piątek, 5 maja 2017

NAUKI POZA BIBLIJNE W KOŚCIELE

Niestety szatan chce zasiać kąkol między pszenicę. Przeciwnik, wróg Boży i nasz chce skazić zdrowy pokarm swoją trucizną. Apostoł Paweł napisał:
Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? (1 Korynt.5:6)
Wystarczy odrobina, aby zatruć cały pokarm i dziś również diabeł to czyni wprowadzając zamęt, zamieszanie do kościoła wprowadzając swoje nauki pod przykrywką Biblii wyrywając fragment z całości kontekstu Pisma Świętego wprowadzając swoją naukę. Przypomnijmy sobie jak szatan kusił Pana Jezusa do złego używając fragmentu Pisma Świętego z Psalmu 91:
I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. (Ew.Mat.4:6)
Żyjemy w przede dniu Przyjścia Pańskiego Jezusa Chrystusa i dlatego szatan im bliżej tego dnia, tym bardziej szaleje. W księdze Objawienia Jana zwaną też księgą Apokalipsy mamy napisane:
Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.” (Obj.12:12)
Dlatego tak szaleje bo chce odwieść od prawdziwej zbawiennej nas nauki Bożej Pana Jezusa Chrystusa i wtedy już ma w szponach swoich taka osobę. Czytajmy Pismo Święte z modlitwą w sercu i na ustach do Boga, prosząc Ducha Świętego o objawienie i zrozumienie czytanego Bożego Słowa i o pomoc wprowadzenia go w czyn. Otwórz swoje serce na Ducha Świętego i dla Ducha Świętego i pozwól Jemu działać poprzez wprowadzenia prawd Bożego Słowa do swojego życia. Odstępstwo od Słowa Bożego prowadzi ludzi do piekła, bowiem odstępstwo od Słowa Bożego jest odstępstwem od prawdy do kłamstwa, które to kłamstwo prowadzi ludzi do piekła. Dziś w kościele toleruje się, a nawet akceptuje rzeczy z którymi Bóg nie ma nic wspólnego, a nawet się nimi brzydzi nazywając je grzechem. Bóg mówi:
Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.” (Izaj.5:20)
Liberalizm dominuje w wielu kościelnych wspólnotach, a Pan Bóg wyraźnie mówi:
Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi.” (Ew.Mat.6:24)
Niektóre nauki, które znajdują się w kościele nie pochodzą z nauk Pana Jezusa Chrystusa, jako Bożego Słowa.
Takimi na przykład jest chrzest niemowląt, a Pan Jezus Chrystus powiedział: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony,…” (Ew.Mar.16:16)
W księdze Dziejów Apostolskich mamy tak napisane: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić…” (Dzieje Ap.2:38)
I możemy zobaczyć jak pierwszy kościół to praktykował:
Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. (Dzieje Ap.2:42)
Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. (Dzieje Ap.8:12)
A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp Pisma, który czytał, był ten: Jak owca na rzeź był prowadzony I jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, Tak nie otwiera ust swoich; W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. (Dzieje Ap.8:26-38)
Jest wiele i to bardzo wiele różnych praktyk w kościele których nie sposób wszystkich wymienić z którymi Bóg Jezus Chrystusa nie ma nic wspólnego, a które dzieją się w Jego kościele zasmucając Go. Jeżeli naprawdę kochamy naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa to nie chcemy Go zasmucać, ale przynosić Mu chwałę i czynić to, co Jemu się podoba.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz