poniedziałek, 25 lutego 2013

WCHODZENIE POD ZAKON

Na jednym z forów internetowych założono temat: „KZ a Chrześcijańska wspólnota Zielonoświątkowa (różnice)” Jeden z użytkowników tego forum o nicku Małgorzata napisał:”CHWZ jest bardziej rygorystyczna. Więcej Zakonu.”
Abstrahując od nazwy i owej wspólnoty, i w ogóle nie mając na myśli żadnej konkretnej, ja obawiam się takich zborów, które idą w kierunku zakonu, a nie łaski, ponieważ w taki sposób odłączają się od Chrystusa:
Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.” (List do Galacjan 5:4)
Zresztą kto chce iść w kierunku zakonu musi go wypełnić w 100% bo inaczej wchodzi pod działanie przekleństwa wedle słów:
Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.” (List do Galacjan 3:10)
A że nie ma takiej możliwość by człowiek, zwykły śmiertelnik w pełni spełnił wymogi zakonu to przyszedł nasz Pan Jezus Chrystus i On wykonał zakon i tymczasem także zdjął z nas to przekleństwo ciążące przez naszą niemożność wypełniania zakonu
Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie,…” (list do Galacjan 3:13-14

sobota, 23 lutego 2013

DOKTRYNA

Doktryna – z łac. doctrina – to system założeń i dogmatów religijnych,zasad wierzeń.
Z mojej obserwacji wynika, że największą przyczyną podziałów wśród wierzących osób w Pana Boga i Jezusa Chrystusa jest właśnie doktryna. Doktryna dzieli ludzi kochających Pana Jezusa Chrystusa i powoduje niesnaski i konflikty doprowadzając do rozłamu ciało Chrystusa (Kościół). Doktryna staje się ważniejsza od miłości do siebie na wzajemnej o której mówi w wielu miejscach Pan Jezus Chrystus, że:Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” - (Ew.Jana 13:35) i tutaj jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego chrześcijanina oddanego Chrystusowi jest MIŁOŚĆ a nie znaki i spektakularne cuda, które oczywiście powinne mieć miejsce, bowiem nie ma dnia cudów, a jest Bóg cudów -Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” – (Hebr.13:8). Pamiętajmy, że to BÓG JEST MIŁOŚCIĄ - (1 list Jana 4:8). Częstokroć są to spory o sprawy drugorzędne, albo nawet trzeciorzędne o słowa, a o których Bóg mówi w 2 liście do Tymoteusza 2:14: „To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi.” oraz 2 list do Tymoteusza 2:23:A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory.”

piątek, 15 lutego 2013

WOLNA WOLA

Czym jest wolna wola?


Jest to podejmowanie dobrowolne samodzielnej decyzji w swoim życiu. Każdy człowiek ma rozum i możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Bóg stworzył nas ludźmi, a nie robotami tak więc jest to nasza wolna wola, czy chcemy słuchać Boga, czy nie? To my podejmujemy decyzje, dokonujemy wyboru. Bóg, który nie musi szanować naszej woli i sugerować się naszą decyzją, a jednak to robi i chociaż ma do tego prawo bo jest naszym Stwórcą to jednak szanuje wolę człowieka i nie wpycha się w życie człowieka wbrew jego woli.Bóg szanuje wolę człowieka i chce by człowiek był wolny i nie chce by człowiek czynił coś dla Niego z przymusu, ale dobrowolnie, z decyzji swojego serca i sumienia. Spójrzmy do Pisma Świętego, gdzie możemy o tym czytać: „Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy go, prosili, aby odszedł z ich krainy.I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta.” (Ew.Mat.8:34-9:1).  Pan Jezus Chrystus może ewentualnie pukać do serca człowieka, ale sam w żadnym wypadku nie wejdzie, to musi być dobrowolna wola człowieka, który sam otworzy drzwi swego serca Panu Jezusowi Chrystusowi i zaprosi Go by wszedł tam i zarządzał: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Obj.Jana 3:20). Bóg mówi do człowieka, ale nie zmusza do słuchania, może ewentualnie sugerować, ale decyzja końcowa należy do człowieka: „Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję;a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie.Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo,miłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.” (5 Mojż.11:26-28 oraz 5 Mojż.30:19-20). I tutaj jest pytanie: Komu tę wolną wolę poddajemy? Czy poddajemy tę wolną wolę Bogu, czy przeciwnikowi.W liście do Rzymian 6:16 jest napisane: „Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?” Mówiąc inaczej, czyją wolę wykonujesz ten jest twoim Panem. Komu swoją wolną wolę poddasz? Czy Chrystusowi, który wyzwala i prowadzi człowieka w wolności, bowiem: „Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (Ew.Jana 8:36).  „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli.” (Galacjan 5:1a) czy przeciwnikowi zwanego diabłem i szatanem,„…który ich zmusza do pełnienia swojej woli.” ( 2 Tym.2:26b). To zależy od woli człowieka, czy podda swoją wolna wolę szatanowi, a wtedy tę wolną wolę straci, czy Panu Jezusowi Chrystusowi, a wtedy żyć pełnią wolności. Wolny  w Chrystusie od grzechu by podobać się Bogu. Ty naprawdę nic nie musisz, ty chcesz. Wtedy to będzie dla Ciebie radością wykonywać wolę Chrystusa: Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Psalm 40:9 BT). „Służcie Panu z radością,” - Ps.100:(2a).  W Chrystusie człowiekiem i radością jest dla Ciebie wykonywać wolę Bożą, z radością okazujesz Bogu posłuszeństwo, z miłości do Pana Jezusa Chrystusa. Jest coś takiego jak zakon wolności, prawo, które daje wolność pochodzące od Ducha Świętego:” aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch.Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju.A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą..” (Rzym.8:4-7 BT).Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.” (Galacjan 5:16-18). Wolny by żyć dla Chrystusa. Zdecyduj mądrze! Podejmij mądrą i odpowiednią, rozsądną decyzję! Pamiętaj, że każda podejmowana przez Ciebie decyzja pociąga za sobą konsekwencje. Dobre decyzje pociągają za sobą dobre konsekwencje, a złe decyzje złe konsekwencje.

wtorek, 12 lutego 2013

Chrześcijanin tylko z nazwy

– Lubię waszego Chrystusa, ale nie lubię waszych chrześcijan. Wasi chrześcijanie są tak niepodobni do waszego Chrystusa – powiedział Mahatma Gandhi.

Jak myślisz, dlaczego tak uważał? Co ja i ty możemy zrobić, żeby o nas można było powiedzieć inaczej?


Polecam do posłuchania:

Chrześcijanin tylko z nazwy

poniedziałek, 11 lutego 2013

ZMIANA RELIGII

Zmiana religii nie zmienia serca. Zmiana religii, ale nie zmiana serca. Można przejść np. z islamu, czy z buddyzmu bądź kriszny itd.itp. na chrześcijaństwo, a nie mieć nic wspólnego z Chrystusem. Religia nie zmieni twojego życia, to może uczynić tylko Pan JEZUS CHRYSTUS.
Dane mi było kiedyś rozmawiać na jednym z komunikatorów internetowych z pewnym muzułmaninem, który sam zaproponował mi rozmowę twierdząc, że wierzymy w tego samego Boga i tak rozmawialiśmy z sobą do pewnego momentu i rozmowa zaczęła się psuć, kiedy poruszono temat „Bóg jest miłością”, ale kiedy przyszło rozmawiać na temat Pana Jezusa Chrystusa, rozmowa się kończyła i jak się okazało nie wierzymy w tego samego Boga.
Na terapii „AA” (Anonimowych Alkoholików) powiada się, nie ważne jak nazywa się twój bóg i kim on jest” „Nieważne z jakiego powodu nie pijesz, ale najważniejsze, że nie pijesz”. Nie jest istotne czy twoim bogiem jest Allah, Budda czy Kriszna, czy jeszcze jakiś inny, ale najważniejsze, że jesteś dobrym człowiekiem. Nie ma większego kłamstwa i zwiedzenia diabelskiego niż taki sposób myślenia jak opisany powyżej. Przeciwnik i zarazem wróg nasz zwany diabłem i szatanem, wymyślił sobie sposób, by ludzie tylko tak myśleli tym sposobem i związku z tym nie dostąpili zbawienia, które jest tylko i wyłącznie, jedynie w Panu JEZUSIE CHRYSTUSIE
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Apostolskie 4:12)  -  TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Moim Bogiem jest Pan JEZUS CHRYSTUS. W liście do Hebrajczyków 1:8 Bóg Ojciec mówi o synu jako o Bogu ” lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.” W księdze proroka Izajasza 9:5 jest napisane: ” Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. ” W 1 liście Jana 5:20 pisze: ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. „ A w liście do Rzymian 9:5 czytamy: ” …do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim,Bóg błogosławiony na wieki. Amen. „ Pan Jezus Chrystus odpowiada Filipowi: ” Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? „ A w Ewangelii Jana 10:30 Pan Jezus Chrystus mówi: ” Ja i Ojciec jedno jesteśmy „. W innym miejscu Słowa Bożego o Panu Jezusie Chrystusie  czytamy:  ” … upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości ( Kolosan 1:19 )    ” …w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości ( Kolosan 2:9 ). W Ewangelii Jana 1:1 Syn Boży jest nazywany Bogiem: „  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,… (Ew.Jana 1:1-4.14 ).  Mój Bóg ma na imię JEZUS CHRYSTUS.

czwartek, 7 lutego 2013

DOŚWIADCZANIE MOCY BOŻEJ

Pragniemy oglądać chwałę i moc Bożą, pragniemy dożywać Bożej obecności, widzieć Boga w działaniu, oglądać Jego cuda, być zanurzonym w Jego Bożym Duchu, ale zapominamy o drodze do tego stanu, który jest opisany w Psalmie 63:1-3: Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją,”
W powyższym fragmencie mamy napisane:
gorliwie szukam”  nie tylko „szukam” ale GORLIWIE szukam. Następnie Ciebie „…PRAGNIE …” dusza moja oraz „…TĘSKNI…” i „…WYGLĄDAŁEM…”
SZUKANIE Bożego oblicza
PRAGNIENIE Boga
TĘSKNOTA za i do Boga
WYGLĄDANIE Boga
Wyglądanie kogoś to nie siedzenie wygodnie w fotelu, ale to ciągłe wypatrywanie osoby, którą się kocha i za którą się tęskni i której się bardzo pragnie.
Pragniemy widzieć moc Bożą i chwałę Bożą, ale jeżeli nie ma w nas pragnienia,  osoby Boga i tęsknoty  Jego oblicza i  nie szukamy Jego samego, to pozostaniemy w miejscu i nie będziemy posuwać się do przodu, czyli nie będziemy wzrastać duchowo w Chrystusie Jezusie i pozostanie to na etapie naszych marzeń i  teoretycznych pragnień a nie dążeń w sposób praktyczny. W Psalmie 105:4 jest napisane: Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego!
Pan Jezus Chrystus powiedział:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” a inne przekłady podają to w ten sposób: „Błogosławieni czystego serca; albowiem oni Boga oglądają.” ( Ew.Mat.5:8 ) BG.
Pan Jezus Chrystus używa stwierdzenia, że tylko czystego serca ludzie będą Boga oglądać. Ja wierzę, że odnosi się to do doczesności tutaj, jak i do wieczności w królestwie niebiańskiego Ojca.
CZYSTE SERCE
Jak uzyskać ową czystość serce wymaganą, by widzieć kochającego Ojca i także już tutaj na ziemi doświadczać Jego obecności na codzień Jego mocy i chwały. Pierwsza rzecz to jest KREW  PANA JEZUSA CHRYSTUSA: „…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” ( 1 list Jana 1:7b).
Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.” (Obj.22:14).
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” ( 1 list Jana 1:9 ).
Jak utrzymać swoje serce i życie w czystości: W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.” ( Psalm 119:11 ) – SŁOWO BOŻE.
BOŻY DUCH ŚWIĘTY jest nazwany Święty dlatego, że Duch Święty jest w pełni Święty,  czysty, nieskazitelny, oddzielony i odłączony od wszelkiego grzechu. Duch Święty jest Świętym Bogiem, który
nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością.”
Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie.” ( Habakuka 1:13 ).
Boży Duch Święty jak sama nazwa wskazuje „Święty” że jest Świętym Bogiem, który prowadzi swoje dzieci (synów i córki)  drogą świętości, czystości, prawa i sprawiedliwości: Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” (Rzym.8:14).
A więc jak mieć takie serce, które by pozwalało oglądać Boga, jako kochającego Ojca:
1.) KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA:
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (1 list Jana 1:9 ).
Wyznać Bogu grzechy przepraszając Go i prosząc o wybaczenie odwrócić się od nich: Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego;” ( Dzieje Apostolskie 8:22 ).
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.” ( Przyp.Salomona 28:13 ).
Jeśli przychodzimy do Boga i naprawdę żałujemy tego co zrobiliśmy bądź pomyśleliśmy czy powiedzieliśmy przepraszając Boga i prosząc Go wybaczenie odwracamy się od grzechu porzucając go, to Bóg przebacza nam oczyszczając nas przenajświętszą drogocenną Krwią Pana Jezusa Chrystusa – „…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” ( 1 list Jana 1:7 ).
2.) SŁOWO BOŻEW sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.” ( Psalm 119:11 ).
Przestrzegać słów Boga, czyli być posłusznym Bogu we wszystkim.
3.) BOŻY DUCH ŚWIĘTYBo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” ( Rzym.8:14). W przekładzie w Biblii Warszawsko-Praskiej jest to tak ujęte:„Wszyscy, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi.” Tak więc człowiek musi poddać się Duchowi Świętemu, poddać się pod Jego Boże kierownictwo. List do Hebrajczyków powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.” ( List do Hebr.4:7). Bóg Duch Święty dzisiaj mówi i trzeba być Mu posłusznym i dać się Jemu kierować i prowadzić a sam Bóg, którym jest Duch Święty doprowadzi nas do górnej ojczyzny, gdy będziemy stosować do Jego wytycznych. A wytyczne Ducha Święte są zawsze takie jakie mamy napisane w Piśmie Świętym, On Boży Duch Święty nigdy nie prowadzi od Słowa Bożego, a do Słowa Bożego, czyli do posłuszeństwa  Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi.