czwartek, 25 kwietnia 2013

Słowo, które otrzymałem od Pana

Wczoraj uczestniczyłem na nabożeństwie w pewnym zborze, gdzie gdy przybyłem i witałem się z gośćmi podając rękę, pastor powiedział mi takie słowa: „Niechże cię uściskam” . Kiedy rozpoczęło się nabożeństwo był czas chwały i uwielbienia Boga, podczas którego śpiewaliśmy pieśni dla chwały imienia Pana Jezusa Chrystusa oraz modliliśmy się do Boga i kiedy trwało uwielbienie dla imienia Bożego, które brzmi: JEZUS CHRYSTUS wyraźnie otrzymałem słowo od Pana i brzmiały one tak, które wypowiedział sam Pan Jezus Chrystus: „Tak jak pastor chciał się uściskać z tobą tak i ja chcę uściskać ludzi i przytulać ich do siebie okazując miłość. Później pastor zaczął głosić Słowo Boże i mówił w temacie przebaczania i nagle to co mówił zaczęło mi się układać w jedną całość, bowiem Pan pokazał mi kolejną sprawę podczas usługi pastora odnośnie tego co w moim duchu zobaczyłem, że mogłem odmówić pastorowi by mnie ściskał i w tym momencie bym zablokował jego miłość do mnie i sam sobie wyrządziłbym szkodę pozwalając rosnąć goryczy w sercu i tym sposobem sam psując sobie dobre relacje z moim bratem w Chrystusie. I Pan pokazał mi dalej na tej podstawie, że nie przebaczając innemu odrzucam dłonie Chrystusa, którą chcą mnie do siebie przytulić i okazać miłość i nieprzebaczając  drugiemu blokuję przepływ Boga miłości do mnie, co automatycznie psuje moje relacje z Bogiem.

czwartek, 18 kwietnia 2013

„DLA MNIE ŻYCIEM JEST CHRYSTUS” – (Filip.1:21)

Można pracować dla Boga bez Boga. Możemy wiele robić na niwie Pańskiej i wcale nie musi być w tym Pana Boga. W kościele są różne służby takie jak na przykład śpiew dla Pana Boga, głoszenie Słowa Bożego, składanie świadectwa w Panu Jezusie Chrystusie i napewno są to dobre i zaszczytne rzeczy, ale złem staje się to wtedy, gdy te służby stają się naszym życiem, sensem i celem naszego życia. Apostoł Paweł napisał takie słowa: ” Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus,…” (Filip.1:21). Dla Apostoła Pawła życiem był Chrystus a przecież doskonale wszyscy wiemy czym jako nawrócony człowiek do Chrystusa zajmował się Paweł i chociaż zajmował się głoszeniem Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa i na wskutek Jego zwiastowania ludzie nawracali się do Boga i Pana, którym jest sam Jezus Chrystus i tworzyły się zbory, gdzie razem się gromadzili wierzący w Chrystusa i rozważali wspólnie Słowo Boże oraz razem się modlili do Boga, jednakże dla Apostoła Pawła nie to było życiem, a Pan JEZUS CHRYSTUS zgodnie z wypowiedzią Pawła w liście do Filipian 1:21. Dla wielu ludzi życiem jest kościół, zbór, misja, działalność ewangelizacyjno-misyjna, śpiew dla Boga, muzyka, czyli granie na chwałę Boga. Kiedyś słyszałem pewną wypowiedź osoby, która powiedziała, że uwielbia śpiewać dla Boga, ale my mamy uwielbiać Boga, a nie uwielbiać śpiewu czy grania na instrumencie dla Boga. Kiedyś pewna siostra, która jest zaangażowana  w „uwielbienie” Boga na instrumencie i w śpiewie żaliła mi się, że ktoś powiedział jej, że „nie można śpiewać dla samego śpiewu” i na samym początku byłem lekko oburzony ale później po dłuższym namyśle zrozumiałem , że to jest prawdą i nie może jakakolwiek praca na niwie Pańskiej stać się sama w sobie celem.

wtorek, 16 kwietnia 2013

NIEPEWNOŚĆ JUTRA

Żyjemy w niepewnych czasach i nie wiemy co nam jutro przyniesie. Nie możemy być pewni jutra. Czasy są bardzo niepewne słychać groźby wybuchu trzeciej wojny światowej, co rusz słychać o jakiś konfliktach wojennych i gdzie nie spojrzeć pełno zła i niepokoju słychać informacje o kolejnych atakach terrorystycznych i nikt z nas nie może być pewny jutra. Pokoju nie zna świat, bo pokoju jest w osobie Pana JEZUSA CHRYSTUSA a sam Pan Jezus Chrystus mówi:” Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” (Ew.Jana 14:27). Świat dzisiejszy jest jakby na tykającej bombie, która w każdej chwili może eksplodować i dziś wymyśla się różnego rodzaju metody i plany i zamiary byle tylko dążyć do pokoju. Stworzono Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i różne inne organizacje dążące do pokoju i jedności pod pozorem uniknięcią konfiktów wojennych propagujący pokój. Dziś dowiedziałem się, że trwa produkcja ołtarzy, które będą wysyłane do różnych najdalszych rejonów świata, gdzie będą zanoszone modlitwy o pokój w świecie. Zauważ drogi czytelniku, że im więcej mówi się o pokoju tym go coraz mniej a konfliktów więcej, ale przecież Pismo Święte o tym wyraźnie pisze:„Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.” (1 Tesal.5:3). Żyjemy w przede dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i w obliczu czasów ostatecznych będą takie rzeczy się nasilać, ale człowiek otworzył swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi i Jemu powierzył swoje serce ma Pana i Boga, Jezusa Chrystusa  nie musi wejść w panikę a raczej przyjść przed oblicze Pańskie i u Niego szukać schronienia, u Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus powiada:„Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.” (Ew.łuk.21:26) a w wersecie 28 Pan Jezus Chrystus mówi do swoich dzieci, którzy Mu zaufali i powierzyli swoje życie w Jego dłonie: „A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” My nie musimy panikować a raczej cieszyć, że zbliża się odkupienie nasze, którym jest Pan Jezus Chrystus. Mamy prawdziwy pokój, który nam oferuje Pan Jezus Chrystus i jest to pokój Boży przewyższa wszelki rozum i strzeże on naszego serca i naszych myśli. Świat szuka pokoju, ale go nie odnajduje, bo tego pokoju nie ma w tym świecie, ale jest on tylko i wyłącznie w Panu JEZUSIE CHRYSTUSIE.

niedziela, 14 kwietnia 2013

„Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego; Jam jest Pan.” (3Mojż.19:14)

Łatwo się złorzeczy osobie, która nie słyszy i łatwo się kładzie kłody pod nogi osobie, która nie widzi. Tutaj wcale nie musi oznaczać tylko ułomności fizycznie, ale jest tutaj obraz, który pokazuje na przykład dwie osoby rozmawiające ze sobą o trzeciej osobie, której nie ma w pobliżu obgadując ją i jeszcze na koniec zastrzegają sobie, że zachowają dla siebie, by nie wyszło to i osoba oplotkowana nie dowiedziała się o tym. Zapominają o jednym fakcie, że Bóg to wszystko widzi i wie i jest tym faktem zasmucony. Pytanie brzmi: „Jak takie osoby mogą bez wyrzutów sumienia popatrzeć w oczy?” „Czy ty się Boga nie boisz?” Człowiek bojący się Boga uczciwie postępuje wobec bliźniego i traktuje go poważnie. Postępowanie może świadczyć o bojaźni Bożej. Człowiek, który boi się Boga brzydzi się nieuczciwością i wszelkim kłamstwem. Bojący się Boga to poważnie traktujący bliźniego.

czwartek, 11 kwietnia 2013

CHRZEŚCIJANIN POWINIEN BYĆ REFORMOWALNY

Chrześcijanin, czyli ten, który należy do Chrystusa powinien być skłonny do korekty swoich poglądów, gdy one nie są właściwe w świetle Biblii. Dobrze jest sprawdzać czy to jak wierzę jest zgodne z prawdą Pisma Świętego, jako wyznacznikiem i normą naszej wiary. Autor listu do Hebrajczyków 5:11 napisał: „O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu.” Ociężałość w słuchaniu to niedający sobie powiedzieć, że może błądzić w pojmowaniu pewnych tematów i swoich poglądów uważający swoje racje za właściwe i pochodzące od Boga, tymczasem nie mające poparcia biblijnego. Musimy być chętni się uczyć, ale żeby się czegokolwiek nauczyć trzeba uznać swoje braki i częstokroć swoją niewiedzę a nawet swoje błądzenie i myślę, że współpracuje z pokorą, bowiem musi człowiek swoje własne „ja” ambicje, swoje racje i myślenie o swojej „nieomylności” odrzucić. Trzeba być otwarty na ewentualną korektę, zmianę swoje myślenia. Generalnie my ludzie nie lubimy jak nam ktoś zwraca uwagę, jak nas ktoś poucza i wytyka nam błędy, ale lubimy słuchać pochlebstw pod naszym adresem, lubimy słuchać miłych słów chwalących nas, zaspakający nasze własne „ego”. W 2 liście do Tymoteusza 4:3 jest napisane: Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,”. Czytamy: nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,…Lubimy sobie słuchać miłych rzeczy, ale nie lubimy słuchać prawdy. Na przykład prawdy o tym, że możemy błądzić i że trzeba coś naprawić i pewne myślenie zmienić. W liście do Galacjan 4:16 Apostoł Paweł pisze: „Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię?”  Prawda w oczy kole. W księdze Amosa 5:10 jest napisane: „Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, który mówi prawdę.” Prawda nie jest wygodna, ale wyzwalająca zgodnie ze słowami Pana Jezusa Chrystusa: „I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.”(Ew.Jana 8:32). Lecz trzeba posiadać umiejętność słuchania, a raczej posłuchania: „Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego.” (Hebr.5:12). Pan Bóg mówi: „Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle, bez ratunku zdruzgotany. „ (Prz.Sal.29:1). Trwanie uparcie przy swoim, mimo iż to jest złe, prowadzi do duchowej ruiny.Bądźmy ludźmi dającymi się pouczyć i wychowywać.W Psalmie 94:12 jest napisane: Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, Którego uczysz zakonu swego, „ . Tylko Bóg ma we wszystkim rację.

czwartek, 4 kwietnia 2013

OBŁUDA

Obłuda albo używane jest też słowo „hipokryzja” myślę, że nikomu z nas nieobce i każdy z nas doświadczył praktyczne znaczenie słowa i znalazł się w takiej sytuacji i okolicznościach, czy taka była postawa serca każdego z nas. Wyobraź sobie, że przychodzi ktoś  kogo wydaje ci się, że znasz i jest w twoich oczach godny zaufania i zwierzasz mu się w zaufaniu ze swoich problemów wierząc, że pozostanie to między wami, tymczasem dowiadujesz się, że o twoim problemie wszyscy wiedzą i rozprawiają na ten temat. W Psalmie 41:7 jest napisane: „Jeśli ktoś przychodzi mnie odwiedzić, mówi obłudnie. Serce jego gromadzi niegodziwość, I gdy tylko wyjdzie na zewnątrz, rozpowiada.” Psalm 12:3 powiada: „Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.” Co z tego, że mówisz ludziom „Kocham Cię” a przechodzisz mimo wobec człowieka w potrzebie.Co z tego, że mówisz „Kocham Cię” skoro w twoim sercu jest inaczej. Co z tego, że mówisz słowa, skoro tak naprawdę myślisz inaczej.  Pan Bóg mówi: „Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.” (1 List Jana 3:18). Kiedyś będąc na pewnym spotkaniu chrześcijańskim pewien brat w Chrystusie przyznał się, ze postąpił kiedyś obłudnie. Otóż przyszli do jego domu w odwiedziny pewni ludzie,  których przyjął w gości i zrobił im herbatę, kawę i postawił jeszcze inne dobre rzeczy na stół, ale w myślach modlił się do Boga, żeby się tylko nie poczęstowali, bo szkoda mu tego było, a chciał sobie to zostawić dla siebie, ale mu nie wypadało tak postąpić, bo było to coś dobrego i niestety taka postawa człowieka jest bardzo zła. Albo ktoś przychodzi do ciebie odwiedzić cię, a ty mówisz: „Jak miło cię widzieć, cieszę się, że przyszedłeś” a w sercu swoim myślisz: „Po co przyszedł , mógłby sobie już pójść” . Może udając przyjaciela odwiedzasz kogoś, ale tak naprawdę dla swoich własnych korzyści – (List Judy 19). Obłuda oprócz słowa „hipokryzja”  można też opisać słowem „fałsz” . Ludzie fałszywi. Człowiek fałszywy to człowiek mówiący inaczej, myślący inaczej a jeszcze inaczej postępujący. Człowiek mówiący w oczy inaczej, a za plecami inaczej. Był pewien człowiek imieniem Judasz jeden z grona uczniów Pana Jezusa Chrystusa, który okazał się zdrajcą. Zdradził Pana Jezusa Chrystusa, swojego Mistrza pocałunkiem i to jest obraz pełnej obłudy, fałszu, hipokryzji i zakłamania. W oczy pięknie, ale za plecami inaczej. Mówi ci jak to cię szanuje i jaki jesteś wspaniały i jak cię lubi i kocha, a za twoimi plecami cię oczernia i szarga twoją opinię. I tak schlebia i oszukuje bliźniego zgodnie ze słowami: „Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.” (Psalm 12:3). Ale zapomina o jednym, że Bóg to wszystko widzi i wszystko wie, że: „Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę;” (Ps.101:5a). Pan Jezus Chrystus mówi: „Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. „ (Ew.Łuk.12:1b). Strzeż się by ta zaraza obłudy nie weszła w ciebie i żebyś sam nie stał się obłudny, bo tego nienawidzi Pan Bóg wszechmogący. Niech szczerość wzajemna między ludźmi będzie zasadą naszego postępowania., bo w tym uwielbia się Bóg i imię Pana Jezusa Chrystusa jest czczone i wysławiane.