wtorek, 26 września 2017

BÓG = MIŁOŚĆ

„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż BÓG jest MIŁOŚCIĄ. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. BÓG jest MIŁOŚCIĄ, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” ( 1 list Jana 4:7.16)
Bóg jest Miłością. Inaczej mówiąc Bóg to Miłość. Nie piszę tutaj, że miłość jest Bogiem, ale Bóg jest Miłością.
W 1 liście do Koryntian w 13 rozdziale od 4 do 8 wersetu mamy tak zwany „Hymn miłości” jak niektórzy chrześcijanie go nazywają. Spójrzmy na ten tekst, a brzmi on tak:
Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje;…”
Zastąpmy słowo „MIŁOŚĆ” słowem „BÓG„, a zobaczymy coś ciekawego i ten tekst będzie brzmiał mniej więcej w taki sposób:
„Bóg jest cierpliwy, jest dobrotliwy, jest pełen dobroci, nie zazdrości, ale jest hojny w udzielaniu dobra, nie chełpi i nie nadyma się, nie postępuje z nami nieprzystojnie, nie szuka swego, ale naszego dobra, nie unosi się złością i gniewem nad nami, nie myśli nic złego o nas, ale ma o nas dobre myśli.” Nawet sam Bóg mówi i ujawnia nam swoje myśli o nas, każdym z nas:
Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Jerem.29:11)
Bóg ma o Tobie dobre myśli, bo Ciebie kocha. Bóg nie raduje się, kiedy dzieje się niesprawiedliwość, On nie jest autorem bólu i cierpienia, ponieważ jest Miłością. Bóg cieszy się prawdą, bowiem jest prawdą i prawdomównym Bogiem i wyjawia Ci prawdę o Tobie mówiąc KOCHAM CIĘ. Bóg zakrywa twoje grzechy zmazując je z Ciebie przenajświętszą swoją Krwią, którą przelał jako człowiek na krzyżu Golgoty. Bóg Ciebie akceptuje takim jakim jesteś. Bóg kocha Ciebie, miłuje zawsze i Jego miłość nigdy do Ciebie nie ustanie.
W liście do Rzymian 13:10 mamy zapisane takie słowa: Miłość(BÓG) bliźniemu złego nie wyrządza;…”
Bóg jako Miłość nie wyrządza zła, nie krzywdzi człowieka, nie zadaje cierpienia, ani bólu.
Miłość jest pozbawiona egocentryzmu i jest przeciwieństwem egoizmowi. Miłość widzi potrzebę drugiej osoby wychodzi na przeciw jej potrzebie. Miłość dba, abyś Ty miał się dobrze i był szczęśliwy. Miłość pragnie twego dobra i szczęścia, a tą MIŁOŚCIĄ jest BÓG
Apostoł Jana napisał do wierzących w Chrystusa takie słowa:
Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?
Boża Miłość ma zastosowanie praktyczne:
Dzieci, MIŁUJMY nie słowem ani językiem, lecz CZYNEM i prawdą.” (1 list Jana 3:18)
Bóg ukochał i dał dowód tej miłości w praktyce:
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rzym.5:8)
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela (Twojego)świata. „ (1 Jana 4:9-10.14)
Miłość nie chowa urazy, nie szuka zemsty lecz pragnie dobra nawet tym, którzy krzywdzą, wyrządzają zło.
Micheasz napisał pewną prawdę o Bogu:
Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.” (Mich.7:18-19)
Oto prawda o naszym Bogu:
Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.” (Ps.145:8-9)
I dał tego dowód na krzyżu Golgoty, kiedy umierał za Ciebie nasz Pan Jezus Chrystus, abyś Ty mógł przebywać wiecznie w ramionach tego, który jest MIŁOŚCIĄ i doświadczać z tego powodu radości.
Apostoł Paweł w liście do Kolosan napisał:
A ponad to wszystko przyobleczcie się w MIŁOŚĆ, która jest spójnią doskonałości.” (Kol.3:14)
A w 1 liście do Koryntian mamy napisane:
Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest MIŁOŚĆ.” (1 Korynt.13:13)
A tą MIŁOŚCIĄ jest BÓG.


Polecam również artykuły pt.:
>>>BOŻA MIŁOŚĆ<<<

poniedziałek, 25 września 2017

Niebo – JEZUS CHRYSTUS

W języku angielskim na niebo mamy dwa określenia, to które widzimy nad nami to jest użyte słowo „sky” natomiast niebo, gdzie mieszka Bóg brzmi „haeven”.
W naszym języku polskim mamy jedno określenie na niebo, które mamy nad naszymi głowami i widzimy je naszymi fizycznymi oczyma.
Natomiast w tłumaczeniu biblii angielskiej jest to lepiej i wyraźniej oddane. Język angielski to lepiej oddaje niż polski, jeśli chodzi w tym temacie.
W naszej kulturze języka polskiego mamy jedno określenie na słowo „niebo” i tak nazywa to fizyczne niebo jak też miejsce obecności Boga.
Apostoł Paweł kiedyś napisał:
Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. „ (2 Korynt.12:2)
Czyli jest więcej tak zwanych „nieb”. Czytając dalej ten fragment Pisma Świętego możemy dojść do wniosku, ze człowiek , który został uniesiony do trzeciego nieba, to tak naprawdę to trzecie niebo jest nazwane rajem. Możemy może poczytać w 2 liście do Koryntian 12:4:
„…został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać.”
a więc musi być pierwsze i drugie niebo, a dopiero to trzecie niebo jest tym właściwym miejscem, gdzie będą wiecznie wszyscy ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana.
Niebo jest nazwane rajem, miejsce, gdzie będzie panowała wieczna radość nie zamącona żadnym nawet chwilowym smutkiem, miłość, której nie będzie końca, szczęście, które będzie wieczne nie mające końca. Boże Słowo mówi:
Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. „ ( 1 Korynt.2:9)
Nawet nie jesteśmy sobie w stanie sobie wyobrazić co Bóg szykuje tym, którzy wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi, po prostu wielkie szczęście i radość nie pojęta, której nigdy końca nie będzie.
I to wszystko jest dla nas przyszykowane w Osobie Pana Jezusa Chrystusa. Niebo to nie tylko miejsce terytorialne, ale Osoba w której mamy już dziś to szczęście i radość wieczną, zagwarantowaną już teraz. W Piśmie Świętym jasno jest powiedziane przez które mówi do nas Bóg:
„Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.” (1 Jana 5:12-13)
Zapraszam też do tematu >>>PEWNOŚĆ ZBAWIENIA<<< gdzie więcej jest w tym temacie napisane.
To nasz Pan Jezus Chrystus jest dla nas tym szczęściem, niebem, rajem, gdzie nie będzie już znany smutek, ani nie będziemy musieli żegnać naszych bliskich, których kochamy a którzy zmarli ponieważ śmierci już tam nie będzie, bo w Panu Jezusie Chrystusie nie ma śmierci, bo w Nim jest tylko życie i On jest życiem:
Ja jestem drogą i prawdą, i ŻYCIEM.” (Ew.Jana 14:6)
Pan Jezus Chrystus nie tylko jest Życiem, ale WIECZNYM ŻYCIEM:
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i ŻYCIEM WIECZNYM.” (1 list Jana 5:20)
Pan Jezus Chrystus powiedział:
Jam jest zmartwychwstanie i ŻYCIE; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, ŻYĆ będzie.” (Ew.Jana 11:25)
Ale Pan Jezus Chrystus nie kończy lecz kontynuuje dalej swoją wypowiedź:
Każdy, kto ŻYJE i wierzy we Mnie, NIE UMRZE na wieki. (Ew. Jana 11:26)
Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów napisał:
Albowiem dla mnie ŻYCIEM jest Chrystus,…” (Filip.1:21)
A więc ten raj, to niebo jest w Osobie Pana Jezusa Chrystusa. To Pan Jezus Chrystus jest miejscem w którym jest pełnia szczęścia i radości. On jest Miłością i źródłem miłości. W nim nieznany jest smutek, ból i cierpienie, śmierci w Nim nie ma, lecz życie i to życie wieczne i to życie wieczne w miłości Jego do Ciebie i w tej miłości jest radość i to pełnia radości, która nigdy się nie skończy. To wszystko Drogi czytelniku masz w Panu JEZUSIE CHRYSTUSIE, jeżeli Go przyjąłeś jak swego Zbawiciela i Pana, ale jeżeli tego kroku wiary w kierunku Boga nie uczyniłeś lub nie uczyniłaś to możesz to uczynić teraz. Pan Jezus Chrystus mówi: „..Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz.” (Ew.Jana 6:37)
Pan Jezus Chrystus wręcz zaprasza Ciebie: Pójdźcie do mnie wszyscy,…” (Ew.Mat.11:28)
Tak więc Pan Jezus zaprasza również Ciebie. Pan nasz i Bóg woła:
Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.” (Izaj.45:22)
Tym Bogiem i Panem jest JEZUS CHRYSTUS i nie ma poza Nim innego przyjdź do Niego by mieć życie wieczne.
Jak to uczynić?
Po pierwsze:
To Przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego ZBAWICIELA.
Po drugie:
To uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz PAN i WŁADCA Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 1-3 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).
Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się naszym Ojcem, a my Jego dziećmi (synami, córkami). Duch Święty naszym Przewodnikiem, który nas prowadzi i kieruje nami, a Jezus Chrystus naszym Panem, który panuje w naszym życiu.
Czy pragniesz tego? Jeżeli tak, to zwróć się do Boga tymi słowami:
„Panie Jezu Chryste, bardzo Ciebie potrzebuję. Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu wziąwszy na siebie wszystkie moje grzechy i karę za nie.Wierzę w Ciebie i otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów i dar życia wiecznego. Przejmij kierownictwo nad moim życiem i uczyń mnie takim jakim chcesz, abym się stał. Amen.„
Pan Bóg w swoim słowie wyraźnie mówi:Tym zaś, którzy go (JEZUSA CHRYSTUSA) przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi,…” (Ew.Jana 1:12)
Tak więc, jeżeli to uczyniłeś szczerze modląc się do Boga powyższymi słowami stałeś się Bożym dzieckiem (synem, córką) a Bóg jest Twoim kochającym Ciebie, pełnym miłości do Ciebie Ojcem.
W księdze Objawienia Jana mamy zapisane takie słowa:
„Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie; i wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. „(Obj.7:16-17 . 21:22-26 . 22:4-5)
W innym miejscu Pisma Święte Bóg tak mówi:
„W owym dniu stanie się tak: Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. I będzie tylko jeden ciągły jeden dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło.” (Zach.14:6-7)
Ta pełnia szczęścia, którą mamy jest w Panu Jezusie Chrystusie i jest naszym udziałem.

czwartek, 21 września 2017

Podstawa Zbawienia – JEZUS CHRYSTUS

W liście Jakuba mamy napisane:Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.” (Jak.2:10) Biblia Tysiąclecia
Prawda jest taka, że jeśli zgrzeszymy przeciwko jednemu z dziesięciu przykazań to tak jakbyśmy zgrzeszyli przeciwko wszystkim przykazaniom Bożym.
Wystarczy jeden „najmniejszy” grzech, jak to ludzie określają i już jesteśmy oddaleni od Boga.
U Boga nie ma większego i mniejszego grzechu u Boga każdy grzech jest jednakowy i oddziela nas od Boga:
„…wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze,…” (Izaj.59:2)
Pismo Święte mówi:Nie ma ani jednego sprawiedliwego,(…)wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.(…)gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,…” ( Rzym.3:10.12.23)
Polecam artykuł pt.:GRZECH
Nie jesteśmy w stanie spełnić Bożym wymogom, aby znaleźć się w Jego królestwie. Boże przykazania tak naprawdę mówią nam o naszej grzesznej naturze:
Dlatego z uczynków zakonu (prawa) nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon (prawo) jest poznanie grzechu.
Cóż więc powiemy? Że zakon (prawo) to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon (prawo); wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon (prawo) nie mówił: Nie pożądaj!” (Rzym.3:20.7:7)
Tutaj zalecam do zapoznania się z artykułem pt.:ROLA DEKALOGU
Tak naprawdę czytając Pismo Święte widzimy swoją grzeszność chociażby spojrzeć na dekalog, czyli dziesięć przykazań i na pewno chociaż jedno z nich złamaliśmy i to już dyskwalifikuje nas z królestwa Bożego. Prawo Boże, dziesięć przykazań jest bez miłosierdzia. Zasada była jedna 100% albo nic. Wystarczy, że 99.9% spełniamy Boże prawo i ten 0.01 % zaważy, że nie wejdziemy do nieba.
Te dwie tablice są zimne nie mające mocji i uczuć. Zasada była 100% wypełnić, ale rzeczywistość jednak okazała się inna i patrząc się w to Boże prawo widzimy się grzesznymi i czujesz się brudny i winny przed Bogiem człowiekiem i taka też jest prawda, ponieważ takimi jesteśmy, ale nagle słyszysz Boga jak mówi do Ciebie JESTEŚ ZBAWIONY a Ty zdziwiony pytasz się Boga „Na jakiej podstawie?” A Bóg odpowiada „Na tej podstawie” wskazując na JEZUSA.
To na podstawie tego, co dla nas uczynił Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty jesteśmy zbawieni.
To On, Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, a Jego sprawiedliwością zostaliśmy przed Bogiem Ojcem usprawiedliwieni i jesteśmy uznani bez zarzutu, bez nagany, jako sprawiedliwy.
Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów, lecz przez pryzmat krwi Pana Jezusa Chrystusa, który nas uniewinnił i wprowadził nas do królestwa Ojca Miłości w którym jest pełnia szczęścia i radości.
Tak więc tylko i wyłącznie, jedynie jesteśmy zbawieni na podstawie dzieła miłości i poświęcenia się za nas i dla nas Pana Jezusa Chrystusa poprzez swoją śmierć na krzyżu oraz dar nowego życia poprzez Jego zmartwychwstanie.
Polecane artykuły:
>>> „DZIEŁO BOŻE DOKONANE” <<<