środa, 31 maja 2017

BĄDŹCIE DOSKONALI JAK WASZ OJCIEC

Pan Jezus Chrystus powiedział: Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.” (Ew.Mat.5:48)
Pragnę się z Wami podzielić pewnymi myślami, które podczas już wielokrotnego czytania Pisma Świętego i praktycznie już znanego na pamięć wersetu przyszło nowe światło do tego tekstu Pisma Świętego. Na początku chciałby zaznaczyć, ze ten tekst jak i całe Pismo należy rozumieć w kontekście całości Biblii Pisma Świętego, które pozwala widzieć z szerszej perspektywy i więcej dostrzegać.Pan Jezus Chrystus kieruje tutaj słowa do uczniów, do swoich wyznawców i czcicieli, którzy podążają za Nim i są Jego autentycznie prawdziwymi Bożymi dziećmi, aby byli doskonali na wzór Boga Ojca. Niesamowite jak tutaj stawia wysoko Bóg poprzeczkę, ale trzeba uwierzyć w to, że Bóg nie wymaga od nas rzeczy których nie potrafilibyśmy wykonać, a więc jest to wykonalne bo inaczej Bóg tego by od nas nie wymagał czy nieoczekiwał. Kwestia wiary i zaufania do Boga. Jednakże wróćmy do podanego tekstu Pana Jezusa Chrystusa i spójrzmy na kontekst a zrozumiemy więcej:
Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. ”
Ten sam fragment jest zapisany u Ewangelisty Łukasza w rozdziale 6:26-36:
Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj.  Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.”
Zauważmy na kontekst całości wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, że tak naprawdę mówi On tutaj o Bogu jakim On jest wobec ludzkości a kwituje to stwierdzenie, który w Ewangelii Łukasza 6:35:
On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.”
A u Ewangelisty Mateusza zapisane są takie słowa:
„…abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” (Ew.Mateusza 5:45)
A w Ewangelii Łukasza ten sam werset brzmi:
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.”
My mamy być doskonali w okazywaniu miłosierdzia tym, którzy popadli w grzech, gdyż sami jesteśmy tylko ludźmi i nie na próżno apostoł Paweł napisał słowa do wierzących w Chrystusa słowa:
A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.” ( 1 Korynt.10:12)
Pan Jezus Chrystus tutaj mówi, że mamy być doskonali jak Ojciec was doskonały, a nie być doskonali tak, jak Bóg wasz doskonały jest. Dlaczego? Jaka to jest różnica? A jest to bardzo dużo różnica, bowiem raczej nigdy nie będziemy tacy jak Bóg w swej boskiej doskonałości, ale tutaj Pan Jezus używa jednego z tytułów czy atrybutów Boga jakim jest Ojcostwo. A normalny, prawdziwy Ojciec troszczy się o swoje dziecko i bardzo go kocha.Jest gotów dla swego dziecka poświęcić wszystko. Takim jest prawdziwe Ojcostwo pełnym miłosierdzia i łaski i my również mamy obleczeni względem siebie Ojcowskie miłosierdzie Boże. Pan Jezus Chrystus mówi:
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.”
My mamy nie wchodzić w kompetencje Boga jako Sędziego ponieważ nie jesteśmy do tego upoważnieni, bowiem jesteśmy ludźmi i powinniśmy o tym pamiętać patrząc na tych, którzy upadli w grzech, że my też jesteśmy kuszeni przez wroga do złego. W liście apostoła Pawła do Galacjan 6:1 Bóg mówi:
Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. „
Bóg jednak nadal okazuje swoje miłosierdzie do tych, którzy błądzą i jest względem nich łaskawy to my mamy być inni? Bóg chce, abyśmy wzorem Niego sami okazywali miłosierdzie, bowiem ci, którzy okazują miłosierdzi dostąpią miłosierdzia bo miłosierdzie góruje nad sądem, a łaska nad potępieniem i to właśnie każdego dnia tego doświadczamy od Boga jako naszego Ojca i my jako ludzie wzajemnie mamy sobie to okazywać. Bóg jest niesamowity w Swojej dobroci. W Psalmie 103:10 jest napisane:
Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych.”
Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów. lecz patrzy nas przez pryzmat Krwi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

piątek, 26 maja 2017

Matka Boża – Dzień Matki


Odważę się nazwać moją matkę Matka Boża, czyli matka pochodząca od Boga. Ja mogę powiedzieć, że moja mamusia jest darem dla mnie od Boga i  stąd tak ją nazwałem.Bardzo ja kocham i jestem za nią  bardzo Bogu wdzięczny, za jej trud wychowania i opiekę nade mną, że dawała mi zawsze odczuwać swoją miłość. Akurat pisząc ten artykuł jest dzień 26 maja tak zwany „Dzień Matki” w kalendarzu.
Słowo Boże mówi: Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” (2 Mojż.20:12)
Lecz w powyższym tekście nie ma napisane Czcij Ojca, czy matkę tylko 26 maja, czy w jakikolwiek inny dzień tygodnia w roku, ale jest napisane, że mamy czcić nie tylko w jeden dzień w roku, ale cały czas i nie tylko od święta lecz zawsze. Dzisiaj w takim świecie, gdzie jest brak Autorytetów i związku z tym polecam do uważnie przeczytania i zapoznania się z artykułem pt.: BRAK AUTORYTETÓW, gdzie dołączone jest także zwiastowane Słowo Boże. Bardzo ważny, aczkolwiek mało dziś popularny temat.
Dziś młody człowiek okazujący szacunek i część swoim rodzicom jest postrzegany jako „Maminsynek” „Mięczak czy jeszcze inne pogardliwe epitety pod adresem takie młodego człowieka dla którego rodzice są godni szacunku i czci i jest takie dziecko pogardzane. Przykre to jest kiedy się słyszy jak własne dzieci mówią o swoich rodzicach „starzy” wapniaki” „zgredy” itp. itd.
To smutna prawda, która jak zaraza szerzy się wśród dzieci i młodzieży jak jakaś choroba, która niestety odbija się na całym życiu danego człowieka i w ogóle na całym społeczeństwie, gdzie później nie mają szacunku młodzi do starszych osób. Wracając do tematu nie tylko raz w roku od święta ma się szanować własną matkę, ale całe życie, bo tak jest wola Boża i tego oczekuje Bóg.
W Piśmie Świętym napisane jest również do dzieci Słowo od Boga, które mają swoich rodziców:
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie.” (Kol.3:20)
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.” (Efez.6:1-3).




Zapraszam do wysłuchania rozważania Biblijnego w temacie „BRAK AUTORYTETÓW” , który można posłuchać  >>>TUTAJ<<<

piątek, 19 maja 2017

BÓG ZBAWICIEL

Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.” (Izaj.43:11)
Imię „Jezus” z języka hebrajskiego „יְהוֹשׁ֫וּעַ”  „Jehoszua” znaczy „JHWH zbawieniem” czyli Bóg zbawieniem. Imię Jezus znaczy Bóg zbawicielem, zbawieniem, ratunkiem.I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tym Bogiem jest JEZUS CHRYSTUS bo imię Jego właśnie BÓG – ZBAWICIEL.
W księdze proroka Izajasza 24:15 jest napisane: „… Jedynie w Panu jest zbawienie…”
Tym PANEM jest JEZUS CHRYSTUS i jedynie tylko i wyłącznie w Nim jest nasze zbawienie.
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. „ (Dzieje Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS.
Tenże Bóg Zbawiciel mówi: Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego. „ (Izaj.45:22)
Jeżeli chcesz być zbawiony musisz się zwrócić do Jezusa Chrystusa i uznać Go swoim Zbawicielem i Panem, bowiem to On wziął wszystkie nasze grzechy i winy na siebie i wszelkie wynikające z tego konsekwencje w postaci kary, sądu, bowiem wszelki sąd i kara nam się należący spadł na Pana Jezusa Chrystusa i On poniósł to na sobie, abyśmy byli wolni od grzechu i wiecznego potępienia, a byli zbawieni mając życie od Boga, Ojca Miłości. On nasz Pan Jezus Chrystus wziąwszy naszą niesprawiedliwość na siebie Swoją własną sprawiedliwością nas usprawiedliwił. W psalmie 103:10 jest napisane, że Bóg nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Dlaczego? Ponieważ patrzy na nas teraz przez Krwi Chrystusa: Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.” (Rzym.5:9)
Jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem Krwią Pana Jezusa Chrystusa i jesteśmy w oczach Bożych uznani za sprawiedliwych dzięki przelanej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa przenajświętszej, drogocennej Jego Krwi. Krew Pana Jezusa usuwa wszelki grzech: „…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1:7)
Za cenę Jego Krwi zostaliśmy odkupieni na własność Bogu:W nim (Chrystusie) mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,…” (Efez.1:7)
„…wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.” (1 Piotra 1:18-19)
Otwórz swoje serce dla Pana Jezusa Chrystusa i podejmij decyzje oddania się Jemu na własność, aby to On był za sterem twojego życia i nim kierował. Przekaż pod panowanie Jezusa Chrystusa swoje życie i daj Jemu pierwsze miejsce w twoim życiu, aby On mógł tobą kierować. Jego dłonie są najpewniejsze. Bóg sam mówi:
Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – a Ja jestem Bogiem i nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki.” (Izaj.43:11-13)
W Nowym Testamencie mówi również Bóg:I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.” (Ew.Jana 10:28)
Tym Bogiem, który jest naszym Zbawicielem jest Jezusa Chrystus. Słowo Boże mówi: Kto ma Syna(JEZUSA CHRYSTUSA), ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.” (1 Jana 5:12)
Uczyń ten krok wiary w kierunku Boga i zwróć się do Boga słowami tej modlitwy:

Panie Jezu Chryste, bardzo Ciebie potrzebuję. Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu wziąwszy na siebie wszystkie moje grzechy i karę za nie.Wierzę w Ciebie i otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów i dar życia wiecznego. Przejmij kierownictwo nad moim życiem i uczyń mnie takim jakim chcesz, abym się stał.  Amen.
Pismo Święte mówi wyraźnie: „Tym zaś, którzy go (JEZUSA CHRYSTUSA) przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi,…” (Ew.Jana 1:12)
A więc jeżeli szczerze pomodliłeś się tymi słowami do Boga to stało się faktem, to, co mówi powyższy werset. Pan Jezus Chrystus mieszka w twoim sercu i jesteś zbawiony.

niedziela, 7 maja 2017

ABBA, OJCZE

W Słowie Bożym mamy zapisane takie słowa:
Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! (Rzym.8:15)
A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze! (Gal.4:6)
Słowo „Abba” przed słowem „Ojcze” mówi i określa bardzo bliską, głęboką i zażyłą wieź z Bogiem, jako OJCEM i synem lub córką. Wieź dziecka (syna, córki)ze swoim rodzicem (ojcem, matka). Wieź dziecka Bożego ze swoim Ojcem to relacja MIŁOŚCI. I to bardzo głębokiej miłości. Słowo „Abba” jest też tłumaczone jako zdrobniale słowa „Ojciec” czyli Tata lub Tatuś. Abba – termin aramejski występujący w treści Pisma Świętego trzykrotnie, zwykle tłumaczony jako „Ojciec”. W większości języków semickich słowo „ab” znaczy ojciec. Słowo abba jest aramejskim wołaczem, tłumaczone jako „ojcze” (jest to forma zdrobniała).Aramejski wyraz ʼabbáʼ ma silne zabarwienie emocjonalne; odpowiada poprzedzonemu przedimkiem hebrajskiemu rzeczownikowi ʼaw i znaczy dosłownie „Ojcze” lub „[ten] Ojciec”. W ten sposób dzieci zwracały się pieszczotliwie do ojca. Słowo to mieściło w sobie ciepło „Tata” czy „Tatuś”, a jednocześnie zachowywało godność kryjącą się w wyrazie „Ojciec”, świadczyło zarówno o zażyłości, jak i o szacunku. Było więc nie tyle tytułem, ile czułym określeniem i jednym z pierwszych słów, które dziecko uczyło się wymawiać.
W przekładzie Ewangelicznego Przekładu Interlinearnego Biblii jest tak, że ten tekst z listu do Rzymian 8:15 słowo „Abba” αββα ni proper [tata] i to samo jest użyte słowo w liście do Galacjan w czwartym rozdziale i szóstym wersecie. Oczywiście nie ma tutaj mowy o braku szacunku do Boga, jako naszego Ojca, a wręcz odwrotnie. Bóg jako Ojciec zasługuje na najwyższy wymiar czci i szacunku z naszej strony czyli ze strony swoich dzieci, synów i córek Bożych.
Pan Bóg mówi: Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? – mówi Pan Zastępów…” (Malach.1:6)
Niedawno mój ziemski ojciec zakończył swoją pielgrzymkę na ziemi, ja zawsze zwracałem się do niego „Tatusiu” i był to zawsze wyraz z mojej strony szacunku, czci i wielkiej miłości do niego. I teraz, kiedy go już tutaj na ziemi między nami nie ma, brakuje mi go strasznie. Był zawsze zawsze dla mnie dużym wsparciem, przyjacielem od którego zawsze czułem miłość do mnie i w tej chwili bardzo mi go brakuje, brakuje mi relacji ojca. Nigdy zwracając się niego „Tatusiu” nie był to wyraz z mojej strony nonszalancji czy arogancji lub spoufałości, ale miłości do niego. Teraz kiedy mówię do mojego Boga, Ojca w niebie mam ochotę zwrócić się do Niego „Tatusiu” i bynajmniej nie jest to wyraz poniżania mojego Ojca w niebie, lecz tęsknota za relacją MIŁOŚCI Ojca i Syna.
Pan Jezus Chrystus powiedział też takie słowa: Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. (Ew.Mat.7:9-11)
Jeżeli Pan Jezus Chrystus mówi o takich rodzicach, jak na przykład był mój tato, to jaka musi być Miłość Boga, Ojca do nas , jako Jego dzieci? Dla mnie jest to niesamowite, ponieważ nie uważam, ze ktoś mógłby mi dać więcej miłości niż mój ziemski Tatuś, a jednak Pan Jezus Chrystus mówi:Jeśli tedy wy, będąc złymi,…” Dla mnie jest to stwierdzenie szokiem, ponieważ Pan Bóg tutaj mówi, ze ta miłość mojego ziemskiego Ojca jest niczym w porównaniu z miłością Boga Ojca, bowiem sam Pan Jezus Chrystus mówi dalej: „…o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.” Miłość naszego Ojca w niebie jest nieporównywalnie lepsza niż jakakolwiek miłość ziemskich rodziców do swoich dzieci i w porównaniu z Jego dobrocią, dobroć ziemskich rodziców jest złem.
Bóg nie jest dobry, BÓG JEST BARDZO DOBRY. Bóg jako kochający nas, nasz Ojciec chce tego, co najlepsze dla swoich dzieci. Bóg Ojciec pragnie naszego dobra i szczęścia i prowadzi nas najlepszą dla nas drogą w życiu. I On, nasz OJCIEC w niebie chce z nami mieć RELACJĘ MIŁOŚCI, jako ze swoim ukochanym dzieckiem, kiedy powierzyłeś siebie i całe twoje życie Jezusowi Chrystusowi to Bóg jest twoim Ojcem, bowiem Bóg w swoim Słowie mówi: Tym zaś, którzy go (JEZUSA CHRYSTUSA) przyjęli, (BÓG)dał prawo stać się dziećmi Bożymi,…(Ew.Jana 1:12)
Co to jest przyjęcie Jezusa Chrystusa i czym ono jest zapraszam >>>TUTAJ<<<
Bóg jako kochający Ciebie Ojciec pragnie społeczności, więzi miłości z Tobą, On Ciebie bardzo kocha.
Zapraszam również do wysłuchania rozważania biblijnego poniższych tematów:








Zapraszam również do artykułu pt.:  CHODZENIE Z BOGIEM

piątek, 5 maja 2017

NAUKI POZA BIBLIJNE W KOŚCIELE

Niestety szatan chce zasiać kąkol między pszenicę. Przeciwnik, wróg Boży i nasz chce skazić zdrowy pokarm swoją trucizną. Apostoł Paweł napisał:
Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? (1 Korynt.5:6)
Wystarczy odrobina, aby zatruć cały pokarm i dziś również diabeł to czyni wprowadzając zamęt, zamieszanie do kościoła wprowadzając swoje nauki pod przykrywką Biblii wyrywając fragment z całości kontekstu Pisma Świętego wprowadzając swoją naukę. Przypomnijmy sobie jak szatan kusił Pana Jezusa do złego używając fragmentu Pisma Świętego z Psalmu 91:
I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. (Ew.Mat.4:6)
Żyjemy w przede dniu Przyjścia Pańskiego Jezusa Chrystusa i dlatego szatan im bliżej tego dnia, tym bardziej szaleje. W księdze Objawienia Jana zwaną też księgą Apokalipsy mamy napisane:
Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.” (Obj.12:12)
Dlatego tak szaleje bo chce odwieść od prawdziwej zbawiennej nas nauki Bożej Pana Jezusa Chrystusa i wtedy już ma w szponach swoich taka osobę. Czytajmy Pismo Święte z modlitwą w sercu i na ustach do Boga, prosząc Ducha Świętego o objawienie i zrozumienie czytanego Bożego Słowa i o pomoc wprowadzenia go w czyn. Otwórz swoje serce na Ducha Świętego i dla Ducha Świętego i pozwól Jemu działać poprzez wprowadzenia prawd Bożego Słowa do swojego życia. Odstępstwo od Słowa Bożego prowadzi ludzi do piekła, bowiem odstępstwo od Słowa Bożego jest odstępstwem od prawdy do kłamstwa, które to kłamstwo prowadzi ludzi do piekła. Dziś w kościele toleruje się, a nawet akceptuje rzeczy z którymi Bóg nie ma nic wspólnego, a nawet się nimi brzydzi nazywając je grzechem. Bóg mówi:
Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.” (Izaj.5:20)
Liberalizm dominuje w wielu kościelnych wspólnotach, a Pan Bóg wyraźnie mówi:
Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi.” (Ew.Mat.6:24)
Niektóre nauki, które znajdują się w kościele nie pochodzą z nauk Pana Jezusa Chrystusa, jako Bożego Słowa.
Takimi na przykład jest chrzest niemowląt, a Pan Jezus Chrystus powiedział: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony,…” (Ew.Mar.16:16)
W księdze Dziejów Apostolskich mamy tak napisane: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić…” (Dzieje Ap.2:38)
I możemy zobaczyć jak pierwszy kościół to praktykował:
Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. (Dzieje Ap.2:42)
Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. (Dzieje Ap.8:12)
A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp Pisma, który czytał, był ten: Jak owca na rzeź był prowadzony I jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, Tak nie otwiera ust swoich; W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. (Dzieje Ap.8:26-38)
Jest wiele i to bardzo wiele różnych praktyk w kościele których nie sposób wszystkich wymienić z którymi Bóg Jezus Chrystusa nie ma nic wspólnego, a które dzieją się w Jego kościele zasmucając Go. Jeżeli naprawdę kochamy naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa to nie chcemy Go zasmucać, ale przynosić Mu chwałę i czynić to, co Jemu się podoba.

poniedziałek, 1 maja 2017

ZWIĄZANIE PRZEZ ZABOBONY I INNE PRAKTYKI OKULTYSTYCZNE

Szatan dziś związuje ludzi przez różnego rodzaju zabobony. Niektórzy przywiązują wagę do czarnego kota, który przebiega im drogę i związku z tym będą mieli różne niepowodzenia lub rozbite lusterko, że to przyniesie im pecha. Inni natomiast natomiast nie podają rękę przez próg. Niektóre osoby przywiązują wagę to liczb i na przykład 13-tego, a jeszcze szczególnie w piątek nic nie robią. Drogi czytelniku chcę Cię poinformować, że to nic innego jak KŁAMSTWO. Sam z własnego doświadczenia wiem, że to jest bzdura, bowiem kończąc szkołę miałem końcowy egzamin 13 czerwca w piątek o godzinie 13-tej i zdałem go z wynikiem bardzo dobrym. Szatan nas okłamuje, bo chce byśmy uwierzyli w jego bajki, a wtedy ma on władzę nad duszą człowieka i może wtedy taką osobą manipulować. Niektórzy przywiązują wagę jako źródła szczęścia podkowa, czterolista koniczyna, albo widzieć kominiarza to szybko uchwycić się guzika bo to przyniesie szczęścia i inne tego typu pogańskie zabobony i przesądy za którymi stoją siły demoniczne, które związuje dusze ludzkie zniewalając je mają nad takimi ludźmi władzę. Kolejną rzeczą, która ubiera się w szatę chrześcijańskiej pobożności, ale nią nie jest to robienie znaku krzyżu przy każdym budynku kościelnym i zmówienie pewnej modlitwy przy cmentarzu, to może męczyć, bo dziś wiele jest cmentarzy, budynków kościelnych oraz przydrożnych krzyży i kapliczek, ale to nie ma podłoży biblijnych. Dzisiaj ludzie czerpią informację ze źródeł astrologicznych typu horoskopy i inne tego rodzaju wróżby, ale ludzie, którzy słuchają tych wróżb czy czytają te horoskopy i niezależnie czy temu wierzą czy nie automatycznie otwierają swojego ducha na działanie mocy ciemności z piekła. Nawet niektórzy wierzący, albo uważający za wierzących, chrześcijanie dają się dzisiaj nabrać na rzekomo niewinne praktyki, w których nic złego na oko nie było widać, ale pochodziły ze źródła religii wschodu, gdzie wszystko praktycznie było budowanie na okultyźmie i ludzie udają się do różnego rodzaju „uzdrowicieli” i przyjmują wszystkie ich wskazówki nie sprawdzając źródła pochodzenia ich mocy. Wierzą tym osobom na ślepo powierzając im w ten sposób los swojego życia i oni wtedy mogą manipulować taką osobą i to jest tak zwana „psychomanipulacja”, która wygląda pozornie niewinnie, ale ma bardzo niebezpieczny wpływ na taką osobę. Przypominam, że Pan Jezus Chrystus do swoich uczniów powiedział: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.” (Ew.Mat.24:4-5.)
Ludzie, którzy prawdziwie należą do Pana Jezusa Chrystusa nie potrzebują sięgać informacji u wróżbitów czy sięgać po horoskopy bo oni wiedzą, ze los ich życia jest w najlepszych rękach, dłoniach, dłoniach samego Boga i Pana JEZUSA CHRYSTUSA. W Psalmie 31:16 mamy zapisane takie słowa: W ręku twoim są losy moje„.
Ręce Boże naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa są najlepsze i On tworzy nam najlepszą przyszłość i to nie tylko na ziemi, ale w wieczności. W Piśmie Świętym mamy zapisane takie słowa, o tych, którzy należą do Pana Jezusa Chrystusa i za Nim podążają w swoim życiu naśladując Go będąc Mu posłuszni:Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. „ (1 Korynt.2:9)
Wspaniałą przyszłość Bóg przygotował tym, którzy kochają Pana Jezusa Chrystusa i nawet nie jesteśmy w stanie sobie nawet pomyśleć, wyobrazić, wymarzyć. Tam nie tylko nie będzie smutku, łez, cierpienia, ale tam będzie wieczna, pełna, doskonała radość niczym nie zamącona RADOŚĆ, którą jest B Ó G oraz miłość.W Słowie Bożym mamy napisane:
MIŁOŚĆ nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, MIŁOŚĆ, te trzy; lecz z nich największa jest MIŁOŚĆ. „ ( 1 Korynt. 13:8.13)
A tą MIŁOŚCIĄ jest B Ó G - 1 Jana 4:8.16
Tak więc prawdziwe Boże dzieci nie radzą się demona, ponieważ mają Świętego Ducha Bożego, który ich prowadzi i nimi kieruje i służy im radą Bożą. W Biblii mamy napisane:
Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie.” (Ps.32:8)
W liście do Rzymian Apostoła Pawła Pan Bóg mówi: Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (Rzym.8:14)
Myślę,że nie czynisz tych rzeczy, które powyżej na początku artykułu opisałem, ale jeśli czynisz, praktykujesz takie rzeczy to szybko wyrzeknij się tego i odwróć się od nich do Boga i odwracając się od nich proś Boga o wybaczenie i odetnij się tego w Imieniu Pana JEZUSA CHRYSTUSA i JEGO PRZENAJŚWIĘTSZEJ DROGOCENNEJ KRWI i oddaj swój twego życia w ręce Pan Jezusa Chrystusa.
Polecam również wykłady Jana Guńki:


















 Polecam również wykłady pastora Andrzej Lubera:



 OKULTYZM cz.1
 
OKULTYZM cz.2

OKULTYZM cz.3

OKULTYZM cz.4

OKULTYZM cz.5

OKULTYZM„  cz.6


 Zapraszam również do tematu: