czwartek, 28 października 2010

SKUTECZNA METODA…

W ostatnich dniach szatan używa niestety bardzo skutecznej metody by zamknąć prawdziwie i szczerze oddanym Panu Jezusowi Chrystusowi doprowadzając ich do upadku w grzech. Chrześcijanin, który naprawdę i autentycznie idzie za Bogiem, ale zdarzy mu się upaść po drodze i zgrzeszyć, świadomy tego faktu co zrobił wie, że nie może innych nauczać i głosić Ewangelię, ponieważ żyje w grzechu i nie może stawać w imieniu Pańskim i głosić Jego słowo, i niestety w takiej sytuacji nie triumfuje Bóg, ale triumfuje szatan i w ten sposób diabeł odbiera sobie chwałę. Szatan jest przebiegły i chytry  obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.” ( 2 list do Koryntian 11:3 ) i w swojej chytrości i przebiegłości używa niestety bardzo skutecznej metody zamykając usta prawdziwych chrześcijan, wierzących Chrystusowi i należących do Niego Bożych dzieci, którzy mają wrażliwe sumienia i wiedzą, że gdy zgrzeszą nie mogą zabierać głosu w sprawie Bożej. Co więc tacy naprawdę autentyczni chrześcijanie, którym zdarzyło się upaść mają czynić?  Odpowiedź jest w Piśmie Świętym w 1 liście Jana 2:1-2 Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.”  A więc nie mamy dawać satysfakcji szatanowi, by cieszył się z odniesionego rzekomego sukcesu zamknięcia ust chrześcijanom by nie rozszerzali i rozpowszechniali Ewangelii dobrej nowiny zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie, bo diabeł wie, że gdy ludzie Pana Jezusa Chrystusa rozszerzać będą Ewangelię świadcząc innym o Panu Jezusie Chrystusie to ludzie będą doznawać zbawienia a szatanowi właśnie się rozchodzi o to, aby ludzie nie byli zbawieni i chce by ludzie szli do piekła, a nie do nieba i używa skutecznej metody wobec chrześcijan zamykając ich usta doprowadzając do upadku, do grzechu. A więc co ma uczynić prawdziwy chrześcijanin znajdując się w takiej sytuacji?   Odpowiedź jest jedna: Powstać i iść dalej za Chrystusem głosząc innym dobrą nowinę świadcząc o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. Prawdziwie wierzący chrześcijanin nie powinien dawać satysfakcji szatanowi pozwalając na upadek w grzech i zamykając sobie w ten sposób usta ale powinien przyjść do Boga ze swoimi grzechami i wyznać Mu je przepraszając i prosząc o przebaczenie Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.”  ( 1 list Jana 1:9 ) bo Słowo Boże mówi: Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego.” (Ps.32:5) i przepraszając Boga powinien odwrócić się od grzechu „  Przeto odwróć się od tej nieprawości…” (Dzieje.Ap.8:22). Wyznając swój grzech człowiek powinien porzucić grzech i już więcej go nie czynić Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. „  (Przyp.Salomona 28:13) A wtedy Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas w pełni z wszelkiego grzechu według słowa zapisanego w 1 liście Jana 1:7 ” …krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. „
A więc drogi chrześcijaninie powstań i idź w imieniu Jezusa Chrystusa i głoś Ewangelię, świadcz o Panu Jezusie Chrystusie !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz