niedziela, 15 lutego 2009

DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN POWINIEN GŁOSIĆ EWANGELIĘ ?

                              Z posłuszeństwa Chrystusowi


Dla Boga najważniejsze jest nasze posłuszeństwo ” gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! „ ( Jer.7:22-23 )  ” Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary,… „( 1 Sam.15:22-23 )     Pan Jezus Chrystus rzekł uczniom swoim: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.” ( Ew.Mar.16:15 )   ” ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. „ ( Dz.Ap.1:8 )  ” Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli:Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie,Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów.A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.( Dz.Ap. 5:29-32 ) Brak świadczenia jest nieposłuszeństwem. Bóg chce, aby Jego dzieci zapoznawały wszystkich ludzi z Dobrą Nowiną.

Z wdzięczności wobec Chrystusa

” Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli;a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. „  ( 2 Korynt. 5:14-15 )
W Psalmie 119:126 Słowo Boże powiada: ” Czas już, by Pan rozpoczął działanie, Gdyż naruszono zakon twój. „  Oto naruszyliśmy Boże Święte prawo i Pan rozpoczął działanie. Wiecie jakie?  Nie przyszedł Bóg i Pan nasz  Jezus Chrystus wymierzyć nam karę na którą niewątpliwie w 100% zasłużyliśmy, ale przyszedł w swej dobroci, łasce i miłosierdziu oraz z miłości do nas, nas zbawić i wyratować nas z piekła i mocy grzechu w który sami się uwikłaliśmy a który prowadził nas w kierunku piekła i to Pan Jezus Chrystus przyszedł nas zbawić a nie potępić, dać nam życie wieczne w radości Bożej a nie śmierć w wiecznym potępieniu. Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat grzechu naszego. ale przez pryzmat Krwi Pana Jezusa Chrystusa i oto Boża miłość sięga ponad nasze grzechy, a Jego miłosierdzie góruje nad sądem. To Jego miłość do nas, sprowadza nas na Bożą drogę życia i nasza miłość do Boga jest tylko wynikiem i odpowiedzią Jego miłości do nas jaką wpierw nam okazał. Oto Bóg pierwszy wyciągnął do nas rękę, chociaż to my sami zawiniliśmy ” Widzicie więc, że nasza miłość do Niego jest tylko wynikiem miłości, jaką On nam najpierw okazał. „( 1 list Jana 4:19 ) ( Słowo Życia parafraza Nowego Testamentu ) jest nawet taka pieśń której słowa mniej więcej między innymi tak brzmią: ” Jezu, Jezu, Twa miłość me serce zdobyła, stopiła, skruszyła „.  Na miłość która zaprowadziła Pana Jezusa na krzyż możemy odpowiedzieć tylko miłością. Wdzięczność jest znaczną częścią składową takiej miłości i jest również postawą czci i szacunku dla Boga.
Z wewnętrznych pobudek duchowych
” A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli z Jezusem;patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc: Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć; lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie; my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. „ ( Dzieje Ap.4:14-20 )  ” Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli; „(2 Korynt.5:14 )  ” Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego. „ ( Ew.Łuk.6:45 ) Ludzie, którzy spotkali Chrystusa, po prostu nie będą mogli milczeć. Ponieważ wierzą, dlatego mówią. ” Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane: Uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy,… „( 2 Korynt.4:13 )
Z odpowiedzialności wobec Chrystusa
„  Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne.A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. „ ( 2 Korynt.5:18-20 )  ” A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę ” odbierze; jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.  ( 1 Korynt.3:12-15 ) A sam Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: ” Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. „ ( Ew.Mar.16:15 ) i to się nie tyczy tylko księży, pastorów, ewangelistów i kaznodziejów i także nie tyczy się tylko miejsca za kazalnicą czy też absolwentów po szkołach Biblijnych, seminariach i różnych innych teologicznych uczelniach, ale to jest skierowane do wszystkich, do każdego poszczególnego chrześcijanina, dziecka Bożego, który oddał swoje serce i życie Panu Jezusowi Chrystusowi, kobiety i mężczyźni. Kiedy naśladowcy Chrystusa będą kiedyś musieli zdać sprawę ze swego życia przed Jego Tronem, dotyczyć  będzie to także tego,co uczynili dla rozszerzania  Ewangelii. W księdze Ezechiela  3:16-19  Bóg mówi:” Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu. Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew.  Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę.”oraz w 33 rozdziale w wersecie 8 i 9 księgi proroka Ezechiela:  ” Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz – a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. „
Z troski o ginących
” Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to. A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. „ ( Przyp. Sal.24:11-12 ) Nie bądźmy obojętni wobec ludzi idących do piekła i niech nie będzie obojętny dla nas chrześcijan ich los. Ponieważ ludzie bez Chrystusa są zgubieni. Jak macie rozpoznać ich niebezpieczeństwa bez świadczenia im ?  ” Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? „ ( Rzym.10:14)   Jesteśmy powołani, by zanosić światło Ewangelii tym, którzy są jeszcze w ciemności.

Z miłości

” Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. „  ( 1 Tesal.2:8 )   Miłość jest pozbawiona egoizmu i widząc bliźniego wychodzi naprzeciw potrzebom drugiego człowieka niosąc mu pomoc.  Chrześcijanin nie składa świadectwa tylko z poczucia obowiązku. Wiedzie go w tym duchowa pustka innych ludzi.

By umożliwić innym ludziom udział w Bożym błogosławieństwie

” I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. „( 1 Jana 3:3-5 ) Wszelkie dobro w Chrystusie nie powinno być egoistycznie przez nas samych zatrzymywane ale powinniśmy dzielić się z tym z innymi.

OPINIA BOSKA, OPINIA LUDZKA -CO WAŻNIEJSZE ?

Czyż nie przejmujemy się tym co myślą o nas inni i co o nas powiedzą ?  Jaka będzie ich opinia na nasz temat ? Jakże często przejmujemy się ludzką opinią co o nas pomyślą i co powiedzą. Czasami przejmujemy się bardziej ludzką opinią co o nas ludzie powiedzą i co o nas pomyślą niż Bożą. Bardziej przejmujemy się opinią ludzką niż opinią  Bożą.Bardziej nas interesuje co ludzie o nas pomyślą niż to co Bóg o nas pomyśli. Komu tak naprawdę chcemy się przypodobać, Bogu czy ludziom ?  Kogo chcemy mieć po swojej stronie ? Boga czy człowieka ? W liście do Galacjan 1:10 Apostoł Paweł pisze: ” A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. „  Lepiej mieć po swojej stronie Boga a przeciwko sobie cały tłum ludzi, niż po swojej stronie cały tłum ludzi a przeciwko sobie Boga. Bo tak naprawdę mając przeciwko sobie Boga a za sobą tłum ludzi , to tak naprawdę, nikt i nic nie jest za nami i z nami a raczej
wszystko przeciwko nami. Bowiem jeśli Bóg jest po naszej stronie i jest za nami, to tak naprawdę jeśli nawet cała ludzkość jest przeciwko nam, a Bóg jest za nami i choćby wszyscy byli nastawieni przeciwko nam, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bowiem to ta najważniejsza istota we wszechświecie, Bóg który jest wszechobecny, wszechmocny oraz wszechmogący i jest Stwórcą całego wszechświata i gdy On jest po naszej stronie to tak naprawdę nic nam się nie stanie ” Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? „  ( Rzym.8:31 ) Kogo się bardziej boimy Boga czy człowieka ? Z kim się bardziej liczymy z Bogiem czy z człowiekiem ? Czyja opinia jest dla nas ważniejsza ?  Faryzeusze szukali aprobaty i uznania w oczach ludzi a nie Boga i poklasku ze strony ludzi i wzajemnej adoracji. Sobie wzajemnie chcieli przypisywać chwałę a w Psalmie 115:1 czytamy: ” Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę,… „  Tylko Bogu należała, należy i zawsze należeć się będzie chwała. W Ewangelii Jana 5:44 Pan Jezus Chrystus mówi:” Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? „ Otóż faryzeusze szukali pochwały u człowieka, aby to człowiek ich chwalił, a więc szukali chwały u ludzi a nie u Boga. Dla nich ważniejsza była aprobata i chwała ze strony ludzi, niż ze strony Boga i chcieli uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych i stawiać się w dobrym świetle w oczach ludzi aniżeli podobać się Bogu. Dla nich najważniejsze było uznanie i akceptacja w oczach ludzi, niż podobać się Bogu i szukanie własnej chwały a nie chwały Bożej. W 2 liście  Apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:4b-6 czytamy:   ” …nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością; Bóg tego świadkiem,nie szukaliśmy też chwały u ludzi ani u was, ani u innych,…” 

piątek, 6 lutego 2009

SĄD OSTATECZNY

Każdy z nas stanie przed Bogiem jedni by odebrać nagrodę żywota wiecznego inni by usłyszeć wyrok. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu  ” Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu „  ( Rzym.14:12 ) a w 2 liście do Koryntian 5:10 czytamy: ” Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe „  to jak staniemy i jak Ty staniesz przed Bogiem czy przed Bogiem który wręcza nagrodę zbawienia wiecznego czy przed Bogiem sędzią zależy od nas tutaj żyjących na ziemi od naszego życia.  Jak żyjemy ?   Czy nasze życie i to jak żyjemy podoba się Bogu ?   Jak traktujemy Boga i jak podchodzimy do Boga ?   Jakie relacje mamy z Panem Jezusem Chrystusem i jak Go traktujemy ?  To jest bardzo ważne ! Te pytania są istotne i bardzo ważne i musimy sobie sami dać tutaj odpowiedź  na ziemi, aby w przyszłości stanąć przed Bogiem wręczającym nagrodę a nie przed Bogiem sędzią który wydaje wyrok. Musimy sobie sami dać odpowiedź jak to jest z nami ? Gdyż to jest ważne ważne jak staniemy przed Bogiem. Bogiem sędzią czy Bogiem wręczającym nagrodę ? Zależy to od tego czy twoje życie jest w rekach Bożychiczy On jest za sterem twojego życia czy Ty ?Bowiem jeśli to Bóg kieruje twoim życiem to możesz być pewnym że staniesz przed Bogiem kochającym Ojcem wręczającym nagrodę zbawienia wiecznego z łaski i nie staniesz przed Bogiem jako sędzią ale przeszedłeś ze śmierci do żywota tak jak Pan Jezus Chrystus mówi: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do  żywota „  ( Ew. Jana 5:24 ) z potępienia do wiecznego zbawienia, z ciemności do cudownej Bożej światłości. Warto więc aby Jezus Chrystus panował w naszym życiu na codzień w każdej sferze i dziedzinie naszego życia. W umyśle i sercu i duszy. Także gdy jesteśmy w pracy w szkole czy gdzie kolwiek indziej aby w każdej sytuacji i w każdej dziedzinie królował Boży Syn i Pan nasz Jezus Chrystus i by On rządził i był najważniejszy w naszym życiu i aby Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa i Jego nauki i Jego wskazówki były stylem naszego życia. W Ewangelii Jana 14:6 czytamy:  „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie „  Tylko Pan Jezus Chrystus jest drogą do Boga i Jego królestwa i tylko przez Jezusa Chrystusa naszego Pana chwały możemy wejść do królestwa Bożego i tylko przez Pana Jezusa Chrystusa możemy dostać do Bożego wiecznego raju. Pan Jezus Chrystus mówi: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.”  ( Ew. Jana 10: 7 i 9 )

Co z tymi którzy nie słyszeli o Chrystusie oraz z tymi co żyli przed Chrystusem ?

Co z tymi którzy żyli przed Chrystusem ?

Pan Jezus kiedy leżało jego ciało w grobie w  duchu poszedł zwiastować tym którzy żyli za czasów przed Chrystusem i pomarli przed narodzeniem Syna Bożego. Słowo Boże w 1 liście Piotra 4:6 pisze: ” W tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży.” oraz w 1liście Piotra 3:19-20: ” Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.  W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu,…”

Kolejne dzisiaj popularne pytanie to: 

Co z tymi którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie ? „ 

Żyjemy w takich czasach w których mało kto nie słyszał o Chrystusie. W dobie wysokiej techniki XXI wieku Ewangelia zwiastowana jest mi.in. za pomocą przekazu satelitarnego przez radio i telewizję na całą Europe i świat a nawet i do najdalszych zakątków świata. Za pośrednictwem internetu. jest wiele przekazów audio i video różnych nabożeństw  na żywo w internecie oraz jest wiele stron o tematyce chrześcijańskiej o treści ewangelizacyjnej. Misjonarze jeżdżą do krajów trzeciego świata z Ewangelią nawet do ludożerców i muzułmanów gdzie z ich strony misjonarzom grozi nawet śmierć, ale misjonarze idą z Ewangelią mimo to. W księdze objawienia Jana 14:6 (zwaną też Apokalipsą ) czytamy że Anioł będzie leciał środkiem nieba zwiastując Ewangelię wieczną   ” I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom,… „     Tak więc każdy usłyszy o Chrystusie.  A co z tobą drogi czytelniku ?  Zadając pytanie: ” co z tymi ? „  powinieneś zadać pytanie:  co ze mną ? „    Drogi przyjacielu lub przyjaciółko Ty nie możesz powiedzieć „nie słyszałem o Chrystusie” lub „nie wiedziałem nic o Chrystusie” gdyż czytając tę stronkę która jest poświęcona Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi już dowiadujesz się o Nim, jako żywym i realnym Bogu. Także Ty już masz wiedzę i informację o Panu Jezusie Chrystusie i dla Ciebie nie będzie wymówki ani wytłumaczenia że nie słyszałem lub nie wiedziałem o Chrystusie. W 1 liście Piotra 2:6-8 jest napisane: ” Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. „  ten kamień węgielny symbolizuje Chrystusa. Dla tych którzy wierzą jest podstawą ich wiary a dla tych którzy nie wierzą w Chrystusa ale słyszeli o Nim i słyszeli wieść zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie a jednak nie przyjęli tej wieści i nie zaufali Panu Jezusowi i mimo że dotarła  do nich dobra nowina zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie jednak nie przyjęli Bożej miłości prawdy która mogła ich zbawić i to w dniu sądu ostatecznego będzie go osądzało. Pan Jezus Chrystus mówi: ” A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;  ( Ew. Jana 12:48 ) Warto więc przyjąć słowa Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa aby ono nas w przyszłości nie osadziło żeśmy słyszeli a nie przyjęli, żeśmy wiedzieli a nie uwierzyli. Pan Jezus Chrystus też mówi:  bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. „Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. „