czwartek, 28 października 2010

SKUTECZNA METODA…

W ostatnich dniach szatan używa niestety bardzo skutecznej metody by zamknąć prawdziwie i szczerze oddanym Panu Jezusowi Chrystusowi doprowadzając ich do upadku w grzech. Chrześcijanin, który naprawdę i autentycznie idzie za Bogiem, ale zdarzy mu się upaść po drodze i zgrzeszyć, świadomy tego faktu co zrobił wie, że nie może innych nauczać i głosić Ewangelię, ponieważ żyje w grzechu i nie może stawać w imieniu Pańskim i głosić Jego słowo, i niestety w takiej sytuacji nie triumfuje Bóg, ale triumfuje szatan i w ten sposób diabeł odbiera sobie chwałę. Szatan jest przebiegły i chytry  obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.” ( 2 list do Koryntian 11:3 ) i w swojej chytrości i przebiegłości używa niestety bardzo skutecznej metody zamykając usta prawdziwych chrześcijan, wierzących Chrystusowi i należących do Niego Bożych dzieci, którzy mają wrażliwe sumienia i wiedzą, że gdy zgrzeszą nie mogą zabierać głosu w sprawie Bożej. Co więc tacy naprawdę autentyczni chrześcijanie, którym zdarzyło się upaść mają czynić?  Odpowiedź jest w Piśmie Świętym w 1 liście Jana 2:1-2 Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.”  A więc nie mamy dawać satysfakcji szatanowi, by cieszył się z odniesionego rzekomego sukcesu zamknięcia ust chrześcijanom by nie rozszerzali i rozpowszechniali Ewangelii dobrej nowiny zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie, bo diabeł wie, że gdy ludzie Pana Jezusa Chrystusa rozszerzać będą Ewangelię świadcząc innym o Panu Jezusie Chrystusie to ludzie będą doznawać zbawienia a szatanowi właśnie się rozchodzi o to, aby ludzie nie byli zbawieni i chce by ludzie szli do piekła, a nie do nieba i używa skutecznej metody wobec chrześcijan zamykając ich usta doprowadzając do upadku, do grzechu. A więc co ma uczynić prawdziwy chrześcijanin znajdując się w takiej sytuacji?   Odpowiedź jest jedna: Powstać i iść dalej za Chrystusem głosząc innym dobrą nowinę świadcząc o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. Prawdziwie wierzący chrześcijanin nie powinien dawać satysfakcji szatanowi pozwalając na upadek w grzech i zamykając sobie w ten sposób usta ale powinien przyjść do Boga ze swoimi grzechami i wyznać Mu je przepraszając i prosząc o przebaczenie Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.”  ( 1 list Jana 1:9 ) bo Słowo Boże mówi: Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego.” (Ps.32:5) i przepraszając Boga powinien odwrócić się od grzechu „  Przeto odwróć się od tej nieprawości…” (Dzieje.Ap.8:22). Wyznając swój grzech człowiek powinien porzucić grzech i już więcej go nie czynić Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. „  (Przyp.Salomona 28:13) A wtedy Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas w pełni z wszelkiego grzechu według słowa zapisanego w 1 liście Jana 1:7 ” …krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. „
A więc drogi chrześcijaninie powstań i idź w imieniu Jezusa Chrystusa i głoś Ewangelię, świadcz o Panu Jezusie Chrystusie !!!

środa, 27 października 2010

GDY OTWORZYSZ SWOJĄ BIBLIĘ

GDY OTWORZYSZ SWOJĄ BIBLIĘ
MOŻESZ ZNALEŹĆ SŁOWO, KTÓRE POZWOLI TOBIE
WZMOCNIĆ TWOJE PRZYMIERZE Z BOGIEM


1. Gdy Bóg wydaje się od ciebie oddalony,czytaj Ps.139
2. Gdy jesteś smutny, to szukaj pociechy w Ew. Jana 14, Ps.46 i 23;
3. Gdy zawiodą Ciebie ludzie, to oparcie znajdziesz w Ps.27;
4. Gdyś zgrzeszył, to módl się słowami Ps.51 i czytaj 1 list Jana 1

5. Gdy jesteś chory, to posil się czytaniem Ps.41;

6. gdy masz zmartwienie, to czytaj Ew.Mat.6,19-34 i Ps.43;

7. Gdy jesteś w niebezpieczeństwie, czytaj Ps.91;

8. Gdy jesteś zniechęcony, to nabierz otuchy w słowie u Iz.4,40;

9. Gdy zapomniałeś o Błogosławieństwie Bożym, przeczytaj Ps.10;

10. Gdy jesteś samotny lub odczuwasz lęk, znajdziesz pocieszenie w Psalmach: 23,96,121,139;
11. Gdy brak ci odwagi, nabierzesz jej w słowie Ks. Jozuego 1,6-9;
12. Gdy wydaje ci się, że świat jest potężniejszy od Boga, czytaj Ps.90;
13. Gdy potrzebujesz pokoju i spokoju, wspomnij na słowo w Ew.Mat.11,25-28;
14. Gdy potrzebujesz otuchy, to znajdziesz ją w Rzym.8;

15. Gdy szukasz radości, poznasz jej źródło w Kol.3;

16. Gdy jesteś zgorzkniały, pełen krytycyzmu, pocieszenie znajdziesz w 1 Kor.13;
17. Gdy przeżywasz doświadczenia, bóle i próby czytaj Jakuba 1,2-12;
18. Gdy czujesz swą słabość: Ew.Mat.5,3; Ps.119,67; 2Kor.12,9-10; 1Tes.5,18;
19. Gdy nie doceniasz ważności MODLITWY: 1Tes.5,17; Ew.Mat.18,19; Ew.Jana 15,7 i 16,24;
20. Czy dziękujesz Bogu za możliwość zwycięstwa w Nim? 1Kor.15,57-58.
W miarę studiowania Słowa Bożego warto uzupełnić powyższe punkty innymi wersetami, które w szczególny sposób poruszyły nasze serca i myśli.

sobota, 16 października 2010

PAN JEZUS CHRYSTUS PUKA

Bóg stoi na zewnątrz i puka do twojego serca i pragnie zamieszkać  w tobie i być Panem twojego życia i dać ci zbawienie. Posłuchaj słów Pana Jezusa Chrystusa (Obj.3:20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” Klamka jest z twojej strony, decyzja należy do ciebie. Bóg mówi: (Ps.12:6) Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.”  Pan Jezus Chrystus mówi: „ Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.” (Ew.Jana 7:38). Pan Jezus Chrystus za darmo chce dać  ci tę wodę życia wiecznego. Jego ręce są otwarte i cały czas skierowane w twoim kierunku, skierowane do ciebie, abyś oddał się w ręce Boże (Izaj.65:1-2)Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który, kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą „ . Pan Jezus Chrystus zaprasza wszystkich do siebie, abyś ty swoje życie powierzył Jemu byś miał życie wieczne. Nie pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi stać na zewnątrz, zaproś Go do środka, aby On w twoim sercu zamieszkał. Mieć Pana w sercu to wspaniała rzecz, żyć z Nim na codzień w sobie Go mieć. Jeśli pragniesz, aby to stało się twoim udziałem, by Chrystus zamieszkał w tobie, otwórz swoje serce i życie dla Niego. Pozwól Mu wkroczyć w każdą dziedzinę twojego życia.
Jezus Zmartwychwstał i Żyje pośród nas. On uzdrawia, uwalnia, wskrzesza umarłych
i czyni cuda tak jak 2000 lat temu, a nawet większe. Jezus bardzo, ale to bardzo Cię Kocha
i delikatnie puka do drzwi twojego serduszka – cierpliwie czekając, że może Mu otworzysz i Go wpuścisz do środka. (Pamiętaj, że klamka jest po twojej stronie a On jest Dżentelmenem i sam się nie włamie)
czwartek, 14 października 2010

CUDA W NIGERII

Mieszkańcy nigeryjskiej wioski Karu są świadkami wielu cudów uzdrowienia. Głusi zaczynają słyszeć, a chromi chodzić. Uzdrowiony został także człowiek chory na chorobę psychiczną.
Donosi o tym Daniel Kolenda, ewangelista organizacji Christ for All Nations (Chrystus dla Wszystkich Narodów) założonej przez Reinharda Bonnke. CfAN prowadzi krucjaty na kontynencie afrykańskim już od ponad 30 lat.
W raporcie mailowym z ostatniej ewangelizacji w Karu Kolenda napisał, że z uniesionymi w górę kulami na scenę wbiegła kobieta, która była kaleką z powodu urazu kręgosłupa. Inna kobieta po 20 latach głuchoty odzyskała słuch. W cudowny sposób zdrowie odzyskał również młody mężczyzna, który od 11 lat nie był w stanie poruszać prawą częścią swojego ciała.
„Podczas modlitwy za chorych nagle poczuł, że coś wyszło z jego głowy i zdał sobie sprawę, że może w pełni poruszać swymi rękami i nogami” – napisał Kolenda.
Na spotkanie modlitewne przyszedł także człowiek chory umysłowo.
„Był tak gwałtowny i zajadliwy, że trzeba go było związać. Przed spotkaniem związano jego ręce i nogi i umieszczono za sceną. Podczas modlitwy odzyskał zmysły. Przecięto jego więzy i uwolniono go. Był już spokojny i rozmawiał ze mną w łagodny sposób, w pełni rozumując” - opisał sytuację ewangelista.
Pięciodniowa ewangelizacja w mieście Karu niedaleko Abudży stanowi początek sezonu krucjat CfAN. Służba Reinharda Bonnke będzie niemal co miesiąc przeprowadzać wielkie spotkania ewangelizacyjne, głównie w Nigerii. Od 2000 r. podczas krucjat CfAN otrzymała 55 mln wypełnionych kart potwierdzających przyjęcie Jezusa Chrystusa.
Na pierwszym spotkaniu ewangelizacyjnym w Karu było obecnych ok. 110 tys. osób. Na drugim – 200 tys. Oprócz uzdrowień fizycznych setki osób przyjęły Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.

Pan Jezus Chrystus a dzisiaj tą samą moc co 2 tysiące lat temu Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.”  (List do Hebrajczyków 13:8)  i nie trzeba jechać do Nigerii i tam gdziekolwiek się cuda dzieją, i ściągać Ewangelistów, kaznodziei bo Bóg jest wszędzie i ogarnia sobą cały wszechświat swoją osobą i może Ciebie tutaj i dzisiaj uzdrowić. Pan JEZUS CHRYSTUS JEST UZDROWICIELEM Z WSZELKICH CHORÓB On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. (Psalm 103:3)
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. … a jego ranami jesteśmy uleczeni. ( Izajasza 53:4-5)
Te cuda, które się dzieją w Nigerii, mogą również wydarzyć się w twoim życiu. Niema dnia cudów, jest Bóg cudów. Bóg chce dokonać w twoim życiu cudów i nie potrzeba nawet udziału człowieka, kiedy Bóg chce działać, ponieważ źródłem tych uzdrowień jest BÓG !