piątek, 17 maja 2013

BRAK AUTORYTETÓW

Żyjemy obecnie w takich czasach, że dzisiaj jest brak autorytetów i pierwszą z nich jest brak szacunku dzieci do rodziców. Wyraźnie Bóg mówi: Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” (2 Mojż.20:12). Dziś dzieci o swoich rodzicach wypowiadają się „starzy” „wapniaki” itd. itp. Można by jeszcze mnożyć różnego rodzaju epitety. Wykorzystują swoich rodziców żyjąc na ich „garnuszku”, kiedy tak naprawdę mogą pracować będąc zdrowi i nawet nie próbując szukać pracy. Różnego rodzaju odzywki i pyskówki do rodziców, którzy dwoją się i troją by dziecku dać to co najlepsze. Pan Bóg też powiedział:Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć.” (2 Mojż. 21:17). Dzieci wyzywają swoich rodziców, przeklinają ich i źle się wypowiadają o swoich rodziców. Co gorsza, niektórzy ważą się nawet rękę podnieść na swoich rodziców i to jest straszne, a wszechmogący Bóg ostrzega: Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć.”  (2 Mojż.21:15). Czytamy: „poniesie śmierć” , czyli oddzielenie i odłączenie od Boga, bowiem taki człowiek, który w ten sposób postępuje grzeszy przeciwko Bogu a grzech oddziela człowieka od Boga i nie może taki człowiek znaleźć się w królestwie Bożym. W Nowym Testamencie jest napisane: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.” (Efez.6:1-3).    Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie.” (Kolosan 3:20). Dzieci już od najmłodszych lat buntują się przeciwko swoim rodzicom mając ich słowa za nic i robiąc wszystko po swojemu wbrew temu co rodzice mówią.   Kolejna rzecz to brak szacunku młodszych do starszych ludzi, a Pan Bóg mówi: Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym;” (1 Piotra 5:5a). Młodzi ludzie zapominają, że kiedyś o ile tego dożyją też będą starszymi ludźmi i można to dzisiaj zauważyć w jaki sposób wyrażają się o ludziach i do ludzi w podeszłym wieku, totalnie w sposób bezczelny. Na przykład pewna sytuacja, kiedy w autobusie pojawi się starszy człowiek to młody człowiek siedzi sobie wygodnie zadowolony z życia i nie zważa na starszą osobę, której z grzeczności wypadałoby  ustąpić dla niej miejsce siedzące. Następna sprawa podejście ucznia do nauczyciela. Widzieliśmy w mediach różnego rodzaju programach informacyjnych TV jak uczniowie nałożyli kubeł śmieci w klasie na głowę, albo rzeczywiste, autentycznie zdarzenie, kiedy pewna dziewczyna będąca uczennicą szkoły na ocenioną pracę, która była w jej mniemaniu zbyt nisko ocenioną, powiedziała do nauczyciela „Pana straszy” albo inny uczeń rzucił nauczycielowi książką w twarz i to miało miejsce w szkole podstawowej. Kolejna sprawa to władza, rządzący w naszym kraju i oto co mówi Bóg w liście Apostoła Pawła do Rzymian 13 rozdział od 1 do 7 wersetu: Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.”   W 1 liście Piotra 2:13-14 i werset 17 pisze: Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią.Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.”   Jeżeli widzimy coś niewłaściwego w osobach sprawujących władzę, że rządzący robią coś złego to od razu krytykujemy i wypowiadamy ostre słowa pod ich adresem zamiast czynić to co jest napisane w Słowie Bożym: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,…” ( 1 Tym.1:1-3) Myślę, ze to dobra rzecz modlić się za swojego szefa w pracy, nauczyciela w szkole za swojego przełożonego i błogosławić go w imieniu Pańskim. Należy również szanować tych, którzy zwiastują nam Słowo Boże:Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. ”  ( 1 list do Tymoteusza.5:17).  List do Galacjan 6:6 - A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza.”  Pan Jezus Chrystus mówi: A kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.”  (Ew.Łuk.10:16a).  Mamy również szanować naszych pasterzy, pastorów, którzy są naszymi duszpasterzami z powołania Bożego: A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was;Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy.”  (1 Tesal.5:12-13). Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.” (Hebr.13:17).  W ogóle wszyscy ludzie powinni wzajemnie darzyć się szacunkiem: „…
wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie,…”  (1 Piotr 5:5b).   „…w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.” (Filip.2:3). …wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku” ( Rzym.2:10b) 
Zapraszam do wysłuchania zwiastowanego Słowa Bożego w temacie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz