wtorek, 7 czerwca 2016

GRZECH


CO TO JEST GRZECH I CZYM ON JEST?

Grzech kojarzy nam się z pewną listą rzeczy takich na przykład jak pijaństwo, plotkarstwo, kłamstwo itd. itp. lista pozostaje otwarta, ale słowo „grzech” pochodzi z języka greckiego, a brzmi ono „hamartia” lub „hamartanos” co znaczy chybić celu i to jest właśnie oryginalne znaczenie słowa „grzech”. Grzechem jest rozmijanie się z Bożą wolą. W 1 liście Jana 3:4 mamy także napisane, że grzech jest przestępstwem:
Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.”
Grzech to przestępstwo Bożego Prawa, łamanie Bożych przykazań, nieposłuszeństwo Bogu. Grzech jest bezprawiem i nieprawością. Słowo Boże jasno mówi:
Wszelka nieprawość jest grzechem;…” (1 list Jana 3:17)
Grzech to bezczeszczenie Boga, wykroczenie przeciwko Bogu, przekroczenie Bożej woli. Grzech to zniewaga Boga, bowiem grzech znieważa Boga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 2:23 napisał:
Ty, który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga.” (Biblia Tysiąclecia)
Bóg mówi tak, a ja postępuje inaczej to grzeszę. Nie ma mniejszego lub większego grzechu, albo mniej lub bardziej ciężki grzech Bóg jasno określa w Swoim Boskim Słowie w liście Jakuba 2:10:
Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. „
Natomiast w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia tekst ten brzmi tak:
Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.”
Nieważne czy to było małe pozornie wyglądające jako niewinne kłamstwo, czynione może nawet niby w dobrej wierze, czy komuś coś ukradłeś grzech jest grzechem na równi, bo te same usta Boże wypowiedziały, że kłamstwo jest grzechem, jak też i kradzież, jedni i drudzy królestwa Bożego nie odziedziczą. Nieważne co to było, w czym zgrzeszyliśmy liczy się fakt, że zgrzeszyliśmy, czyli dopuściliśmy się grzechu i to grzech oddziela nas od Boga i tutaj nie ma znaczenia czy to lekki, czy ciężki jak to ludzie określają. Każdy oddziela nas i odłącza od Boga. W księdze proroka Izajasza 59:2 jest zapisane takie słowo:
Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze,…” (Izaj.59:2)
Niektórzy myślą, ze kiedy staną przed Bogiem to będzie tam taka waga, gdzie będą szale wagi i gdzie będą ważone na tej szali dobre i złe uczynki i jak szala wagi przechyli się na stronę dobra to Bóg wpuści ich do swojego królestwa, a jak przechyli się na stronę zła to pójdą na wieczne potępienie, czyli zależnie od tego, czego będzie więcej na tej wadze dobrych czy złych uczynków. Nic bardziej mylnego. Takie myślenie to KŁAMSTWO! Czegoś takiego tam nie będzie. Bóg w ogóle czegoś takiego nie będzie tam tolerował. Dla ŚWIĘTEGO Boga najmniejsza skaza jest skazą, która wyklucza nas z Jego królestwa. W księdze Habakuka 1:13 mamy tak napisane o Bogu:
Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie.”
Natomiast Job zanotował takie słowa w 34 rozdziale i 10 wersecie:
Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością.
Bóg jest Bogiem ŚWIĘTYM. Grzech jest sprzeczny z Bożą naturą i jest w brew Bogu i Jego woli o czym mówi wspomniany powyżej zacytowany fragment z księgi proroka Izajasza z rozdziału 59 i wersetu 2, gdzie mowa jest o tym, że grzech oddziela nas od Boga ponieważ grzech jest przeciwny naturze Bożej i Jego charakterowi. Grzech świadczy na naszą niekorzyść przed Bogiem, świadczy przeciwko nam. Grzech jest ujmą na naszym życiu, antyświadectwem, skazą w naszej duszy. Grzech nas zanieczyszcza i świadczy o naszej duchowej niedbałości i przywiązaniu do brudu (niechluj) jakim jest właśnie grzech. Grzech burzy w nas Boży porządek i zniekształca Boży obraz i podobieństwo na które Bóg nas stworzył pozbawiając tego, co dobre:
Wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego.(Jerem.5:25)
W liście do Hebrajczyków 12:14-15 mamy tak napisane:
„Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu,…”
Pielęgnując w swoim życiu grzech, dopuszczamy do tego, ze on się w nas zakorzenia, a więc zapuszcza swoje korzenie zniewalając nas.
Bóg mówi w Swoim Słowie zapisane w drugim liście apostoła Piotra 2:19 takie zdanie:
czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.”
Jak ofiara, która wpada w zbudowaną przez pająka pajęczynę, która coraz bardziej oplata w koło ofiarę i wtedy przychodzi pająk i pożera ją. Tak właśnie czyni grzech z człowiekiem, który w sobie toleruje w końcu pielęgnuje i dochodzi do duchowej śmierci, czyli oddzielenia od tego, który jednie jest MIŁOŚCIĄ a jest nią BÓG.
Jednakże jest Dobra Nowina drogi czytelniku! W księdze Zachariasza 13:1 mamy zapisane takie słowa:
W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości.
To źródło wyzwolenia o czyszczenia dzisiaj jest otwarte, a w nim płynie Przenajświętsza, najkosztowniejsza, najdroższa i najcenniejsza Krew Pana JEZUSA CHRYSTUSA.
Bóg mówi w pierwszym liście Jana 1:9:
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. „
Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza wszelki grzech:
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 list Jana 1:7)
Musisz podjąć pewne kroki. A tym krokiem jest przyjść do Boga i naprawdę zacząć żyć z Bogiem. Odwrócić się od grzechu w swoim życiu w kierunku Boga. W księdze Dziejów Apostolskich 8:22 są zanotowane takie słowa:
Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego;”
Przepraszając Boga odwróć się od grzechu w kierunku samego Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie:
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.” (Przyp.Salomona 28:13)
Prawdziwa wolność jest w Panu Jezusie Chrystusie:
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.” (Gal.5:1)
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. „ (Ew.Jana 8:36)
Teraz nie musisz już grzeszyć. Pan Jezus Chrystus wziął na siebie każdy nasz grzech i także każdy twój grzech. Dziś nie musisz już żyć w niewoli zła jakim jest grzech, ale możesz żyć w wolności dla Boga w Panu Jezusie Chrystusie. Ponieważ Pan Jezus Chrystus z nim się na krzyżu Golgoty rozprawił. To dobra nowina, która mówi, że możesz żyć dla Boga w wolności przynosząc Mu chwałę swoim życiem pod panowaniem samego JEZUSA CHRYSTUSA jako twego Pana, Zbawiciela i Boga.
Zapraszam również do wysłuchania teraz również w tym temacie rozważania biblijnego:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz