środa, 26 kwietnia 2017

BÓG JEDEN, KOŚCIÓŁ JEDEN, BIBLIA – PISMO ŚWIETE JEDNO

BÓG JEST JEDEN
Bóg jest jeden, nie ma dwóch czy trzech bogów. Bóg nie tylko jest jeden, ale jest jedyny i jedynie istniejący i gdyby Bóg miał obok siebie chociażby mniejszego Boga rangą nie byłby jedyny, a właśnie tak przedstawia to Pan Jezus Chrystus w słowach, które sam wypowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.” (Ew. Marka 12:29)
Słowo „jeden” w tym powyższym tekście z Ewangelii Marka należy rozumieć jako „jedyny” i użyte tu zostało oryginale słowo przez Pana Jezusa w języku hebrajskim, które jest zapisane w 5 księdze Mojżeszowej 6:4: - Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!
I oznacza jako jedyny i jedynie istniejący. Tak więc Bóg jest jako jedyny i oprócz Niego nie ma innego:  „… Ja jestem Bogiem i nie ma innego.” (Izaj.45:22b)
„… Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.” (Izaj.46:9)
A Bóg mówi nawet do nas:Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.” (2 Mojż.20:3)
KOŚCIÓŁ JEST JEDEN
Zacznijmy od tego, co to jest kościół i czym jest kościół. Zobaczmy do definicji co znaczy kościół. Kościół pochodzi od greckiego słowa „εκκλησιαν” „ekklēsian” tłumaczone jako „ekklesia” i oznacza ono zgromadzenie,zgromadzenie ludu Bożego, wywołani ze świata, wybrani, czyli tutaj jest mowa o ludziach, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie Pana Jezusa Chrystusa „Pójdź za Mną” czyli to osoby, które oddały życie Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Szerzej na ten temat >>TUTAJ<<
Dzisiejsze kościoły to podzielone chrześcijaństwo, denominacje utworzone przez ludzi.Niewątpliwie Bóg ma w tych denominacyjnych grupach Swoje dzieci, które odpowiedziały na Boże wezwanie „Pójdź za Mną” oddając swoje życie, siebie na własność jako swemu Zbawcy i Panu Jezusowi Chrystusowi.
PISMO ŚWIĘTE JEST JEDNO
Biblia, czyli Pismo Święte jest jedno, jedno jest Słowo Boga spisane na kartach Biblii, które możemy czytać.Słowo „Biblia” oznacza „Księga” lub „księgi”. Pismo Święte jest też zamiennie używane jako „Biblia” ponieważ posiada wiele ksiąg. W skład kanonu ksiąg natchnionych przez Boga wchodzi 39 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu razem 66 ksiąg biblijnych w Piśmie Świętym. Pismo Święte jest jedno są tylko różne przekłady. Ja najczęściej na blogu używam przekładu Biblii Warszawskiej, ale także innych przekładów jak Biblia Tysiąclecia, Warszawsko-Praska czy przekład Biblii Gdańskiej oraz inne, które są bliskie oryginałowi. Polecam również artykuł pt.: JEDNA BIBLIA – Wiele Przekładów, gdzie ta sprawa jest bardziej wyjaśniona. Lecz bez Ducha Świętego chociażby się znało perfekcyjnie oryginalny język Biblii i w tym języku by się ją tylko czytało Stary Testament w języku hebrajskim, Nowy Testament w języku greckim, ponieważ to jest oryginalny Biblii z którego została przetłumaczona to i tak można opacznie zrozumieć słowa Pisma Świętego tworząc ludzką interpretację Bożego Słowa i można tym sposobem tworzyć herezje. Dlatego bardzo ważne jest by czytać Pismo Święte z Jego Autorem, czyli z Duchem Świętym, z modlitwą w sercu i na ustach do Boga. Dobrze jest przed rozpoczęciem czytania Pisma Świętego prosić Boga Ducha Świętego o objawienie tego słowa, oświecenie naszego umysłu i serca, aby dał właściwe zrozumienie i pomógł zastosować prawdy Bożego Słowa w naszym życiu.
Bóg jest jeden i jeden ma kościół, jak też jedno jest Słowo wychodzące jest z ust Bożych i spisane dla nas w Piśmie Świętym. Dokonał tego Boży Duch Święty : -Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził. ( Izaj.34:16)

sobota, 22 kwietnia 2017

ZEMSTA – REWANŻ

Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” (Rzym.12:17.19-21)

Jest takie powiedzenie: Jeżeli ktoś na Ciebie kamieniem to Ty na niego chlebem„. Tak więc:Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”
Zemsta to zniżanie się to poziomu krzywdziciela - Nie mów: Jak on postępuje ze mną, tak ja z nim postąpię, każdemu oddam według jego czynu.” (Prz.Sal.24:29)
Czyli zniżanie się do poziomu poniżej kultury i godności człowieka, jego moralności i właściwego wychowania. Oddawanie złem za zło to upodlanie się, stawanie się człowiekiem złym, chamskim na poziomie człowieka, który czyni zło. Jest to taktyka szatańska.
Pan Jezus Chrystus mówi:Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.” (Ew.Mat. 5:39)
W świecie dzisiaj funkcjonuje zasada „Oko za oko, ząb za ząb”. W Starym Testamencie również taka zasada funkcjonowała, ale dzisiaj żyjemy w czasach Nowego Testamentu, gdzie teraz funkcjonuje zasada Pana Jezusa Chrystusa i jest to zasada MIŁOŚCI. Pan Jezus Chrystus chciał przerwać tę spiralę, łańcuch nienawiści, chęci rewanżu i przemoc.
Kiedyś będąc na pewnym komunikatorze internetowym, gdzie dzieliłem się Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa pewien człowiek powiedział mi, że nie jest w stanie nadstawić drugiego policzka, gdyby ktoś go krzywdził, a już na pewno nie będzie stał obok biernie i się przyglądał gdy wyrządza krzywdę jego najbliższym, rodzinie. Człowiek ten był niezwykle szczery w tym co mówił. Jakiś czas temu rozmawiałem z innym człowiekiem tym razem poza wirtualnym światem, czyli poza internetem w realu, który doświadczył zranienia od kogoś z kościoła do którego uczęszczał i powiedział mi, że narazie nie jest w stanie nadstawić drugiego policzka i nie ma zamiaru pojawić się w tym kościele i również ta osoba była szczera w tym co mówiła nazywając rzeczy po imieniu tak jak jest i człowiek ten nie mówił inaczej niż myślał i wiedział, że ma z tym problem. Jednakże chcę poinformować, że człowiek ten obecnie zaczął chodzić do tego kościoła i już nie ma w nim tego żalu do tej drugiej osoby, ale człowiek ten był szczery w tym co czuł do tej osoby. Ja również kiedyś miałem podobny problem. Doświadczyłem zranienia przez osobę wierzącą, która się sama za taka uważała. Ta osoba siała oszczerstwa, zajmowała się plotkami, żyła życiem innych ludzi. Osoba ta rozmawiała z tobą bardzo pięknie i ładnie, lecz później za plecami oczerniała, osądzała i wydawała fałszywe świadectwo o swoim bliźnim. Grała inną osobę niż w rzeczywistości była. Przez jakiś czas nie mogłem tej osobie tego odpuścić i na sama myśl o niej denerwowałem się, już nie wspominając o tym, żeby z tą osobą się spotkać. Mówiłem Bogu szczerze co do niej czułem, że gdybym tylko mógł to bym ją rozszarpał, dałbym jej w twarz i bardzo było mi z tym źle, bo nie chciałem, żeby tak było i Bóg przyszedł mi z pomocą i po pewnym czasie spotykając gdzieś przypadkowo tę osobę zauważyłem, że nie czuję do niej nic negatywnego, żadnej złości ani żalu i nawet tej osobie współczuję i jestem tej osobie gotów pomóc, gdyby zaszła taka potrzeba. Byłem przed Bogiem szczery i mówiłem Bogu to co w ten czas czułem. Dziś już nie mam z tym problemu. Teraz tę osobę błogosławię i pragnę jej szczęścia i już nie muszę się tak modlić. Wracając do wypowiedzi tych dwojga osób, którzy otwarcie mówili, że nie byli by w stanie nadstawić drugiego policzka byli w tym szczerzy.
Bóg mówi: Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim;” (2 Kron. 16:9)
Szczere serce Bóg udoskonala. Jeżeli szczerze chcemy iść z Bogiem i szczerym sercem trwać przy Bogu to Bóg dopomoże nam żyć w świętości Jego słowa.
Pan Bóg do nas mówi: ” ..Uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.”
W liście Judy mamy zapisane takie słowa: A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. „ (Judy 1:24-25)
Polecam również artykuł pt.: SZCZERE SERCE
Reasumując Pan Bóg dzisiaj mówi:
Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.” (1 Tesal.5:15)
Zapraszam do artykułu pt.:PRZEBACZENIE
Zapraszam również do artykułu pt.: NIENAWIŚĆ

wtorek, 18 kwietnia 2017

MOC ZAMIESZKUJĄCEGO W NAS CHRYSTUSA

Napisałem artykuł pt.:PRZYJDŹ DO JEZUSA, A ON ZMIENI CIĘ mówiący o tym, że trzeba przyjść do Pana Jezusa Chrystusa takim jakim się jest, a On JEZUS CHRYSTUS dokona wtedy zmiany. I to jest prawdą i to taką, że tylko „CHRYSTUS W NAS” może dokonać tej zmiany, zmienić nasz cały charakter i naturę. Mój i twój charakter i twoją i moją naturę. Tylko Chrystus w Tobie ma moc zmienić ciebie. Tylko Chrystus zamieszkujący w Tobie może zmienić twoje życie zmieniając twoje serce (wnętrze) zmieniając kamienne na mięsiste:
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.” (Ezech.36:27)
W księdze proroka Ezechiela 11:19 mamy zapisane takie słowa, które mówi Bóg:
Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste,…”
Czyli kiedy? To znaczy wtedy, kiedy pozwolisz Panu Jezusowi Chrystusowi wejść do środka, a wtedy On dokona zmiany.
Tylko Chrystus będący w Tobie może zmienić twoje wnętrze, a zmiana twego wnętrza będzie emanowała na zewnątrz bo Pan Jezus Chrystus jest tym światłem. On sam powiada:
Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.” (Ew.Jana 8:12)
I to światło zamieszkujące w Tobie będzie swym blaskiem emanować na zewnątrz ponieważ sam Pan Jezus Chrystus powiedział:
Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”(Ew.Mat.5:14-16)
Komu ma przynieść chwałę nasze życie? Nam ? Przenigdy!!! Tylko i wyłącznie Bogu naszemu kochającemu nas Ojcu. Tylko Chrystus od wewnątrz może zmienić twoje życie na zewnątrz, ze będzie ono inaczej wyglądać. Ta wewnętrzna zmiana którego dokona w Tobie będący w Tobie Chrystus emanuje z Ciebie na zewnątrz i sprawi, że będziesz wierzył, myślał, żył tak jak to podoba się Panu Bogu i stanie się miłe to twojej duszy, a nawet radością twoją. W Psalmie 40:9 mamy napisane takie słowa:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Biblia Tysiąclecia)
To Prawo o którym mowa jest w powyższym tekście Pisma Świętego to nie prawo zakonu, niewoli, ale wolności, którą jest Chrystus w Tobie i to Jego Święty Duch mieszkającego w Tobie Chrystusa powoduje, że nie tylko pragniesz żyć dla Boga, lecz życie dla Boga staje się twoją radością i tak w psalmie 100:2 mamy napisane słowo: Służcie Panu z radością. Wykonujesz Słowo Boże z radością. Tylko Pan Jezus Chrystus zamieszkujący w Tobie może zmienić twój temperament. Tylko Chrystus od wewnątrz może zmienić twoje życie na zewnątrz. Bóg może zmienić człowieka tylko wtedy, gdy ten pozwoli Chrystusowi wejść do swego serca. Prawdą jest, że wszyscy, każdy z nas zgrzeszył:
Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,…” (Rzym.3:10-12.23)
Człowiek nie jest w stanie sam poradzić sobie z naturą grzesznika, może to tylko uczynić Pan Jezus Chrystus, jednakże może to tylko uczynić od środka, gdy Ty pozwolisz Mu wejść w twoje wnętrze. On JEZUS CHRYSTUS ma moc zmienić Ciebie tylko wtedy, kiedy Ty otworzysz dla Niego swoją duszę i swego ducha i pozwolisz Mu zamieszkać w twoim ciele. Pan Jezus Chrystus puka do twojego serca. Otwórz Mu je.
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Obj. Jana 3:20)
Tylko gdy tam wejdzie ma moc zrewolucjonizować twoje życie, totalnie je zmieniając. Chrystus w Tobie ma moc poradzić sobie z twoimi słabościami, wadami, niedoskonałościami, z grzechem, który Cię zniewala i On JEZUS CHRYSTUS jest w stanie je pokonać w twoim życiu i uczynić, że będziesz żyć życiem zwycięskim w Panu Jezusie Chrystusie.
Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. (Rzym.8:37)
Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (1 Korynt.15:57)
Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie…” ( 2 Korynt.2:14)
Zawsze i wszędzie mamy zwycięstwo w Panu Jezusie Chrystusie i grzech nie ma władzy nad Tobą i w twoim życiu i pokusa nie ma mocy Cię powalić bo Pan Jezus Chrystus daje Ci siłę do przeciwstawiania się pokusie i sukces zwycięstwa nad grzechem i już nie ulegasz mocy grzechu dzięki mieszkającemu w Tobie Panu Jezusowi Chrystusowi. Tylko wtedy gdy pozwolimy Temu Zwycięscy być w nas. Wtedy Chrystus Pan żyje przez nas Swoim życiem i Jego charakter emanuje w nas i przez nas. A jaki charakter miał Pan Jezus Chrystus?
Możemy poczytać w 1 liście Piotra 2:23:
On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi;”
W Ewangelii Mateusza 11:29 mamy zapisaną wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa:
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.”
Jak już nieco wyżej napisałem, że Chrystus w nas to życie Chrystusa w nas, które emanuje albo wypływa z nas. W 1 liście Apostoła Piotra 3:9 mamy tak napisane:
„…nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie,…”
A więc żyjemy tak jak mówi powyższy tekst Słowa Bożego zapisanego w tym liście Piotra. Kiedy Chrystus jest w nas to Jego natura i charakter jest w nas. Żyjemy życiem Chrystusa, gdy On jest w nas, tak jak On Jezus Chrystus żył w posłuszeństwie Bogu Ojcu przestrzegając Jego przykazań, bowiem:
On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; „ ( 1 Piotra 2:22)
Tak i my, kiedy Chrystus jest w nas, jesteśmy Jemu posłuszni. Otwórz się dla Pana Jezusa Chrystusa i zaproś Go przyjmując do swojego serca.
Przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca to:
1.) Przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela.
2.) Uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz PAN i WŁADCA Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 1-3 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).
Uczyń ten krok wiary w kierunku Boga teraz i zwróć się do Boga słowami tej modlitwy:
Panie Jezus, potrzebuję Cię.Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz.” Amen.
Słowo Boże mówi, że ci, którzy przyjęli Jezusa Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi:
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi,…” (Ew.Jana 1:12)
Polecam również artykuł pt.: CZY WSZYSCY SĄ DZIEĆMI BOŻYMI ?”
Już nie Ty kierujesz twoim życiem, lecz Jezus Chrystus jako Pan w twoim sercu. Już nie Ty żyjesz, lecz żyje w Tobie Władca, Pan panów i Król królów JEZUS CHRYSTUS.
On mieszkając w Tobie zmienia twoje życie na chwałę Boga.

niedziela, 16 kwietnia 2017

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN – JEZUS CHRYSTUS ŻYJE!

Nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i On naprawdę żyje i ma moc zmienić nasze życie! Porzez Jego zmartwychwstanie życie zatriumfowało nad śmiercią, dobro nad złem, świętość nad grzechem, światłość nad ciemnością, uzdrowienie nad chorobą. Poprzez swoje wniebowstąpienie nasz Pan JEZUS CHRYSTUS kiedy zasiadł po prawicy Boga Ojca wprowadził nas do życia poza śmierć:
„… to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć (Ps.48:15).
Polecam przeczytać cały 15 rozdział 1 listu do Koryntian mówiący o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, a raczej o ważności i znaczeniu zmartwychwstania Chrystusa. W szczególności polecam przestudiować fragment Słowa Bożego zapisany w 1 liście do Koryntian 15:12-22.
Boży Aniołowie powiedzieli do niewiast:
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? (Ew.Łuk.24:5)
Pan Jezus Chrystus dzisiaj żyje, jest żywą i realną istniejącą Osobą i nie znajdziesz Go dzisiaj wiszącego na drzewie krzyża ani Jego zwłok leżących w grobie, ponieważ On zmartwychstał. Nie ma Pana Jezusa Chrystusa w miejscu śmierci bo On jest Życiem i źródłem życia. On JEZUS CHRYSTUS daje ludziom ŻYCIE. W niektórych miejscach tak zwanych sakralnych typu budynki kościelne widoczny jest krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa, ale to nie Jezus ponieważ On wstał zmartwych, Jego tam dzisiaj nie ma. On JEZUS CHRYSTUS ŻYJE!
Zauważ kiedy czytasz Biblię, szczególnie Ewangelie, że kiedy nasz Zbawiciel miał się narodzić, jakie były ku temu ogromne przeszkody by do tego nie dopuścić. Możemy o tym poczytać w Ewangelii Mateusza 2:13-18.
A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.”
Następnie przeszkody miały miejsce, kiedy miało nastąpić Jego zmartwychwstanie. Mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza 27:62-66
Nazajutrz, czyli w dzień po święcie Przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż.”
Lecz nie mogli zatrzymać Pana Jezusa w grobie więc puścili plotkę:
Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśliby o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy.” (Ew.Mat.28:12-15)
Nie wydaje Wam się to dziwne?
Ktoś bardzo nie chciał, aby nie narodził się Zbawiciel, a później nie chciał dopuścić do Jego zmartwychstania natomiast kiedy przyszła śmierć i umierał ku temu żadnych przeszkód nie było. Prawda jest taka, że szatan nie chciał dopuścić do narodzin Jezusa. Oczywiście nie udało mu się to. Kiedy umierał nasz Pan Jezus Chrystus, szatan myślał, że pokonał Jezusa naszego Pana, ale się bardzo pomylił i nie chciał dopuścić do Jego zmartwychwstania i kiedy nie mógł tego zrobić i puścił puścił fałszywą infromację - KŁAMSTWO(Ew.Mat.28:12-15).
Nasz Pan JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
Szatan nie chciał, żeby się ktoś dowiedział, że JEZUS CHRYSTUS ŻYJE.
Dlaczego się tego tak szatan boi? Bo wiedział, ze informacja o tym, iż JEZUS CHRYSTUS ŻYJE zrewolucjonizuje życie i wiele serc ludzkich zmieniając totalnie ich życie. Pan Jezus Chrystus zmienia serca ludzkie z zatwardziałych na mięsiste, wrażliwe. On Jezus Chrystus dziś taki sam jak wtedy, kiedy był fizycznie w ciele na ziemi,tak jak jest to opisane w Ewangeliach, później kiedy był w Duchu Świętym w czasach Dziejów Apostolskich. W liście do Hebrajczyków 13:8 mamy tak napisane:
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.”
On dziś zbawia, uzdrawia chorych, uwalnia z niewoli zła. Zmienia nasze życie. Pan Jezus Chrystus jest w stanie dzisiaj teraz pomóc Tobie w każdej sytuacji. On jest w stanie rozwiązać każdy twój problem. On JEZUS CHRYSTUS naprawdę JEST, ŻYJE. On jest realny i możesz mieć z Nim relacje, relację miłości, społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Tak jak wtedy, kiedy był na ziemi może i chce Tobie pomóc. Możesz przyjść do Niego zawsze, wszędzie i wszędzie i w każdej chwili i On JEZUS CHRYSTUS Ci zawsze pomoże. JEZUS CHRYSTUS jest naprawdę istniejący, żywy Bóg.

Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga.
Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć.
Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę,

Więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan.
Wiem, żyje Pan, w Nim pewność jutra.
Wiem, żyje Pan, pokonał strach I wiem, że On zna moją przyszłość,
Więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan.


poniedziałek, 10 kwietnia 2017

CZY BOŻE DZIECKO PODLEGA ŚMIERCI I SĄDOWI ?

Słowo śmierć nie tyczy się osób, które narodziły się z Bożego Chrystusowego
Świętego Ducha powierzając swoje życie Jezusowi Chrystusowi jako swemu
Zbawcy i Panu. Śmierć jest to niewłaściwe określenie w stosunku do
Bożego dziecka, czyli człowieka, którego Ojcem jest Bóg. A jak się stać
Bożym dzieckiem? Odpowiedź jest prosta i brzmi ona: poprzez przyjęcie
Jezusa Chrystusa do swojego serca jako swego Zbawiciela i Pana. A jak
stać się Bożym dzieckiem i jak to uczynić zapraszam do artykułu pt.
: „CO TO JEST PRZYJĘCIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA CO ONO OZNACZA I CZYM JEST?”


Śmierć nie dotyczy zbawionego
człowieka, bowiem taki człowiek nie umiera lecz przechodzi do lepszego
życia. On już tutaj za życia na ziemi przeszedł ze śmierci do życia
wiecznego.


Pan Jezus Chrystus mówi: Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie
posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota
.”
(Ew.Jana 5:24)


Taki człowiek nie umiera, lecz przeszedł do lepszego życia.

Z kolei śmierć jest zapłatą za grzech: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 6:23)

Tak jak widzimy w powyższym tekście Pisma Świętego śmierć nie jest udziałem dziecka Bożego, ale życie wieczne.

Pan Jezus Chrystus powiedział: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.” (Ew.Jana 11:25-26)

Kolejną rzeczą jest, która nie jest udziałem Bożego dziecka należącego do Pana Jezusa Chrystusa jest sąd.

W Świętym Słowie Boga są zapisane takie słowa:Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem,…” (Ew.Jana 5:24)Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony;” (Ew.Jana 3:18)

Sąd kojarzy nam się z wymierzeniem
kary winnemu, lecz Pan Jezus Chrystus wziął na siebie każdy nasz grzech
i każdą naszą winę oraz konsekwencję ich.


W Piśmie Świętym mamy tak napisane: On (Bóg) tego (Jezusa), który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w (Jezusie) stali się sprawiedliwością Bożą. „ (2 Korynt.5:21)

Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszelki grzech i winę jakiej wobec Boga my dopuściliśmy się. On JEZUS CHRYSTUS
poniósł śmierć za nas, abyśmy mieli życie i to wieczne w królestwie
Boga, Ojca Miłości. Przyjął na siebie wszelki wymiar kary na siebie za
grzech, które On się nie dopuścił a należał się nam, a który poniósł On
sam, żebyśmy mogli być wolni od wszelkiej winy i nie ponosili żadnej
konsekwencji i mogli wejść od razu, zaraz bezpośrednio do królestwa
Bożego. Biblia mówi:


Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.” ( 1 list Jana 5:12-13)

Tak więc jesteś zbawiony, masz życie wieczne, jeżeli należysz do Pana Jezusa Chrystusa śmierć nie twoim udziałem.

Sąd również nie jest twoim
działem, bowiem winę twoją poniósł Chrystus i jego konsekwencje i już
nigdy nie usłyszysz pod twoim adresem zarzutów ze strony Boga.


Prawdą jest, że każdy z nas stanie przed Bogiem, jedni staną przed Bogiem jako Ojcem by usłyszeć słowa: „Mój synu, moja córko wejdź do radości swego Ojca”.

Inni z kolei staną przed Bogiem
jako Sędzią, ale to nie jest zależne od Boga bo Bóg w kwestii naszego
zbawienia uczynił już wszystko, decyzja należy do nas.


Ci, którzy staną przed Bogiem
jako Ojcem to ci, którzy uwierzyli osobiście w swoim sercu w zbawcze
dzieło Chrystusa dokonane dla nich przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu
Golgoty.


Natomiast przed Bogiem jako
Sędzią staną ci, którzy nie przyjęli Jego łaski zbawienia darowane dla
nich w Panu Jezusie Chrystusie.


Jeżeli więc uwierzyłeś w swoim
sercu w zbawcze dzieło Chrystusa dokona dla ciebie osobiście przez Pana
Jezusa Chrystusa i przyjąłeś lub przyjęłaś je jako fakt dokonany przez
Boga w twoim życiu to nie umrzesz, lecz już przeszedłeś ze śmierci do
życia – Ew.Jana 5:24.


Nie staniesz również na sądzie,
bowiem Chrystus wziął na siebie winy i jesteś obmyty w Krwi Bożego
Baranka – Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Pana:


„...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 list Jana 1:7)

I Bóg jest twoim Ojcem, a ty Jego dzieckiem (synem, córką)

Twoim udziałem zbawienie – życie wieczne

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.” (1 list Jana 5:13)