sobota, 31 grudnia 2016

PREZENT OD BOGA

Jest wiele okazji z których powodów ludzie się wzajemnie obdarowują prezentami np. urodziny, imieniny, śluby czy inne okazje i uroczystości podczas których ludzie wzajemnie sobie wręczają prezenty.
Niedawno minął czas świąt, gdzie wiele osób obdarowywało się prezentami. Jakiś czas temu usłyszałem wypowiedź mniej więcej tej treści:„Co dobrego uczynił Bóg? jaki prezent dał Bóg? On nic nie dał dobrego”. Zajmijmy się terminem słowa „prezent”, jego znaczeniem. Czym jest prezent? Prezent otrzymuje się za darmo, nie otrzymuje się go za dobre sprawowanie, ale jest bezwarunkowy niezależnie od jej zachowania i uczynków. Prezent daje się bezinteresownie, za nic. Wracając do wypowiedzi danej osoby, której treść brzmiała: „Co dobrego uczynił Bóg? jaki prezent dał Bóg? On nic nie dał dobrego” Bóg dał największy prezent ludzkości jaki kiedykolwiek, ktokolwiek mógł dać. W Ewangelii Jana 3:16 mamy napisane:
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”
Bóg dał nam ludziom w Jezusie zbawienie, jako dar łaski Bożej, niezasłużenie.
A więc to najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek człowiek mógł otrzymać to ZBAWIENIE.
Przyjmij to zbawienie, weź je przez wiarę w zbawcze dzieło Chrystusa dokonane na krzyżu za Ciebie. Ten prezent Bóg chce Ci dać darmo nie oczekując niczego w zamian tylko zaufania do Boga i zawierzenia Jemu twego życia. Boże dłonie są najpewniejsze i najbezpieczniejsze i Bóg nigdy nie upomni się o ten prezent byś z powrotem zwrócił lub zwróciła On daje Ci go na stałe. Pan Jezus Chrystus dokonał pełnego odkupienia twojej duszy, abyś żył/a wieczne w Królestwie Boga Ojca miłości bo Bóg jest miłością. Warto żyć dla Boga w Panu Jezusie Chrystusie. Takie życie, to nie jest życie z marnowane, ale zyskane dla Bożego królestwa. Uczyń krok wiary w kierunku Boga i weź ten prezent z rąk Boga. Oto przykład modlitwy za pośrednictwem, której możesz to uczynić:Kiedy już to uczyniłeś lub uczyniłaś jesteś dzieckiem Bożym synem lub córką i możesz zwracać się do BogaMój Ojcze. W Słowie Bożym mamy napisane w 1 liście Jana 5:12-13: Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.”
Polecam również takie tematy jak:

BOŻA ŁASKA

DOSKONAŁA OFIARA


piątek, 30 grudnia 2016

JEZUS CHRYSTUS BOGIEM MARII

Sama Maria wyznała, że jest służebnicą Pańską: „rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. „(Ew.Łuk.1:38)
Pan jest Bogiem: Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!( 5 Mojż. 6:4)
A tym BOGIEM jest JEZUS CHRYSTUS:
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” (1 list Jana 5:20)
lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (Hebr.1:8-9)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,…” (Ew.Jana 1:1-3.14)
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)

JEZUS CHRYSTUS BOGIEM OJCEM

Pan Jezus Chrystus nie tylko jest Bogiem ,ale jest także Ojcem:Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Maria tak naprawdę nie urodziła swojego syna, ale Syna BOGA. Pan Jezus Chrystus jest Stwórcą nie tylko ziemi, ale i całego wszechświata:
„…w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.” (List do Kolosan 1:16)

JEZUS CHRYSTUS STWÓRCĄ WSZECHŚWIATA

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. „ (Hebr.1:2)
W tym także Maria jest dziełem rąk Pana Jezusa Chrystusa i przez Niego została stworzona.

JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIELEM

Pan Jezus Chrystus jest również Zbawicielem Marii. Maria sama nazwała Boga Zbawicielem, którym jest Jezus Chrystus swoim Zbawicielem:
„…rozradował się duch mój w Bogu, ZBAWICIELU moim.” (Ew.Łuk.1:47)
My wiemy, że zbawiciel jest jeden i jest nim tylko i wyłącznie Jezus Chrystus:
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje.Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS.
Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga i Jego królestwa i jedynymi drzwiami przez które tam wchodzimy. W tym także Maria.
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.”(Ew.Jana 14:6)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.” (Ew.Jana 10:7.9)
W całym Nowym Testamencie w Ewangeliach Pan Jezus Chrystus nigdzie się nie zwrócił do Marii „matko” lecz „niewiasto”:
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. „ (Ew.Jana 2:1-4 . 19:25-27 Biblia Tysiąclecia )
Kiedy zwrócono się do Pana Jezusa: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą.” (Ew.Łuk.8:20 BT)
Pan Jezus odpowiedział:Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.” (Ew.Luk.8:21 BT)

JEZUS CHRYSTUS – BÓG OBJAWIONY W CIELE

Pan Jezus Chrystus to Bóg objawiony w ciele: „A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały.” (1 Tym.3:16 Biblia Gdańska)
Pan Jezus nie narodził się drogą naturalną w efekcie zbliżenia się mężczyzny z kobietą, lecz za sprawą poczęcia z Ducha Świętego:
A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” (Ew.Mat.1:18-21)
I odpowiadając anioł, rzekł jej (Marii): Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.” (Ew.Łuk.1:35
Również sama Maria podlegała Jezusowi Chrystusowi, jako swemu Zbawcy, Panu i Bogu.

Polecam również artykuł pt.: KIM BYŁA MARIA