czwartek, 31 sierpnia 2017

WIARA – AKTYWACJA

Niedawno zmieniłem kartę bankomatową na nową ponieważ stara była już zniszczona i do tego też mijał już termin użyteczności. Kartę dostałem do domu przesyłkę pocztową, ale mimo to, że ją posiadałem nie miałem z niej żadnego pożytku i nie mogłem z niej korzystać, ponieważ trzeba było najpierw tę kartę aktywować by za jej pomocą pobrać pieniądze z bankomatu. Z samego posiada karty nie ma żadnego pożytku. Co z tego, że mam w ręku kartę, jeżeli nie mogę jej użyć. Tę kartę trzeba było najpierw aktywować.
Aktywacja to uruchomienie czegoś, spowodowanie działania.
Wiara jest jak aktywacja, która sprawia, że Słowo Boże zaczynać działać w naszym życiu i powoduje owoc w naszym życiu.
„…gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,…” (Rzym.3:24-25)
Jest tutaj użyte w powyższym tekście Pisma Świętego słowo „skuteczną”. Ofiara jest tylko skuteczna w naszym życiu przez wiarę z naszej strony w to jaką świętą niepodważalną, Bożą prawdę. Czyli taka wiara sprawia, że ta ofiara, którą złożył dla nas Chrystus Pan działa w naszym życiu.
Wiara aktywuje zbawienne działanie w naszej duszy ofiary złożonej przez samego Pana Jezusa Chrystusa.
Wiara aktywuje działanie Boga w naszym życiu i sprawia, że Boże Słowo działa w nas i wydaje owoc Bogu na chwałę.
Apostoł Paweł napisał do Tesaloniczan:
” A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa.” (1 Tesal.2:13)
W kim działa Boże Słowo? Odpowiedź brzmi: W wierzących.
Którzy wierzą, że autorem tych słów nie jest człowiek na przykład apostoł Paweł czy Piotr lub ktoś inny, ale sam BÓG, a ci ludzie są tylko narzędziami w reku Boga do spisania Jego słów.
Wiara aktywuje Boże obietnice w naszym życiu:
„Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej.” (2 Korynt.1:20)
Wiara pogłębia poznanie wszelkich dobrodziejstw jakie mamy w Chrystusie i aktywuje te Boże dobrodziejstwa działanie w naszym życiu.
Wiara aktywuje Boże błogosławieństwa w naszym życiu.
Wiara nasza pozwala Bogu w nas działać.
Wiara pozwala nam być aktywnymi, użytecznymi dla Boga.
Wiara to istota sprawy. Wiara pozwala na relację z Bogiem. To wiara jest podstawą relacji z Bogiem.
” Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. (Hebr.11:6)
„I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym; lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli.” (Hebr.4:2)
Bez wiary nie ma wspólnoty, społeczności z Bogiem.
Wiara rodzi uczynki, powoduje działanie, aktywuje posłuszeństwo Bogu.
Polecam temat:

wtorek, 29 sierpnia 2017

DOSKONAŁE DZIEŁO ZBAWIENIA

„….nie służy mu  (Bogu) się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.”   (Dzieje Ap.17:25)
Bóg nie potrzebuje naszej ani nikogo innego pomocy. On nie potrzebuje niczyjej pomocy. On jest tym, którego pomocy my potrzebujemy. To On, Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzebuje. Bóg ma niewyczerpane zasoby. Apostoł Paweł z natchnienia i z inspiracji Bożego Ducha Świętego napisał:
„A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.”
U Boga jest wszystko czego my potrzebujemy On jest pomocą naszą we wszystkim. Bóg nie potrzebuje żadnej pomocy z naszej strony to my jako ludzie na każdym kroku potrzebujemy Jego Boskiej pomocy.
Jednakże dzieje się tak, że czasami wydaje się nam, że Bóg potrzebuje naszej pomocy, że trzeba pomagać Bogu szczególnie w zbawieniu nas. Księdze Przypowieści Salomona 10:22 mamy zapisane takie słowo:
Błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje.”
Nie tylko nic nie dodaje, ale wręcz psuje. Bóg kiedyś powiedział do Mojżesza:
„A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go.” (2 Mojż.20:25)
Nic nie trzeba pomagać w dziele Boga. On jest doskonały w Swojej naturze i cokolwiek On czyni jest perfekcyjnie, idealnie doskonałe. Tak więc doskonałe jest dzieło zbawienia nas dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek, który chce coś dodać do dzieła zbawienia nas przez Boga to tak naprawdę znieważa Boga i uwłacza Bogu oraz ujmuje dziełu miłości Chrystusa.
„lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej,(…)Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.” (Hebr.10:12.14)
Dzieło Boga zbawienia nas jest doskonałe i nie trzeba tutaj nic zmieniać, dodawać do tego dzieła, bo każdy kto chce coś dodać do tego, to tak naprawdę odłącza się od Chrystusa starając się wejść do niebiańskiego Bożego królestwa na bazie własnej ludzkiej sprawiedliwości poprzez zasługi tak zwane dobre uczynki, co jest absolutnie niemożliwe.
Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.” (Gal.5:4)
Jesteśmy zbawieni tylko i wyłącznie, jedynie przez Chrystusa poprzez Jego sprawiedliwość. Pan Jezus Chrystus wziąwszy na siebie naszą niesprawiedliwość własną sprawiedliwością nas usprawiedliwił. On odział się w naszą brudną szatę niesprawiedliwości, grzechu a nas odział we własną szatę Swojej Bożej sprawiedliwości, świętości i uczynił nas czystymi i świętymi przed naszym Bogiem Ojcem i otworzył nam drzwi wejścia do królestwa Bożego i On JEZUS CHRYSTUS nas tam wprowadził. Bóg nie patrzy  teraz na nas przez pryzmat naszych grzechów i win lecz przez pryzmat Krwi Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W Psalmie 103:10 jest tak napisane:
Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych.”
Ponieważ Bóg w Chrystusie nie widzi grzechu, ponieważ w Chrystusie grzechu nie ma. Pan Jezus Chrystus jest doskonały a my, którzy w Niego, w Jezusa Chrystusa uwierzyliśmy jako swego osobistego Zbawiciela i Pana  jesteśmy ukryci w Chrystusie, a Jego Krew zmyła z nas wszelki grzech.
Polecam do wysłuchania:      


Zapraszam również do zapoznania się z artykułem w temacie:

wtorek, 15 sierpnia 2017

BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ

Bóg nie kocha nas za to, że jesteśmy dobrzy bo tak naprawdę jest odwrotnie:
„…jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego,…” (Rzym.3:10)
„…wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,…” (Rzym.3:23)
Chrystus umierał za bezbożnych i grzeszników:
Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rzym.5:6.8)
Bezbożnik i grzesznik to nie jest człowiek za którego warto oddać życie, jednakże Chrystus to uczynił:
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. „ (Ew.Jana 3:16)
Świat w tym tekście nie oznacza przyrodę, drzewa, ptaki zwierzęta itp. Natomiast oznacza ludzi żyjących w systemie tego świata, który nie uznaje władzy i autorytetu Boga:
” Ręka zaś twoja od ludzi, Panie, Od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, A skarbów twoich jest pełen brzuch ich, Nasyceni są synowie ich, A nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim!” (Ps.17:14)
Nie ma w nas nic dobrego co by uchwyciło Boże serce za co by Bóg mógł nas kochać, ale jednak nas kocha. Dlaczego tak jest? Ponieważ Bóg jest miłością:
„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” (1Jana 4:8.16)
Taki jest Bóg w swojej naturze i ta miłość w Nim nie pozwalała stać obojętnie wobec człowieka w grzechu idącego na potępienie. Widząc stan opłakany duszy człowieka Bóg zaczął interweniować:
My bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać; Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem.” (2 Sam.14:14)
Bóg już obmyślił sposób sprowadzenia człowieka na właściwą drogę i tutaj jest krzyż Pana Jezusa Chrystusa, jako nasza droga zbawienia. Bóg sprowadził nas na drogę relacji miłości z Nim. Bóg ukochał nas, ponieważ jest dobrym Bogiem i ta dobroć Jego sprawiła, że nas nie zgubił mimo, że na to zasłużyliśmy, ale nas uratował w Chrystusie.
Ta Boża miłość nie jest za coś, jest bezinteresowna, bezwarunkowa. Bóg kochając nas nie oczekuje czegoś w zamian, jakieś ceny, którą musimy zapłacić, za to, ze nas kocha. Bóg po prostu taki jest w swej naturze. On jest Miłością. Miłość Boża nie jest roszczeniowa, lecz jest pozbawiona czegoś takiego jak „ego” jest nakierowana na potrzeby drugiej osoby ku jej dobru. Bóg daje nam zbawienie w swojej miłości do nas. On pragnie naszego dobra i chce, abyśmy byli radośni i zawsze szczęśliwy. Ta bezinteresowna dobroć Boża sprawia w nas to, że i my zaczynamy kochać Boga i rodzi się ta miłość do Boga automatycznie. W oryginale Nowego Testamentu języka greckiego werset 19 pierwszego listu Apostoła i czwartego rozdziału tak brzmi:
My miłujemy Go, gdyż On pierwszy umiłował nas.”
Nasza miłość do Boga jest tylko wynikiem Jego miłości do nas, jaką On wpierw nam okazał. Nasza miłość do Boga jest odpowiedzią na Jego miłość do nas.
Otwórz swoje serce na dobroć okazaną w miłości Boga do Ciebie. Bóg Cię bardzo kocha takim jakim jesteś.
Otwórz swoje serce na tę akceptującą Ciebie miłość Bożą, a zobaczysz zmiany w swoim życiu wynikające z miłości Boga do Ciebie.
Bóg naprawdę Cię miłuję. Uwierz w to! Ta prawda jest wyzwalająca twoją duszę z więzów niewoli grzechu.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew.Jana 3:16)
Tutaj gdzie masz napisane „świat” i „każdy” włóż swoje imię.
„Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” (Ew.Jana 3:17)
Tam, gdzie masz napisane „aby sądził świat” i aby „świat” . Słowo „świat” zastąp swoim imieniem.
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.” (1 Jana 4:9)
Tam, gdzie masz zapisane słowo „nas” zastąp słowem „mnie”, a gdzie jest słowo „abyśmy” zamień na słowo „abym ja”
Tak to będzie ten werset wtedy wyglądał:
„W tym objawiła się miłość Boga do mnie, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abym ja przezeń żył.”

„Jezu, Jezu, Jezu
Twa miłość me serce zdobyła
Jezu, Jezu, Jezu
Twa miłość me serce stopiła
Jezu, Jezu, Jezu
Twa miłość me serce skruszyła„
************************************************************************
Miłością tą jest Mój Pan i Zbawiciel,
Jezus Chrystus drogi odkupiciel,
Pan Jezus Chrystus jest objawieniem Bożej miłości.
Bóg w Chrystusie nam objawił  pełnię Bożej miłości, dobroci.
otwórz swe serce
dla Bożej miłości
Niech ona w twym sercu
na zawsze zagości
Niech miłość Twe serce wypełni
niech życie Twe opanuje
niech Boża miłość myśli twe zdominuje
niech miłość ta Boża twym życiem kieruje
A wtedy ten kielich Bożej miłości
przelewać się będzie ku Bożej radości.


sobota, 12 sierpnia 2017

MOC EWANGELII

Ta Dobra Nowina w Panu Jezusie Chrystusie ma wpływ na życie człowieka na jego myślenie i postępowanie. Ewangelia ma moc zmieniającą charakter człowieka i jego naturę. Ewangelia łaski to Ewangelia mocy miłości Bożej do człowieka, która właśnie zmienia wszystko i zamienia zło na dobro. Mocą tej Ewangelii człowiek jest zmieniony w człowieka o Bożym sercu.
Bóg mówi:Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. (Ezech.11:19-20)
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.” (Ezech.36:26-27)
Ewangelia jest tylko jedna i jest to Ewangelia Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która mówi, że ratunek duszy człowieka jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie, jako niezasłużonej dobroci i miłości Boga do zgubionej duszy człowieka w grzechu. Ewangelia ta mówi, że człowiek nie jest w stanie się sam zbawić i potrzebuje pomocy, którą jest sam Pan Jezus Chrystus i to jest tylko dzięki łasce, dobroci i miłości Boga i nie ma tutaj w tym żadnej zasługi istoty ludzkiej, bowiem człowiek sam z siebie nic nie może uczynić dla swojego zbawienia, lecz tylko Bóg, który objawił nam się w ciele jako JEZUS CHRYSTUS nasz ZBAWICIEL.
Kontynuując dalej ten temat polecam:
Otwórz swoje serce na tę wspaniałą Ewangelię Chrystusa Jezusa zbawienia z łaski, która mocą swą zmienia życie człowieka na chwałę Boga.

ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA

Papież Franciszek powiedział: „Wiara w Boga nie jest konieczna do zbawienia wystarczy ze będziesz dobrym człowiekiem”
Kiedyś pewien człowiek powiedział do mnie: „Nie ważne czy wierzysz w Boga czy w diabła, ale byś był dobrym człowiekiem”.
Nic bardziej mylnego i zwodniczego. To jest KŁAMSTWO!
PRAWDA jest taka: „Kto wierzy w JEZUSA CHRYSTUSA, nie będzie sądzony(..).Kto wierzy w JEZUSA CHRYSTUSA, ma żywot wieczny,…”   (Ew.Jana 3:18.36)
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. „ (Efez.2:8-9)
„…wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.” (Gal.2:16)
Zakon, inaczej prawo to zbiór przepisów,nakazów i zakazów. Polecam artykuł pt.:  ZBAWCZA WIARA
Tak naprawdę to tylko Bóg jest dobry. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział: Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.” (Ew.Marka 10:19)
Król Izraela modlił się do Boga: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.” (Ps.16:2)
Natomiast my ludzie zgrzeszyliśmy na własną drogę z Bożej drogi zeszliśmy:
Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili, Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.” (Ps.53:4)
Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego(…) wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,…” (Rzym.3:1-2.23)
Potrzebujemy Zbawiciela. I tym właśnie Zbawicielem, który nas z tego stanu uratował jest Zbawiciel Pan Jezus Chrystus.
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12)TYLKO JEZUS CHRYSTUS.
Chrystus wziąwszy naszą niesprawiedliwość własną sprawiedliwością nas usprawiedliwił.
Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga;…” (1 list Piotra 3:18)
To On JEZUS CHRYSTUS wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i sąd. Sąd kojarzy nam się z reguły z wymierzeniem kary winnemu i to właśnie Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszelki grzech i wynikające z niego konsekwencje. Wszelki twój grzech, wszelki nasz grzech i wszelką karę wynikającą z tego grzechu wziął na siebie Pan Jezus Chrystus.
Dlatego napisano: Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony;Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.” (Ew.Jana 3:18.5:24)
Związku z tym polecam artykuł pt.:CZY BOŻE DZIECKO PODLEGA ŚMIERCI I SĄDOWI ? do którego też zostało dołączone rozważanie biblijne, którego można tam posłuchać.
W Chrystusie możesz być wolny od potępienia i śmierci:
„…nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.” (Ew.Jana 5:24)
Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. „ (Rzym.8:1)
W Panu Jezusie Chrystusie jest zbawienie człowieka. Na Chrystusa spadło wszelkie potępienie i grzech, abyśmy mogli być wolni od grzechu i jego działania w naszym życiu oraz być zbawieni.
Osoba zbawiona nie umiera tylko przechodzi do innej formy życia. Maria, matka Jezusa nazwała Boga swoim Zbawicielem:
„…i rozradował się duch mój w Bogu, ZBAWICIELU moim,…” (Ew.Luk.1:47)
Maria również potrzebowała Zbawiciela. Każdy z nas, Ty i ja potrzebujemy Zbawiciela.
” A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” (Ew.Mat.1:19-21)
Pan Jezus Chrystus Ciebie zbawił. On już tego dokonał. Uwierz w to!
Zapraszam do zapoznania się z tematem:

