piątek, 2 czerwca 2017

BÓG ROZLICZY PRZYWÓDCÓW

Bóg mówi:Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki,…”  (Izaj.10:1)
W naszym kraju rząd ustanawia różne prawa, przepisy. Parlament sejm i senat ustala ustawy, które później wchodzą w życie o ile podpisze je Prezydent itd. Lecz rządzący czy w to wierzą, czy nie będą przez Boga rozliczani, jak zarządzali i kierowali narodem, jakie ustawy wprowadzali, czy te ustawy były pro-ludzkie czyli korzystne dla zwykłego szeregowego obywatela czy raczej korzystali z tego najbogatsi i dobrze usytuowani i dobrze ustawieni ludzie.
PRACOWNIK A PRACODAWCA
W liście Jakuba 5:4 mamy napisane:Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów.” Pan Bóg mówi też: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska.”(5 Mojż.25:4) A w Nowym Testamencie mówi: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.” (1 Tym.5:18) Dziś słyszy się wiele o tym, że pracownik nie dostaje należnej zapłaty za wykonaną pracę od swojego przełożonego i niekiedy przez 2 lub 3 miesiące nie widzi swojej wypłaty albo dostaje niewielką jej część i taki, który jest prawdziwie nawrócony do Boga i należy do Pana Jezusa Chrystusa będzie postępował uczciwie wobec swoich podwładnych. Na przykład szef w pracy będzie płacił należną sumę pracownikowi. Przywódca kraju, Prezydent czy Premier – szef rządu, Prezes Rady Ministrów i wszyscy wchodzący w skład tej rady oraz parlamentarzyści będą zdawać sprawę Bogu za swoje rządy. Lecz także zwykły szeregowy obytel ponosi odpowiedzialność przed Bogiem za swoją robotę wykonywaną w pracy, oraz także za to jaki ma stosunek do swojego przełożonego. W Biblii Pan Bóg mówi: Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku,…” (List do Tytusa 3:1) Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią.Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.” ( 1 Piotra 3:13-14.17) W liście apostoła Pawła do Rzymian 13: 1-7 Bóg mówi: Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Pan Bóg także mówi do nas zwykłych, szeregowych obywateli narodu, abyśmy okazywali szacunek rządzących i błogosławili ich modląc się za nimi do Boga zgodnie ze słowami Pisma Świętego zapisanymi w liście apostoła Pawła do Tymoteusza: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.” (1 Tym.2:1-3) Bądźmy tymi, którzy gorliwie starają się prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki pracują własnymi rękami postępując uczciwie wobec innych ludzi.
Polecam również do wysłuchania rozważanie biblijne w temacie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz