piątek, 19 maja 2017

BÓG ZBAWICIEL

Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.” (Izaj.43:11)
Imię „Jezus” z języka hebrajskiego „יְהוֹשׁ֫וּעַ”  „Jehoszua” znaczy „JHWH zbawieniem” czyli Bóg zbawieniem. Imię Jezus znaczy Bóg zbawicielem, zbawieniem, ratunkiem.I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tym Bogiem jest JEZUS CHRYSTUS bo imię Jego właśnie BÓG – ZBAWICIEL.
W księdze proroka Izajasza 24:15 jest napisane: „… Jedynie w Panu jest zbawienie…”
Tym PANEM jest JEZUS CHRYSTUS i jedynie tylko i wyłącznie w Nim jest nasze zbawienie.
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. „ (Dzieje Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS.
Tenże Bóg Zbawiciel mówi: Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego. „ (Izaj.45:22)
Jeżeli chcesz być zbawiony musisz się zwrócić do Jezusa Chrystusa i uznać Go swoim Zbawicielem i Panem, bowiem to On wziął wszystkie nasze grzechy i winy na siebie i wszelkie wynikające z tego konsekwencje w postaci kary, sądu, bowiem wszelki sąd i kara nam się należący spadł na Pana Jezusa Chrystusa i On poniósł to na sobie, abyśmy byli wolni od grzechu i wiecznego potępienia, a byli zbawieni mając życie od Boga, Ojca Miłości. On nasz Pan Jezus Chrystus wziąwszy naszą niesprawiedliwość na siebie Swoją własną sprawiedliwością nas usprawiedliwił. W psalmie 103:10 jest napisane, że Bóg nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Dlaczego? Ponieważ patrzy na nas teraz przez Krwi Chrystusa: Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.” (Rzym.5:9)
Jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem Krwią Pana Jezusa Chrystusa i jesteśmy w oczach Bożych uznani za sprawiedliwych dzięki przelanej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa przenajświętszej, drogocennej Jego Krwi. Krew Pana Jezusa usuwa wszelki grzech: „…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1:7)
Za cenę Jego Krwi zostaliśmy odkupieni na własność Bogu:W nim (Chrystusie) mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,…” (Efez.1:7)
„…wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.” (1 Piotra 1:18-19)
Otwórz swoje serce dla Pana Jezusa Chrystusa i podejmij decyzje oddania się Jemu na własność, aby to On był za sterem twojego życia i nim kierował. Przekaż pod panowanie Jezusa Chrystusa swoje życie i daj Jemu pierwsze miejsce w twoim życiu, aby On mógł tobą kierować. Jego dłonie są najpewniejsze. Bóg sam mówi:
Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – a Ja jestem Bogiem i nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki.” (Izaj.43:11-13)
W Nowym Testamencie mówi również Bóg:I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.” (Ew.Jana 10:28)
Tym Bogiem, który jest naszym Zbawicielem jest Jezusa Chrystus. Słowo Boże mówi: Kto ma Syna(JEZUSA CHRYSTUSA), ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.” (1 Jana 5:12)
Uczyń ten krok wiary w kierunku Boga i zwróć się do Boga słowami tej modlitwy:

Panie Jezu Chryste, bardzo Ciebie potrzebuję. Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu wziąwszy na siebie wszystkie moje grzechy i karę za nie.Wierzę w Ciebie i otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów i dar życia wiecznego. Przejmij kierownictwo nad moim życiem i uczyń mnie takim jakim chcesz, abym się stał.  Amen.
Pismo Święte mówi wyraźnie: „Tym zaś, którzy go (JEZUSA CHRYSTUSA) przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi,…” (Ew.Jana 1:12)
A więc jeżeli szczerze pomodliłeś się tymi słowami do Boga to stało się faktem, to, co mówi powyższy werset. Pan Jezus Chrystus mieszka w twoim sercu i jesteś zbawiony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz