wtorek, 28 grudnia 2010

ŹRÓDŁO OCZYSZCZENIA

W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości.” (Zachariasza 13:1)
Oto jest otwarte źródło oczyszczenia z grzechów i wszelkiej nieczystości, źródło oczyszczenia w którym płynie Krew Pana Jezusa Chrystusa, a źródłem z którego wypływa ta krew, to rany Pan Jezusa Chrystusa Krwi jest oczyszczenie z wszelkiego rodzaju grzechu i nieczystości „…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.”  (1 list Jana 1:7) oraz wyzwolenie z pod panowania grzechu ” Jezus Chrystus wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,”  (Obj.1:6).
Możemy przyjść do Pana Jezusa Chrystusa ze swoimi grzechami i wyznać Mu je, a On je wszystkie odpuści Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. ” (1 list Jana 1:9) i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. „ (Psalm 32:5).
Prawdziwa wolność jest w Chrystusie.
Prawdziwa wolność to Pan JEZUS CHRYSTUS.
Moi drodzy udajmy się więc, czym prędzej do tego źródła.

poniedziałek, 20 grudnia 2010

NIE ODPOKUTOWANE GRZECHY

„…obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali, grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. „ (2 Korynt.12:21 )

W powyższym fragmencie czytamy o osobach, które dopuściły się grzechów i nie pokutowały z nich, czyli nie upamiętali się i tak naprawdę nie odwrócili się od swoich grzechów. Druga sprawa, która w tym tekście jest poruszana to osoby, które nagrzeszyły i oczywiście już później przestały  dopuszczać się grzechu ale uważają, że nic się wydarzyło, bez słowa „przepraszam” bez poczucia winy, bez wyrzutów sumienia. Otóż w pewnym mieście z jednego ze zborów, pewni bracia dostali możliwość wyjazdu do pracy za granicę, i ci bracia będąc na na wyjeździe za granicą do pracy podczas, kiedy mieli przerwę w pracy pili sobie piwo oraz brali udział sobie udział w imprezach, gdzie lała się wódka. Myśleli bowiem, że nikt ich tam nie zobaczy, ale zapomnieli, że widzi ich tam Bóg i przyjeżdżając znowu do kraju,do swoich rodzin zaczęli prowadzić moralne i uczciwe życie, chodzić do kościoła, do swojego lokalnego zboru, jak gdyby nigdy się nic nie stało i udawać jakby się nigdy nic złego nie wydarzyło. Ci rzekomo „bracia w Chrystusie” czują się w porządku udając wzorowych chrześcijan, kiedy w rzeczywistości j
est inaczej i sprawy nie są wyjaśnione, uregulowane i uporządkowane przed Bogiem. Przed człowiekiem możemy wiele rzeczy ukryć i oszukać, ale Boga nie da się oszukać ani niczego ukryć, w tym również swoich grzechów. Przed Bogiem bowiem jest wszystko jawne. Bóg wszystko wie i wszystko widzi i wszystko jest jawne przed Panem i Bogiem i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.” ( Hebr.4:13 ) 
Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. „  ( 2 list do Korynt.5:11 ) wszystko jest jawne przed Bogiem, nasze wnętrze jest przed Bogiem otwarte, niema nic ukrytego bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i On widzi wszystkie jego kroki.” ( Job 34:21 )
Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przoduI kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem twoim?I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba,Ty tam jesteś,A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, I tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzyI chciał spocząć na krańcu morza, Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja,Dosięgłaby mnie prawica twoja. A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryjeI nocą stanie się światło wokoło mnie, To i ciemność nic nie ukryje przed tobą,A noc jest jasna jak dzień,Ciemność jest dla ciebie jak światło. „ (Psalm 139:1-12) i każdy z nas zda za siebie samego sprawę Bogu Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. „  (Rzymian 14:12)

niedziela, 28 listopada 2010

KULT MARYJNY

Kim była Maria ?
Maria była matką Jezusa jako człowieka A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.” (Ew.Jana 19:25). Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego.” (Dz.Ap.1:14) a nie jako Boga: Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu,Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.” (Hebr.7:1-3) Maria w żadnym wypadku nie jest matką Boga, Jego strony boskiej, ale tylko jako człowieka, którego urodziła, jako ze strony cielesnej, bo inaczej musiałaby być wyższa od Boga, co kłóciłoby się z naturą Boga i byłoby to bałwochwalstwem. Maria była niezwykle pokorną i poddaną i oddaną Bogu kobietą rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.” (Ew.Łuk.1:38) Pismo Święte także mówi:A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret,do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami.Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie.I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. „ (Ew.Łuk.1:26-30). Maria, matka Jezusa,była umiłowaną przez Boga, błogosławioną i obdarzoną pełnią łaski, była pokorną oddaną Bogu służebnicą Pańską, która również potrzebowała Zbawiciela i również Maria, tak jak każdy z nas porzebowała zbawienia i nie była niepokalanie poczętą, gdyż niepokalanie poczęty był tylko i wyłącznie nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. anioł rzekł Marii: „  Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.” (Ew.Łuk.1:35). Pan Jezus Chrystus niepotrzebuje żadnego i niczyjego wstawiennictwa, w tym również i Marii. Pan Jezus Chrystus sam bowiem wiedział i wie,co,gdzie,kiedy i jak ma robić. Spójrzmy do Słowa Bożego zapisanego w Ewangelii Jana 2:4 gdzie zwraca się do swoje matki „niewiasto” nigdzie nie czytamy w Biblii by zwracał się „matko” tymi oto słowy: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja.. Pan Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Ojcem a nami Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus „ (1 Tym.2:5). Kolejną rzeczą jest stwierdzenie na podstawie tekstu zapisanego w Ewangelii Jana 19:26-27, które brzmią w ten oto sposób:A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. „ że Maria jest naszą matką, otóż w tekście tym wyraźnie słowa te, Pan Jezus Chrystus tylko i wyłącznie do Jana. Z kolei Pan Jezus Chrystus mówiąc do ludzi nazywa Boga, Ojca swego, naszym Ojcem. Pan Jezus Chrystus Marię nazywa matką Jana ( oddając ją po swoim odejściu pod jego opiekę ), lecz Boga, Ojcem nas wszystkich.
Pan Jezus Chrystus ucząc swoich uczniów swojej modlitwy, kazał zwracać się im do Boga, Ojcze Nasz.
Kult  maryjny, który jest praktykowany między innymi w Polsce, jest kultem pogańskim opisanym w księdze proroka Jeremiasza 7:18-20 Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. Czy mnie tym obrażają – mówi Pan – czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? „ W Księdze Jeremiasza 44:17-23 jest napisane:Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów? Na to rzekł Jeremiasz do całego ludu, do mężczyzn i kobiet, i całego ludu, którzy dali mu taką odpowiedź:Właśnie to spalanie kadzidła, którego dokonywaliście w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu, wy i wasi ojcowie, wasi królowie i wasi książęta, i lud pospolity, wspomniał Pan i to wziął sobie do serca!Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście, i dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj. Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu, i nie słuchaliście głosu Pana, i nie postępowaliście według jego zakonu, jego przykazań i jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj. „
Kult królowej niebios, oraz artemidy efeskiej: W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi Pańskiej. Albowiem pewien złotnik, imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek,zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: Mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt;widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni.Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic, i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu.A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: Wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą, i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie;nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru.Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. I wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu, Aleksander zaś, skinąwszy ręką, chciał się bronić przed ludem. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około dwóch godzin: Wielka jest Artemida Efeska!Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł: Mężowie efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efez jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba? Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić.Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy, są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają.Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu.Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy, rozwiązał zgromadzenie. „ i to jest właśnie kult, który jest praktykowany w Polsce i niema nic wspólnego z biblijną Marią, matką Jezusa.
Czyj, a raczej kogo duch został zesłany w dniu pięćdziesiątnicy opisane w Dziejach Apostolskich w pierwszych dwóch rozdziałach? Duch Marii, czy Pana Jezusa Chrystusa? Otóż zesłany został Boży Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa, zwany też Duchem Chrystusowym. Związku z tym Maria nie słyszy, tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus, ponieważ On zmartwychwstał i żyje.Około roku 1950 papież PiusXII wymyślił wniebowzięcie NMP co jest kolejnym dowodem na to, że jest to wymysłem człowieka i kolejnym kłamstwem wymyślonym przez hierarchów kościoła a nie potwierdzone przez Słowo Boże.

Zapraszam do artykułu pt.TAJEMNICZA POSTAĆ

czwartek, 28 października 2010

SKUTECZNA METODA…

W ostatnich dniach szatan używa niestety bardzo skutecznej metody by zamknąć prawdziwie i szczerze oddanym Panu Jezusowi Chrystusowi doprowadzając ich do upadku w grzech. Chrześcijanin, który naprawdę i autentycznie idzie za Bogiem, ale zdarzy mu się upaść po drodze i zgrzeszyć, świadomy tego faktu co zrobił wie, że nie może innych nauczać i głosić Ewangelię, ponieważ żyje w grzechu i nie może stawać w imieniu Pańskim i głosić Jego słowo, i niestety w takiej sytuacji nie triumfuje Bóg, ale triumfuje szatan i w ten sposób diabeł odbiera sobie chwałę. Szatan jest przebiegły i chytry  obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.” ( 2 list do Koryntian 11:3 ) i w swojej chytrości i przebiegłości używa niestety bardzo skutecznej metody zamykając usta prawdziwych chrześcijan, wierzących Chrystusowi i należących do Niego Bożych dzieci, którzy mają wrażliwe sumienia i wiedzą, że gdy zgrzeszą nie mogą zabierać głosu w sprawie Bożej. Co więc tacy naprawdę autentyczni chrześcijanie, którym zdarzyło się upaść mają czynić?  Odpowiedź jest w Piśmie Świętym w 1 liście Jana 2:1-2 Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.”  A więc nie mamy dawać satysfakcji szatanowi, by cieszył się z odniesionego rzekomego sukcesu zamknięcia ust chrześcijanom by nie rozszerzali i rozpowszechniali Ewangelii dobrej nowiny zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie, bo diabeł wie, że gdy ludzie Pana Jezusa Chrystusa rozszerzać będą Ewangelię świadcząc innym o Panu Jezusie Chrystusie to ludzie będą doznawać zbawienia a szatanowi właśnie się rozchodzi o to, aby ludzie nie byli zbawieni i chce by ludzie szli do piekła, a nie do nieba i używa skutecznej metody wobec chrześcijan zamykając ich usta doprowadzając do upadku, do grzechu. A więc co ma uczynić prawdziwy chrześcijanin znajdując się w takiej sytuacji?   Odpowiedź jest jedna: Powstać i iść dalej za Chrystusem głosząc innym dobrą nowinę świadcząc o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. Prawdziwie wierzący chrześcijanin nie powinien dawać satysfakcji szatanowi pozwalając na upadek w grzech i zamykając sobie w ten sposób usta ale powinien przyjść do Boga ze swoimi grzechami i wyznać Mu je przepraszając i prosząc o przebaczenie Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.”  ( 1 list Jana 1:9 ) bo Słowo Boże mówi: Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego.” (Ps.32:5) i przepraszając Boga powinien odwrócić się od grzechu „  Przeto odwróć się od tej nieprawości…” (Dzieje.Ap.8:22). Wyznając swój grzech człowiek powinien porzucić grzech i już więcej go nie czynić Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. „  (Przyp.Salomona 28:13) A wtedy Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas w pełni z wszelkiego grzechu według słowa zapisanego w 1 liście Jana 1:7 ” …krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. „
A więc drogi chrześcijaninie powstań i idź w imieniu Jezusa Chrystusa i głoś Ewangelię, świadcz o Panu Jezusie Chrystusie !!!

środa, 27 października 2010

GDY OTWORZYSZ SWOJĄ BIBLIĘ

GDY OTWORZYSZ SWOJĄ BIBLIĘ
MOŻESZ ZNALEŹĆ SŁOWO, KTÓRE POZWOLI TOBIE
WZMOCNIĆ TWOJE PRZYMIERZE Z BOGIEM


1. Gdy Bóg wydaje się od ciebie oddalony,czytaj Ps.139
2. Gdy jesteś smutny, to szukaj pociechy w Ew. Jana 14, Ps.46 i 23;
3. Gdy zawiodą Ciebie ludzie, to oparcie znajdziesz w Ps.27;
4. Gdyś zgrzeszył, to módl się słowami Ps.51 i czytaj 1 list Jana 1

5. Gdy jesteś chory, to posil się czytaniem Ps.41;

6. gdy masz zmartwienie, to czytaj Ew.Mat.6,19-34 i Ps.43;

7. Gdy jesteś w niebezpieczeństwie, czytaj Ps.91;

8. Gdy jesteś zniechęcony, to nabierz otuchy w słowie u Iz.4,40;

9. Gdy zapomniałeś o Błogosławieństwie Bożym, przeczytaj Ps.10;

10. Gdy jesteś samotny lub odczuwasz lęk, znajdziesz pocieszenie w Psalmach: 23,96,121,139;
11. Gdy brak ci odwagi, nabierzesz jej w słowie Ks. Jozuego 1,6-9;
12. Gdy wydaje ci się, że świat jest potężniejszy od Boga, czytaj Ps.90;
13. Gdy potrzebujesz pokoju i spokoju, wspomnij na słowo w Ew.Mat.11,25-28;
14. Gdy potrzebujesz otuchy, to znajdziesz ją w Rzym.8;

15. Gdy szukasz radości, poznasz jej źródło w Kol.3;

16. Gdy jesteś zgorzkniały, pełen krytycyzmu, pocieszenie znajdziesz w 1 Kor.13;
17. Gdy przeżywasz doświadczenia, bóle i próby czytaj Jakuba 1,2-12;
18. Gdy czujesz swą słabość: Ew.Mat.5,3; Ps.119,67; 2Kor.12,9-10; 1Tes.5,18;
19. Gdy nie doceniasz ważności MODLITWY: 1Tes.5,17; Ew.Mat.18,19; Ew.Jana 15,7 i 16,24;
20. Czy dziękujesz Bogu za możliwość zwycięstwa w Nim? 1Kor.15,57-58.
W miarę studiowania Słowa Bożego warto uzupełnić powyższe punkty innymi wersetami, które w szczególny sposób poruszyły nasze serca i myśli.

sobota, 16 października 2010

PAN JEZUS CHRYSTUS PUKA

Bóg stoi na zewnątrz i puka do twojego serca i pragnie zamieszkać  w tobie i być Panem twojego życia i dać ci zbawienie. Posłuchaj słów Pana Jezusa Chrystusa (Obj.3:20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” Klamka jest z twojej strony, decyzja należy do ciebie. Bóg mówi: (Ps.12:6) Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.”  Pan Jezus Chrystus mówi: „ Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.” (Ew.Jana 7:38). Pan Jezus Chrystus za darmo chce dać  ci tę wodę życia wiecznego. Jego ręce są otwarte i cały czas skierowane w twoim kierunku, skierowane do ciebie, abyś oddał się w ręce Boże (Izaj.65:1-2)Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który, kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą „ . Pan Jezus Chrystus zaprasza wszystkich do siebie, abyś ty swoje życie powierzył Jemu byś miał życie wieczne. Nie pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi stać na zewnątrz, zaproś Go do środka, aby On w twoim sercu zamieszkał. Mieć Pana w sercu to wspaniała rzecz, żyć z Nim na codzień w sobie Go mieć. Jeśli pragniesz, aby to stało się twoim udziałem, by Chrystus zamieszkał w tobie, otwórz swoje serce i życie dla Niego. Pozwól Mu wkroczyć w każdą dziedzinę twojego życia.
Jezus Zmartwychwstał i Żyje pośród nas. On uzdrawia, uwalnia, wskrzesza umarłych
i czyni cuda tak jak 2000 lat temu, a nawet większe. Jezus bardzo, ale to bardzo Cię Kocha
i delikatnie puka do drzwi twojego serduszka – cierpliwie czekając, że może Mu otworzysz i Go wpuścisz do środka. (Pamiętaj, że klamka jest po twojej stronie a On jest Dżentelmenem i sam się nie włamie)
czwartek, 14 października 2010

CUDA W NIGERII

Mieszkańcy nigeryjskiej wioski Karu są świadkami wielu cudów uzdrowienia. Głusi zaczynają słyszeć, a chromi chodzić. Uzdrowiony został także człowiek chory na chorobę psychiczną.
Donosi o tym Daniel Kolenda, ewangelista organizacji Christ for All Nations (Chrystus dla Wszystkich Narodów) założonej przez Reinharda Bonnke. CfAN prowadzi krucjaty na kontynencie afrykańskim już od ponad 30 lat.
W raporcie mailowym z ostatniej ewangelizacji w Karu Kolenda napisał, że z uniesionymi w górę kulami na scenę wbiegła kobieta, która była kaleką z powodu urazu kręgosłupa. Inna kobieta po 20 latach głuchoty odzyskała słuch. W cudowny sposób zdrowie odzyskał również młody mężczyzna, który od 11 lat nie był w stanie poruszać prawą częścią swojego ciała.
„Podczas modlitwy za chorych nagle poczuł, że coś wyszło z jego głowy i zdał sobie sprawę, że może w pełni poruszać swymi rękami i nogami” – napisał Kolenda.
Na spotkanie modlitewne przyszedł także człowiek chory umysłowo.
„Był tak gwałtowny i zajadliwy, że trzeba go było związać. Przed spotkaniem związano jego ręce i nogi i umieszczono za sceną. Podczas modlitwy odzyskał zmysły. Przecięto jego więzy i uwolniono go. Był już spokojny i rozmawiał ze mną w łagodny sposób, w pełni rozumując” - opisał sytuację ewangelista.
Pięciodniowa ewangelizacja w mieście Karu niedaleko Abudży stanowi początek sezonu krucjat CfAN. Służba Reinharda Bonnke będzie niemal co miesiąc przeprowadzać wielkie spotkania ewangelizacyjne, głównie w Nigerii. Od 2000 r. podczas krucjat CfAN otrzymała 55 mln wypełnionych kart potwierdzających przyjęcie Jezusa Chrystusa.
Na pierwszym spotkaniu ewangelizacyjnym w Karu było obecnych ok. 110 tys. osób. Na drugim – 200 tys. Oprócz uzdrowień fizycznych setki osób przyjęły Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.

Pan Jezus Chrystus a dzisiaj tą samą moc co 2 tysiące lat temu Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.”  (List do Hebrajczyków 13:8)  i nie trzeba jechać do Nigerii i tam gdziekolwiek się cuda dzieją, i ściągać Ewangelistów, kaznodziei bo Bóg jest wszędzie i ogarnia sobą cały wszechświat swoją osobą i może Ciebie tutaj i dzisiaj uzdrowić. Pan JEZUS CHRYSTUS JEST UZDROWICIELEM Z WSZELKICH CHORÓB On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. (Psalm 103:3)
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. … a jego ranami jesteśmy uleczeni. ( Izajasza 53:4-5)
Te cuda, które się dzieją w Nigerii, mogą również wydarzyć się w twoim życiu. Niema dnia cudów, jest Bóg cudów. Bóg chce dokonać w twoim życiu cudów i nie potrzeba nawet udziału człowieka, kiedy Bóg chce działać, ponieważ źródłem tych uzdrowień jest BÓG !

poniedziałek, 20 września 2010

ZATWARDZIAŁOŚĆ SERCA

Dzisiaj w TV wiadomości, fakty, różnego rodzaju informacje naszpikowane są złymi wiadomościami, zła wiadomość goni kolejną złą, sensacja za sensacją w telewizji, w internecie, w radiu, i w prasie, wszędzie tego sporo i same to praktycznie złe, którymi nas media karmią. Człowiek oglądając to, lub też słuchając albo czytając zatraca wrażliwość i zaczyna patrzeć na to, jako na coś normalnego nie ruszając swego sumienia. Moi drodzy czytelnicy, mało tego, człowiek dziś biega, za tego typu informacjami i szuka sensacji. Ja gdy włączę TV lub radio, albo poczytam gazetę, czy włączę internet 99,9% praktycznie same złe wiadomości i ludzie już bez tych informacji żyć nie mogą i patrzą na to, bez jakichkolwiek emocji, reakcji i stają się nieczuli i bez serca, nie widzą potrzeb innych ludzi i tutaj zgadzają się słowa Pisma Świętego: w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga,”  ( 2 List do Tymoteusza 3:1-4 ). Żyjemy w czasach ostatecznych, czyli przede dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i ludzie zamiast przychodzić do Boga, to  niestety odchodzą od Boga i serca ich na skutek tego, stają się zatwardziałe i nieczułe na potrzeby drugiego człowieka i co gorsze często na cierpieniu innych robi się sensacje lub zarabia na tym. Czy to nie jest straszne, jak daleko w swojej bezbożności idzie człowiek, i jak głęboko się w niej nurza ?  Człowiek człowiekowi zamiast być bratem, siostrą, przyjacielem, staje się wilkiem i walczą ludzie przeciwko sobie i stają się sobie wzajemnie wrogami. Nienawiść jest tym, co ich prowadzi i kieruje. Kochani trzeba nam się opamiętać !!!  I przyjść do tego, który jest miłością „  Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. ( 1 list Jana 4:8 ).

Pan Jezus Chrystus mówi do Ciebie:

” Oto stoję u drzwi serca twego i pukam
Otwórz drzwi, abym mógł wejść do środka i wypełnić twoje serce miłością.”

Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i zapraszam Cię, proszę wejdź do mojego serca. Przyjmuję Cię jako swego Boga, Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakie mnie pragniesz. „  AMEN

piątek, 17 września 2010

KOPIOWANIE (Prawa autorskie)

Zapewne każdy z nas spotkał się z takim zdaniem „Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione „  lub „Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora surowo wzbronione” albo do tego jeszcze dopisany tekst Słowa Bożego: „Nie kradnij”   (2 Mojż.20:15) zdarza się to zobaczyć np. na różnych płytach, kasetach, itd. itp. Mam na myśli oczywiście chrześcijańskie. Także na chrześcijańskich stronach internetowych, jak i również blogach o tematyce biblijnej, gdzie autor zabrania kopiowania treści artykułów, drukowania i ich rozpowszechniania. Otóż moi kochani czytelnicy, na moim blogu możecie spokojnie kopiować zamieszczone tutaj artykuły, drukować oraz rozpowszechniać do woli, byle tylko służyły ku chwale Pana Jezusa Chrystusa i zbudowaniu oraz zbawieniu wielu dusz ludzkich. Otóż kiedyś słuchałem kaset taśm magnetofonowych na których znajdowały się przepiękne, wspaniałe pieśni uwielbiające imię Pana Jezusa Chrystusa i były nagrane na trzech godzinnych kasetach i było tam zaznaczone, że nie można ich kopiować. Niestety te kasety nie były wówczas jak i dziś ogólnie dostępne, bo było ich niestety niewiele. Uważam, że autor powinien, skoro jest ich tak mało, robić wszystko, by można było je rozpowszechniać aby w ten sposób rozpowszechniało się królestwo Boże a nie hamować go w ten sposób i powstrzymywać działanie mocy Bożej oraz uwielbianie imienia Pana Jezusa Chrystusa.Może nie jest w tym nic dziwnego, że autor zastrzega sobie prawo,albo chce na tym zarobić kasę(pieniądze) ale czy mamy kasę przedkładać nad królestwo Boże i zbawienie ludzkich dusz ?  Rozsądźcie to sami !  Dlatego na moim blogu jest dopuszczalne kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie wszelkich artykułów, byle tylko imię Boże było rozsławiane i dobra nowina zbawienia w Panu Jezusie Chrystusa rozpowszechniana. Ewangelia naszego Mistrza, Pana i Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA.
Niech Was Bóg błogosławi
Prowadzi i kieruje.

czwartek, 9 września 2010

PANI MODLITWA NIE ŻYJE !!!

Po długiej chorobie zmarła nasza niezapomniana Pani Godzina Modlitwy z parafii Obojętności przy ulicy Świeckiej.
     Urodziła się przed wielu laty podczas duchowego przebudzenia. Odżywiana żywym świadectwem i pieśniami uwielbienia wyrosła na silną córkę. Przez długi czas była jedną z ważniejszych i aktywnych członkiń kościoła. Od kilku lat siostra Godzina Modlitwy cierpiała na usztywnienie kolan w następstwie czego osłabła.
      Jej starsza siostra Godzina Biblijna zmarła już wcześniej na podobne cierpienia. Dwaj lekarze specjaliści: dr Dobre-uczynki i dr Przyjaciel-świata trudzili się, aby znaleźć przyczynę jej choroby i uzdrowić ją. Próbowali uleczyć drogą zmarłą stosując zastrzyki organizacyjne, spotkania przy kawie, loterię fantową i różne nowe metody. Lecz jakiejkolwiek poprawy nie przyniósł nawet głośny blues z towarzyszem jazzu i ich echo odbijające się o ściany pół-pustego, nowoczesnego budynku kościelnego. W końcu nasilająca się gorączka telewizyjna zabrała naszą wierną.
     Sekcja zwłok wykazała, że nieszczęsna spożytkowała zbyt dużo lektury rozrywkowej wskutek czego brakowało jej odpowiedniego pokarmu. To powodowało zanik pokuty i postu. Brak wiary i gorliwości dla Boga doprowadziły ją bezpowrotnie do śmierci. Brak miłości wierzących przyspieszył jej zgon. Jej ostatni słowa dotyczyły jeszcze służbowych poleceń.
     Mowę pogrzebową wygłosił dr Theologus na podstawie słów: „Czyń sprawiedliwość i nie lękaj się”. Sławił ją wieloma pięknymi słowami i dał jako przykład do naśladowania. Jej ziemska powłoka spoczywa na cmentarzu Minionej Wspaniałości.

CZY TO NIE DZIWNE, ŻE…

…nasz dziesięciozłotowy banknot w kościele ma dla nas
o wiele większą wartość niż w jakimkolwiek sklepie?

…o wiele trudniej jest nam przeczytać dwa rozdziały Biblii
niż dwieście stronic najnowszego bestsellera?

…aby przyjść do kościoła na jakieś dodatkowe spotkanie
musimy jego termin zapisać w swoim kalendarzu miesiąc
wcześniej, podczas gdy termin innych spotkań gotowi
jesteśmy ustalić choćby na jutro?

…naszemu przyjacielowi mamy tak dużo do powiedzenia,
a Jezusowi tak niewiele?

…jest nam tak trudno wyjaśnić komuś prostą treść
Ewangelii, podczas gdy z wyjaśnianiem zawiłej plotki
radzimy sobie całkiem nieźle?

…cieszymy się wtedy, gdy nasz ulubiony mecz się przedłuża, ale narzekamy gdy to samo dzieje się z
kazaniem?

…dwie godziny w kościele trwają o wiele dłużej, niż
dwie godziny spędzone na oglądaniu filmu?
…Czy to nie dziwne?

czwartek, 12 sierpnia 2010

POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM

Paweł apostoł wraz Tymoteuszem pisze do zboru w Koryncie takie oto słowa: „…w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.” (2 list do Koryntian 5:20) Kiedy wobec kogoś zawinimy to idziemy a przynajmniej powinniśmy iść do tej osoby i pojednać się z nią przepraszając ją i przyznając się do winy, prosząc ją o przebaczenie. W księdze Joba 22:21 czytamy: Pogódź się z nim i zawrzyj z nim pokój! W ten sposób poprawisz swoją dolę.” Tak samo powinno być z Bogiem, wobec którego zawiniliśmy, to nie Bóg zawinił wobec nas, ale to myśmy zawinili względem Boga, gdyż niema sprawiedliwego ani jednego i niema takiego kto by nigdy nie zgrzeszył.  I związku z tym to myśmy powinni przyjść do Boga i przeprosić Go za wszystkie nasze grzechy i prosić o wybaczenie, a sam Bóg mówi, że jeśli: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. „ ( 1 list Jana 1:9 ). Mamy przychodząc do Boga, odwracać się od swoich grzechów. Piotr zwracając się do Szymona w Dziejach Apostolskich 8:22 powiada:Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego; „  a w Przypowieściach Salomona 28:13 jest napisane:Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. „
Przyjmij z jego ust wskazania i złóż w swym sercu jego słowa! Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu,jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie,wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. „
( Joba 22:22-27 )
Czas moi mili pojednać się z Bogiem, gdyż od tego zależy wasze życie. Najważniejsze żebyśmy żyli w zgodzie z Bogiem i dbali o to, aby nasze relacje z Nim były jak najlepsze i by nic nie stało na przeszkodzie w  naszej społeczności z Bogiem. Bóg jest miłością, najlepszym  i niezawodnym przyjacielem człowieka.

TOLERANCJA – Czy chrześcijanin ma być tolerancyjny ?Zastanawia mnie temat tolerancji i tego czy chrześcijanin ma być tolerancyjny. Otóż kiedyś zarzucono mi, że nie jestem tolerancyjny, ale przecież nie mogę powiedzieć, że deszcz pada, gdy ktoś mi w twarz pluje. W Piśmie Świętym znajdują się takie słowa: „  Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. „  (Izajasz 5:20)
Chrześcijanin, który należy do Pana Jezusa Chrystusa nie może mówić na białe, że jest czarne, a na czarne, że jest białe. Nie możemy być tolerancyjni wobec grzechu. Ale łatwiej jest nam być nietolerancyjnym wobec grzechu bliźniego a nie we własnym,w swoim życiu. Znamy przykład Dawida, gdy dopuścił się grzechu morderstwa męża Batszeby Uriasza Chetejczyka wystawiając go celowo, na czele wojska podczas wojny i cudzołóstwa z żoną Uriasza Batszebą i jak przyszedł do Dawida prorok Natan i mówił o pewnym mężu, który dopuścił się, tego tak haniebnego czynu, i gdy Dawid o tym człowieku usłyszał krzyknął „na śmieć z takim! ” nie wiedząc, że to było powiedziane o nim. Jest to opisane w drugiej księdze Samuela 12:1-7Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział:W pewnym mieście było dwóch mężów, Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, Ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, Którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego Razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, Na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, Aby je przyrządzić dla podróżnego, Który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego, I ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem. „w wersecie 13 tego rozdziału czytamy o reakcji króla Dawida Wtedy rzekł Dawid do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. „  Dawid w końcu przyznał się do grzechu. Można również poczytać tzw. pokutne psalmy , gdzie o tym się wypowiada, jak chociażby w psalmie 51 warto sobie poczytać jak mocno tego żałował. Myślę, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, gdzie dowiedziałby się o sobie takiej strasznej prawdy. Z tego powyższego tekstu oraz historii tam opisanej, można zobaczyć, że łatwiej jest okazywać nietolerancje odnośnie grzechu w drugim człowieku, niedostrzegając grzechu w swoim życiu. Często drażni nas grzech bliźniego, tymczasem nie zauważamy grzechu w naszym życiu, który jest dla Boga równie obrzydliwy i jakoś żyjąc w takim duchowym zaślepieniu, nie dostrzegamy problemu, który jest w nas i powinniśmy zawsze w pierwszej kolejności zaczynać od siebie bo inaczej jesteśmy jak gdyby ślepy prowadził niewidomego, albo jak sam Pan Jezus Chrystus mówi, aby wyjąć najpierw belkę z własnego oka by potem wyjmować źdźbło z oka bliźniego swego.

wtorek, 10 sierpnia 2010

WYSŁUCHIWANIE BOGA

Chcemy żeby nas Bóg zawsze wysłuchiwał i pragniemy aby spełniał nasze prośby które przynosimy Jemu w naszych modlitwach. Ale czy my też chce wysłuchać naszego Boga ? Jest taka pieśń której słowa brzmią: „Świecie, świecie, wysłuchaj Boga swego”  Jak to jest w naszym życiu, czy dajemy możliwość Bogu przemawiania do nas ? Czy tylko my chcemy, aby to On słuchał nas ?

wtorek, 27 lipca 2010

*****

Jeśli ranę uleczyć pragnieszOn lekarzem.
Jeśli gorączka cię trawiOn źródłem.
Jeśli ciąży nieprawość - On sprawiedliwością.
Jeśli szukasz pomocy - On jest mocą.
Jeśli śmierci się lękasz - On życiem.
Jeśli tęsknisz za niebem - On drogą.
Jeśli z kręgu ciemności uciekasz - On światłem.
Jeśli szukasz pokarmu - On chlebem

J E Z U S.

poniedziałek, 26 lipca 2010

DEKALOG

Dekalog  pochodzi od dwóch słów  „deka”  czyli dziesięć oraz „logos” czyli słowo oznacza 10-cioro  słów oznaczające dziesięć przykazań  i niestety został sfałszowany przez przywódców KRK oraz niestety zaakceptowany przez niektóre kościoły protestanckie, gdzie usunięto 2-gie biblijne, Boże przykazanie mówiąceo zakazie czynienia sobie wizerunków,obrazów i figurjako przedmiot czci i oddawania pokłonu ( Ks. Wyjścia 20:4-5 ) a 10 mówiące o  tym aby „nie pożądać niczego i nikogo co do nas nie należy”, które jest jednym przykazaniem podzielono na dwa przykazania aby wyszła liczba 10 i w ten sposób człowiek zaczął manipulować Słowem Bożym i podważać jego autentyczność i nienaruszalność oraz jego inspirację, natchnienie oraz pochodzenie Boże, przekręcając Jego słowo, które wypowiedział BÓG! Bóg wyraźnie mówi:Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.” ( 5 Mojż.4:2 ) oraz 5 księga Mojżeszowa 13:1 Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. „ a w księdze objawienia Jana (Apokalipsa) w 22 rozdziale w wersetach 18-19 Bóg mówi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.” a w liście do Galacjan 1:6-9 jest przerażające ostrzeżenie: Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.  Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty  Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! „ powinniśmy sobie wziąć do serca powyższe słowa. Oto przykład takiego sfałszowanego dekalogu, zwanego dekalogiem katechizmowym.

DEKALOG KATECHIZMOWY


Jam jest Pan twój,którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
I

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
III
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

IV
Czcij ojca swego i matkę swoją.

V
Nie zabijaj.

VI
Nie cudzołóż.

VII
Nie kradnij.

VIII
Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

IX
Nie pożądaj żony bliźniego twego.

X
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


A teraz spójrzmy na ten właściwy dekalog zwany „dekalogiem biblijnym” czyli dekalog Boży, który pochodzi bezpośrednio od Boga, który został spisany w oryginalnym znaczeniu, tak jak Bóg dał go Mojżeszowi na górze Synaj. 
 

DEKALOG BIBLIJNY


Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
II
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
III
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
IV
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
V
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
VI
Nie będziesz zabijał.
VII
Nie będziesz cudzołożył.
VIII
Nie będziesz kradł.
IX
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
X
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

( Tekst z Pisma Świętego w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia )
(Księga Wyjścia 20:1-17)

Czy dostrzegamy różnicę, czy widzimy ją ?
Otóż zamieniono Słowo Boże na katechizm.
Katechizm stał się ważniejszy od Słowa Bożego.
Katechizm wyparł Słowo Boże.
Pismo Święte zamieniono na katechizm i tak ludzkie zdanie stało się ważniejsze od Bożego. I tutaj sprawdzają się słowa Pana Jezusa Chrystusa: dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? „ ( Ew.Mateusza 15:3 )
Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. „ (Ew.Marka 7:8.13 )
Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie.
I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. „(Ew.Marka 7:6-9)