liście do Filipian tak mamy napisane:

".. aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. "  (Filip.2:11)To nie twój Kościół powinien być twoim wyznaniem, ani nawet nie twoja wiara, 
ale JEZUS CHRYSTUS jako twój PAN.

sobota, 22 lutego 2020

KLĘKAJ TYLKO PRZED ŻYWYM BOGIEM

Bóg mówi:
"Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. " ( 2 Mojż.20:4-5)
(Biblia Tysiąclecia)

Na profilu strony bloga fecboookowej ktoś dał taki komentarz:

"Dobrze że choć te figurki przypominają o Bogu jak zdjęcie o ukochanej osobie."
źródło: Facebook

Prawda jest jest jednak inna. Obrazy i figurki rzekomo przedstawiające Boga mówią o braku społeczności z Nim i dlatego człowiek tworzy sobie tego typu rzeczy i pragnie ich posiadania, bowiem gdyby miał człowiek miał świadomość tego, że BÓG ŻYJE i jest BLISKO KAŻDEGO CZŁOWIEKA szybko  bez namysłu  by zrezygnował z tych martwych wizerunków  aby mieć kontakt realnie z żywym Bogiem.
Ponieważ Bóg jest, Pan Jezus Chrystus Żyje i Duch Święty jest tym, który chce Ci o tym powiedzieć, że nie musisz przychodzić do Żywego Boga za pośrednictwem martwych obrazków, figur i różnego rodzaju rzeźb, które tak naprawdę nie przedstawiają Boga, ale jakiegoś człowieka.
Z reguły kiedy dwojga kochających siebie wzajemnie ludzi, czy to w małżeństwie czy jacyś sobie bliscy w sercu zostają rozdzieleni w różnych okolicznościach jak poprzez śmierć lub wyjazd to pragnieniem jest  chociaż mieć w pobliżu jej zdjęcie.  I gdyby tylko była możliwość znów spotkać się z tą osobą na żywo to szybko byśmy pozbyli się tej fotografii bo zdecydowanie lepiej realnie mieć kontakt z osobą niż patrzeć w martwy obraz przedstawiającą tę osobę i tak ma się sprawa z Bogiem, ponieważ BÓG JEST, BÓG ŻYJE i nie potrzeba szukać Jego wizerunków skoro można się z Nim na żywo spotkać i mieć z Nim cały czas społeczność, relację w modlitwie, czyli w rozmowie z Nim, także czytając Biblię z pomocą i ze zrozumieniem Ducha Świętego.
Zapraszam Cię drogi czytelniku odwróć się od martwych wizerunków, obrazów i figur do realnie istniejącego ŻYWEGO BOGA.
      
KLĘKAJ TYLKO PRZED ŻYWYM BOGIEM 
A NIE ODDAWAJ POKŁONU MARTWYM WIZERUNKOM.

środa, 19 lutego 2020

CZY CZŁOWIEK MA WŁADZĘ W ODPUSZCZANIU GRZECHÓW DRUGIEGO CZŁOWIEKA - CO ZNACZĄ SŁOWA EWANGELII JANA?

W Ewangelii Jana w 20 rozdziale i 23 wersecie zapisane są takie słowa Pana Jezusa Chrystusa:

Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.”

W przekładzie współczesnym Nowego Testamentu tak ten werset brzmi:

" Kogo uwolnicie od grzechów, będzie od nich wolny, kogo nie uwolnicie, pozostanie w grzechach."


A kto  tak naprawdę jest w stanie uwolnić człowieka od jego grzechu?
Odpowiedź jest prosta. Tą Osobą jest Pan JEZUS CHRYSTUS, On uwalnia człowieka od grzechu i On już tego dokonał.
W Ewangelii Jana 8:36 mamy napisane:
"Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. "
 Mowa tu o Synu Bożym Jezusie Chrystusie.

W liście do Galacjan Apostoł Paweł napisał:
"Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli." (Gal.5:1)


W jaki sposób człowiek może drugiego człowieka uwolnić od grzechu ? 
Odpowiedź brzmi: przez przyprowadzenie tej osoby do Jezusa Chrystusa, ale jeżeli dana osoba nie posłucha i nie przyjdzie ze swoim życiem do Chrystusa to grzechy takiej osoby są zatrzymane.