czwartek, 10 sierpnia 2017

DZIEŁO BOŻE DOKONANE

Ludzie pytali się Pana Jezusa Chrystusa: „Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Natomiast Pan Jezus im odpowiedział: To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.” (Ew.Jana 6:28-29)
 Wiara to działanie. Pan Jezus Chrystus na pytanie co mają czynić odpowiada im WIERZYĆ. W języku oryginalnym Nowego Testamentu, którym jest język grecki gdzie tutaj w w powyższym tekście mamy użyte słowo wykonywać εργαζωμεθα  „ znaczy wypracowaliśmy”   lubtrudzilibyśmy się”. Religia ludziom nakazuje coś czynić, aby zostać zbawionym, zasługiwać, zapracowywać i pytają się Pana Jezusa co mają robić, lecz Pan Jezus im odpowiada, że mają WIERZYĆ, wierzyć w Jezusa Chrystusa, jako jedyną drogę zbawienia, jedyną drogę do Boga, jako Ojca, jedyną drogę do Bożego Królestwa przez które tam trafiamy oraz jedyne drzwi przez które tam wchodzimy. Dzieło Boże naszego zbawienia jest dokonane i to trzeba uznać. Wiara to wykonywanie woli Bożej. Tutaj nie chodzi o wiarę w istnienie Boga, ale o zaufanie Bogu. Wiara w Jego zbawcze dzieło dokonane dla nas na krzyżu Golgoty. Bóg dla naszego zbawienia już dokonał wszystkiego i z naszej strony jest to tylko przyjąć przez wiarę.
„...(jesteśmy) usprawiedliwieni darmo, z łaski Bożej, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę,…” (Rzym.3:24-25)
Pan Jezus Chrystus raz na zawsze dokonał naszego zbawienia. Dzieło Bożej miłości naszego zbawienia jest w pełni dokonane. Trzeba tylko uznać to osobiście, że to dla mnie indywidualnie Pan Jezus Chrystus poniósł śmierć i za mnie, i dla mnie zmartwychwstał, aby mógł mieć dzisiaj relację z Nim, relację w miłości z Nim, jako żywą i realnie istniejącą Osobą, która jest Bogiem i mieć pewność życia wiecznego z Bogiem, który jest Miłością. Pan Jezus Chrystus już nas zbawił, Jego dzieło jest dokonane. WYKONAŁO SIĘ!
Kontynuując ten temat zapraszam do artykułów pt.:

DOSKONAŁA OFIARA


Zapraszam do wysłuchania rozważania biblijnego:sobota, 5 sierpnia 2017

MAMY BEZPOŚREDNI PRZYSTĘP DO BOGA

Nie musisz przystępować do Boga poprzez kogoś lub za czyimś pośrednictwem. Możesz przyjść bezpośrednio przed samo oblicze Pana panów i Króla królów, Potężnego i Wszechmocnego Boga. Możemy swobodnie przystępować do Boga: -
„… w Chrystusie mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego. „ (Efez.3:12)
Możemy śmiało bezpośrednio przychodzić przed majestat Boski. Nie musimy się zapisywać się na listę i czekać na swoją kolejkę by stawić się na audiencję u Króla.
Boże Słowo mówi:
„Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni (Hebr.10:19)
Krew Pana Jezusa Chrystusa daje nam przystęp do Bożej obecności. Przez ofiarowanie ciała Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu zostaliśmy oddani Bogu na własność:
„…mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. (Hebr.10:10)
Pan Jezus Chrystus tego dokonał dla nas. On nam otworzył drzwi do nieba:
Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu,…” (Ew.Mat.27:50-51)
„…drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje,…” (Hebr.10:20)
Tą drogą przez którą trafiamy do nieba i drzwi przez które tam wchodzimy jest Pan Jezus Chrystus:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.” (Ew.Jana 10:7.9)
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ew.Jana 14:6)
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje.Ap.4:12) - TYLKO JEZUS CHRYSTUS.
Król Wszechświata, Pan i Wszechmogący Bóg wzywa Cię przed Swoje oblicze. Zapraszam Cię na Swoją audiencje. Bóg to nie jest srogi Przywódca, lecz kochający Ojciec.
Skorzystaj z Jego zaproszenia, które On dziś do Ciebie wysyła, pełen miłości Bóg, ponieważ On jest Miłością:
Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” ( 1 Jana 4:8.16)
Przyjdź do Niego, bo warto!
Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski,…” (Hebr.4:16)

piątek, 4 sierpnia 2017

NIE MUSISZ GRZESZYĆ – WOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE

NIE MUSISZ GRZESZYĆWOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE OD GRZECHU

Może masz szczere, prawdziwe, autentyczne pragnienie podobania się Bogu i chcesz żyć dla Boga, lecz nie dajesz sobie rady bo pojawia się grzech lub pokusa do grzechu i ulegasz mimo, ze nie chcesz tego. Pragniesz żyć świętym życiem podobającym się Bogu. Mam dla Ciebie Dobrą Nowinę. Nie musisz się męczyć! Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie twoje grzechy:
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli;…” (1 List Piotra 2:24)
Tylko w Chrystusie jest prawdziwa wolność. Pan Jezus Chrystus powiedział:
„…poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” (Ew.Jana 8:32)
A prawda ta jest w Panu Jezusie ChrystusieEfez.4:21.
I nawet sam Pan Jezus Chrystus jest tą prawdą. Powiedział bowiem sam Pan Jezus Chrystus: Ja jestem droga i prawda…” (Ew.Jana 14:6)
Kogo Pan Jezus Chrystus wyzwolił ten jest prawdziwie wolny:                               Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (Ew. Jana 8:36)
W Chrystusie Jezusie jest moc Ducha Świętego wyzwalająca z pod panowania, władzy i mocy grzechu człowieka przenosząca pod kierownictwo świętego Boga. W liście do Rzymian 8:1-2 mamy napisane:
Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.
Pan Jezus Chrystus daje Ci wolność,żebyś mógł żyć z radością dla Boga. Psalmista Dawida napisał:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Ps.40:9) BT
Natomiast Apostoł Paweł w liście do Filipian zapisał takie słowa:                    Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.” (Filip.2:13)
Prawdziwa wolność jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Weź tą wolność! Bóg, którym jest Jezus Chrystus jak uwolni to naprawdę jest się wolnym człowiekiem i jak uzdrowi to naprawdę jest się prawdziwie zdrowym:Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony,…” (Jer.17:14)
Przyjmij tę wolność z rąk Pana Jezusa Chrystusa.
Jesteś powołany do wolności by żyć dla Boga w radości.
Służcie Panu z radością,..” – (Psalm 100:2)

Polecam artykuły w temacie:

„UŚWIĘCENIE”

środa, 2 sierpnia 2017

KIEDY PRZEMINĄ DARY DUCHA ŚWIĘTEGO ?

Niektórzy sugerują, że dary Ducha Świętego przeminęły i Bóg już dziś nie czyni cudów tak jak za czasów, kiedy był na ziemi w ciele jako Jezus Chrystusa i posługują się m.in wersetem ósmym z 1 listu do Koryntian 13, gdzie tak on brzmi:
„Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.”
Spójrzmy dalej na szerszy kontekst te go fragmentu Pisma Świętego:
„Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.” (1 Korynt.13:8-10)
W powyższym tekście jest wyraźnie napisane, kiedy dary ustaną i jest to zapisane w wersecie 10: „Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; lecz gdy nastanie DOSKONAŁOŚĆ, to, co cząstkowe, przeminie.”
Kiedy ta doskonałość nastanie? Bo przecież tutaj na ziemi jej nie dostrzegamy póki co. W 1 liście Apostoła Jana 3:2 jest zapisane takie słowo:
„Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.”
Tutaj na ziemi nasze poznanie jest cząstkowe. Tam w górnej ojczyźnie już będzie wszystko jasne i będziemy wszystko nie będzie nam potrzeba żadnego objawienia. Również tam w niebie, jak to określamy nie potrzeba daru uzdrawiania bo tam chorób już nie będzie, ale obecnie na ziemi przeżywamy różne chwile i także doświadczamy chorób i potrzebujemy Bożego uzdrowienia. Tam nie będziemy już prosić bo wszystko będzie nam dane, bo pełnia szczęścia i radości będzie zawsze towarzyszyć. Kiedy już będziemy w pełni doświadczać Bożego królestwa miłości będąc już fizycznie u Boga Ojca nie będzie potrzebowali się modlić do Boga prosząc Go o cokolwiek bo tam będzie mieli pełnię wszystkiego, ale tutaj na ziemi czasami potrzebujemy o coś prosić Boga i wiele razy nie wiemy jak się modlić w jakie słowa ubrać to co chcemy od Boga i nie wiemy jak, i dlatego potrzebujemy wsparcia Ducha Świętego:
„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. „ (Rzym.8:26)
Mamy takie chwile kiedy jesteśmy tak Bogu wdzięczni, że oprócz słowa „Dziękuję” nie umiemy nic więcej powiedzieć, ale czujemy, że nasz Pan Bóg zasługuje na daleko większą wdzięczność, cześć i chwałę naszych ust i serca naszego i tutaj bardzo dobry jest dar Ducha Świętego mówienia innymi językami, który nam w tym bardzo pomaga i mówiąc językami pięknie dziękujesz - 1 Korynt.14:17.
” A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. „ (Dzieje A.2:1-4)
Potrzebujemy by Duch Święty poddawał nam słowa modlitwy, które poruszają w tym znaczeniu pozytywny sercem Boga, nasze kochającego nas Ojca w niebie i w tym właśnie także służy dar mówienia innymi językami.
Także potrzebujemy objawienia od Ducha Świętego słowa proroczego od Boga, prowadzenia Bożego, wskazówek od Boga i Bóg mówi dzisiaj właśnie poprzez dary Ducha Świętego oraz odbiera sobie chwałę dla imienia Swego Boskiego Świętego. Wszelkie dary Ducha Świętego są nam potrzebne by lepiej służyć Bogu i ludziom.Dary Ducha Świętego nie ustały. Wszystkie dary Ducha Świętego dzisiaj działają, żadne z nich nie ustąpiły. Dary Ducha Świętego pomagają nam także w relacji z Bogiem. Bóg chce każdego swojego syna i córkę obdarowywać Swoimi darami. Boży Duch Święty chce działać w kościele Pana Jezusa Chrystusa bo to czyni kościół dla Boga bardziej efektywny. Żyjąc tutaj na ziemi, jako Boże dzieci, odkupieni Krwią Pana Jezusa Chrystusa potrzebujemy Ducha Świętego, Jego namaszczenia, mocy i Jego darów.
Dopiero kiedy znajdziemy się tam, po drugiej stronie życia, już nie będą nam potrzebne bo tam będzie DOSKONAŁOŚĆ BOŻA, którą zgotował dla nas Bóg, ale póki jesteśmy na tej ziemi potrzebujemy Jego pomocy oraz mocy i działania Bożego w tej ziemskiej pielgrzymce by dojść zwycięsko do mety w górze.

Polecam  w temacie artykuły pt.:

JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ TEN SAM I NA WIEKI

CZYTANIE PISMA ŚWIETEGO Z BOGIEM

Biblia, czyli Pismo Święte jest to jedyna „książka”, którą można czytać w obecności jej Autora.
Napisałem „książka” w cudzysłowie dlatego, ze tak naprawdę to nie jest zwyczajna książka, lecz księga przez którą przemawia Bóg.
Jest na tym świecie wiele różnych książek napisanych przez różnych autorów, ale nie zawsze jest możliwe skontaktowanie się z jej autorem bo na przykład już nie żyje lub znajduje się gdzieś daleko i kontakt z autorem danej książki obecnie, w danym momencie jest niemożliwy. Natomiast Autor Pisma Świętego zawsze jest w zasięgu ręki i możemy czytając Biblię pytać się Boga, aby nam wyjaśnił dał zrozumienie czytanego tekstu Pisma Świętego. Dobrze jest czytać Biblię z modlitwą w sercu i na ustach prosząc Ducha Świętego o właściwe zrozumienie, bo kiedy Bóg Duch Święty daje zrozumienie ono jest wtedy zawsze właściwe. Pan Bóg zawsze daje zrozumienie Swojego Słowa, jeśli nie dziś to jutro Bóg da nam objawienie danego tekstu, które czytamy. W spisanym Słowie Boga mamy napisane, że to Pan Jezus Chrystus otworzył umysły apostołów, swoim uczniom by mogli zrozumieć właściwie przekaz Boży, czyli to co naprawdę na myśli miał Bóg. W Ewangelii Łukasza mamy zapisany tekst:
Wtedy (Pan Jezus Chrystus) otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma.” (Ew.Łuk.24:45)
Niebezpieczną rzeczą jest ludzka interpretacji Bożego Słowa bo można opacznie zrozumieć słowa Pisma i stworzyć przez to fałszywa doktrynę przez którą można być zwiedzionym.
Nie można na podstawie cielesnego umysłu człowieka zrozumieć rzeczy Bożych, duchowych.W Piśmie Świętym mamy napisane, że:
„…człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.” (1 Korynt.2:14)
Dzisiaj Pan Jezus Chrystus jest na ziemi w Duchu Świętym i to On jest najlepszy Nauczycielem, Wykładowcą i to On daje nam Boże objawienie i wyjaśnia nam Słowo Boga. Pan Jezus Chrystus powiedział:
„…Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.” (Ew.Jana 14:26.16:13-14)
Nie można ludzkim umysłem interpretować tego, co Boże, trzeba prosić Ducha Świętego o zrozumienie zgodne z Bożą wolą. Ważne jest, abyśmy właściwie rozumieli Pismo Święte i czynili to, co właściwe i czego oczekuje od nas Bóg.
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. „ (2 Tym.3:16-17)
Całe, każde słowo Biblii, Pisma Świętego jest natchnione i inspirowane przez Boga i Bóg chce przez Swoje Słowo nas zmieniać, dlatego, dobrze jest nim zaczniemy czytać Pismo Święte prosić Boga o jego właściwe zrozumienie i o pomoc w zastosowaniu prawd Bożych w swoim życiu, a Bóg na pewno to uczyni bo to Jest Jego wolą, żebyśmy postępowali według Jego  Słowa i byli Mu we wszystkim posłuszni.