czwartek, 4 września 2008

ŻYWA WIARA

Czym jest wiara ?
Definicję wiary znajdujemy w liście do hebrajczyków 11:1
„  wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. „
Bez wiary nie można podobać się Bogu


Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do
Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go
szukają
„ 

( Hebr.11:6 )
Wiara przynosi chwałę Bogu, oraz wzmacnia, przybliżając człowieka do Boga
” nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, „ 

( Rzym.4:20 )
 
Teraz więc, kiedy przez wiarę w obietnice Boga zostaliśmy uniewinnieni,
zapanował między Nim a nami prawdziwy pokój. Stało się to dzięki temu,
co uczynił dla nas nasz Pan, Jezus Chrystus. „
   ( Słowo Życia, parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku )

( Rzym. 5:1 )
Przez wiarę zwyciężamy nad pokusami do złego, jaki niesie ten świat. Przez wiarę się ostoimy nawet wśród największych burz  i fal życiowych jakie na nas napierają.
Wiara
jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych
rzeczywistości których nie widzimy, jest gruntem tych rzeczy, których 
się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych.
W
Ewangelii Marka 5: 25-29 mamy opis uzdrowienia niewiasty, która od 12
lat cierpiała na krwotok, gdy tylko usłyszała wieść  o Panu Jezusie
wierzyła  że jeśliby się tylko dotknęła szaty jego będzie uzdrowiona.
Widzimy tutaj wielką wiarę tej niewiasty.  Kolejną osobą której możemy
podziwiać jej wiarę jest setnik, który miał sługę, którego sobie bardzo
cenił i stało się pewnego razu że sługa tego setnika zachorował, setnik
doskonale wiedział że ratunek jest w Panu Jezusie Chrystusie. Możemy
tutaj dostrzec ogromną wiarę tego setnika (Ew. Łuk.7:7b-8 )

…powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem
człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy; i mówię temu:
Idź, a idzie, a innemu: Przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: Czyń to, a
czyni. „
Setnik
wiedział że Pan Jezus Chrystus wystarczy iż wypowie tylko słowo a sługa
owego setnika będzie uzdrowiony nawet nie udając się do miejsca
zdarzenia, wierzył  że słowo Pana Jezusa Chrystusa ma moc, wierzył 
również w Autorytet i władzę Pana Jezusa Chrystusa jaką posiadał Pan
Jezus Chrystus wiedział i głęboko  był przekonany o tym iż Pan Jezus
Chrystus będąc oddalony nawet o tysiące kilometrów mógł dokonać cud i
nic nie mogło stanąć Mu  na przeszkodzie. Całą tę historię możemy
poczytać w Ewangelii Łukasza 7:1-10.
11
rozdział listu do Hebrajczyków mówi o ludziach którzy posiadali taką
wiarę, których się nazywa bohaterami wiary, m.in. werset 17 mówi:
” Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę,”
Abraham uwierzył Bogu okazując  posłuszeństwo ofiarując swojego jednorodzonego syna.
Wiele ludzi dziś mówi że wierzą w Boga i w to że istnieje, ale diabeł również wierzy w jedynego Boga:
” Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.”
( Jak.2:19 )
a
jednak nie stał się aniołem. Mało tego szatan zna Słowo Boże, czyli
Pismo Święte. Przypomnijmy sobie jak kusił na pustyni Pana Jezusa
cytując fragment Biblii Pisma Świętego z Psalmu 91:11-12 możemy o tym
przeczytać w Ewangelii Mateusza 4:6.
Powiem
więcej szatan był w obecności Boga, widział Boga ( Izajasza 14:11-15 ).
( Ezech.28:12-19 ) był archaniołem, synem jutrzenki a jednak stał się
diabłem i szatanem. Nie wystarczy wierzyć  w Boga że On istnieje.
Trzeba  zaufać i uwierzyć BOGU.
W liście Jakuba 2:23 czytamy:
I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga

A w 1 księdze Mojżeszowej  15:6 czytamy:
” uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. „
Trzeba ufać i wierzyć Panu naszemu Bogu ( 5 Mojż.1:32 )
W liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy:

Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i
szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; „
Tylko
przez wiarę Słowu Bożemu ono w nas ożywa i działa. Kiedy wierzymy Słowu
Bożemu wtedy wydaje w nas owoc godny upamiętania. Jest różnica pomiędzy
znaniem na pamięć Biblii a zamieszkiwaniem jej w naszym sercu. Oto
diabeł zna Biblię ale ona w nim nie zamieszkuje. Bowiem kiedy człowiek
ma w sercu swoim Słowo Boże wtedy jest posłuszny Bogu i wierząc Bogu
wykonuje jego polecenia. A więc człowiek który bierze Słowo Boże do
serca, przechowuje je, czyli to co mówi Bóg, żyje według Bożych
przykazań i jest posłuszny Bogu i tym właśnie jest ta prawdziwa żywa
wiara. Wierzyć Bogu i ufać mu we wszystkim. Spójrzmy na przykład żywej
wiary np. Noe który uwierzył Bogu i zaczął budować Arkę.
Abraham
uwierzył Bogu i przyniósł  na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na
próbę.  Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt trzymał się bowiem Tego, który
jest niewidzialny jak gdyby Go widział nie uląkł się gniewu
królewskiego.


1.) Bóg mówi
2.) Wiara w to co Bóg mówi
3.) Wykonywanie Bożego polecenia
Moje czyny potwierdzają moją wiarę.
Wiara z której nie wynikają właściwe czyny.
nie jest w istocie wiarą.   ( Słowo Życia, parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku ) ( Jak.2:19 )
List do Galacjan 5:6 – wiara czynna w miłości
Wiara czynna w miłości to żywa wiara,
która się objawia w uczynkach
zgodnie z Ewangelią Jana 14:15 :
” Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.Ewangelia Jana 14: 21 . 23-24a
Kto
ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie
miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię
mu samego siebie.  Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać
będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego
zamieszkamy. „
1 list Jana 5:3 ” Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.”
Zachęcam do wysłuchania usługi Słowem Bożym w temacie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz