wtorek, 26 września 2017

BÓG = MIŁOŚĆ

„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż BÓG jest MIŁOŚCIĄ. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. BÓG jest MIŁOŚCIĄ, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” ( 1 list Jana 4:7.16)
Bóg jest Miłością. Inaczej mówiąc Bóg to Miłość. Nie piszę tutaj, że miłość jest Bogiem, ale Bóg jest Miłością.
W 1 liście do Koryntian w 13 rozdziale od 4 do 8 wersetu mamy tak zwany „Hymn miłości” jak niektórzy chrześcijanie go nazywają. Spójrzmy na ten tekst, a brzmi on tak:
Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje;…”
Zastąpmy słowo „MIŁOŚĆ” słowem „BÓG„, a zobaczymy coś ciekawego i ten tekst będzie brzmiał mniej więcej w taki sposób:
„Bóg jest cierpliwy, jest dobrotliwy, jest pełen dobroci, nie zazdrości, ale jest hojny w udzielaniu dobra, nie chełpi i nie nadyma się, nie postępuje z nami nieprzystojnie, nie szuka swego, ale naszego dobra, nie unosi się złością i gniewem nad nami, nie myśli nic złego o nas, ale ma o nas dobre myśli.” Nawet sam Bóg mówi i ujawnia nam swoje myśli o nas, każdym z nas:
Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Jerem.29:11)
Bóg ma o Tobie dobre myśli, bo Ciebie kocha. Bóg nie raduje się, kiedy dzieje się niesprawiedliwość, On nie jest autorem bólu i cierpienia, ponieważ jest Miłością. Bóg cieszy się prawdą, bowiem jest prawdą i prawdomównym Bogiem i wyjawia Ci prawdę o Tobie mówiąc KOCHAM CIĘ. Bóg zakrywa twoje grzechy zmazując je z Ciebie przenajświętszą swoją Krwią, którą przelał jako człowiek na krzyżu Golgoty. Bóg Ciebie akceptuje takim jakim jesteś. Bóg kocha Ciebie, miłuje zawsze i Jego miłość nigdy do Ciebie nie ustanie.
W liście do Rzymian 13:10 mamy zapisane takie słowa: Miłość(BÓG) bliźniemu złego nie wyrządza;…”
Bóg jako Miłość nie wyrządza zła, nie krzywdzi człowieka, nie zadaje cierpienia, ani bólu.
Miłość jest pozbawiona egocentryzmu i jest przeciwieństwem egoizmowi. Miłość widzi potrzebę drugiej osoby wychodzi na przeciw jej potrzebie. Miłość dba, abyś Ty miał się dobrze i był szczęśliwy. Miłość pragnie twego dobra i szczęścia, a tą MIŁOŚCIĄ jest BÓG
Apostoł Jana napisał do wierzących w Chrystusa takie słowa:
Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?
Boża Miłość ma zastosowanie praktyczne:
Dzieci, MIŁUJMY nie słowem ani językiem, lecz CZYNEM i prawdą.” (1 list Jana 3:18)
Bóg ukochał i dał dowód tej miłości w praktyce:
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rzym.5:8)
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela (Twojego)świata. „ (1 Jana 4:9-10.14)
Miłość nie chowa urazy, nie szuka zemsty lecz pragnie dobra nawet tym, którzy krzywdzą, wyrządzają zło.
Micheasz napisał pewną prawdę o Bogu:
Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.” (Mich.7:18-19)
Oto prawda o naszym Bogu:
Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.” (Ps.145:8-9)
I dał tego dowód na krzyżu Golgoty, kiedy umierał za Ciebie nasz Pan Jezus Chrystus, abyś Ty mógł przebywać wiecznie w ramionach tego, który jest MIŁOŚCIĄ i doświadczać z tego powodu radości.
Apostoł Paweł w liście do Kolosan napisał:
A ponad to wszystko przyobleczcie się w MIŁOŚĆ, która jest spójnią doskonałości.” (Kol.3:14)
A w 1 liście do Koryntian mamy napisane:
Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest MIŁOŚĆ.” (1 Korynt.13:13)
A tą MIŁOŚCIĄ jest BÓG.


Polecam również artykuły pt.:
>>>BOŻA MIŁOŚĆ<<<

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz