piątek, 16 października 2015

JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ TEN SAM I NA WIEKI

Pan Jezus Chrystus był na ziemi jako człowiek w ciele ludzkim a później za czasów Dziejów Apostolskich jako Duch Święty. Ten Pan Jezus Chrystus czyniący cuda w czasach Ewangelii potem w Dziejach Apostolskich działający w Duchu Święty jest tym samym dzisiaj. On się  nie zmienił, Jego moc się nie zmieniła, ani nie osłabła. To jest ten sam Jezus Chrystus mający tę samą moc, który uzdrawiał chorych, uwalniał zniewolonych i opętanych czynił wolnymi od demonów, wskrzeszał zmartwych i wiele tym podobnych rzeczy czynił i On jest dzisiaj taki sam. Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał On żyje i działa w Duchu Świętym. On nasz Pan Jezus Chrystus ma władzę i moc Boga Wszechmogącego i tak jak w czasach, gdy był na ziemi jako człowiek, a później gdy czytamy o Jego dziełach w księdze Dziejów Apostolskich takim samym jest i dziś mający nieograniczoną moc Swego działania ponieważ jest Bogiem. Nie ma dnia cudów jest Bóg cudów.  Nie ma dla Niego nieuleczalnej choroby z której by nie mógł nas wyciągnąć, problemu którego nie mógłby rozwiązać, trudnej sytuacji, której nie mógłby rozwikłać. Dla Pana Jezusa Chrystusa nie ma żadnej sytuacji, która by Go przerastała w naszym życiu w której by sobie nie poradził i zbyt błahych którymi by się nie chciał zająć. To jest nieprawdą, że cuda już dziś nie mają miejsca, albo, że ze śmiercią ostatniego apostoła skończyły się dziać cuda bo w tym momencie źródłem tych cudów musiałby być człowiek (apostoł) a nie Bóg, Jezus Chrystus. Taka opinia jest fałszywa i niezgodna z nauką Pisma Świętego, która w tym momencie mówi, że Bóg jest zmienny, a przecież Słowo Boże  mówi zupełnie coś w liście do Hebrajczyków: 13:8:


Księgę Dziejów Apostolskich z reguły czytamy jako księgę historyczną, jednakże ona opisuje dzieła Boga, cuda dokonywane w Jego imieniu, które brzmi JEZUS CHRYSTUS działanie  Bożego Świętego Ducha Chrystusowego. Jezus Chrystus to nie był zwykły człowiek, postać historyczna żyjąca w przeszłości ponad 2000 lat temu, lecz Bóg objawiony w ciele, jak napisano w 1 liście do Tymoteusza 3:16:

A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. (Biblia Gdańska)
Dzieje Apostolskie to tak naprawdę dzieła Boga. W oryginale nazwa księgi „Dzieje Apostolskie”  którym jest język grecki słowo to brzmi:  Πραξεις (Prakseis, dosł. czyny) tak więc można przetłumaczyć dzieła Apostolskie, czyny. Mowa o czynach których dokonywał Bóg, a ludzie byli tylko narzędziami, którzy wzywali Jego imienia a On  BÓG dokonywał wielkich rzeczy. Opis ten nie jest wyczerpujący dlatego, że Apostoł Jan w swojej ewangelii napisał:
„I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;  te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. „  (Ew.Jana 20:30-31 . 21:25)
Nie są spisane wszystkie Jego cuda bo Jego możliwości nie są ograniczone. On jest Wszechmogący i nie ma dla Niego niczego niemożliwego. Jeden z atrybutów Boga jest właśnie Wszechmoc. Niektórzy sugerują, że nie ma już uzdrowień a dary Ducha Świętego zanikły co jest totalnym kłamstwem diabła, aby człowiek nie doświadczał pełni błogosławieństwa Bożego i argumentują to fragmentem wyrwanym z kontekstu 1 listu Apostoła Pawła do Koryntian zapisanym w 13 rozdziale i w wersetach 8 do 10:
„…bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.  Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;  lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.”
W powyższym fragmencie mamy napisane, że ustaną, kiedy nastanie doskonałość. Czy tutaj na ziemi mamy doskonałość? Nie! Doskonałość będziemy mieli w niebie, w królestwie Boga  naszego niebiańskiego Ojca w górnej ojczyźnie, jak opisuje to Ap. Paweł w liście do Filipian 3:20. Tam nie będzie potrzeby uzdrowień bo choroby już tam nie będzie, tam nie będzie potrzeby nikogo wskrzeszać z martwych ponieważ śmierci tam nie będzie, ale tutaj  na ziemi zmagamy się z wieloma problemami, doświadczamy wielu sytuacji a także niejednokrotnie chorób lecz Jezus Chrystus  uzdrawia wszystkie nasze choroby a moc uzdrowienia jest w ranach i sińcach naszego Pana Jezusa Chrystusa:
„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.” (Izaj.53:4)
„…w Jego ranach jest nasze zdrowie. „ (izaj.53:5) (Biblia Tysiąclecia)
Pan Jezus Chrystus jest najlepszym  lekarzem specjalistą w każdej dziedzinie medycyny ponieważ On nas stworzył i zna każdy zakamarek naszego ciała, każdą komórkę w naszym organiźmie, zna także doskonale naszą duszę i naszego ducha i nie potrzebuje diagnozować bo wie wszystko i na wszystko ma lek, a jest nim Święta Krew Pana Jezusa Chrystusa, który wypływała z Jego ran. Dary Ducha Świętego opisane w 1 liście do Koryntian 12: 8-11 są dziś również aktualne. Boży Duch Święty nadal działa i udziela Swoich darów kościołowi Swoim Bożym dzieciom udziela synom i córkom w kościele  Chrystusa. Duch Święty jest realną Boską osobą i manifestuje się w Swoich darach w kościele, posyła słowo prorocze, dotyka serc, przekonuje o grzechu i wszystkie te rzeczy czyni o których mówi Apostoł Paweł w 1 Koryntian 12:4-11
W innym miejscu Pisma Świętego listu do Hebrajczyków mówi tak Słowo Boże:
„..Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.” (Hebr.1:12)
W liście Jakuba z kolei jest tak napisane o Bogu:
„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.” (Jakub 1:17)
Jest Bogiem nie zmiennym:  „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się,…”  (Mal.3:6).
Nadal pozostaje Bogiem Wszechmogącym , potężny w majestacie i chwale. Bogiem dla którego wszystko jest możliwe i takim pozostanie na zawsze.

Księgę Dziejów Apostolskich z reguły czytamy jako księgę historyczną, jednakże ona opisuje dzieła Boga, cuda dokonywane w Jego imieniu, które brzmi JEZUS CHRYSTUS działanie  Bożego Świętego Ducha Chrystusowego. Jezus Chrystus to nie był zwykły człowiek, postać historyczna żyjąca w przeszłości ponad 2000 lat temu, lecz Bóg objawiony w ciele, jak napisano w 1 liście do Tymoteusza 3:16:
A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. (Biblia Gdańska)
Dzieje Apostolskie to tak naprawdę dzieła Boga. W oryginale nazwa księgi „Dzieje Apostolskie”  którym jest język grecki słowo to brzmi:  Πραξεις (Prakseis, dosł. czyny) tak więc można przetłumaczyć dzieła Apostolskie, czyny. Mowa o czynach których dokonywał Bóg, a ludzie byli tylko narzędziami, którzy wzywali Jego imienia a On  BÓG dokonywał wielkich rzeczy. Opis ten nie jest wyczerpujący dlatego, że Apostoł Jan w swojej ewangelii napisał:
„I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;  te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. „  (Ew.Jana 20:30-31 . 21:25)
Nie są spisane wszystkie Jego cuda bo Jego możliwości nie są ograniczone. On jest Wszechmogący i nie ma dla Niego niczego niemożliwego. Jeden z atrybutów Boga jest właśnie Wszechmoc. Niektórzy sugerują, że nie ma już uzdrowień a dary Ducha Świętego zanikły co jest totalnym kłamstwem diabła, aby człowiek nie doświadczał pełni błogosławieństwa Bożego i argumentują to fragmentem wyrwanym z kontekstu 1 listu Apostoła Pawła do Koryntian zapisanym w 13 rozdziale i w wersetach 8 do 10:
„…bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.  Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;  lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.”
W powyższym fragmencie mamy napisane, że ustaną, kiedy nastanie doskonałość. Czy tutaj na ziemi mamy doskonałość? Nie! Doskonałość będziemy mieli w niebie, w królestwie Boga  naszego niebiańskiego Ojca w górnej ojczyźnie, jak opisuje to Ap. Paweł w liście do Filipian 3:20. Tam nie będzie potrzeby uzdrowień bo choroby już tam nie będzie, tam nie będzie potrzeby nikogo wskrzeszać z martwych ponieważ śmierci tam nie będzie, ale tutaj  na ziemi zmagamy się z wieloma problemami, doświadczamy wielu sytuacji a także niejednokrotnie chorób lecz Jezus Chrystus  uzdrawia wszystkie nasze choroby a moc uzdrowienia jest w ranach i sińcach naszego Pana Jezusa Chrystusa:
„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.” (Izaj.53:4)
„…w Jego ranach jest nasze zdrowie. „ (izaj.53:5) (Biblia Tysiąclecia)
Pan Jezus Chrystus jest najlepszym  lekarzem specjalistą w każdej dziedzinie medycyny ponieważ On nas stworzył i zna każdy zakamarek naszego ciała, każdą komórkę w naszym organiźmie, zna także doskonale naszą duszę i naszego ducha i nie potrzebuje diagnozować bo wie wszystko i na wszystko ma lek, a jest nim Święta Krew Pana Jezusa Chrystusa, który wypływała z Jego ran. Dary Ducha Świętego opisane w 1 liście do Koryntian 12: 8-11 są dziś również aktualne. Boży Duch Święty nadal działa i udziela Swoich darów kościołowi Swoim Bożym dzieciom udziela synom i córkom w kościele  Chrystusa. Duch Święty jest realną Boską osobą i manifestuje się w Swoich darach w kościele, posyła słowo prorocze, dotyka serc, przekonuje o grzechu i wszystkie te rzeczy czyni o których mówi Apostoł Paweł w 1 Koryntian 12:4-11
W innym miejscu Pisma Świętego listu do Hebrajczyków mówi tak Słowo Boże:
„..Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.” (Hebr.1:12)
W liście Jakuba z kolei jest tak napisane o Bogu:
„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.” (Jakub 1:17)
Jest Bogiem nie zmiennym:  „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się,…”  (Mal.3:6).
Nadal pozostaje Bogiem Wszechmogącym , potężny w majestacie i chwale. Bogiem dla którego wszystko jest możliwe i takim pozostanie na zawsze.Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam /E A E H
Świat się zmienia, góry rzeki – tylko nie mój Pan /E A E H E
Chwała Jemu cześć! Chwała Jemu cześć! /A E H
Świat się zmienia, góry, rzeki /E A
Tylko nie mój Pan /E H E
Zapraszam również do tematu: BÓG UZDRAWIA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz