wtorek, 18 kwietnia 2017

MOC ZAMIESZKUJĄCEGO W NAS CHRYSTUSA

Napisałem artykuł pt.:PRZYJDŹ DO JEZUSA, A ON ZMIENI CIĘ mówiący o tym, że trzeba przyjść do Pana Jezusa Chrystusa takim jakim się jest, a On JEZUS CHRYSTUS dokona wtedy zmiany. I to jest prawdą i to taką, że tylko „CHRYSTUS W NAS” może dokonać tej zmiany, zmienić nasz cały charakter i naturę. Mój i twój charakter i twoją i moją naturę. Tylko Chrystus w Tobie ma moc zmienić ciebie. Tylko Chrystus zamieszkujący w Tobie może zmienić twoje życie zmieniając twoje serce (wnętrze) zmieniając kamienne na mięsiste:
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.” (Ezech.36:27)
W księdze proroka Ezechiela 11:19 mamy zapisane takie słowa, które mówi Bóg:
Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste,…”
Czyli kiedy? To znaczy wtedy, kiedy pozwolisz Panu Jezusowi Chrystusowi wejść do środka, a wtedy On dokona zmiany.
Tylko Chrystus będący w Tobie może zmienić twoje wnętrze, a zmiana twego wnętrza będzie emanowała na zewnątrz bo Pan Jezus Chrystus jest tym światłem. On sam powiada:
Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.” (Ew.Jana 8:12)
I to światło zamieszkujące w Tobie będzie swym blaskiem emanować na zewnątrz ponieważ sam Pan Jezus Chrystus powiedział:
Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”(Ew.Mat.5:14-16)
Komu ma przynieść chwałę nasze życie? Nam ? Przenigdy!!! Tylko i wyłącznie Bogu naszemu kochającemu nas Ojcu. Tylko Chrystus od wewnątrz może zmienić twoje życie na zewnątrz, ze będzie ono inaczej wyglądać. Ta wewnętrzna zmiana którego dokona w Tobie będący w Tobie Chrystus emanuje z Ciebie na zewnątrz i sprawi, że będziesz wierzył, myślał, żył tak jak to podoba się Panu Bogu i stanie się miłe to twojej duszy, a nawet radością twoją. W Psalmie 40:9 mamy napisane takie słowa:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Biblia Tysiąclecia)
To Prawo o którym mowa jest w powyższym tekście Pisma Świętego to nie prawo zakonu, niewoli, ale wolności, którą jest Chrystus w Tobie i to Jego Święty Duch mieszkającego w Tobie Chrystusa powoduje, że nie tylko pragniesz żyć dla Boga, lecz życie dla Boga staje się twoją radością i tak w psalmie 100:2 mamy napisane słowo: Służcie Panu z radością. Wykonujesz Słowo Boże z radością. Tylko Pan Jezus Chrystus zamieszkujący w Tobie może zmienić twój temperament. Tylko Chrystus od wewnątrz może zmienić twoje życie na zewnątrz. Bóg może zmienić człowieka tylko wtedy, gdy ten pozwoli Chrystusowi wejść do swego serca. Prawdą jest, że wszyscy, każdy z nas zgrzeszył:
Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,…” (Rzym.3:10-12.23)
Człowiek nie jest w stanie sam poradzić sobie z naturą grzesznika, może to tylko uczynić Pan Jezus Chrystus, jednakże może to tylko uczynić od środka, gdy Ty pozwolisz Mu wejść w twoje wnętrze. On JEZUS CHRYSTUS ma moc zmienić Ciebie tylko wtedy, kiedy Ty otworzysz dla Niego swoją duszę i swego ducha i pozwolisz Mu zamieszkać w twoim ciele. Pan Jezus Chrystus puka do twojego serca. Otwórz Mu je.
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Obj. Jana 3:20)
Tylko gdy tam wejdzie ma moc zrewolucjonizować twoje życie, totalnie je zmieniając. Chrystus w Tobie ma moc poradzić sobie z twoimi słabościami, wadami, niedoskonałościami, z grzechem, który Cię zniewala i On JEZUS CHRYSTUS jest w stanie je pokonać w twoim życiu i uczynić, że będziesz żyć życiem zwycięskim w Panu Jezusie Chrystusie.
Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. (Rzym.8:37)
Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (1 Korynt.15:57)
Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie…” ( 2 Korynt.2:14)
Zawsze i wszędzie mamy zwycięstwo w Panu Jezusie Chrystusie i grzech nie ma władzy nad Tobą i w twoim życiu i pokusa nie ma mocy Cię powalić bo Pan Jezus Chrystus daje Ci siłę do przeciwstawiania się pokusie i sukces zwycięstwa nad grzechem i już nie ulegasz mocy grzechu dzięki mieszkającemu w Tobie Panu Jezusowi Chrystusowi. Tylko wtedy gdy pozwolimy Temu Zwycięscy być w nas. Wtedy Chrystus Pan żyje przez nas Swoim życiem i Jego charakter emanuje w nas i przez nas. A jaki charakter miał Pan Jezus Chrystus?
Możemy poczytać w 1 liście Piotra 2:23:
On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi;”
W Ewangelii Mateusza 11:29 mamy zapisaną wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa:
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.”
Jak już nieco wyżej napisałem, że Chrystus w nas to życie Chrystusa w nas, które emanuje albo wypływa z nas. W 1 liście Apostoła Piotra 3:9 mamy tak napisane:
„…nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie,…”
A więc żyjemy tak jak mówi powyższy tekst Słowa Bożego zapisanego w tym liście Piotra. Kiedy Chrystus jest w nas to Jego natura i charakter jest w nas. Żyjemy życiem Chrystusa, gdy On jest w nas, tak jak On Jezus Chrystus żył w posłuszeństwie Bogu Ojcu przestrzegając Jego przykazań, bowiem:
On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; „ ( 1 Piotra 2:22)
Tak i my, kiedy Chrystus jest w nas, jesteśmy Jemu posłuszni. Otwórz się dla Pana Jezusa Chrystusa i zaproś Go przyjmując do swojego serca.
Przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca to:
1.) Przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela.
2.) Uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz PAN i WŁADCA Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 1-3 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).
Uczyń ten krok wiary w kierunku Boga teraz i zwróć się do Boga słowami tej modlitwy:
Panie Jezus, potrzebuję Cię.Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz.” Amen.
Słowo Boże mówi, że ci, którzy przyjęli Jezusa Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi:
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi,…” (Ew.Jana 1:12)
Polecam również artykuł pt.: CZY WSZYSCY SĄ DZIEĆMI BOŻYMI ?”
Już nie Ty kierujesz twoim życiem, lecz Jezus Chrystus jako Pan w twoim sercu. Już nie Ty żyjesz, lecz żyje w Tobie Władca, Pan panów i Król królów JEZUS CHRYSTUS.
On mieszkając w Tobie zmienia twoje życie na chwałę Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz