wtorek, 27 czerwca 2017

JEZUS CHRYSTUS – JEDYNA DROGA ZBAWIENIA

Nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć na zbawienie. Zbawienie jest nieosiągalne dla człowieka. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział, kiedy uczniowie się go pytali:
Któż więc może być zbawiony? A Pan Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa,… (Ew.Marka 10:27)
Tak więc zbawienie nie jest osiągalne dla człowieka. Jest niemożliwą rzeczą jest by człowiek sam siebie zbawił, a skoro człowiek siebie nie może zbawić tym bardziej drugiego człowieka. Zbawienie jest nieosiągalne dla człowieka ani przez człowieka. Nikt z ludzi nie może sięgnąć nieba, ono jest zbyt wysoko by się go dotknąć. Wszelkie starania człowieka są tutaj daremne. Możemy budować schody lub drabinę do nieba, ale i tak nie sięgniemy niebios. Człowiek nie ma takiej możliwości, ani środków by sięgnąć nieba. Ono po prostu nie jest w zasięgu ręki człowieka, ale Pan Jezus Chrystus mówiąc słowa:U ludzi to rzecz niemożliwa…” nie zatrzymuje się na tym, lecz kontynuuje dalej mówiąc:„…ale nie u Boga;…” i kończąc ten werset mówi:”… albowiem u Boga wszystko jest możliwe.”
Tak więc sam z siebie człowiek nie w stanie siebie zbawić może to uczynić tylko Bóg, którego imię jest JEZUS CHRYSTUS.
W liście do Hebrajczyków 10:19-20 mamy napisane:Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje,…”
Kiedy Pan Jezus Chrystus zmarł i oddał Bogu Ojcu Swego Ducha to wtedy rozdarła się zasłona świątyni na dwoje od góry do dołu. Zasłona oddzielała miejsce najświętsze od świętego i oto Pan Jezus Chrystus otworzył nam drogę do miejsca najświętszego bezpośrednio przed oblicze samego Boga – (Ew.Mat.27:51). Ta zasłona rozdarła się od góry to jest obraz tego, że Bóg otworzył nam drogę do królestwa Swego i to On zbudował dla nas drogę do nieba i otworzył ją przez samego Chrystusa, a więc przez ofiarowane ciało Chrystusa na ołtarzu ofiarnym krzyża mamy wstęp do nieba do Bożego królestwa i to On JEZUS CHRYSTUS jest jedyną drogą do królestwa niebiańskiego i to On jest tymi schodami tą drabiną, drogą i drzwiami przez które mamy wstęp bezpośrednio przed oblicze Świętego Boga, który jest Ojcem pełnym miłości i sam jest we własnej Osobie Miłością – (1 Jana 4:8).
Tylko przez Pana JEZUSA CHRYSTUSA tylko i wyłącznie przez Jego zasługi wchodzimy do królestwa Bożego poprzez Jego dzieło miłości poświęcenia się dla nas na krzyżu Golgoty mamy zbawienie i nie ma w tym żadnego naszego udziału bowiem tylko i wyłącznie jest to zasługa naszego Pana i Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA.

sobota, 24 czerwca 2017

CHRYSTUS WYPEŁNIENIEM PRAWA

W liście Apostoła Pawła do Rzymian mamy napisane:
Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.” (Rzym.10:4)
Natomiast w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia tak ten tekst jest oddany:
A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.”
Czym jest prawo (zakon) ? W Piśmie Święty mamy taka definicję Prawa:
Prawo nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.” (Gal.3:13BT)
Prawo zwane też zakonem to zbiór przepisów, nakazów, zakazów i przykazań, które należy się przestrzegać i to w 100%, jeżeli chcemy znaleźć się w królestwie Bożym, jednakże prawda jest taka, ze nikt nikt z ludzi mnie był i nie jest w stanie spełnić wszystkie wymagania tego prawa. Tak więc pytanie brzmi: „W takim razie po co Bóg takie Prawo, które nie można wykonać?”

ROLA PRAWA

Bóg jak nam coś daje, to nie daje nam tego, po to, aby nas zniewolić, Bóg nie każe na robić czegoś czego nie bylibyśmy w stanie wykonać, lub przykazań, które nie moglibyśmy wypełnić, ale po to żebyśmy zrozumieli swój grzeszny stan i to, że potrzebujemy pomocy. Boże Słowo mówi:
Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj! (Rzym.3:20.7:7)
Przez prawo jest poznanie swojej grzeszności. Prawo nie może zmienić naszej natury ono tylko informuje, że jest problem, lecz go nie rozwiązuje. Tak jak badanie lekarskie nie rozwiązuje problemu chorobowego, ale informuje o stanie zdrowia, lecz nie przynosi uzdrowienia tak samo jest i z zakonem, prawem, które informuje o stanie naszego wewnętrznego człowieka i mówi, że potrzebuje ono uzdrowienia i potrzebne jest tutaj dopiero odpowiednie działanie, który może wyleczyć w pełni z choroby i jest tutaj potrzebny odpowiedni lek. A taki lek odpowiedni ma nasz Pan i Uzdrowiciel Jezus Chrystus, a jest nim Jego przenajświętsza i najkosztowniejsza i najdroższa Krew. Wyżej nieco napisałem, że Bóg jak nam coś daje to nie daje nam tego, po to, aby nas zniewolić, Bóg nie każe na robić czegoś czego nie bylibyśmy w stanie wykonać, lub przykazań, które nie moglibyśmy wypełnić, ale po to żebyśmy zrozumieli swój grzeszny stan i to, że potrzebujemy pomocy.” Tą odpowiednią pomoc może nam dać tylko Pan Jezus Chrystus. Prawo wskazuje nam na rozwiązanie problemu grzesznej natury człowieka w Chrystusie Jezusie naszym Panu i Zbawcy.
Pan Jezus Chrystus nie przyszedł znieść Bożego prawa, ale go wypełnić, bowiem takie było Boże zrządzenie, ze ono musiało zostać wykonane w pełni w 100% , a że nikt z ludzi nie mógł tego uczynił to uczynił to dla nas Pan Jezus Chrystus, bo tylko On mógł tego dokonać w swojej doskonałości. Zresztą sam Pan Jezus Chrystus mówi:
Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.” (Ew.Mat.5:17)
On wypełnił to Święte Boże Prawo dla naszego zbawienia, które my w swej grzesznej naturze nie mogliśmy wypełnić i teraz Bóg na nas patrzy przez Krwi naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, jako tych, którzy w Nim wykonali Boże Przykazania, bowiem Jego Świętość został przypisana nam grzesznym ludziom, a nasza grzeszność na Niego spadła, naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa i Jemu została przypisana, abyśmy mogli być przed Nim świętymi obmyci w Jego Krwi.
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1:7)
„…aleście (teraz) obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.” (1 Korynt.6:11)
Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.”(Gal.3:24-26)
Polecam również tematy takie jak:

„ZBAWIENIE DAREM ŁASKI BOŻEJ„

ROLA DEKALOGU

DOSKONAŁA OFIARA

sobota, 10 czerwca 2017

BOŻE DZIECKO A PRAWO

„…wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce,…” (1 Tym.1:9-10)
W powyższym tekście widzimy, że zakon czyli inaczej prawo nie jest ustanowione dla człowieka sprawiedliwego, lecz dla grzesznego.
Co to znaczy człowiek sprawiedliwy ? W Biblii czytamy, że Bóg jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość i prawi zobaczą Jego oblicze:
„…Sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, Prawi zobaczą oblicze jego.”(Ps.11:7)
W innym miejscu czytamy, że sprawiedliwością we własnej osobie jest sam Bóg:Pan sprawiedliwością naszą.” (Jer.23:6 . 33:16)
W Słowie Bożym czytamy o Panu Jezusie Chrystusie, że miłował sprawiedliwość:lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (Hebr.1:8-9)
Nie tylko miłował sprawiedliwość, ale sam był sprawiedliwy:„…mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.” (1 Jana 2:1)
Sam był Sprawiedliwością i w Nim my, którzy uwierzyliśmy w swoim sercu w Jego zbawcze dzieło dokonane za nas i dla nas na krzyżu Golgoty z miłości do nas przez Niego, czyli przez Pana Jezusa Chrystusa. On sam Jezus Chrystus sam będąc będąc sprawiedliwym usprawiedliwił nas, którzy uwierzyliśmy w Jego miłość do nas oddając Jezusowi Chrystusowi swoje życie pod Jego panowanie przyjmując Go do swego serca, jako swego osobistego Zbawiciela i Pana. W liście do Rzymian 3:24-26 mamy zapisane takie słowo:
„…I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.”
Pan Jezus Chrystus jest tym Sprawiedliwym i Sprawiedliwością i ci, którzy uwierzyli Jemu, Panu Jezusowi Chrystusowi i w Jego zbawcze dzieło z miłości dokonane dla naszego zbawienia zostali przez samego Chrystusa usprawiedliwieni przed Bogiem i stali się sprawiedliwi dzięki przelanej za nas Krwi Chrystusa. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł napisał:
On (Bóg) tego, który nie znał grzechu (Jezusa), za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim (w Jezusie) stali się sprawiedliwością Bożą. (2 Korynt.5:21)
Termin „Sprawiedliwy” oznacza prawy, uczciwy, nienaganny, bez zarzutu, moralny, niewinny, czysty, doskonały.
Takim Bóg uczynił w Chrystusie tych, którzy uczynili krok wiary w kierunku Boga i uwierzyli w zbawienne dzieło przelanej przenajświętszej drogocennej Krwi Pana Jezusa dla odpuszczenia, przebaczenia ich grzechów i zbawienie ich duszy i powierzyli swoje życie w ręce tegoż Zbawiciela Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i to On wtedy czyni nas sprawiedliwymi w obliczu Boga. I to On nasz Pan Jezu Chrystus wtedy kieruje „naszym” życiem bo tak naprawdę wtedy to już nie jest nasze, lecz Jego życie i jesteśmy Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Władcy oddani na własność i to On panuje i sprawuje Boże rządy w nas. Kiedy Chrystus jest za sterem naszego życia zamieszkując w nas to wtedy nie potrzeba na jakichś przepisów, litery Prawa, regulaminu, nakazów i zakazów, co mamy robić, albo czego nie robić, co nam wolno lub czego nam nie wolno, ponieważ zamieszkujący w nas Chrystus sprawia, że tak żyjemy jak On chce. Kiedy należysz do Pana Jezusa Chrystusa i jesteś Jego dzieckiem Bożym, a On jako Bóg jest twoim Ojcem to nie potrzebujesz wtedy kogoś w rodzaju strażnika by pilnował czy przestrzegasz lub byś przestrzegał Jego Bożych przykazań, ponieważ zamieszkujący w tobie Chrystus czyni to, że, żyjesz według Jego woli Bożej i wykonujesz ją (wolę Bożą) będąc posłuszny Bogu z radością. Dlaczego? Odpowiedź znajduje w Psalmie 40:9. I zacytuję tutaj za Biblią Tysiąclecia:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.”
Tym Bożym Prawem w nas jest sam Pan Jezus Chrystus w nas. To Duch Pana Jezusa Chrystusa ożywia w nas naszego ducha i sprawia, że żyje dla Boga, a staje martwym dla grzechu, a żyjąc żyje dla Boga i to sprawia, że żyjesz dla Boga w sposób godny Boga i Jego Ewangelii Chrystusowej przynosząc Jemu chwałę swoim życiem.

Polecam również tematy takie jak:

„ZBAWIENIE DAREM ŁASKI BOŻEJ„

ROLA DEKALOGU

DOSKONAŁA OFIARA

 

 

 

czwartek, 8 czerwca 2017

ADOPTOWANI CZY ZRODZENI?

Słyszałem nie raz takie zdanie „Jesteśmy adoptowanymi dziećmi Boga”. Jednakże ostatnio pojawiła w moim sercu i głowie myśl. Czy aby na pewno jest to prawda?
Czy na pewno jestem adoptowanym dzieckiem Boga? I tutaj Słowo Boże przyszło z odpowiedzią. W 1 liście Piotra 1:18-19 jest tak napisane:
„…Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą KRWIĄ Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.”
Adoptowane dziecko nie ma ze swoimi adopcyjnymi rodzicami biologicznej więzi, czyli więzi krwi, lecz w powyższym tekście Pisma Świętego, że zostaliśmy wykupieni drogą krwią, czyli drogocenną krwią Bożego Baranka naszego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc łączy nas wieź z Bogiem jako Ojcem KREW. Co z tego wynika? Odpowiedź jest prosta i wynika z tego, że nie jesteśmy adoptowani, ale zrodzeni bowiem jest łączność Krwi i to nie byle jakiej krwi, ale Krwi samego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Bóg do nas mówi w 1 liście apostoła Jana takie słowa:
Kto z Boga się NARODZIŁ, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga NARODZILI, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.” (1 Jana 3:9.5:18)
W Ewangelii Jana 1:12 mamy napisane: „Tym zaś, którzy go (JEZUSA) przyjęli, (BÓG) dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię jego, którzy NARODZILI się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA.”
Co to znaczy przyjąć Jezusa?
To znaczy przyjąć przez wiarę miłość Boga i z Jego łaski przebaczenia swoich grzechów
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela.
Następnie Uznać Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana. Czyli zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz PAN i WŁADCA Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 1-3 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).
Jeżeli to uczyniłeś lub uczyniłaś to Bóg jest naprawdę twoim Ojcem, nie adopcyjnym lecz prawdziwie ponieważ łączy Cię z Nim więź krwi i możesz do Niego się zwracać Mój Ojcze a On już zwraca się do Ciebie Mój Synu Moja Córko i jesteś ZRODZONYM dzieckiem Boga (synem, córką) przez Jego Ducha Świętego w twoim duchu przez przez przenajświętszą i najdroższą krew Pana Jezusa Chrystusa.

środa, 7 czerwca 2017

MIŁOŚĆ DO BOGA – NIENAWIŚCIĄ DO GRZECHU

Z miłości do Osoby, którą się kocha jesteśmy dla tej osoby uczynić wszystko, to co dla niej najlepsze.
Jeżeli trzymasz się czegoś co jest złe w oczach Boga i wiesz o tym, że Panu Bogu się to nie podoba, a mimo to czynisz to zło, to jest to dowód, że twoja miłość do Boga szwankuje lub jeżeli przeliczasz czy warto, albo uważasz, że pójście za Panem Jezusem będzie Cię dużo kosztowało i martwi Cię ten fakt to znaczy, że nie kochasz Boga.
On Wszechmogący Bóg nie obawiał się dać za Ciebie to, co najcenniejsze i najwartościowsze a jest to ŻYCIE.
Sam Chrystus dał się przybić do krzyża, żebyś Ty był zbawiony.
Nie kalkulował czy warto, nie wzdrygał się, ale poszedł na krzyż dla twojego zbawienia poświęcając własne życie.
Pan Jezus cierpiąc umarł za Ciebie, abyś Ty mógł żyć wiecznie w królestwie Ojca Miłości, który jest Bóg. Nie myślał, że to zbyt wielka cena. Bóg uczynił to z miłości do Ciebie.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew.Jana 3:16)
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.” ( 1 Jana 4:9)
Psalmista Dawid napisał: „…Wyratował mnie, gdyż mię umiłował. (Ps.18:20)
Pomyśl o wielkiej miłości Boga do Ciebie!
Odsyłam do artykułu pt.: MIŁOŚĆ DO BOGA
Polecam również do wysłuchania rozważania biblijnego w temacie:


 

piątek, 2 czerwca 2017

BÓG ROZLICZY PRZYWÓDCÓW

Bóg mówi:Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki,…”  (Izaj.10:1)
W naszym kraju rząd ustanawia różne prawa, przepisy. Parlament sejm i senat ustala ustawy, które później wchodzą w życie o ile podpisze je Prezydent itd. Lecz rządzący czy w to wierzą, czy nie będą przez Boga rozliczani, jak zarządzali i kierowali narodem, jakie ustawy wprowadzali, czy te ustawy były pro-ludzkie czyli korzystne dla zwykłego szeregowego obywatela czy raczej korzystali z tego najbogatsi i dobrze usytuowani i dobrze ustawieni ludzie.
PRACOWNIK A PRACODAWCA
W liście Jakuba 5:4 mamy napisane:Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów.” Pan Bóg mówi też: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska.”(5 Mojż.25:4) A w Nowym Testamencie mówi: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.” (1 Tym.5:18) Dziś słyszy się wiele o tym, że pracownik nie dostaje należnej zapłaty za wykonaną pracę od swojego przełożonego i niekiedy przez 2 lub 3 miesiące nie widzi swojej wypłaty albo dostaje niewielką jej część i taki, który jest prawdziwie nawrócony do Boga i należy do Pana Jezusa Chrystusa będzie postępował uczciwie wobec swoich podwładnych. Na przykład szef w pracy będzie płacił należną sumę pracownikowi. Przywódca kraju, Prezydent czy Premier – szef rządu, Prezes Rady Ministrów i wszyscy wchodzący w skład tej rady oraz parlamentarzyści będą zdawać sprawę Bogu za swoje rządy. Lecz także zwykły szeregowy obytel ponosi odpowiedzialność przed Bogiem za swoją robotę wykonywaną w pracy, oraz także za to jaki ma stosunek do swojego przełożonego. W Biblii Pan Bóg mówi: Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku,…” (List do Tytusa 3:1) Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią.Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.” ( 1 Piotra 3:13-14.17) W liście apostoła Pawła do Rzymian 13: 1-7 Bóg mówi: Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Pan Bóg także mówi do nas zwykłych, szeregowych obywateli narodu, abyśmy okazywali szacunek rządzących i błogosławili ich modląc się za nimi do Boga zgodnie ze słowami Pisma Świętego zapisanymi w liście apostoła Pawła do Tymoteusza: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.” (1 Tym.2:1-3) Bądźmy tymi, którzy gorliwie starają się prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki pracują własnymi rękami postępując uczciwie wobec innych ludzi.
Polecam również do wysłuchania rozważanie biblijne w temacie: