niedziela, 31 grudnia 2017

2018 - ROK ŁASKI BOGA

"Podano Mu (JEZUSOWI) księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana" (Ew.Łuk.4:17-19   Biblia Tysiąclecia)

 Niech ten rok będzie dla każdego z nas rokiem miłosierdzia, łaski i dobroci Boga.
To Pan Jezus Chrystus jest tym, który ma władzę w naszym  życiu obwołać ten i każdy następny rok, jeśli Bóg pozwoli uczynić czasem Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. Natomiast to, czy rzeczywiście to będzie błogosławiony dla nas rok zależy od tego czy Jezusowi Chrystusowi pozwolimy w tym  roku i w każdym następnym być Panem naszego życia, aż do końca naszych dni tutaj na ziemi. Chcemy, aby Bóg nas błogosławił i żeby nam towarzyszyło powodzenie w każdej chwili naszego życia w każdym przedsięwzięciu naszych rąk, ale tak często mówimy Bogu NIE!!!, ale chcemy, aby spełniał nasze prośby, życzenia, lecz my nie chcemy, aby wtrącał się w nasze życie i nie chcemy, żeby nam rozkazywał jak mamy żyć, ale chcemy, żeby akceptował naszą wolę i nasze decyzję uznawał za słuszne tymczasem powinno być odwrotnie. To my powinniśmy Bogu być posłuszni i spełniać Jego wolę, bowiem nasze prawdziwe błogosławieństwo jest w naszym posłuszeństwie Bogu:
"Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję;" (5 Mojż.11:26-27)
Oto recepta na błogosławieństwo Boże w naszym życiu -POSŁUSZEŃSTWO PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI

niedziela, 17 grudnia 2017

TYLKO JEZUS

„Nie ma zaś nic wspólnego z Bogiem ten, kto nie uznaje JEZUSA. „( 1 list Jana 4:3 ) BWP
„Każdy zaś duch, który nie uznaje JEZUSA, nie jest z Boga;…” ( 1 list Jana 4:3 ) BT

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Tylko Jezus Chrystus, a nie Jezus plus coś jeszcze. Niektórzy uważają Jezusa za proroka inni za Syna Bożego, ale to wszystko za mało, bo Jezus Chrystus to Bóg objawiony w ciele:
„A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. „ ( 1 list do Tymoteusza 4:16) BG
Jeżeli chcesz zobaczyć jakim jest Bóg to spójrz na Jezusa Chrystusa i tutaj nie chodzi o fizyczne obrazy wiszące, gdzieś na ścianie, ale o Osobę Jezusa Chrystusa opisane w czterech Ewangeliach a dziś żyjącą w mocy Ducha Świętego. Apostoł Paweł napisał w liście do Kolosan 1:15-19 takie słowa:
„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości…”
Jezus Chrystus jest Bogiem. Już na wiele set a nawet tysięcy Mesjasz Jezus Chrystus był zapowiadany na ziemi, jako Ten, który przyszedł w ciele człowieka i On był nazwany Bogiem już w proroctwach zapowiadających Jego narodzenie i takim miejscem, jako jedno z wieli jest na przykład proroctwo Izajasza mówiące:
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, BÓG Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Ale także inne miejsca Pisma Świętego potwierdzą ją, że Jezus Chrystus jest Bogiem w Nowym Testamencie:
„ Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,… (Ew.Jana 1:1-4.14 ) .
W liście do Hebrajczyków 1:8 Bóg Ojciec mówi o synu jako o Bogu: ” lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.”
W 1 liście Jana 5:20 pisze: ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. „
Pan Jezus Chrystus mówi: ” Ja i Ojciec jedno jesteśmy „ (Ew.Jana 10:30)
Kiedyś przyszedł do Pana Jezusa pewien człowiek imieniem Filip z prośbą: „Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.” (Ew.Jana 14:8). Na to Pan Jezus mu odpowiedział: „Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?” (Ew.Jana 14:9). Na innym miejscu w Ewangelii Jana 12:44-45 Pan Jezus Chrystus mówi: „Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.” Pan Jezus Chrystus: „kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. „ (Ew.Mat.10:40b). Czyli kto przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, przyjmuje Boga Ojca. Słowo Boże powiada: „aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.” (Ew.Jana 5:23). Jak traktujesz Pana Jezusa Chrystusa tak samo automatycznie traktujesz Boga, jeżeli odrzucasz Pana Jezusa Chrystusa to odrzucasz Boga, a jeśli przyjmujesz Chrystusa do swojego serca to przyjmujesz Boga Ojca. Ludzie opisani w Biblii, którzy odrzucali Pana Jezusa Chrystusa tak naprawdę odrzucali Boga, bo Bóg to Jezus, a Jezus to Bóg. Jeśli kochasz Pana Jezusa Chrystusa, to kochasz Boga, jeśli Jezus Chrystus jest twoim Panem to równocześnie Bóg Ojciec jest twoim Panem. Jeżeli ktoś twierdzi, że wierzy w Boga, ale nie wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, to tak naprawdę nie wierzy w Boga i nie ma nic wspólnego z Bogiem.
Określenie „Syn Boży” ma jeszcze inne znaczenie, które mówi o pochodzeniu Boskim Jezusa Chrystusa nie tylko, że jest Synem kogoś, ale, że jest jako człowiek w ciele Bogiem.
Imię „Jezus” jest imieniem Boga, które dokładnie znaczy „JHWH Zbawieniem” czyli „Bóg Zbawiciel” i tym właśnie jest nasz Pan Jezus Chrystus. Bogiem naszym Ojcem i Zbawicielem objawionym w ciele.
JEZUS CHRYSTUS = BÓG OJCIEC
Jedno z imion naszego Zbawiciela i Pana jest „Immanuel‚ tłumaczone też jako „Emmanuel” co się wykład „Bóg z nami„. Tak więc Jezus Chrystus jest tym Bogiem i tam, gdzie Pan Jezus Chrystus jest i Bóg Ojciec. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jest nazwany też Ojcem i można o tym poczytać w księdze proroka Izajasza:
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, OJCIEC Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym prawdziwym Bogiem i jeżeli w twoim sercu nie jest Bogiem lecz tylko Synem Bożym nie możesz być zbawiony bo kiedy Jezus Chrystus nie tylko jest twoim Zbawicielem i Panem, ale jest Bogiem to wtedy On będzie w twoim życiu najważniejszy nie dzielący w twoim życiu Swojej chwały z niczym, ani z nikim i Ty będziesz traktować Go jako jedynego, któremu należy oddawać chwałę jako Bogu, a nie tylko jak Synowi Bożemu czy prorokowi. To Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa został posłany na ziemię w dzień pięćdziesiątnicy, która jest opisana w Dziejach Apostolskich 1-2.. W Biblii czytamy, że Bóg jest Duchem i to Duchem ŚWIĘTYM o czym na przykład pisze Apostoł Paweł do Koryntian:
„A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. „ (2 Korynt.3:17-18)
Jesteśmy zbawieni nie w „jakimś” Bogu i nawet nie w imieniu „Jehowa” czy „Jahwe” ale w konkretnym imieniu, a brzmi Ono: JEZUS CHRYSTUS.
To Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Bożego królestwa i jedynymi drzwiami przez które tam wchodzimy i nie ma innego współodkupiciela czy współodkupicielki, lecz jest tylko jeden, jedynie i wyłącznie JEZUS CHRYSTUS. Uczyń Go najważniejszym w twoim życiu. On oddał to, co dla Niego było najcenniejsze, a jest nim ŻYCIE. On przelał Swoją przenajświętszą, najdroższą Krew, żebyś był zbawiony, zbawiona, żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się wieczną radością z obecności Jego, Tego, który jedynie jest Miłością, a jest Nim – JEZUS CHRYSTUS.
Przyjdź do Jezusa Chrystusa i uczyń Go swoim jedynym, Zbawicielem, Panem i Bogiem a będziesz zbawiony.

TYLKO JEZUS CHRYSTUS


Otwórz swoje serca i przekaż ster swojego życia w Jego Święte pełne miłości ręce:
Panie Jezu Chryste, bardzo Ciebie potrzebuję. Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu wziąwszy na siebie wszystkie moje grzechy i karę za nie.Wierzę w Ciebie i otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów i dar życia wiecznego. Przejmij kierownictwo nad moim życiem i uczyń mnie takim jakim chcesz, abym się stał.  Amen.