poniedziałek, 17 grudnia 2012

CO TO ZNACZY WIERZYĆ W IMIĘ JEGO?Słowo Boże powiada: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ew. Jana 1:12)
„A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał.” ( 1 list Jana 3:23)
„To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.” (1 list Jana 5:13)
Już na wiele tysięcy lat przed narodzeniem się Pana Jezusa Chrystusa prorocy zapowiadali to wydarzenie i był wśród nich także Izajasz: „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izajasza 9:5)I tutaj mamy nazwą go Dlaczego? Ponieważ ten, który się narodził jako człowiek był także Bogiem posiadającym wszelką władzę, cudownym doradcą, Ojcem odwiecznym i księciem pokoju. Wierzyć w imię Jego znaczyło wierzyć w to kim On naprawdę jest. Imię Jego oznaczało tożsamość Jego osoby. W Ewangelii Mateusza 1:21 jest napisane: „A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” Bo imię JezusznaczyZbawiciellub Jahwe Zbawieniem od JHWH Zbawieniemodnoszącym się do Boga „Chrystus” z kolei znaczy pomazaniec Pański, namaszczony, posłany przez Boga Ojca do specjalnego celu i to znaczyło imię naszego Pana, które brzmiało i brzmi po dziś dzień: JEZUS CHRYSTUS.
Wierzyć w imię Jego to uznać Go naprawdę za tego kim On był i jest bo:Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” Uznać Jezusa Chrystusa w swoim życiu jako swego Pana: „…spocznie władza na jego ramieniu…” (Izajasza 9:5) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. „ (Izajasza 9:6) Jako Zbawiciela – Mat.1:21„A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” i jako Boga – „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca,
Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.”    „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.Ono było na początku u Boga.Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” (Ew.Jana 1:1-3.14). 
„I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten,
który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie
sądzi i sprawiedliwie walczy.Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy
kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.”-
odnosi się do Chrystusa. List do Kolosan 1:16-17: „…ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest
na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy
panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez
niego i dla niego zostało stworzone.On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,…” On jest tym prawdziwym Słowem Bożym – „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez
Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także
wszechświat stworzył.” (Hebr.1:1-2) przez którego przemawiał Bóg Ojciec z nieba i to On JEZUS CHRYSTUS jest jedynym prawdziwym BOGIEM i sam Ojciec to potwierdza: ” lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.” (Hebr.1:8-9). „…ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości” (Kolosan1:19).  „…gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.” List do Rzymian 9:5 - „…do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.” 1 lis Jana 5:20 – „Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” i tak jak sam Pan Jezus Chrystus potwierdza: „Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest..” (Ew.Marka 12:29). Dlatego Słowo Boże powiada:„Tym, którzy wierzą w imię Jego, dal prawo stać się dziećmi Bożymi.” – (Ew.Jana 1:12) i ci, „którzy wierzą w imię Jego mają życie wieczne” - (1 list Jana 5:13).
Ci, którzy uznali w Jezusie Chrystusie swego Pana, Boga i Zbawiciela.

sobota, 8 grudnia 2012

ANI KOŚCIÓŁ, ANI TRADYCJA, ANI DOBRE UCZYNKI,…

ANI KOŚCIÓŁ, ANI TRADYCJA, ANI DOBRE UCZYNKI,
ANI MARIA – NIE ZBAWIĄ CIEBIE !
ZBAWIA JEDYNIE JEZUS CHRYSTUS.
DOPÓKI NIE ODDASZ MU SWEGO ŻYCIA, NIE BĘDZIESZ
DO NIEGO NALEŻAŁ – BĘDZIESZ JEDYNIE ZAGUBIONĄ
DUSZĄ

żródło: Prosty Kościół Domowy

piątek, 7 grudnia 2012

KTO NIE TRZYMA SIĘ NAUKI CHRYSTUSOWEJ, NIE MA BOGA (2 List Jana 1:9)

To radykalne stwierdzenie oznajmia, że jeśli nie żyjesz według nauki Pana Jezusa (nie trzymasz się jej), to nie masz Boga, co znaczy – jesteś bezbożnikiem. Nie jest ważne, jak nazywa się twój kościół, jak pilnie uczęszczasz na nabożeństwa, do spowiedzi itp., bowiem jeśli nie żyjesz według nauki Chrystusa, nie jesteś chrześcijaninem. Tak stwierdza Słowo Boże. Dalszy ciąg cytowanego w tytule wersetu głosi, że jedynie kto zostaje w nauce Chrystusowej,  ten ma i Ojca i Syna, czyli jest chrześcijaninem praktykującym, tym prawdziwym, bo żyjącym zgodnie z Bożym błogosławionym porządkiem przedstawionym w Biblii.

czwartek, 6 grudnia 2012

PRAWDZIWE BOGACTWO

Możesz mieć  piękny dom, bogatą willę, a jednocześnie być bezdomnym. Możesz mieć dużo pieniędzy, a jednocześnie być biednym człowiekiem. Możesz wspaniały samochód i możesz mieć wszystko nie mając tak naprawdę nic.  Ale możesz nie mieć nic z tych rzeczy, ale mając JEZUSA masz wszystko i jesteś najbogatszym człowiekiem na  świecie.

niedziela, 2 grudnia 2012

PLOTKARSTWO

Tyt. 3:8
„Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi.”

 Plotkowanie, choć jest zachowaniem uznawanym za wadę, to jednocześnie bardzo trudnym do ujarzmienia. I wbrew rozpowszechnionym opiniom, nie jest to cecha wyłącznie kobieca, mężczyźni plotkują z taką samą przyjemnością. Według opinii psychologów, znając jakieś szczegóły z prywatnego życia innego człowieka, odczuwamy tak silny pęd do podzielenia się tym z innymi, że jest to porównywane do wypuszczenia pary, aby nie rozsadziło kotła. Niekiedy plotkujący człowiek sądzi, że nabiera wówczas większego znaczenia wśród słuchaczy. Oczywiście nie ma racji, bo przysłuchując się mu, zazwyczaj zainteresowani jesteśmy samymi faktami, nie podziwiamy jednak plotkarza, wręcz w przyszłości będziemy przed nim ostrożniejsi. I same tematy plotek mogą być wiele mówiące. Ludzie, którzy usiłują ukryć swoje błędy, zdradzają przeważnie swoje słabe strony, gdy opowiadają je o trzecich osobach. Plotka może być prawdziwa, ale w większości wypadków jest zniekształcona, wyolbrzymiona lub opiera się tylko na pogłoskach. Puszczona w ruch lawina nierozważnych słów stworzyła już wiele ludzkich tragedii, zaszkodziła opinii lub zrujnowała czyjeś życie. Najgorszym jest to, że wobec oszczerstw przenoszonych przez plotkę prawie nie można się obronić. Bardzo trudno jest utrzymać na wodzy swój język, przyjdzie jednak dzień, gdy każdy zda sprawę ze swego postępowania przed Bogiem. Pamiętajmy o tym, że mamy starać się o sprawy dobre i użyteczne dla ludzi, a każda plotka przeciw bliźniemu jest skierowana przeciw przykazaniu miłości.
„Plotka to radio szatana.”
/Sacha Giutry/