Kontynuując  dalej ten temat więcej na ten temat napisałem w artykule poniższym zatytułowanym:"W Y Z N A W A N I E   G R Z E C H Ó W"

(Kliknij w powyższy tytuł artykułu)

wtorek, 18 lutego 2020

TYLKO W JEZUSIE CHRYSTUSIE JEST PEŁNE PRZEBACZENIE I WOLNOŚĆ OD GRZECHU

Bóg mówi: "Ja, jedynie Ja, mo przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę."  (Izaj.43:25)

Dawid powiedział: "Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty (BOŻE)odpuściłeś winę grzechu mego." (Ps.32:5)

U Boga jest odpuszczenie twoich grzechów:

" Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? 
 Lecz u Ciebie (u BOGA) jest odpuszczenie, aby się ciebie bano." (Ps.130:3-4)

W pierwszym liście Apostoła Jana mamy zapisane takie słowa:

" Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest BÓG i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. "  ( 1 Jana 1:9 )


Dlaczego tak ? Ponieważ: "...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.(1 list Jana 1:7)


"Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna." (Izaj.1:18)

Przyjdź do Jezusa z wyznaniem swoich grzechów a On Ci przebaczy.

Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy." (Ew.Mat.9:6)

Tym Synem Człowieczym jest nie kto inny jak nasz Pan JEZUS CHRYSTUS
Przyjdź tylko do Niego i oddaj Mu swoje życie pod Jego kierownictwo, a On wprowadzi Cię do życia wiecznego.

ŻYCIE Z PANEM JEZUSEM CHRYSTUSEM MA PRAWDZIWY SENS I CEL
BO ON SAM NADAJE WŁAŚCIWY SENS I CEL ORAZ KIERUNEK TWEMU ŻYCIU.


niedziela, 16 lutego 2020

ŻYJ TAK, ABY INNI PRZEZ CIEBIE BYLI SZCZĘŚLIWI

Może słyszałeś lub słyszałaś stwierdzenie, albo jesteś osobą, która żyje według tej zasady i innym ją przekazuje:

"Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał".

Wydaje się to być w porządku.Wszystko wygląda pięknie i ładnie, ale słysząc takie stwierdzenie czuję niedosyt i uważam, że jest to połowa sukcesu, ponieważ powinniśmy nie tylko tak żyć, żeby inni przez nas nie płakali, ale żyć tak,  aby przez nas inni doświadczali radości .
A więc:

"Żyj tak, aby inni przez Ciebie byli szczęśliwi doświadczając radości i zawsze mieli uśmiech na twarzy".


Czy to jest łatwe ?  Zapewne nie, ale myślę, że łatwiej jest sprawić by ktoś przez na nie płakał chociaż i z tym bywa różnie, ale jednak uważam, że to jest łatwiejsze niż, żeby ktoś przez nas się cieszył.
Moje osobiste powiedzenie jest takie, że "Jeśli nie możesz pomóc to chociaż nie przeszkadzaj".
Niestety powinniśmy bardziej myśleć pod kątem jak pomóc osobie, która w danej chwili znajduje się w potrzebie, a nie od razu stawiać siebie w pozycji "nie mogę pomóc".
To jest najprostsza droga, wycofanie się z trudnej dla nas sytuacji.
Prawdą jest, że czasami znajdujemy się w sytuacji niemożności, jako ludzie i naprawdę nie wiemy jak pomóc mimo, że chcemy i mamy w sercu pragnienie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 
Osobiście, kiedy widzę drugą osobę w potrzebie i nie umiem jej pomóc bardzo mnie taka sytuacja boli, psychicznie dołuje i wzdycham w swojej duszy do  Boga o pomoc.

Drogi czytelniku, jednak mimo tego spróbujmy żyć tak, by wnosić radość do serc innych ludzi 😀

niedziela, 9 lutego 2020

CZEGO SZUKASZ ? - SPEŁNIENIE MASZ W BOGU

Może należałoby zadać pytanie: Co, czego lub kogo szukasz?
Szukasz idealnego kościoła ? To śpieszę Ci z wiadomością, że nie ma takiego, bo jeślibyś Ty sam go założył już będzie niedoskonały ponieważ Ty jesteś niedoskonałym i dlatego Chrystus przyszedł na ziemię rodząc się, jako człowiek, który zarazem miał naturę boską. On Pan nasz Jezus Chrystus wszedł w nasze miejsce wziąwszy na siebie nasze grzechy, a Jego sprawiedliwość została nam przypisana.
Może szukasz dla siebie pastora, który by spełniał twoje oczekiwania? I tutaj możesz się zawieść bo żaden człowiek nie jest wstanie dogodzić drugiemu człowiekowi. 
Jeżeli nie chcesz doświadczać zawodu i czuć sfrustrowaną to zacznij szukać Boga i wtedy staniesz się osobą spełnioną.

" Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego! " (Ps.105:4)

W jaki sposób szukać Boga ? Czy gdzieś On się schował, że trzeba Go szukać ? NIE!
 Tutaj rozchodzi się o relacje, przebywanie z Nim sam na sam, jak to mówił Pan tak zwana komora modlitwy czyli osobista indywidualna społeczność z Bogiem, połączenie serc dwojga osób.
Apostoł Paweł napisał:

"Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem." 
 (1 Korynt.6:17)

Szukanie Boga to także rozważanie z Bogiem Duchem Świętym Jego słowa, bowiem to On DUCH ŚWIĘTY daje nam objawienie tego słowa, właściwe zrozumienie czytanego tekstu Pisma Świętego.
Trzeba rozważać czytany fragment Pisma Świętego a nie tylko go przeczytać.
Apostoł do Tymoteusza napisał między innymi takie słowa:

"ROZWAŻ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego."
(2 Tym.2:7)


Pan Bóg chce, abyśmy zanurzali się w Nim, w Jego obecności, w Jego słowie rozważając je w swoim sercu, drążyli je w swym duchu pytając Ducha Świętego o znaczenie i prosząc Go o zrozumienie a przyjdzie odpowiedź. Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam." 
(Ew.Mat.7:7)

Wiele otrzymuje z relacji z Bogiem i to z tego wynika.
W Psalmie 25 i 14 wersecie mamy zapisane takie słowa:

" Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje."

Obwieszcza znaczy ogłasza, oznajmia. Pan Jezus Chrystus powiedział o Duchu Świętym:


" lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi..On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi."
 (Ew.Jana 16:13-14)To właśnie czyni Boży Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa, kiedy my z Nim mamy relację.

Módl się, rozmawiaj z Bogiem, miej z Nim czas, rozważaj spisane Jego Boże słowo, czyli Biblię.
Pozwól Duchowi Świętemu do Ciebie przemawiać i zmieniać twoje serce w Boże, tak abyś był lub była osobą według serca BOŻEGO bo takie serce jest miłe Bogu i jest wrażliwe na Boży głos.
W takim sercu mieszka Bóg i do takiego serca On przemawia i takie serce, czyli wnętrze człowieka słyszy Boga i jest w Nim spełnione.
Pan Jezus Chrystus powiedział:


"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą."  
(Ew.Mat.5:8)

piątek, 7 lutego 2020

WPADŁEŚ W GRZECH ? - NIE DAJ MU SIĘ OPANOWAĆ !

" Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni."   (2 list Piotra 2:20)Czasem bywa tak, że przychodzi pokusa i człowiek upadnie, potknie się na drodze swojego życia o kamień grzechu i bywa tak czasami w życiu wierzącego, odrodzonego człowieka, ale taka osoba szybko powstaje z tego grzechu i dalej podąża z Bogiem przez życie.

Człowiek dał się skusić, uwikłać w przeróżne złe rzeczy, ale nie dał się temu opanować i szybko powstaje z grzechu i odwraca się od niego biegnąc do Pana Jezusa Chrystusa.

Rzeczą ludzką jest upaść, ale rzeczą diabelską jest trwać w upadku.

W księdze proroka Jeremiasza zapisane są takie słowa:


"... Tak mówi Pan: Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? 
Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. 
 Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie."    (Jer.8:4 -6)
Żabę jeżeli włoży się ją do zimnej wody i zacznie się ją podgrzewać to się ugotuje, natomiast, jeżeli wrzuci się ją do wrzącej wody to wyskoczy z niej.
Tak powinno być, jeżeli człowiek wierzący upadnie powinien szybo wyskoczyć, wyjść z tego grzechu zmierzając w stronę Pana Jezusa Chrystusa, a Bóg jest hojny w odpuszczaniu:

"Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? 
Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy."
(Mich.7:18-19)

"On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.
Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci.
 Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki. 
 Nie postępuje z nami według grzechów naszych ani nie odpłaca nam według win naszych. 
 Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. 
Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze."
(Ps.103:3.8-12)

"Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów. On (Bóg) jest wierny i sprawiedliwy - przebaczy nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości" ( 1 list Jana 1:9)  

 (Tłumaczenie Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego )
"Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. " (Hebr.8:12)


 "...mówi Pan - odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę." (Jer.31:34)