niedziela, 15 lutego 2009

DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN POWINIEN GŁOSIĆ EWANGELIĘ ?

                              Z posłuszeństwa Chrystusowi


Dla Boga najważniejsze jest nasze posłuszeństwo ” gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! „ ( Jer.7:22-23 )  ” Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary,… „( 1 Sam.15:22-23 )     Pan Jezus Chrystus rzekł uczniom swoim: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.” ( Ew.Mar.16:15 )   ” ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. „ ( Dz.Ap.1:8 )  ” Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli:Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie,Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów.A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.( Dz.Ap. 5:29-32 ) Brak świadczenia jest nieposłuszeństwem. Bóg chce, aby Jego dzieci zapoznawały wszystkich ludzi z Dobrą Nowiną.

Z wdzięczności wobec Chrystusa

” Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli;a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. „  ( 2 Korynt. 5:14-15 )
W Psalmie 119:126 Słowo Boże powiada: ” Czas już, by Pan rozpoczął działanie, Gdyż naruszono zakon twój. „  Oto naruszyliśmy Boże Święte prawo i Pan rozpoczął działanie. Wiecie jakie?  Nie przyszedł Bóg i Pan nasz  Jezus Chrystus wymierzyć nam karę na którą niewątpliwie w 100% zasłużyliśmy, ale przyszedł w swej dobroci, łasce i miłosierdziu oraz z miłości do nas, nas zbawić i wyratować nas z piekła i mocy grzechu w który sami się uwikłaliśmy a który prowadził nas w kierunku piekła i to Pan Jezus Chrystus przyszedł nas zbawić a nie potępić, dać nam życie wieczne w radości Bożej a nie śmierć w wiecznym potępieniu. Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat grzechu naszego. ale przez pryzmat Krwi Pana Jezusa Chrystusa i oto Boża miłość sięga ponad nasze grzechy, a Jego miłosierdzie góruje nad sądem. To Jego miłość do nas, sprowadza nas na Bożą drogę życia i nasza miłość do Boga jest tylko wynikiem i odpowiedzią Jego miłości do nas jaką wpierw nam okazał. Oto Bóg pierwszy wyciągnął do nas rękę, chociaż to my sami zawiniliśmy ” Widzicie więc, że nasza miłość do Niego jest tylko wynikiem miłości, jaką On nam najpierw okazał. „( 1 list Jana 4:19 ) ( Słowo Życia parafraza Nowego Testamentu ) jest nawet taka pieśń której słowa mniej więcej między innymi tak brzmią: ” Jezu, Jezu, Twa miłość me serce zdobyła, stopiła, skruszyła „.  Na miłość która zaprowadziła Pana Jezusa na krzyż możemy odpowiedzieć tylko miłością. Wdzięczność jest znaczną częścią składową takiej miłości i jest również postawą czci i szacunku dla Boga.
Z wewnętrznych pobudek duchowych
” A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli z Jezusem;patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc: Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć; lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie; my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. „ ( Dzieje Ap.4:14-20 )  ” Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli; „(2 Korynt.5:14 )  ” Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego. „ ( Ew.Łuk.6:45 ) Ludzie, którzy spotkali Chrystusa, po prostu nie będą mogli milczeć. Ponieważ wierzą, dlatego mówią. ” Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane: Uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy,… „( 2 Korynt.4:13 )
Z odpowiedzialności wobec Chrystusa
„  Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne.A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. „ ( 2 Korynt.5:18-20 )  ” A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę ” odbierze; jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.  ( 1 Korynt.3:12-15 ) A sam Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: ” Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. „ ( Ew.Mar.16:15 ) i to się nie tyczy tylko księży, pastorów, ewangelistów i kaznodziejów i także nie tyczy się tylko miejsca za kazalnicą czy też absolwentów po szkołach Biblijnych, seminariach i różnych innych teologicznych uczelniach, ale to jest skierowane do wszystkich, do każdego poszczególnego chrześcijanina, dziecka Bożego, który oddał swoje serce i życie Panu Jezusowi Chrystusowi, kobiety i mężczyźni. Kiedy naśladowcy Chrystusa będą kiedyś musieli zdać sprawę ze swego życia przed Jego Tronem, dotyczyć  będzie to także tego,co uczynili dla rozszerzania  Ewangelii. W księdze Ezechiela  3:16-19  Bóg mówi:” Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu. Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew.  Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę.”oraz w 33 rozdziale w wersecie 8 i 9 księgi proroka Ezechiela:  ” Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz – a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. „
Z troski o ginących
” Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to. A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. „ ( Przyp. Sal.24:11-12 ) Nie bądźmy obojętni wobec ludzi idących do piekła i niech nie będzie obojętny dla nas chrześcijan ich los. Ponieważ ludzie bez Chrystusa są zgubieni. Jak macie rozpoznać ich niebezpieczeństwa bez świadczenia im ?  ” Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? „ ( Rzym.10:14)   Jesteśmy powołani, by zanosić światło Ewangelii tym, którzy są jeszcze w ciemności.

Z miłości

” Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. „  ( 1 Tesal.2:8 )   Miłość jest pozbawiona egoizmu i widząc bliźniego wychodzi naprzeciw potrzebom drugiego człowieka niosąc mu pomoc.  Chrześcijanin nie składa świadectwa tylko z poczucia obowiązku. Wiedzie go w tym duchowa pustka innych ludzi.

By umożliwić innym ludziom udział w Bożym błogosławieństwie

” I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. „( 1 Jana 3:3-5 ) Wszelkie dobro w Chrystusie nie powinno być egoistycznie przez nas samych zatrzymywane ale powinniśmy dzielić się z tym z innymi.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza