niedziela, 31 sierpnia 2008

TYLKO BÓG ODPUSZCZA WSZELKI GRZECH I PRZENAJŚWIĘTSZA KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA ZMAZUJE WSZELKI GRZECH I OCZYSZCZA NAS Z WSZELKIEJ NIEPRAWOŚCI I GRZECHU

W Piśmie Świętym czytamy w Przypowieściach Salomona 28:13 czytamy: ” Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.”  A w Psalmie 32:5:„Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego.” Z kolei w 1 liście Jana 1:9 są zapisane takie słowa: ” Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.  „
W księdze proroka Izajasza 43:25 pisze: „Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę.”
Słowo Boże mówi również: „… krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.”  
Jak wynika z powyższych tekstów tylko Bogu mamy się spowiadać i tylko On ma moc odpuszczania grzechów i Jego przenajświętsza Krew oczyszcza wszelki grzech, jest to KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

sobota, 16 sierpnia 2008

WYZNAWANIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA

” Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. „   ( Ew. Mat.10:32-33 ) Wyznawanie przed ludźmi Pana Jezusa.
Przyznawanie się do Pana Jezusa Chrystusa przed ludźmi jest rzeczą bardzo ważną.
Znamy historię Piotra który trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa, możemy o tym poczytać w Ewangelii Mateusza 26:69-71.
Wyobraźmy sobie człowieka który był alkoholikiem i nawrócił się do Boga i koledzy pytają się go „dlaczego się nie chce napić ?”  na to ten odpowiada: „że nie może ponieważ bierze tabletki” i wiele tym podobnych innych różnych  tłumaczeń a nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi:” Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. „ ( Ew.Mar.8:38 )
” Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. „   ( Ew.Łuk.9:26 )
Pewien młody nawrócony do Chrystusa odrodzony chrześcijanin dostał się do służby wojskowej i zdarzyło się pewnego razu że każdy z ich miał opowiadać kawał który miał polegać na tym żeby był jak najbardziej zbereżeński i nieprzyzwoity i każdy z nich coś tam opowiadał po kolei i podczas gdy inni opowiadali ten człowiek w cichości się modlił do Boga aby to On dał mu słowo i poprowadził w tym co ma mówić i oto kolej przyszła na tego człowieka i on zaczął składać świadectwo swojego nawrócenia i zaczął mówić o Panu Jezusie Chrystusie na skutek czego wielu we łzach i na kolanach nawróciło się do Chrystusa w Ewangelii Mateusza 10:32 czytamy słowa Pana Jezusa Chrystusa: ” Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie „
Inny tym razem negatywny przykład to człowiek który dwa lata był w wojsku i po powrocie z wojska  chwaląc się mówi:  „dwa lata byłem w wojsku a nikt się nie dowiedział że jestem chrześcijaninem”  a Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi: ” ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. „   ( Ew.Mat.10:33 )
Kolejna historią jest historia pewnej pani nauczycielki szkółki niedzielnej która na zajęciach lekcyjnych zapytuje się swoich uczniów: „dlaczego ludzie uważają mnie za chrześcijankę ?” na to po chwili mały chłopiec nieśmiało się głosi, na to ta pani nauczycielka mówi do tego małego chłopca: „proszę mów” a więc chłopiec ten mówi: „ponieważ pani nie znają”. W liście do Tytusa 1:16 czytamy: Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. „

Można świadczyć o Panu Jezusie Chrystusie i rzekomo przyznawać się do Pana Jezusa Chrystusa i wyznawać Pana przed ludźmi a jednocześnie zapierać się Go.
Będąc nieposłuszni Jego słowu, nie wypełniając woli Bożej, można wspaniale mówić o Bogu ale życie nasze może przeczyć temu.
Możemy mówić że należymy do Pana Jezusa Chrystusa, ale kiedy nie jesteśmy posłuszni gdy mówi do nas poprzez swoje słowo zapieramy się Go.
W 2 liście do Koryntian 9:13 Słowo Boże powiada:Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi

W liście do Rzymian 2:17-23 pisze: Jeśli tedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie, i chlubisz się Bogiem, i znasz wolę jego, i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon, i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa?
 (Ty, który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga.
Przekład Biblii Tysiąclecia )
Jeśli mienimy się Bożymi dziećmi i uważamy że naszym Ojcem jest Bóg i należymy do Pana Jezusa Chrystusa to musimy żyć godnie dziecka Bożego Boga i Jego świętej Ewangelii Chrystusowej. Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi: ” Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.  „ 
( Ew.Mat.5:13-16 )
Musi cechować nas bliskość Boga.
Wniosek z tego jest taki, że aby być dobrym świadectwem wobec ludzi, przede wszystkim musimy być w porządku wobec Boga

POSŁUSZEŃSTWO BOGU

W 1 Księdze Mojżeszowej 2:16-17 czytamy:
I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu
możesz jeść,  ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść,… „
To nie drzewo czy owoc jest jest tutaj celem ani sednem sprawy a posłuszeństwo Bogu.

W 1 Księdze Samuela 15:22 pisze:

Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w
posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż
ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. „
Bóg oczekuje posłuszeństwa a nie składania ofiar.
W Księdze proroka Jeremiasza 7:22-23 Bóg mówi:

gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi
egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar
krwawych,lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a
Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie
całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! „

W 1 Księdze Mojżeszowej 2:16-17 czytamy:” I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść,  ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść,… „
To nie drzewo czy owoc jest jest tutaj celem ani sednem sprawy a posłuszeństwo Bogu.
W 1 Księdze Samuela 15:22 pisze:
” Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. „

Bóg oczekuje posłuszeństwa a nie składania ofiar.
W Księdze proroka Jeremiasza 7:22-23 Bóg mówi:
gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych,
lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! „

Problem tkwi nie w drzewie i w tym że dotknęli i zerwali owoc, ale w tym, że nie okazali posłuszeństwa Bogu a więc problemem tutaj jest nieposłuszeństwo Bogu i tak naprawdę kiedy zerwany został owoc z tego drzewa przez człowieka, to wówczas została zerwana relacja i społeczność z Bogiem na skutek nieposłuszeństwa.
Spójrzmy na ten filmik który pokazuje że dla Boga, nas jako Jego dzieci, najważniejsze jest nasze posłuszeństwo niż jakiekolwiek  przedsięwzięcie dla Niego  i inicjatywy i różne czynione w imię Boga, ponieważ niczym nie można zastąpić posłuszeństwa Bogu
4 Księdze Mojżeszowej 9:18-23 czytamy: „ Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem, i przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obłok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Zdarzało się także czasem, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a rano obłok się wznosił, wtedy zaraz wyruszali, albo obłok pozostawał dzień i noc i potem się wznosił, wtedy i oni wyruszali. Albo jeżeli przez dwa dni albo przez miesiąc, albo przez długi czas obłok pozostawał nad przybytkiem i stał nad nim, to synowie izraelscy także stali obozem i nie wyruszali; skoro zaś się wzniósł, wyruszali. Na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali; przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. „ Widzimy w powyższym tekście jak naród izraelski był posłuszny bez względu na okoliczności i sytuacje okazywali posłuszeństwo Bogu. Spójrzmy jeszcze raz do fragmentu z 4 Mojż.9: 19-20: ” Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obłok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. ” Wszystko czynili na rozkaz Pana Boga i gdy Bóg nic im nie nakazywał oni też nic nie czynili, czekali bowiem na słowo od Boga. Nic nie chcieli robić wbrew woli Boga. Kierowali się Słowem Bożym i wskazówkami Boga, które są zawarte w Słowie wszechmogącego Boga.

czwartek, 7 sierpnia 2008

ZBAWIENIE W CHRYSTUSIE

 Pan Jezus daje ci zbawienie
grzechów twych odpuszczenie
Krew Jego z grzechów daje oczyszczenie
wyzwolenie, wyswobodzenie.Dobre uczynki nie dają ci zbawienia
ani bieganie do kościoła życia wiecznego odkupienia.
Twój udział w chórze nie daje ci gwarancji wejścia do ojczyzny w górze.
Życie swe Panu Jezusowi daj wtedy będziesz miał w Nim swój wieczny raj
Jezusa uczyń Panem swym
by mógł kierować życiem twym.Życie twe pod kierownictwem Chrystusa Pana
nabiera sensu i celu oraz wartości
wieczność pewna nam jest gwarantowana
w szczęściu i radości bo w Bożej obecności.Bóg jest źródłem szczęścia i radości
w Nim nabiera życie sensu, celu i wartości.