wtorek, 27 lipca 2010

*****

Jeśli ranę uleczyć pragnieszOn lekarzem.
Jeśli gorączka cię trawiOn źródłem.
Jeśli ciąży nieprawość - On sprawiedliwością.
Jeśli szukasz pomocy - On jest mocą.
Jeśli śmierci się lękasz - On życiem.
Jeśli tęsknisz za niebem - On drogą.
Jeśli z kręgu ciemności uciekasz - On światłem.
Jeśli szukasz pokarmu - On chlebem

J E Z U S.

poniedziałek, 26 lipca 2010

DEKALOG

Dekalog  pochodzi od dwóch słów  „deka”  czyli dziesięć oraz „logos” czyli słowo oznacza 10-cioro  słów oznaczające dziesięć przykazań  i niestety został sfałszowany przez przywódców KRK oraz niestety zaakceptowany przez niektóre kościoły protestanckie, gdzie usunięto 2-gie biblijne, Boże przykazanie mówiąceo zakazie czynienia sobie wizerunków,obrazów i figurjako przedmiot czci i oddawania pokłonu ( Ks. Wyjścia 20:4-5 ) a 10 mówiące o  tym aby „nie pożądać niczego i nikogo co do nas nie należy”, które jest jednym przykazaniem podzielono na dwa przykazania aby wyszła liczba 10 i w ten sposób człowiek zaczął manipulować Słowem Bożym i podważać jego autentyczność i nienaruszalność oraz jego inspirację, natchnienie oraz pochodzenie Boże, przekręcając Jego słowo, które wypowiedział BÓG! Bóg wyraźnie mówi:Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.” ( 5 Mojż.4:2 ) oraz 5 księga Mojżeszowa 13:1 Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. „ a w księdze objawienia Jana (Apokalipsa) w 22 rozdziale w wersetach 18-19 Bóg mówi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.” a w liście do Galacjan 1:6-9 jest przerażające ostrzeżenie: Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.  Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty  Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! „ powinniśmy sobie wziąć do serca powyższe słowa. Oto przykład takiego sfałszowanego dekalogu, zwanego dekalogiem katechizmowym.

DEKALOG KATECHIZMOWY


Jam jest Pan twój,którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
I

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
III
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

IV
Czcij ojca swego i matkę swoją.

V
Nie zabijaj.

VI
Nie cudzołóż.

VII
Nie kradnij.

VIII
Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

IX
Nie pożądaj żony bliźniego twego.

X
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


A teraz spójrzmy na ten właściwy dekalog zwany „dekalogiem biblijnym” czyli dekalog Boży, który pochodzi bezpośrednio od Boga, który został spisany w oryginalnym znaczeniu, tak jak Bóg dał go Mojżeszowi na górze Synaj. 
 

DEKALOG BIBLIJNY


Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
II
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
III
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
IV
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
V
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
VI
Nie będziesz zabijał.
VII
Nie będziesz cudzołożył.
VIII
Nie będziesz kradł.
IX
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
X
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

( Tekst z Pisma Świętego w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia )
(Księga Wyjścia 20:1-17)

Czy dostrzegamy różnicę, czy widzimy ją ?
Otóż zamieniono Słowo Boże na katechizm.
Katechizm stał się ważniejszy od Słowa Bożego.
Katechizm wyparł Słowo Boże.
Pismo Święte zamieniono na katechizm i tak ludzkie zdanie stało się ważniejsze od Bożego. I tutaj sprawdzają się słowa Pana Jezusa Chrystusa: dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? „ ( Ew.Mateusza 15:3 )
Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. „ (Ew.Marka 7:8.13 )
Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie.
I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. „(Ew.Marka 7:6-9)

środa, 14 lipca 2010

KRZYŻ PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

Z moje obserwacji wynika, że najczęściej przyczyną konfliktów w kraju i na świecie jest polityka i religia. Mamy znowu tego dowód gdy przed pałacem prezydenckim postawiono krzyż i stało się to powodem kłótni, sprzeczek i złośliwości. Znowu polski naród oddaje cześć wizerunkowi A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem? (Izajasza 44:19) zamiast żywemu, prawdziwemu i realnemu Bogu łamiąc w ten sposób jedno z Bożych przykazań, które brzmi: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył,…(Księga Wyjścia 20:4-5) BT
Co to jest krzyż i czym on jest zapraszam na:

https://jedynadroga.blogspot.com/2017/12/krzyz_17.html 

https://jedynadroga.blogspot.com/2017/12/wydarzenie-na-skale-swiatowa.html