środa, 26 kwietnia 2017

BÓG JEDEN, KOŚCIÓŁ JEDEN, BIBLIA – PISMO ŚWIETE JEDNO

BÓG JEST JEDEN
Bóg jest jeden, nie ma dwóch czy trzech bogów. Bóg nie tylko jest jeden, ale jest jedyny i jedynie istniejący i gdyby Bóg miał obok siebie chociażby mniejszego Boga rangą nie byłby jedyny, a właśnie tak przedstawia to Pan Jezus Chrystus w słowach, które sam wypowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.” (Ew. Marka 12:29)
Słowo „jeden” w tym powyższym tekście z Ewangelii Marka należy rozumieć jako „jedyny” i użyte tu zostało oryginale słowo przez Pana Jezusa w języku hebrajskim, które jest zapisane w 5 księdze Mojżeszowej 6:4: - Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!
I oznacza jako jedyny i jedynie istniejący. Tak więc Bóg jest jako jedyny i oprócz Niego nie ma innego:  „… Ja jestem Bogiem i nie ma innego.” (Izaj.45:22b)
„… Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.” (Izaj.46:9)
A Bóg mówi nawet do nas:Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.” (2 Mojż.20:3)
KOŚCIÓŁ JEST JEDEN
Zacznijmy od tego, co to jest kościół i czym jest kościół. Zobaczmy do definicji co znaczy kościół. Kościół pochodzi od greckiego słowa „εκκλησιαν” „ekklēsian” tłumaczone jako „ekklesia” i oznacza ono zgromadzenie,zgromadzenie ludu Bożego, wywołani ze świata, wybrani, czyli tutaj jest mowa o ludziach, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie Pana Jezusa Chrystusa „Pójdź za Mną” czyli to osoby, które oddały życie Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Szerzej na ten temat >>TUTAJ<<
Dzisiejsze kościoły to podzielone chrześcijaństwo, denominacje utworzone przez ludzi.Niewątpliwie Bóg ma w tych denominacyjnych grupach Swoje dzieci, które odpowiedziały na Boże wezwanie „Pójdź za Mną” oddając swoje życie, siebie na własność jako swemu Zbawcy i Panu Jezusowi Chrystusowi.
PISMO ŚWIĘTE JEST JEDNO
Biblia, czyli Pismo Święte jest jedno, jedno jest Słowo Boga spisane na kartach Biblii, które możemy czytać.Słowo „Biblia” oznacza „Księga” lub „księgi”. Pismo Święte jest też zamiennie używane jako „Biblia” ponieważ posiada wiele ksiąg. W skład kanonu ksiąg natchnionych przez Boga wchodzi 39 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu razem 66 ksiąg biblijnych w Piśmie Świętym. Pismo Święte jest jedno są tylko różne przekłady. Ja najczęściej na blogu używam przekładu Biblii Warszawskiej, ale także innych przekładów jak Biblia Tysiąclecia, Warszawsko-Praska czy przekład Biblii Gdańskiej oraz inne, które są bliskie oryginałowi. Polecam również artykuł pt.: JEDNA BIBLIA – Wiele Przekładów, gdzie ta sprawa jest bardziej wyjaśniona. Lecz bez Ducha Świętego chociażby się znało perfekcyjnie oryginalny język Biblii i w tym języku by się ją tylko czytało Stary Testament w języku hebrajskim, Nowy Testament w języku greckim, ponieważ to jest oryginalny Biblii z którego została przetłumaczona to i tak można opacznie zrozumieć słowa Pisma Świętego tworząc ludzką interpretację Bożego Słowa i można tym sposobem tworzyć herezje. Dlatego bardzo ważne jest by czytać Pismo Święte z Jego Autorem, czyli z Duchem Świętym, z modlitwą w sercu i na ustach do Boga. Dobrze jest przed rozpoczęciem czytania Pisma Świętego prosić Boga Ducha Świętego o objawienie tego słowa, oświecenie naszego umysłu i serca, aby dał właściwe zrozumienie i pomógł zastosować prawdy Bożego Słowa w naszym życiu.
Bóg jest jeden i jeden ma kościół, jak też jedno jest Słowo wychodzące jest z ust Bożych i spisane dla nas w Piśmie Świętym. Dokonał tego Boży Duch Święty : -Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził. ( Izaj.34:16)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz