środa, 18 maja 2011

STANOWISKA W KOŚCIELE

Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus ustanowił: jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami   ( List do Efezjan 4:11 ).Na jednym z portali internetowych zadano  biskupowi KZ pytanie: - Biskupie możesz wytłumaczyć o co chodzi z tą nową tytułomanią to jakaś
zielonoświątkowa hierarchia?”  Na to odpowiadając biskup wypowiedział się tak: „Tytułomania nie jest zjawiskiem nowym, sięga czasów Nowego
Testamentu. Nowy Testament znał hierarchię, np. biskupów, apostołów, proroków,
ewangelistów, diakonów itd. Ale masz prawo tego nie lubić

Dzisiaj w kościele „pastor” czy „biskup” postrzega się jako tytuły stylu „prezes” „dyrektor”  „kierownik” sprawujący władzę, podczas gdy te osoby nie są panami, kierujący innymi będąc ich szefami, ale sługami Bożymi usługujący innym a nie piastujący stanowisko, sprawujący władzę w kościele lecz wykonujący służbę. W 1 Tymoteusza 3:1 czytamy: „Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie”  tutaj pisze pracy a nie w stylu piastującego stanowiska tytułując się. W Dziejach Apostolskich 20:28 czytamy: ” Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.  czytamy tutaj słowa abyście paśli a nie panowali, ale by dbali o trzodę Pana i usługiwali Bożej owczarni a nie panowali i dominowali nad nią, czy też się sami tytułowali.  Zbór nie jest własnością pastora ale Chrystusa Boga, zbór Pański nabyty za cenę krwi Pana JEZUSA CHRYSTUSA.
Wróćmy do powyższego listu do Efezjan 4:11-12 i zauważmy, że zostali powołani po to, aby budowali ciało Chrystusowe, aby coś czynili, byli aktywnymi a nie biernymi, by służyli w kościele Pana Jezusa Chrystusa,a nie zasiadali na „tronach” swojej chwały patrząc na te przysłowiowe swoje owieczki z góry, ale by Chrystus był na tronie swojej chwały i uwielbienia oni zaś w Jego cieniu.
Apostoł, to misjonarz.
Ewangelista, to głoszący dobrą nowinę.
Nauczyciel, to kaznodzieja nauczający Słowa Bożego.
Pasterz (pastor), dbający o trzodę Pańską.
Prorok, to posługujący w darze proroctwa, przez którego przemawia Pan Bóg.
To nie są osoby utytułowanie tzw. „urzędnicy państwowi” czy też mający tytuł przed nazwiskiem ale czynni w powołaniu i darach Bożych ludzie. Moi drodzy czytelnicy, do kościołów wkradła się polityka, gdzie właśnie ze służby zrobiono stanowiska i urzędy i stworzono hierarchiczność podczas, gdy Słowo Boże mówi, że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga: Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;” (1 list Piotra 2:9)
i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego,”  (Objawienie Jana 1:6)   a nie tylko wyjątkowe osoby utytułowane. Oczywiście w Piśmie Świętym występują biskupi, pastorzy(pasterze), diakoni, starsi zboru, ale nie w formie tytułowania, władzy, stanowiska, ale raczej w formie sług Bożych a nie panów. W Ewangelii Łukasza 22:26 Pan JEZUS CHRYSTUS mówi: Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. „ 
W drugim liście Piotra 5:2-3 Bóg mówi: Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz