niedziela, 6 marca 2016

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Dary Ducha Świętego są na dziś dla kościoła, czyli dla tych, którzy narodzili się z Bożego Ducha.
Kościół bez darów Ducha Świętego jest dużo uboższy.
Zbór bez miłości jest jak auto bez kierownicy.
Zbór bez mocy jest jak auto bez silnika.
Zbór bez darów jest jak auto bez przenoszenia mocy.
Dary są dane kościołowi, aby kościół mógł lepiej funkcjonować dla Boga i wnosić Boże błogosławieństwo w życie poszczególnych członków Bożej rodziny i nie tylko. Dar to nadnaturalna zdolność, której nie idzie się jej nauczyć, zdolność pochodząca od Boga. Darów nie idzie się nauczyć. Dar się otrzymuje jako „charyzmat” czyli dar łaski. Nie idzie się na przykład nauczyć mówić innymi językami (anielskimi) ponieważ jest to dar. Tak samo jest z darem proroctwa.Nie idzie się nauczyć prorokować dlatego, ze jest to dar, dar pochodzący od Boga, którym właśnie jest Duch Święty.
Dary Ducha Świętego nie przeminęły, bo jeśliby dary Ducha Świętego przeminęły to musiałby przeminąć Duch Święty a to jest nielogiczne, bowiem Duch Święty jest Bogiem, a On jest wieczny nie mający początku ani końca swego istnienia. On Bóg Duch Święty jest źródłem darów, które od Niego pochodzą. Duch Święty jest Bożym Duchem samego Pana Jezusa Chrystusa, a sam Pan Jezus Chrystus jest niezmienny:
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” (Hebr.13:8)
Dary Ducha Świętego nie zakończyły się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła bo w tym momencie źródłem tych byłby człowiek, ale jak żeśmy sobie powyżej powiedzieli, źródłem darów jest Duch Święty. Jeżeli posiadamy jakiś dar to jest on własnością Boga.
Wszelkie cuda o których czytamy w księdze Dziejów Apostolskich czynił Bóg, nawet jeżeli czynione są za pośrednictwem apostołów. Na przykład w księdze Dziejów Apostolskich 19:11 mamy napisane:
” Niezwykłe też cuda czynił BÓG przez ręce Pawła,..”
Autorem i źródłem tych cudów jest BÓG nie człowiek, apostoł Paweł czy inni. Na przykład w 1 liście do Koryntian 12:4-11 mamy napisane, że źródłem i autorem tych darów jest Duch Święty.
Kolejną rzeczą na podstawie powyższych wersetów biblijnych jest to, że dary wskazują na dawcę, a nie na obdarowanego. Pan Jezus Chrystus powiedział:
On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.” (Ew.Jana 16:14)
Mowa jest tu o Duchu Świętym. Duch Święty tutaj wskazuje na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy tutaj:
On mnie uwielbi,…”
Boży Duch Święty nie tylko wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa, ale UWIELBIA Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty nawet nie wskazuje na Siebie, nie mówi „Ja” lecz wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż Duch Święty i Jezus to jedno – Jeden Bóg.
Tak samo dary Ducha Świętego nie są dla uwielbienia człowieka, lecz dla uwielbienia Boga. Wszelki dar Ducha Świętego ma przynosić chwałę imieniowi Pana Jezusa Chrystusa i uwielbienie Jego Osoby.
Nie ma dnia cudów, jest Bóg cudów. Bóg nie przestał działać. On jest Bogiem Wszechmocnym i Wszechmogącym. Osoby, które twierdzą, że dary i cuda się skończyły powołują się na fragment z 1 listu do Koryntian 13:8-10:
Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.”
Kiedy nastanie ta doskonałość w której to przeminie?
Ano wtedy, kiedy będziemy już u Boga Ojca w niebie. Tam nie będzie trzeba nikogo uzdrawiać ponieważ choroby tam nie będzie. Tam nie będzie trzeba wskrzeszać umarłych ponieważ śmierci tam nie będzie. Na ziemi zdarzają się choroby i śmierć ludzi dotyka, lecz wiemy, że Bóg ma moc i władzę nie tylko uzdrowić z choroby, ale także umarłego wskrzesić z martwych. Bóg nie ma ograniczonych możliwości swego działania.
Zapraszam do wysłuchania nauczania:Chrzest w Duchu Świętym otwiera nam drogę do Bożej mocy i Jego darów.
Zapraszam do zapoznania się z tematem: CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM
Polecam też bardzo dobrą książkę w temacie darów Ducha Świętego autorstwa Reinholda Ulonska pt.:„DARY DUCHA ŚWIĘTEGO”która w sposób prosty, praktyczny, jasny i wyraźny, a co najważniejsze BIBLIJNIE wyjaśnia ten temat.Spis treści:
1. Bóg nie przestał mówić.
2. Chrzest w Duchu Świętym.
3. Usługiwanie charyzmatami.
4. Słowo mądrości.
5. Mowa wiedzy.
6. O wierze i darze wiary.
7. Dar uzdrawiania i uzdrawiania przez wiarę.
8. Dar czynienia cudów.
9. Dar proroctwa.
10. Dar rozróżniania duchów.
11. Dar mówienia językami.
12. Dar wykładania języków.
13. Miłość a dary Ducha.
14. Zbór bez darów Ducha.
15. Starajcie się usilnie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz