poniedziałek, 30 maja 2011

KONIEC ŚWIATA

Ostatnio znowu podano termin, datę końca świata 21 maja 2011 r. godz.18:00 a teraz znów nowy termin podany 21 grudnia 2012 r. ale co na ten temat mówi Pan Jezus Chrystus? Możemy o tym poczytać w Ewangelii Mateusza 28:36: A o tym dniu i godzinie nikt nie wie;…” I zapewne kolejne będą podawane terminy tym czasem Słowo Boże wyraźnie mówi: „nie znacie dnia, ani godziny” Takie podawanie dat przyjścia Pańskiego jest niezgodne z Pismem Świętym i co za tym idzie kłamstwem bo Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiada: Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.” (Ew.Mat.24:36-39).  Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi, że ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy, niespodziewanie i mamy cały czas oczekiwać, czuwać i być zawsze gotowymi na ten dzień. Wiemy i jest to 100% pewne, że ten dzień jest bliżej, niż dalej. Widzimy to w wypełnianiu się proroctw biblijnych na naszych oczach, tylko trzeba czytać Pismo Święte i prosić Bożego Ducha Świętego o oświecenie umysłu i serca oraz właściwe zrozumienie Słowa Bożego przed Jego czytaniem. Bóg chce nam przez to powiedzieć ponieważ nie znamy dnia, ani godziny przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, że mamy czuwać cały czas, by ten dzień nas nie zaskoczył. Uważam, że poprzez te wydarzenia podawania kolejnych dat końca świata, które się te przewidywania nie sprawdziły i spowoduje u ludzi całkowity brak wiary iż taki dzień nadejdzie i uśpi ich czujność i wtedy nadejdzie Pan panów i Król królów JEZUS CHRYSTUS.

środa, 18 maja 2011

STANOWISKA W KOŚCIELE

Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus ustanowił: jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami   ( List do Efezjan 4:11 ).Na jednym z portali internetowych zadano  biskupowi KZ pytanie: - Biskupie możesz wytłumaczyć o co chodzi z tą nową tytułomanią to jakaś
zielonoświątkowa hierarchia?”  Na to odpowiadając biskup wypowiedział się tak: „Tytułomania nie jest zjawiskiem nowym, sięga czasów Nowego
Testamentu. Nowy Testament znał hierarchię, np. biskupów, apostołów, proroków,
ewangelistów, diakonów itd. Ale masz prawo tego nie lubić

Dzisiaj w kościele „pastor” czy „biskup” postrzega się jako tytuły stylu „prezes” „dyrektor”  „kierownik” sprawujący władzę, podczas gdy te osoby nie są panami, kierujący innymi będąc ich szefami, ale sługami Bożymi usługujący innym a nie piastujący stanowisko, sprawujący władzę w kościele lecz wykonujący służbę. W 1 Tymoteusza 3:1 czytamy: „Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie”  tutaj pisze pracy a nie w stylu piastującego stanowiska tytułując się. W Dziejach Apostolskich 20:28 czytamy: ” Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.  czytamy tutaj słowa abyście paśli a nie panowali, ale by dbali o trzodę Pana i usługiwali Bożej owczarni a nie panowali i dominowali nad nią, czy też się sami tytułowali.  Zbór nie jest własnością pastora ale Chrystusa Boga, zbór Pański nabyty za cenę krwi Pana JEZUSA CHRYSTUSA.
Wróćmy do powyższego listu do Efezjan 4:11-12 i zauważmy, że zostali powołani po to, aby budowali ciało Chrystusowe, aby coś czynili, byli aktywnymi a nie biernymi, by służyli w kościele Pana Jezusa Chrystusa,a nie zasiadali na „tronach” swojej chwały patrząc na te przysłowiowe swoje owieczki z góry, ale by Chrystus był na tronie swojej chwały i uwielbienia oni zaś w Jego cieniu.
Apostoł, to misjonarz.
Ewangelista, to głoszący dobrą nowinę.
Nauczyciel, to kaznodzieja nauczający Słowa Bożego.
Pasterz (pastor), dbający o trzodę Pańską.
Prorok, to posługujący w darze proroctwa, przez którego przemawia Pan Bóg.
To nie są osoby utytułowanie tzw. „urzędnicy państwowi” czy też mający tytuł przed nazwiskiem ale czynni w powołaniu i darach Bożych ludzie. Moi drodzy czytelnicy, do kościołów wkradła się polityka, gdzie właśnie ze służby zrobiono stanowiska i urzędy i stworzono hierarchiczność podczas, gdy Słowo Boże mówi, że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga: Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;” (1 list Piotra 2:9)
i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego,”  (Objawienie Jana 1:6)   a nie tylko wyjątkowe osoby utytułowane. Oczywiście w Piśmie Świętym występują biskupi, pastorzy(pasterze), diakoni, starsi zboru, ale nie w formie tytułowania, władzy, stanowiska, ale raczej w formie sług Bożych a nie panów. W Ewangelii Łukasza 22:26 Pan JEZUS CHRYSTUS mówi: Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. „ 
W drugim liście Piotra 5:2-3 Bóg mówi: Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody